Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 592715
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per a l’execució del Pla estratègic d’inversions municipals (Pla 5), any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2022, va aprovar per unanimitat, l'acord següent:

(...)

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- APROVAR i SUBSCRIURE el conveni específic entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb NIF núm. P0704600F, per a l'execució del Pla estratègic d'inversions municipals (PLA 5), any 2022 que consta a l'expedient núm. 2022/1432Q, amb CSV 14161355710210765253.

SEGON.- APROVAR la dotació econòmica de la subvenció per un import màxim de 500.000 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 9420 7620002 del vigent pressupost, per fer front a les obligacions econòmiques que preveu el conveni.

TERCER. . APROVAR, la despesa anticipada, a favor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, de conformitat amb la sol·licitud realitzada pel l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany amb data 28-03-2022 amb RGE núm. 2022007070 per un import de 500.000 €, de conformitat amb la clàusula setena del conveni.

QUART.- DELEGAR en la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, l'aprovació de la justificació i l'abonament de les ajudes objecte d'aquest conveni, del qual en donarà compte al Consell Executiu.

CINQUÈ.- DESIGNAR com a representants del Consell Insular d'Eivissa en la Comissió Bilateral del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l'execució del Pla estratègic d'inversions municipals (PLA 5), les persones següents:

  • Maria Fajarnés Costa, consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, que exercirà les funcions de presidenta de la Comissió.
  • Rebeca Miguel Climent, tècnica mitjana de gestió del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, que actuarà com a vocal.
  • Sebastián José Moles Moles, arquitecte tècnic del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, que actuarà com assessor.
  • Concepción Rebollo Laserna, assessora jurídica i cap de Servei del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, que actuarà com a secretària.

SISÈ.- PUBLICAR al Portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), una vegada s'hagi aprovat, de conformitat amb allò establert a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. I donar compliment a allò establert a l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a la remissió del conveni signat a la Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització externa competent de la Comunitat Autònoma.

SETÈ- Donar trasllat d'aquesta aprovació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

 

Eivissa, 13 d'octubre de 2022

La cap de Servei de Presidència Concepción Rebollo Laserna

 

CONVENI EXECUTIU ESPECÍFIC DEL PLA ESTRATÈGIC D'INVERSIONS MUNICIPALS D'EIVISSA (PLA5) per a l'any 2022

A Eivissa, a XX de XXX de 2022

PARTS:

D'una banda, el senyor Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d'Eivissa per nomenament del Ple reunit en sessió extraordinària de 5 de juliol de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, en virtut de les atribucions que li confereixen l'article 9 de la Llei 8/2000, de 25 d'octubre de consells insulars; els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local, i l'art. 52 del Reglament orgànic d'aquesta corporació.

De l'altra, el senyor Marcos Serra Colomar, alcalde de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per nomenament del Ple de 15 de juny de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, actuant en virtut de les facultats previstes a l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni de conformitat amb els següents:

ANTECEDENTS

1.- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu article 36, estableix que és competència de les diputacions o entitats equivalents, com és el cas dels Consells Insulars d'acord amb l'article 41 de l'esmentada llei, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social.

2.- La Llei 7/1985 també preveu la competència d'assegurar la prestació integral i adequada en tot el territori insular dels serveis de competència municipal i, en aquest sentit, el Consell Insular d'Eivissa pot atorgar subvencions i ajudes amb càrrec a seus fons propis parell la realització i el manteniment d'obres i inversions de competència municipal, les quals es podran instrumentar mitjançant plans específics o un altre tipus d'instruments.

3.- La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en l'article 102 de la Secció 3ª Competències pròpies en relació amb els municipis i altres entitats locals, del TÍTOL VII, estableix com a competències pròpies dels consells insulars, entre d'altres:

(...)

b) L'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió (...)

(...)

e) La col·laboració en el desenvolupament econòmic i social dels municipis, així com la planificació municipal.

(...)”

4.- La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el seu article 47.1 que són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna.

5.- Altrament, en el marc dels principis generals que han de regir les relacions entre les diferents administracions públiques de la dita Llei 40/2015, d'1 d'octubre, es disposa a l'article 3 que les administracions públiques, en les seues relacions, es regeixen pels principis de cooperació, col·laboració i coordinació, i en la seva actuació pels criteris d'eficàcia i servei efectiu als ciutadans.

