Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 637725
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 d’octubre de 2022, per la qual es cessa el director gerent del FOGAIBA

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La disposició addicional vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, va autoritzar el Govern de les Illes Balears a crear l'empresa pública amb la forma d'entitat de dret públic que ha de sotmetre la seva actuació a l'ordenament jurídic privat, d'acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b de l'article 1 de la Llei 3&1989, de 29 de maig, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta empresa ha de quedar adscrita a la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca, amb la finalitat institucional d'executar la política de foment de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca, constituir-se  com a organisme pagador de les ajudes i gestionar el Registre General d'Explotacions Agràries de les Illes Balears.

El Consell de Govern de les Illes Balears, en la sessió del dia 10 de juny de 2005, mitjançant el Decret 64/2005, va crear el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), com a empresa pública amb autonomia funcional i de gestió adscrita a la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca del Govern de les Illes Balears.

L'article 21 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector pública instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que el nomenament i el cessament de les persones titulars de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció de la resta d'entitats del sector públic instrumental autonòmic que no siguin organismes autònoms s'ha de fer d'acord amb el que estableix la normativa aplicable i els estatuts de l'ens.

Ates l'escrit de renuncia presentat pel senyor Mateu Morro Marcé, actual director gerent del FOGAIBA.

D'acord amb l'article 5 del Decret 64/2005, de 10 de juny, exerceix la presidència del FOGAIBA la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Així mateix, en virtut de l'article 12.2 del Decret 64/2005, de 10 de juny, el director gerent del FOGAIBA ha de ser nomenat i separat lliurament per la presidenta d'aquesta ens, d'acord amb la normativa que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

Per això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- Cessar el senyor Mateu Morro Marcé, amb DNI 42962840J, com a director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), tot i agraint-li el suport i serveis prestats durant aquest temps.

Segon.- Aquest cessament té efectes des del dia 1 de novembre de 2022.

Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 d'octubre de 2022

La presidenta del FOGAIBA Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño