Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 584889
Resolució de concessió de les subvencions per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana, per a l’any 2022 (SV 2/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 625721

La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en data 04 d'octubre de 2022, ha dictat la següent resolució:

<<Antecedents

Antecedents

1. La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, va resoldre en data 9 de maig de 2022, entre d'altres, aprovar la convocatòria de subvencions per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l'any 2022.

2. La indicada convocatòria de subvencions es va publicar al BOIB núm. 63, de dia 14 de maig de 2022.

3. Durant el període de 30 dies hàbils per presentar sol·licituds, des del 15 de maig de 2022 fins el 27 de juny de 2022, es varen presentar 6 sol·licituds.

4. Revisada la documentació administrativa i tècnica presentada, la Comissió Tècnica d'Avaluació, es va reunir el dia 19 d'agost de 2022 per valorar les sol·licituds presentades. D'aquesta sessió es va emetre acta que fonamenta la proposta de resolució d'atorgament de les subvencions, en els termes de la base dotzena de la convocatòria esmentada.

6. El cap de Servei jurídic de la Unitat de Paratges Culturals del Departament de Territori, el dia 26 d'agost de 2022, va emetre l'informe sobre el compliment dels requisits de la convocatòria per part de les entitats sense ànim de lucre proposades com a beneficiàries i ha emès informe jurídic favorable sobre els aspectes jurídics de la proposta de resolució de concessió de les subvencions que ens ocupa.

7. La Intervenció delegada ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient en data 28 de setembre de 2022.

Fonaments de dret.

1. El procediment de concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública s'ha dut a terme mitjançant règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, en els termes de la base sisena de la convocatòria.

2. Per determinar l'import que es proposa concedir a cada beneficiari s'ha valorat la seva sol·licitud, d'acord amb els criteris de puntuació prevists a la base onzena de la convocatòria i els límits regulats a la base segona, en concordança amb la base quinzena de la convocatòria.

3. La base dotzena de la convocatòria preveu l'existència de la Comissió Tècnica d'Avaluació que té, entre d'altres, la funció d'examinar i valorar les sol·licituds de subvenció, d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i també li correspon emetre l'acta que ha de fonamentar la proposta de resolució de la convocatòria. Amb aquestes finalitats l'esmentat òrgan col·legiat es va reunir formalment el dia 19 d'agost de 2022.

4. La base tercera de la convocatòria regula la condició de beneficiari d'aquestes subvencions, i estableix, entre d'altres, que no poden ser beneficiaris els que, en el moment que l'òrgan instructor de la convocatòria ha de fer la proposta d'acord definitiva, no estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i amb el Consell de Mallorca i de les obligacions amb la Seguretat Social.

En el sentit indicat, l'informe de l'instructor, emès el dia 26 d'agost de 2022 es pronuncia favorablement sobre el compliment d'aquests requisits, per part de les entitats sense ànim de lucre proposades com a beneficiàries.

5. La base tretzena de la convocatòria, en el seu apartat primer determina que la instrucció de l'expedient correspon al cap de servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Territori i que l'indicat òrgan instructor és el competent per dictar la proposta de resolució de la convocatòria.

6. La proposta de resolució s'ajusta al que estableix la base tretzena de la convocatòria, en el sentit que ha d'incloure la relació de persones beneficiàries, amb indicació del seu CIF, el concepte, el pressupost, la quantia sol·licitada, els punts obtinguts i l'import concedit, a més de la resta de sol·licituds desestimades o excloses.

7. La base segona de la convocatòria disposa que per fer front a aquesta convocatòria, es destina la quantitat total de cinquanta mil euros (50.000,00 €). L'import màxim subvencionable per a cada projecte serà de 10.000,00 €.

8. L'òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria és la vicepresidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, tal com s'estableix a la base tretzena de la convocatòria.

Per això, resolc:

RESOLUCIÓ

1. Concedir a les entitats sense ànim de lucre que es detallen a l'Annex 1 adjunt, la quantitat total de quaranta-cinc mil cent setanta-set amb quaranta-cèntims (45.177,40 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00.33615.48900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2022 (A 220220000188), i disposar-ne la despesa a favor seu. A l'annex 1 consta l'import que es concedeix i l'operació comptable D provisional que va associada a cada expedient.

2. Anular la diferència de crèdit del document comptable A 220220000188 de la partida pressupostària 00.33615.48900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2022 i dels seus anteriors, per un import de quatre mil vuit-cents vint-i-dos euros amb seixanta cèntims (4.822,60 €) – (A/ 920220000437).

3. Requerir als beneficiaris que justifiquin la subvenció rebuda al termini més aviat possible una vegada executat el projecte subvencionat d'acord amb la base dissetena de la convocatòria.

4. Remetre aquesta resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Consorci de la Serra de Tramuntana (www.serradetramuntana.net).

5. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualssevol altres recursos que s'estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.>>

 

Palma, 11 de octubre de 2022

La secretaria del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (per delegació, BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018) Nieves Rodríguez Verdú

 

 

​​​​​​​ANNEX 1 Línia de custòdia del territori 2022

 

Nº EXP

BENEFICIARI

CIF

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT PRESS.

IMPORT SOL·LI-CITAT

QUANTITAT DEFINITIVA A CONCEDIR

PUNTUACIÓ

OPERACIÓ COMPTABLE D PROVISIONAL

CST-01/2022-LC

GOB

***0896**

Custòdia a la Serra de Tramuntana: La Trapa

9.868,32 €

9.868,32 €

9.868,32 €

17

920220000431

CST-02/2022-LC

Associació TAIB

***4907**

Feim Barranc. Conservació del Patrimoni natural i cultural del Barranc de Biniaraix

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

15

920220000432

CST-03/2022-LC

Amics de la Terra Balears

***4793**

Custòdia del territori en la finca de Son Torrella. Municipi d'Escorca 2022

10.040,76 €

10.000,00 €

10.000,00 €

9

920220000433

CST-04/2022-LC

Associació Més que Pedra

***7951**

Voluntariat i jovent, junts restaurem pedra en sec als camins d'Orient

9.994,20 €

9.994,20 €

9.834,20 €

13

920220000434

CST-05/2022-LC

Fundació Vida Silvestre Mediterrània

***1273**

Foment de l'agroforesteria i gestió forestal per a la millora d'una finca ecològica en custòdia del Territori. Ariant

9.957,34 €

9.957,34 €

5.965,42 €

13

920220000435

CST-06/2022-LC

Associació de varietats locals

***2721**

Restauració del sistema tradicional de reg, taller de plantes de fruiters, disseny de marca i etiquetes per a productes destinat a visites divulgatives a la finca de Can Monserrat

10.000,00 €

10.000,00 €

2.509,46 €

15

920220000436