Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 587216
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de desembre de 2021es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic varen examinar les sol·licituds i varen emetre un informe favorable dels aspectes següents:

• Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

• Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

• Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat setè de la Resolució esmentada, varen informar favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 7 de setembre de 2022 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvia Climàtic (BOIB núm. 119, de 10 de setembre de 2022) i s'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar la possibilitat de dur a terme l'actuació amb una empresa vinculada, atès que la contractació es fa a preus de mercat.

3. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest ajut està cofinançat amb un 60 % a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2022.

5. Establir que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas no pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

6. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demogràfica de 21 de desembre de 2021.

7. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demogràfica de 21 de desembre de 2021.

8. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls atorga la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

FOTOPAR22-267/2022

18/01/2022

Nadal Clar, Pere Josep

***2502**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.2 kWp connectada a xarxa

9.768,03

3.000,00

FOTOPAR22-333/2022

19/01/2022

LAUXMANN, MONIKA

****2545*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp aïllada

Bateries de liti de 26.61 kWh

26.249,66

12.313,50

FOTOPAR22-353/2022

20/01/2022

VALIENTE SOLER, JOAN

***1092**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46kWp connectada a xarxa

9.150,75

3.000,00

FOTOPAR22-790/2022

18/02/2022

RADO FIOL, PEDRO JULIÁN

***6049**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.848,65

3.000,00

FOTOPAR22-822/2022

22/02/2022

WOFLGANG ABT, CLEMENS

****3249*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

10.508,41

2.430,00

FOTOPAR22-919/2022

08/03/2022

MONTOYA SERRA, JOSE JUAN

***9038**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.12 kWp connectada a xarxa

7.153,79

1.872,00

FOTOPAR22-987/2022

21/03/2022

GOLL, HANS WALTER

****5953*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.44 kWp connectada a xarxa

13.853,82

2.664,00

FOTOPAR22-1254/2022

15/05/2022

Chulia Bennasar, Margarita

***0789**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.19 kWp connectada a xarxa

7.072,45

1.914,00