6.- Per la seva banda, la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars ( BOIB nº88 de 7 de juliol de 2022), al seu article 117, sobre «Relacions Interadministratives», preveu que, els consells insulars es relacionen amb la resta d'administracions públiques d'acord amb els principis establerts en la legislació bàsica de l'Estat, i especialment els de lleialtat institucional, respecte a l'autonomia, col·laboració, cooperació i coordinació  i l'article 120 estableix  al seu apartat 1, que d'acord amb la legislació bàsica del l'Estat, els consells insulars  i les seves entitats instrumentals poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que això impliqui cessió de la titularitat de la competència.

7.- L'Ajuntament gaudeix de la naturalesa d'ens local i té plena capacitat i personalitat jurídica independent per al compliment de les seues finalitats pròpies i es regeix pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seua actuació pels criteris d'eficiència i servei a la ciutadania.

Així mateix, pel que fa a la competència dels municipis en matèria de desenvolupament econòmic local, l'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu, al seu punt 1, que “A més de les competències derivades de la legislació bàsica de l'Estat i de l'exercici de les que puguin ser delegades per l'Estat, per la comunitat autònoma, pels consells i per altres administracions, aquesta llei garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només al control de constitucionalitat i legalitat”.

8.- És voluntat de Consell finançar i cooperar econòmicament amb els ajuntaments de l'illa d'Eivissa en diferents projectes d'inversió municipal. En aquest sentit, vol fomentar, principalment, la inversió en els ajuntaments que pugui ser declarada Inversió Financerament Sostenible (en endavant IFS) de conformitat amb el que disposa la disposició addicional setzena del text refós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, o bé altres tipus d'obres de les quals es consideri existeix un interès públic per a la seua execució.

9.- El Consell d'Alcaldes de data 22 d'abril de 2021 va tractar establir una cooperació econòmica per la qual el Consell Insular d'Eivissa aportaria, anualment i durant el període 2021-2023, a cada ajuntament de l'illa d'Eivissa un import de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00 €) per a l'execució de les obres i/o inversions municipals que s'inclouran en el Pla Estratègic d'Inversions municipals (PLA 5), l'objecte del qual s'estableix en el present conveni. I, en la reunió de data 9 de maig de 2022, va acordar l'aportació econòmica i la distribució corresponent a l'any 2022.

10.- El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa (2020-2022), en la seua modificació aprovada per resolució del conseller del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut de data 14 de juliol de 2021, publicada en el BOIB núm. 95 de data 17 de juliol de 2021, preveu una línia de subvencions als ajuntaments de l'illa d'Eivissa en relació amb el Pla estratègic d'inversions municipals (PLA 5) per un import de DOS MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (2.500.000,00 €) per a cada anualitat del Pla.

11.- El Consell Insular d'Eivissa ha previst, en l'aplicació pressupostària 9420 7620002 del pressupost de l'any 2022, la quantia de DOS MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (2.500.000,00 €) amb l'objectiu d'atorgar ajudes econòmiques als ajuntaments de l'illa d'Eivissa, concretament CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00 €) per a cadascun d'ells, per impulsar i executar diferents inversions i obres de millora als municipis dins el Pla estratègic d'inversions municipals de l'illa d'Eivissa (PLA 5).

CLÀUSULES

Primera.- OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del conveni és establir la cooperació econòmica per part del Consell Insular d'Eivissa amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (d'ara endavant l'Ajuntament), d'acord amb allò establert en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en allò referent a cooperació local, en la realització d'inversions i obres que assegurin i millorin els serveis que són competència municipal, concedint una ajuda econòmica, provinent dels fons propis del Consell Insular d'Eivissa.

En aquest sentit, es fomentarà la inversió en els ajuntaments que pugui ser declarada Inversió Financerament Sostenible (en endavant IFS) de conformitat amb el que disposa la disposició addicional setzena del text refós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Així mateix, es podran subvencionar obres i/o inversions que, encara que no siguin considerades IFS, es realitzin com a conseqüència de l'obra projectada i que estiguin directament vinculades a aquesta per a assolir el seu objecte.

