Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 584692
Convocatòria i bases reguladores del procediment de concessió per concurrència competitiva de subvencions destinades a la modernització de les empreses del municipi d’Algaida i a promoure l’estabilitat de l’activitat econòmica local i la continuïtat del sector (Codi BDNS 651308)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa constar que la batlessa de l'Ajuntament d'Algaida ha acordat mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-0317 el següent:

“Atès que s'ha detectat un error en el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds previst a la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva destinades a la modernització de les empreses del municipi d'Algaida i a promoure l'estabilitat de l'activitat econòmica local i la continuïtat del sector, i de conformitat amb l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva destinades a la modernització de les empreses del municipi d'Algaida i a promoure l'estabilitat de l'activitat econòmica local i la continuïtat del sector, amb el text modificat que figura adjunt a la present Resolució. 

SEGON. Ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds fins al dia 14 de novembre de 2022.  

TERCER. Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears així com a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida”.

 

Algaida, 11 d'octubre de 2022

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich

 

 

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA MODERNITZACIÓ DE LES EMPRESES DEL MUNICIPI D'ALGAIDA I A PROMOURE L'ESTABILITAT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL I LA CONTINUÏTAT DEL SECTOR

1.- Objecte i finalitat

L'objecte de la present convocatòria és atorgar ajuts destinats a preservar l'activitat econòmica del municipi d'Algaida, fomentar la modernització de les empreses del municipi així com promoure l'estabilitat de l'activitat econòmica local i la continuïtat del sector.

En concret, s'estableix el procediment per a la concessió d'ajudes amb destinació a sufragar despeses en què hagin incorregut els subjectes que puguin adquirir la condició de persones beneficiàries, sempre que els mateixos estiguin orientats a promoure l'estabilitat i perdurabilitat de l'empresa, així com la continuïtat dels productes i serveis que presti (o la millora dels mateixos), o la seva possible diversificació per canals alternatius als tradicionals.

2.- Persones beneficiàries i requisits de les persones sol·licitants

2.1. Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques privades, així com agrupacions de les mateixes, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, que siguin titulars de qualsevol negoci del municipi d'Algaida.

2.2. Les persones o entitats interessades en aquesta subvenció hauran de complir els requisits següents:

 •  
  Hauran de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi d'Algaida. S'entendrà per domicili fiscal l'últim que figuri com a tal en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Comptar amb el corresponent títol habilitant municipal per exercir l'activitat.
 • Estar d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Algaida, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d'Algaida, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de justificació.

3.- Despeses subvencionables

3.1. Les persones beneficiàries podran optar a aquesta ajuda, que subvencionarà les despeses següents:

— Despeses dirigides al condicionament de l'establiment i la compra de maquinària.

 • Inversions per millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques i en el transport.
 • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització del desenvolupament de l'activitat econòmica (mobiliari, maquinària relacionada amb l'activitat econòmica, instal·lacions, sistemes d'alarma i seguretat, TPV, entre altres).
 • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge (retolació comercial de l'establiment, interior i exterior, o retolació de vehicles).
 • Adquisició o instal·lacions d'equipaments de segona mà.  

— Despeses relatives a desenvolupament sostenible.

 • Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (d'adquisició i instal·lació d'aparells o sistemes d'il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d'aparells de climatització o de conservació d'aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d'eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i implantació de sistemes de gestió energètica, entre altres).

— Despeses dirigides a la transformació digital.

 • Inversions per a la millora tecnològica i digital necessàries per al desenvolupament de l'activitat econòmica (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament i adquisició d'equipaments informàtics, entre altres). Se subvencionarà fins un màxim de dos dispositius de tecnologia de la informació i comunicació (ordenadors, tauletes, etc.).

3.2. Les despeses anteriors hauran, de manera indubtable, de respondre a la naturalesa i objecte de l'activitat subvencionada, i haver-se abonat efectivament dins del període subvencionable.

3.3. Despeses no subvencionables:

 • Les despeses de redacció de projectes tècnics per a la reforma, modernització i interiorisme dels establiments.
 • La reparació i el manteniment d'equips ja existents.
 • La reparació de vehicles.
 • Els elements que es destinen a l'exposició de productes (mobiliari de cuina, banys, electrodomèstics, materials per a la construcció, etc.), les inversions destinades a la venda automàtica o expenedors de productes, l'adquisició de vehicles i la telefonia mòbil.
 • Les campanyes publicitàries, així com despeses corrents previstes com ara targetes, bosses, tríptics, fullets, consumibles i similars.
 • Les despeses de manteniment relacionades amb aplicacions i sistemes informàtics.
 • Les despeses per a serveis d'assessorament, consultoria, comptables i similars.
 • Taxes i imposts.

