Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 591615
Aprovació definitiva concessió d'ajudes per a col·legis públics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d'octubre de 2022, entre altres va acordar, per unanimitat dels membres presents, aprovar la següent llista definitiva de concessió d'ajudes per a col·legis públics ubicats en el terme municipal de Santa  Eulària des Riu que participin  en  el programa de finançament de llibres de text i material didàctic de llibres durant el curs 2021/2022:

1.Ajudes concedides definitives:

ASSOCIACIÓ

NIF

IMPORT

CEIP SA JOVERIA

Q0700588G

250,00 €

CEIP SANT CARLES

Q0768256J

4.075,00 €

CEIP SANT CIRIAC

S0718200I

8.150,00 €

CEIP SANTA GERTRUDIS

S0718195A

5.095,00 €

CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS

S0718089F

2.605,00 €

CEIP S'OLIVERA

S0700052D

4.495,00 €

CEIP ES PUIG D'EN VALLS

S0718163I

4.305,00 €

TOTAL:

28.975,00 €

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcaldessa d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació o publicació de la resolució, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Signat digitalment (13 d'octubre de 2022)

L'alcaldessa (María del Carmen Ferrer Torres)