Tot això, en el marc d'un Pla estratègic d'inversions municipals (PLA 5), amb la voluntat d'impulsar un model d'inversió amb els municipis de l'illa d'Eivissa i entitats locals que aprofundeixi en els aspectes locals, per tal d'articular noves formes de treballar en el territori, basades en un concepte modern d'administració dialogant, negociadora, flexible i concertadora, que permeti assolir, amb la màxima qualitat i eficiència, els objectius de cohesió social i solidaritat territorial; propiciant un desenvolupament social i econòmic, compatible amb l'adequada conservació de l'entorn, que contribueixi a la fixació de la població al territori; reforçant la dimensió cívica i democràtica dels pobles de l'illa i integrant la perspectiva de gènere i el desenvolupament sostenible de forma sistemàtica, en els diferents àmbits de les polítiques locals, i amb l'objectiu de millorar les polítiques públiques.

Segona.- OBRES I INVERSIONS SUBVENCIONABLES

Les obres objecte i/o inversions del present conveni executiu seran les que  s'adjunten al mateix, com annex, prèvia sol·licitud de l'Ajuntament, i hauran de ser considerades Inversions Financerament Sostenibles d'acord amb els requisits establerts a la disposició addicional setzena del text refós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

No obstant l'anterior, també es podran d'incloure altres inversions que no siguin IFS però que responguin als objectius establerts en el present conveni i es consideri d'interès per part de Consell participar en el finançament de les mateixes. S'haurà d'emetre un informe tècnic per part del Consell Insular d'Eivissa que haurà de ser favorable a la inclusió d'aquestes obres en el conveni.

Es podran incloure en el conveni obres i/o inversions que ja hagin estat executades o estiguin en execució, sempre que compleixin amb els requisits abans establerts, i sempre que l'execució finalitzi dins l'any 2022, tot tenint en compte la data màxima de justificació establerta al present conveni.

Així mateix, es podran subvencionar les despeses derivades de la contractació de la redacció del projectes bàsics i/o d'execució de les obres i/o inversions que s'hagin inclòs en el conveni.

Tercera.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de març de 2023.

Quarta.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament haurà de dur a terme les obres que s'incloguin en el present conveni, per a les quals rebrà una ajuda màxima del 50% del cost individual de cadascuna de les obres.

Seran obligacions de l'Ajuntament les establertes per als beneficiaris de subvencions a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el tex refos de la Llei de subvencions aplicable a les Illes Balears que, entre d'altres, són:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si s'escau, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. La justificació de l'execució de les obres i inversions municipals s'haurà de fer d'acord amb les condicions que es determinin en aquest conveni.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si s'escau, i qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació s'ha d'efectuar dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o de l'obtenció de l'ajuda concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

e) Acreditar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en la forma que es determini per reglament, i sense perjudici del que estableix la normativa vigent.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Adoptar les mesures de difusió que conté l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei general de subvencions, en els termes establerts en el present conveni.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei general de subvencions.

- L'Ajuntament haurà de realitzar l'execució de les obres i inversions municipals incloses en el present conveni d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació.

- Així mateix, l'Ajuntament queda també sotmès a totes aquelles obligacions que es derivin de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el tex refós de la Llei de subvencions, en tot allò que hi sigui d'aplicació.

Cinquena.- OBLIGACIONS DEL CONSELL

El Consell Insular d'Eivissa aportarà un import màxim de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00 €) a l'Ajuntament per finançar les obres i/o inversions incloses en  el Pla estratègic d'inversions municipals d'Eivissa (PLA 5) de l'any 2022.

L'ajuda econòmica del Consell Insular d'Eivissa no podrà ser superior a la quantia degudament justificada per l'Ajuntament.

Així mateix, l'aportació del Consell Insular d'Eivissa per a cada inversió i/o obra individual no podrà superar, en cap cas, el 50% del seu import total.

L'aportació màxima del Consell a la totalitat de les obres en 2022 serà de 500.000 euros.

 

Sisena.- COMPATIBILITAT DE LES AJUDES

Aquesta aportació és compatible amb qualsevol altra ajuda pel mateix concepte que es concedeixi per part d'altres entitats públiques o privades, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de comunicar aquest fet al Consell Insular d'Eivissa.

En cap cas l'import de les aportacions i les ajudes rebudes pel mateix concepte, aïlladament o  en concurrència, no pot superar el cost total de l'obra o inversió, de conformitat amb el que disposa l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 20 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el tex refós de la Llei de subvencions.

