Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 611578
Bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu de personal laboral, mitjançant concurs, per a la cobertura de dues places vacants de professor de català de l’Ajuntament d’Alcúdia.

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 18 d'octubre de 2022 s'ha dictat Resolució de Batlia núm. 2022/1735, mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de professor/a de llengua catalana, i es convoca l'esmentat procediment.

Es publica l'annex de la Resolució, amb el literal de les bases reguladores, als efectes escaients.

 

Alcúdia, a data de la signatura electrònica (19 d'octubre de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel

 

ANNEX BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU DE PERSONAL LABORAL, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES VACANTS DE PROFESSOR DE CATALÀ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA.

PRIMERA. - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, per a la creació d'una borsa de treball de personal laboral, de la categoria de professors de català de l'Ajuntament d'Alcúdia, per a possibles contractacions amb caràcter temporal, d'acord amb l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Aquest procediment selectiu es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica, i en allò no previst, s'aplicarà l'establert al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en endavant TREBEP) i a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears (d'ara endavant LFPIB).

Les presents bases defineixen els requisits, mèrits i altres aspectes procedimentals de la selecció, a més de la regulació continguda en el TREBEP i la LFPIB.

SEGONA. – REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en la selecció serà necessari reunir les següents condicions:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea o que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.

L'aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si s'escau.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de grau o llicenciat/da en Llengua i Literatura Catalana. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida.

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

f) Abans de prendre possessió del lloc de treball, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmès a cap supòsit d'incompatibilitat establert en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre en seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat.

Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir el darrer dia de termini de presentació d'instàncies i gaudir-ne durant el període selectiu.

TERCERA. - SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ

Les instàncies per participar al concurs s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l'Annex I d'aquestes bases, adreçades al batle de l'Ajuntament d'Alcúdia, dins el termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general de l'Ajuntament. A la instància les persones aspirants hauran d'indicar la titulació que posseeixen que els habilita per participar en el procediment selectiu.

Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d'Entrada de la corporació, ubicat al C/ Major, 4; CP07400-Alcúdia, en horari d'atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si el darrer dia de l'esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, aquest s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

A més per ser admesos i prendre part al procediment els aspirants hauran de presentar fotocòpia del seu DNI o NIE, i que així mateix manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona d'aquesta convocatòria.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa sempre que determini la mancança dels requisits per participar en la convocatòria, comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant des del moment en que s'adverteixi, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

QUARTA.- ACREDITACIÓ DE MÈRITS

Els mèrits de les persones aspirants que s'hagin de valorar s'han de presentar amb la instància inicial. El tribunal només valorarà els mèrits de les persones admeses a la convocatòria. Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de l'anunci de la convocatòria al BOIB, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat. A més, tampoc no es valoraran els mèrits obtinguts abans de la publicació de la convocatòria que siguin al·legats però que no es justifiquin degudament dins el termini de presentació de sol·licituds abans indicat. Els documents acreditatius de mèrits podran ser fotocòpies simples, si bé en la instància per participar en el procediment es farà una declaració responsable de que es tracta de còpies fidedignes dels originals, i que l'aspirant es compromet a aportar els originals abans de formalitzar qualsevol contractació. En cap cas es requerirà documentació o esmena d'errors relativa als mèrits, llevat de defectes merament formals advertits en la documentació presentada per l'aspirant, sempre que aquesta acrediti el mèrit al·legat en l'aspecte substantiu.

Tots els documents presentats en un altre idioma han d'adjuntar la traducció al català o castellà acreditada mitjançant una traducció jurada. Tots els documents expedits a l'estranger s'han de presentar, si escau, degudament legalitzats o postil·lats. No obstant això el Tribunal podrà reconèixer aquells documents acreditatius de mèrits expedits en idioma estranger sempre que el seu contingut sigui comprensible i evident pel Tribunal i es pugui determinar o apreciar de forma clara la seva validesa.

CINQUENA. - ADMISSIÓ D'ASPIRANTS

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, en el termini màxim de deu dies hàbils, la Batlia aprovarà per resolució la relació provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcúdia i la pàgina web de la corporació (http://www.alcudia.net/ajuntament) i es concedirà un termini de tres dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud. Un cop examinades les que s'haguessin presentat, es publicarà la relació definitiva d'admesos a través dels mitjans esmentats.