4.- Període subvencionable, crèdit pressupostari i import

4.1. Els projectes per als quals es sol·liciten aquests ajuts s'han d'executar i pagar en el període d'elegibilitat comprès entre l'1 de gener de 2021 i la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds de la present convocatòria.

4.2. El crèdit pressupostari total màxim per la subvenció és de 24.000,00 euros, que figura consignat en la partida pressupostària 2022/01/433/47900.

 

​​​​​​​4.3. El projecte o l'actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 500 euros (IVA exclòs).

La quantia de la subvenció és del 80% del cost elegible del projecte (IVA exclòs), amb un total màxim de 2.000 euros per beneficiari.

En cap cas la quantia total màxima de la subvenció per a un mateix beneficiari pot ser superior als 2.000 euros.

4.4. En cas que el total d'ajudes superi la consignació pressupostària, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

En cas de romanent del crèdit de la convocatòria, aquest es repartirà proporcionalment entre els beneficiaris, i excepcionalment es podrà sobrepassar la quantia del 80% del cost elegible del projecte, fins a un màxim d'un 100% (en cap cas la subvenció podrà superar el cost elegible del projecte justificat), i sempre mantenint-se el límit màxim de 2.000 euros per beneficiari.

La present subvenció es troba finançada íntegrament per l'Ajuntament d'Algaida.

5.- Termini i forma de presentació de les sol·licituds

5.1. El termini màxim per a la presentació de sol·licituds serà el 14 de novembre de 2022.

Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l'expedient, estaran disponibles en la pàgina web de l'Ajuntament d'Algaida.

5.2. Només s'atendrà una sol·licitud per empresa (persona física o jurídica) i activitat econòmica, independentment de que realitzin més d'una activitat econòmica.

5.3. Les sol·licituds es formalitzaran per escrit en model normalitzat de sol·licitud que s'acompanya com Annex 1, dirigides a la Batlia i aniran acompanyades de la documentació indicada en la base següent.

Les sol·licituds podran ser presentades de forma presencial en el Registre General de les Oficines Municipals, a excepció de les persones obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6.- Documentació a acompanyar a la sol·licitud

En el moment de formalitzar la sol·licitud, les persones beneficiàries de la subvenció hauran d'aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud (Annex 1).
 • Descripció del projecte i memòria d'actuacions. Ha d'incloure, com a mínim, una breu descripció de l'actuació objecte de la sol·licitud de subvenció, una memòria de les actuacions i els resultats obtinguts (Annex 4).

6.1. Documentació relativa al sol·licitant

 • Fotocòpia del CIF de l'empresa o DNI/NIE del sol·licitant.
 • Fotocòpia del DNI/NIE del signant.
 • Poder de representació del signant de la sol·licitud, en cas d'actuar per mitjà de representant.
 • En el cas de societats, escriptura pública o contracte privat de constitució de l'entitat, així com fotocòpia d'escriptura de poder de representació suficient de qui actuï en el seu nom, quan es tracti de persones jurídiques.
 • En el cas de comunitats de béns o entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.
 • Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant (Annex 2).
 • Comunicació de compte bancari on realitzar el pagament de l'ajuda concedida, en la que haurà de figurar la persona o entitat sol·licitant com a titular de la mateixa (Annex 3).

6.2. Documentació relativa a l'activitat econòmica

 • Justificant d'alta en el Règim Especial de Treballadors autònoms i en l'Impost de Activitats Econòmiques.
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

7.- Forma i termini de justificació per part del beneficiari i pagament

7.1. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades acaba el mateix dia del fi de termini per a la presentació de sol·licituds de la present convocatòria.

7.2. La justificació, sota la responsabilitat del declarant, s'ha de fer per la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa:

 • Una memòria econòmica justificativa de les despeses fetes, amb indicació de les despeses i inversions del projecte, del creditor i del document, el seu import, la data emissió i, si s'escau, la data de pagament (Annex 5).
 • Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la memòria econòmica i, si s'escau, la documentació acreditativa del pagament, tal com s'estableix en el punt 8.

7.3. Els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, han d'estar inclosos dins el període d'elegibilitat comprès entre l'1 de gener de 2021 i la data de fi de termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

7.4. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, en el compte corrent indicat a aquest efecte per la persona beneficiària de la subvenció.

7.5. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

7.6. Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

7.7. La falta de justificació en els termes i dins els terminis que estableixen la convocatòria i la resolució d'atorgament de la subvenció, sense que aquest Ajuntament l'hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent de la que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

8.- Documentació acreditativa del pagament de les despeses

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la persona beneficiària ha de ser la següent:

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:

 • Copia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament en el qual figuren el concepte de transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissora de la factura, respectivament, i
 • Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència, quan no quedin acreditats els requisits assenyalats en el paràgraf anterior.