Setena.- PAGAMENT

El Consell Insular d'Eivissa abonarà a l'Ajuntament el 100% de la quantia sol·licitada per a l'execució del Pla estratègic d'inversions municipals una vegada signat el present Conveni, en forma de pagament avançat, sempre per un import màxim de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00 €). L'ajuntament haurà de justificar  l'execució de l'obra i/o inversió municipal, fins a l'import corresponent, en la forma establerta en el present conveni.

L'ajuda econòmica rebuda en virtut d'aquest conveni no podrà ser superior a la quantia degudament justificada per l'Ajuntament. Així mateix, l'aportació del Consell Insular d'Eivissa  per a cada inversió i/o obra individual no podrà superar, en cap cas, el 50% del seu import total.

En qualsevol cas, atenent la condició d'administració local de l'Ajuntament queda exonerat de la constitució de garantia, de conformitat amb allò establert a l'article 42.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vuitena.- JUSTIFICACIÓ

L'Ajuntament haurà de justificar les obres i inversions totalment executades. La justificació de les despeses de les obres i inversions s'hauran de constatar, de conformitat amb la disposició addicional novena de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, mitjançant:

- Certificat emès per l'òrgan gestor de la subvenció que acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per a la qual han rebut l'aportació econòmica.

- Informe de la Intervenció, certificat per la Secretaria, de l'ajuntament que acrediti de manera detallada les despeses realitzades en relació amb cada obra i la data de pagament, així com la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa aportada.

L'Ajuntament presentarà la justificació corresponent a cada obra i/o inversió municipal una vegada aquesta hagi estat totalment executada.

A més, l'Ajuntament haurà de justificar la publicitat de les obres subvencionades aportant imatges, reculls de premsa, certificats de radiació o qualsevol document amb el qual es pugui acreditar el compliment d'aquesta obligació, tot d'acord amb la clàusula novena del present conveni.

Pel que fa al termini màxim de justificació, en qualsevol cas, la justificació de l'execució de la totalitat de les obres i/o inversions municipals, sempre i quan no s'hagi presentat abans, s'haurà de presentar abans del 28 de febrer de 2023, tot d'acord amb la Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i d'acord amb el que estableix la base 23 de les Bases d'Execució del pressupost del Consell Insular d'Eivissa de 2022.

Novena.- PUBLICITAT DE LES OBRES SUBVENCIONADES

L'Ajuntament es compromet a incloure l'escut de Consell Insular d'Eivissa en els cartells informatius, plaques, anuncis, fullets i qualsevol altre suport publicitari i/o informatiu o de comunicació, sobre l'obra o inversió inclosa en aquest conveni, figurant expressament la col·laboració del Consell Insular d'Eivissa tant en el material i suports abans esmentats com a les memòries o informes que es puguin derivar del projecte.

És voluntat d'aquest Consell donar a conèixer a la societat eivissenca la cohesió i cooperació entre tots els municipis de l'illa amb aquesta entitat, per a això es vol fomentar l'ús i l'aplicació del logo i l'eslògan PLA 5 per a identificar immediatament els objectius de aquest conveni.

En tot cas, a l'espai físic on es realitzi la inversió o l'obra es col·locarà un cartell informatiu amb la imatge i les dimensions indicades, d'acord amb les especificacions que s'adjunten com annex.

En el cas d'obres executades, s'haurà d'incloure la publicitat establerta en aquesta clàusula en totes aquelles accions publicitàries que es puguin realitzar en relació amb la inversió, així com mitjançant la menció de la subvenció del Consell Insular d'Eivissa en notes de premsa, entrevistes, presentacions i accions informatives i de comunicació que es realitzin sobre l'obra executada.

 

Desena.- COORDINACIÓ DEL CONVENI

El Consell d'Alcaldes, com a òrgan de coordinació supramunicipal, realitzarà la coordinació de l'execució dels convenis signats a l'empar del Pla estratègic d'inversions municipals (PLA 5) , per al qual rebrà, puntualment, les informacions de seguiment del mateix.

Onzena.- COMISSIÓ BILATERAL PARITÀRIA DE SEGUIMENT

A partir de la signatura del Conveni i amb la finalitat de fer el seguiment, la vigilància i el control de l'execució del conveni, així com dels compromisos adquirits per les parts i de dur a terme la coordinació entre aquestes, es constituirà una Comissió Bilateral Paritària de Seguiment (CBPS), que estarà formada per:

- un/a conseller/a executiu/va del Consell Insular d'Eivissa, nomenat/da pel Consell.