Les possibles reclamacions o al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la Resolució que aprovi la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior, amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es farà pública la data, lloc i hora de realització de l'entrevista. Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament d'Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca).

SISENA. - TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal està format per un president i dos vocals, un dels quals realitzarà així mateix les funcions de secretari de l'òrgan col·legiat, i els seus respectius suplents per cobrir les absències que es puguin produir. La seva composició s'aprovarà en la mateixa resolució en què s'aprovi la llista definitiva d'admesos. Tots els membres del tribunal han de ser empleats municipals, d'igual o superior categoria a la de la plaça convocada, i amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés corresponent.

Hi podrà participar un observador d'entre els representats dels personal laboral de l'Ajuntament, sense veu ni vot, amb les funcions d'observar i vigilar el bon desenvolupament del procés selectiu.

En cas de resultar necessari el Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes perquè l'assessori, amb veu i sense vot.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president i del secretari.

SETENA. - PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el concurs, amb dues parts diferenciades: baremació dels mèrits i entrevista personal. La puntuació global màxima a obtenir serà de 100 punts.

I. – PRIMERA PART DEL CONCURS: BAREMACIÓ DE MÈRITS (FINS A 80 PUNTS):

Consistirà en la valoració de mèrits al·legats i acreditats documentalment. La puntuació màxima d'aquesta primera part serà de 80 punts, i costarà de dos apartats.

A. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL. (màxim 45 punts)

 • Per haver estat contractat com a professor de català per una administració pública, 0'5 punts per mes.
 • Per haver estat contractat com a professor de català per una empresa privada, 0'5 punts per mes.

Per poder valorar-se aquest mèrit serà necessari que es presenti certificat de l'administració pública corresponent en el qual s'especifiqui les dates d'alta i baixa a aquesta i els serveis prestats; i en el cas de l'empresa privada, certificat d'empresa en el qual s'especifiqui les dates d'alta i baixa a aquesta i serveis prestats o contractes laborals en els quals s'especifiquin les tasques desenvolupades, acompanyats del certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social. Només es puntuaran els mesos efectius complerts.

B. MÈRITS ACADÈMICS I ALTRES FORMACIONS (màxim 35 punts)

B.1.- Titulacions acadèmiques. Puntuació màxima: 10 punts

 • Títol de màster o postgrau: 3 punt
 • Grau universitari o equivalent: 5 punts
 • Diplomatura, tècnic universitari o equivalent: 2 punts

No es valoraran els títols acadèmics que s'hagin presentat com a requisit.

B.2.- Cursos de formació i perfeccionament. Puntuació màxima: 25 punts

Cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb el lloc de treball:

 • Amb certificat d'aprofitament/assistència: 0'5 punts per cada 10 hores de formació
 • Amb certificat d'aprofitament/assistència sense especificar durada: 0'1 punts per cada acció formativa.

Altres cursos de formació (informàtica, idiomes, habilitats de comunicació.)

 • Amb certificat d'aprofitament/assistència: 0'2 punts per cada 10 hores de formació
 • Amb certificat d'aprofitament/assistència sense especificar durada: 0'03 punts per cada acció formativa.

El tribunal podrà demanar als interessats els aclariments o, si s'escau, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats per participar en aquest procés selectiu.

II. – SEGONA FASE DEL CONCURS: VALORACIÓ DE L'ENTREVISTA PERSONAL (FINS A 20 PUNTS):

El Tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els aspirants per valorar l'adequació d'aquests amb les condicions específiques de la plaça de professor de català per al programa de Suport de Català Oral a les Escoles d'Alcúdia. Aquesta segona part es valorarà fins a un màxim de 20 punts, distribuïts segons el següent esquema:

- Resposta davant qüestions relacionades amb el lloc de treball: 9 punts

- Iniciativa: 3 punts

- Competències i habilitats: 3 punts

- Capacitat de treball en equip, aspectes humans: 2 punts

- Motivació: 3 punts

VUITENA. - VALORACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS I L'ENTREVISTA

Conclosa la valoració dels mèrits al·legats documentalment i puntuada l'entrevista, el Tribunal farà pública en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament les puntuacions atorgades a cada aspirant, desglossant els apartats assenyalats a la base setena. Els interessats podran sol·licitar revisió i/o audiència al tribunal dins els tres dies hàbils següents a aquesta publicació.

La qualificació final dels aspirants vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en els apartats esmentats. En cas d'empat es procedirà a fer un sorteig.