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:

 • Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut i
 • Extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré, o
 • Certificat de l'entitat bancària en què consti el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l'extracte del compte corrent si el certificat de l'entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en el qual s'ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de l'ajuda).

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:

 • Document acreditatiu del càrrec en compte de l'efecte mercantil i
 • Extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l'entitat bancària que contingui: el titular i el número de compte en què s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el deslliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i de l'abonament per part del lliurat.

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

 • Tiquet de compra en el qual figuri el pagament amb targeta en cas que no s'indiqui en la factura i
 • Extracte del compte en el qual figuri el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en el qual, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en el qual es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i la data de l'operació.

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:

 • Notificació bancària del càrrec i
 • Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en el qual consti el titular i el número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza el càrrec i l'import i la data de l'operació.

f) Pagament en efectiu: rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha d'especificar-se la despesa a la qual correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els cognoms i el número de DNI de la persona que signa. Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per un import no superior a 250 €, incloent-hi l'IVA, amb un màxim de 1.000 € per subvenció concedida.

Si es tracta de pagaments en efectiu de factures simplificades, serà suficient la presentació d'aquest document per acreditar el seu pagament, si hi consta l'expressió «Pagat en efectiu», «Rebut» o similar.

9.- Compatibilitat amb altres subvencions

Com a regla general, aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs procedent d'altres administracions o ens, públics o privats, regionals, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no es percebi més subvenció que l'import de les despeses presentades per a la seva subvenció.

La persona sol·licitant de la subvenció ha de declarar mitjançant l'annex 5 que no ha demanat cap altre ajut o subvenció pel mateix concepte i, si escau, una relació de les subvencions i ajudes sol·licitades o concedides, amb la indicació dels imports i de les entitats subvencionadores.

10.- Procediment, resolució i pagament de la subvenció

10.1. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons l'establert en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

La gestió de les ajudes contemplades en la present convocatòria es subjectarà als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com la eficàcia en el complimento d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

10.2. L'òrgan competent per resoldre el procediment és la Batlessa de l'Ajuntament d'Algaida, que haurà de dictar i notificar als interessats la resolució del procediment en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els actes de tràmit del present procediment, així com la resolució d'aquest, es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida (http://ajalgaida.sedelectronica.es).

En cas de ser necessari, es requerirà als sol·licitants perquè aportin quanta documentació i informació complementària s'estimi oportuna per fonamentar el seu dret, així com perquè es procedeixi a l'esmena dels defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils. També podrà realitzar d'ofici quantes actuacions estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds.

10.3. El pagament d'aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic a cada beneficiari per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió.

11.- Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que es preveu en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals el responsable del tractament de les seves dades serà Ajuntament d'Algaida (CIF: P0700400E, C/ del Rei, 6 – 07210 Algaida, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.

Els interessats podran exercir els seus drets per correu postal, adjuntant una fotocopia del DNI o document equivalent, dirigit a l'Ajuntament d'Algaida, Carrer del Rei, 6, 07210 Algaida, Illes Balears; presencialment, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament d'Algaida, o a través de qualsevol dels mitjans establerts en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

12.- Legislació supletòria i interpretació de les bases

En tot allò no previst en les presents bases regirà el que es disposa en el Reglament de la Llei General de Subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

Igualment, li seran aplicables els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com la resta de disposicions legals i reglamentàries que siguin d'aplicació.

Per a totes aquelles qüestions no contemplades en les presents Bases, i la interpretació dels dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació, serà competent l'òrgan amb facultats per aprovar les mateixes, que queda autoritzat per dictar aquells actes que siguin precisos per al seu desenvolupament.

 

ANNEX 1 SOL·LICITUD

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

Nom i Llinatges:

 

 

DNI:

 

 

Adreça:

 

Localitat:

 

 

CP:

 

Telèfon:

 

Adreça electrònica:

 

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

Nom i Llinatges:

 

 

DNI:

 

 

Adreça:

 

Localitat:

 

 

CP:

 

Telèfon:

 

Adreça electrònica:

​​​​​​​

 

EXPOSA

1.- Que ha tingut constància que s'han publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Algaida les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió per concurrència competitiva de subvencions destinades a la modernització de les empreses del municipi d'Algaida i a promoure l'estabilitat de l'activitat econòmica local i la continuïtat del sector.

2.- Que és titular d'una activitat econòmica ubicada i amb activitat en el municipi d'Algaida.

3.- Que reuneix tots els requisits establerts en aquestes bases per ser beneficiari d'una subvenció.

SOL·LICITA

Previs els tràmits oportuns, se'm concedeixi la mencionada subvenció per a l'establiment o centre de treball _____________________________________________________________ ubicat a _______________________________________________, per import de: _________________

S'HI ADJUNTA DOCUMENTACIÓ

Documentació relativa al sol·licitant  

 

Fotocòpia del CIF de la empresa o DNI/NIE del sol·licitant.