- un/a regidor/a, nomenat/da per l'Ajuntament.

- un/a tècnic/a de l'Ajuntament, nomenat/da per l'Ajuntament.

- un/a tècnic/a del Consell Insular d'Eivissa, nomenat/da pel Consell.

- un/a funcionari/ària del Consell Insular d'Eivissa, assessor/a jurídic/a, que actuarà com a secretari/ària de la comissió.

La Comissió podrà convocar a les seues reunions les persones assessores que consideri oportú d'acord amb els assumptes que hagin d'avaluar en cada sessió.

La comissió resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte la execució del conveni.

Dotzena.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Els termes d'aquest conveni podran ser revisats sempre que no alterin l'import de l'ajuda total concedida a la finalització o el termini d'execució del mateix.

Qualsevol altre tipus de modificació dels termes del present conveni, haurà de ser aprovada per les parts.

Les modificacions del conveni es tramitaran en forma de addenda al mateix.

Tretzena.- ÒRGAN COMPETENT PER INSTRUIR I RESOLDRE EL PROCEDIMENT

El Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell és el competent per instruir el procediment d'aquest Conveni, de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), que atribueix al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal "L'activitat competencial pròpia del Consell Insular en matèria de cooperació i assistència local als municipis de l'illa, recollides tant a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local com a la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de règim local".

Dins d'aquest Departament correspon al conseller executiu/la consellera executiva l'ordenació del procediment, en virtut del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2020; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020).

Pel que fa a la competència per aprovar aquest Conveni, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2020; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), correspon al Consell Executiu "Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades la quantia dels quals superi els quinze mil euros (15.000 €)".

Catorzena.-. RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONVENI

Seran causes de resolució del conveni, a més de la determinada per la seva vigència:

- El compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte, en haver-se realitzat el pagament i la justificació de l'ajuda en la seua totalitat.

- Transcurs del temps previst com a durada quan alguna de les parts manifesti la seva voluntat de no prorrogar el conveni.

- Denúncia del conveni per qualsevol de les parts feta amb un mínim de tres mesos d'anticipació a la data prevista d'extinció.

- Per acord de les parts.

- Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

L'incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni podrà ser causa de resolució del mateix.

En el cas de divergència sobre la interpretació i/o execució de les clàusules d'aquest conveni marc, les parts, renunciant al seu fur propi, si en tinguessin, es sotmeten a la competència dels Jutjats i Tribunals de les Illes Balears.

Quinzena.- REINTEGRAMENT I REVOCACIÓ DE L'AJUDA

1. L'incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més de la revocació, la impossibilitat de rebre ajudes del Consell Insular d'Eivissa mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

2. En cas de reintegrament total o parcial pertocarà aplicar els interessos de demora, d'acord amb l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

El reintegrament es realitzarà pel procediment regulat per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la Llei general de subvencions i en el seu reglament de desenvolupament, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les entitats interessades.

3. De conformitat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de la mateixa llei, i amb l'article 13 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'estableixen el següents criteris de graduació del possible incompliment material de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que l'entitat beneficiària acrediti una actuació inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

Grau d'incompliment material

Percentatge de reducció

> 0 % i < 25 %

25 %

> 25 % i < 50 %

50 %

> 50 % i < 75 %

75 %

> 75 % i < 100 %

90 %

100 %

100 %

Setzena.- RÈGIM JURÍDIC

El present conveni no té caràcter contractual sinó que articula una subvenció, i s'ha de regir per les seues clàusules, i en tot allò no previst en el present Conveni, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Dissetena.- PUBLICITAT DEL CONVENI

El present Conveni es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes expressats a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions (LGS), al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Portal de Transparència del Consell (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Com a mostra de conformitat, se signa aquest conveni.

President Consell Insular d'Eivissa Alcalde Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Vicent Marí Torres Marcos Serra Colomar
 

 

 

 

ANNEX I

​​​​​​​

 

ANNEX II

 

INVERSIONS AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Projecte d'execució de reforç de ferm i sots amb barreja bituminosa en calent, diverses localitzacions, T.M. Sant Antoni de Portmany.