NOVENA.- RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN SUPERAT EL PROCEDIMENT SELECTIU I PROPOSTA D'INTEGRACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat examinades les presentades, el Tribunal qualificador donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la Batlia la seva proposta definitiva de relació d'aspirants que han superat el procediment selectiu i que hauran d'integrar la borsa de treball.

La Batlia, a la vista de la proposta anterior, dictarà resolució mitjançant la qual ordenarà la publicació en el tauler d'anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la llista de persones que han superat el procediment selectiu i que integren la borsa de treball.

DESENA.- OFERIMENT DE CONTRACTACIONS TEMPORALS

En el moment que existeixin necessitats de contractació temporal per ocupar llocs de la categoria professional corresponent, les persones objecte de l'oferiment hauran de presentar en el termini de tres dies hàbils, en el Registre General de l'Ajuntament d'Alcúdia o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la documentació que a continuació s'indica:

La documentació a presentar és la següent, mitjançant document original o còpia degudament adverada, llevat de les que ja estiguin en poder de l'Ajuntament d'Alcúdia:

- Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor, per als espanyols. Els nacionals d'estats membres de la Unió Europea o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu hauran de presentar fotocòpia adverada del document nacional d'identitat del seu país acompanyat del NIE. Els nacionals d'altres estats amb permís de residència de familiar de ciutadà de la Unió, hauran d'aportar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea. Els nacionals d'altres estats hauran de presentar la targeta d'estranger.

- Títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

- Originals, còpies autèntiques o còpies compulsades dels documents que constituïren els mèrits al·legats en el procediment selectiu i que varen ser valorats pel tribunal qualificador per establir l'ordre de prelació en la borsa de treball.

- Declaració jurada o promesa que no ha estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, la Batlia acordarà la seva exclusió i procedirà a proposar la contractació de l'aspirant següent per ordre de puntuació d'acord amb l'anterior proposta del Tribunal. Tot això sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut l'aspirant exclòs per falsedat en la sol·licitud inicial.

L'oferiment de les contractacions temporals es farà per ordre de prelació en la borsa de treball constituïda.

ONZENA. – BORSA DE TREBALL.

Pel que fa a la gestió de la borsa de treball, estaran en la situació de no disponible, aquelles persones integrants de la borsa que estiguin prestant serveis com a empleat a l'Àrea de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia, o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, d, o e, de la base dotzena, no hagin acceptat el lloc ofert.

Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball.

Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-los un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

Les persones aspirants que, havent-hi renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes en la base dotzena conserven la posició obtinguda en la borsa. Això no obstant, queden en la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre es mantingui la circumstància al·legada, amb l'obligació de comunicar la finalització de les situacions esmentades, en un termini de deu dies hàbils.

DOTZENA. – RENÚNCIA I EXCLUSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL.

S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es presenti. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb la contractació en el termini d'un dia hàbil —o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres— i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat per la Batlia, s'entén que hi renuncia. Aquest termini ha de ser com a mínim de 3 dies hàbils i com a màxim de 5 dies hàbils.

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita d'acord amb l'establert a la base desena anterior se les ha d'excloure de la borsa de treball corresponent, llevat que al·leguin, dins el termini d'un dia hàbil —o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres—, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins els tres dies hàbils següents:

a) Estar en període de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors, o trobar-se en situació d'incapacitat temporal per motiu d'embaràs

b) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Alcúdia com a personal laboral temporal o indefinit no fix, o bé com a funcionari interí.

c) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de les Administracions públiques o dels seus organismes públics dependents com a personal funcionari de carrera i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a cap de les situacions administratives legalment establertes que habiliten per a la contractació de l'Ajuntament d'Alcúdia.

d) Patir malaltia o incapacitat temporal.

e) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit dirigit a la Batlia l'acabament de les situacions previstes en els apartats anteriors, excepte la de l'apartat b, en un termini no superior a deu dies hàbils des que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini establert determina l'exclusió de la borsa.

La posterior renúncia d'un treballador al lloc de treball que ocupa, i també l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball de l'Ajuntament d'Alcúdia o en els casos de força major.

TRETZENA. GESTIÓ DE LA BORSA

Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de contractació.

L'ordre de preferència per efectuar els nomenaments vindrà determinat per l'ordre de puntuació. Si hi ha més d'un contracte a formalitzar, de les mateixes característiques, es poden fer crides col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

Els aspirants que siguin cridats i donin la seva conformitat a la seva contractació en el termini d'un dia hàbil (o dos dies hàbils si la crida es fa així un divendres) hauran de presentar, en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a l'acceptació, la documentació indicada a la base desena anterior.

En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, la Batlia acordarà la seva exclusió i procedirà a proposar la contractació de l'aspirant següent per ordre de puntuació. Presentada la documentació, es procedirà a la contractació del primer aspirant de la borsa de treball, per ordre de puntuació, i s'haurà d'incorporar al lloc de treball en el termini mínim de 3 dies hàbils i màxim de 5 dies.

La vigència màxima d'aquesta borsa s'estendrà fins a la constitució de la borsa ordinària resultant de la primera convocatòria que es realitzi després d'aquesta derivada d'oferta pública d'aquest ajuntament, i com a màxim per un termini de tres anys, comptadors des de la data de publicació de la integració de la borsa en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

CATORZENA. INCIDÈNCIES I PUBLICITAT

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el tauler anuncis electrònic de l'Ajuntament d'Alcúdia (www.alcudia.net), al marge de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

 

ANNEX I MODEL D'INSTÀNCIA

Nom: _______________________________________________________________;

Primer llinatge: _____________________________________________________;

Segon llinatge: _________________________________________________________;

DNI/NIF_________________________;

Domicili: ______________________________________________________________;

(a l'efecte de notificació)

Localitat:__________________________________________Telèfon:______________

Adreça electrònica:_____________________________________________________________

La/el sotasignat, major d'edat,

EXPOSA:

Primer.- Que estic assabentat de la convocatòria mitjançant Resolució de la Batlia núm. /2022 , de data __ de _________ de 2022 , del procediment selectiu per a la cobertura mitjançant concurs i entrevista, de 2 places de professors de català de l'Ajuntament d'Alcúdia, publicada al BOIB Núm: ___/2022, de data __ d ____________.

QUE MANIFESTA QUE COMPLEIX ELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA I EN RELACIÓ AL REQUISIT DE TITULACIÓ AL·LEGA ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL

TÍTOL DE:_____________________________________________________________

(la persona aspirant ha d'indicar quina titulació posseeix com a requisit de la convocatòria, la no indicació de la titulació al·legada per a participar en la convocatòria serà motiu d'exclusió).

Segon.- Que aporta els següents documents:

 • Fotocòpia del seu document d'identificació personal (DNI,NIE, permís de conduir/passaport; en vigor).
 • Fotocòpies simples dels mèrits al·legats.

D'altra banda, declar que les fotocòpies que s'adjunten a la sol·licitud són còpies fidedignes dels originals, i em compromet a presentar els documents originals abans de formalitzar qualsevol contractació amb l'Ajuntament d'Alcúdia.

Per tot l'exposat,

SOL·LICITA:

Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de la categoria professional de professors de català de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Alcúdia, ______ d ________________ de 2022

Signatura:

AL SR. BATLE D'ALCÚDIA

De conformitat al que disposen els articles 8 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa als interessats que les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, són objecte de recollida per al seu tractament únicament i exclusivament per a l'exercici de funcions pròpies d'aquesta Administració, dins el present procediment selectiu per a la seva convocatòria, tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa s'informa que les dades s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als efectes de complir amb els principis de publicitat i transparència del procediment, algunes dades personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament. En tot cas s'informa als interessats que quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint 4 xifres numèriques aleatòries del document d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries hauran d'alternar.

Que així mateix se l'informa que respecte de les dades personals que declari en la present sol·licitud que ja estiguin en poder de les administracions públiques, l'òrgan destinatari de la sol·licitud podrà efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades.

. Que així mateix s'informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la sol·licitud només seran objecte de tractament en els casos, condicions, i amb previ compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Que així mateix els interessats tenen la possibilitat d'exercir-ne, en els termes normatius, els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, dret d'accés de l'interessat a les dades, dret de rectificació i supressió, dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret d'oposició. Que així mateix l'Ajuntament té l'obligació de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i l'article 18 del Reglament UE 2016/679 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable ha d'informar l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana. Aquests drets podran ser exercits per mitjà d'escrit adreçat al responsable del tractament de les dades a l'adreça postal següent: Ajuntament d'Alcúdia (Illes Balears); CP:07400 – Alcúdia – C/ Major, 9