 

Fotocòpia del DNI/NIE del signant.

 

Poder de representació del firmant de la sol·licitud, en cas d'actuar per mitjà de representant.

 

En el cas de societats, escriptura pública o contracte privat de constitució de l'entitat, així com fotocòpia de escriptura de poder de representació suficient de qui actuï en el seu nom, quant es tracti de persones jurídiques.

 

En el cas de comunitats de béns o entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.

 

Declaració responsable (Annex 2).

 

Comunicació de compte bancari (Annex 3).

 

Memòria tècnica descriptiva del projecte i memòria d'actuacions (Annex 4)

 

Altra documentació

 

​​​​​​​Documentació relativa a l'activitat econòmica

 

Justificant d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

 

Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Algaida, a _____ de _____________ de 2022

Signatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL.LM. SRA. BATLESSA DE L´AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

El Sr./Sra. _________________________________________, amb DNI __________________, en representació de _________________________________________________________, sota la meva responsabilitat, per tal que l'òrgan concedent de la subvenció tengui coneixement,

DECLAR

 • Complir els requisits prevists a la base quarta d'aquesta convocatòria.
 • No incórrer en cap de les prohibicions establertes a l'article 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de Subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Que totes les dades contingudes en la sol·licitud i en la documentació són certes.

Algaida, a _____ de _____________ de 2022

Signatura

 

 

 

 

 

 

IL.LM. SRA. BATLESSA DE L´AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

ANNEX 3 COMUNICACIÓ DE COMPTE BANCARI

SOL·LICITANT

Núm. DNI/NIE

 

 

Domicili social  (carrer, número, pis porta)

Municipi

 

 

Codi Postal

Població

Telèfon

 

 

 

Telèfon mòbil

 

Adreça electrònica

 

 

 

REPRESENTANT

Llinatges i nom

Núm. DNI/NIE/Passaport

 

 

Adreça (carrer, número, pis porta)

Municipi

 

 

Codi Postal

Població

Telèfon

 

 

 

Telèfon mòbil

 

Adreça electrònica

 

 

 

Comunica a l'Ajuntament, a l'efecte dels pagaments que hagi de rebre les següents

DADES BANCÀRIES

Entitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN             ENTITAT       OFICINA       DC          NÚMERO DE COMPTE

Signatura

Diligència de conformitat de l'Entitat Bancària:

Les dades antecedents coincideixen

amb les que consten a aquesta oficina

Signat:

(Datat, Signat i Segellat)

 

 

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

ANNEX 4 PROJECTE I MEMÒRIA D'ACTUACIONS

DADES SOL·LICITANT

Nom i Llinatges:

 

DNI:

 

 

 

DADES DEL PROJECTE 

Títol:

 

Breu descripció del projecte i justificació de la necessitat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol:

 

Les actuacions realitzades del projecte i resultats obtinguts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLAR:

 • Que les actuacions realitzades són les descrites anteriorment.
 • Que els resultats obtinguts han estat els descrits anteriorment.
 • Que s'han complit les condicions imposades en la concessió de les subvencions.

Algaida, a _____ de _____________ de 2022

Signatura

 

IL.LM. SRA. BATLESSA DE L´AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

ANNEX 5 MEMÒRIA ECONÒMICA

DADES SOL·LICITANT

El Sr./Sra. _________________________________________, amb DNI __________________, en representació de _________________________________________________________, sota la meva responsabilitat, per tal que l'òrgan concedent de la subvenció tengui coneixement,

DECLAR:

 • Que el cost per dur a terme el projecte (IVA exclòs) ha estat el següent: _________€.
 • Que el projecte subvencionat s'ha fet.
 • Que les despeses detallades pe a la concessió de la subvenció (descrites en la present memòria) s'han realitzat.
 • Que la subvenció s'aplica a les despeses amb la finalitat per a les quals es va concedir i que no supera el cost del projecte subvencionat.
 • Que adjunt una relació de totes les factures i/o documents justificatius, així com els justificants dels seus pagaments, per un import total de ___________€, que corresponen sense cap dubte al projecte subvencionat.
 • Que aquest compte justificatiu abasta la realització completa de les despeses subvencionades i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
 • Que totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
 • Que s'adjunten les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació de la present memòria econòmica.
 • Que les factures presentades per justificar no superen el valor de mercat.
 • Que, d'acord amb el que estableix l'article 34.5 de la Llei general de subvencions, la persona o entitat sol·licitant no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.
 • Que no he estat beneficiari/a de cap ajut o subvenció pel mateix objecte que el previst a aquesta convocatòria. En cas d'haver-ho estat, indiqui els imports i les entitats subvencionadores _______________________________________________.

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES

Núm

Concepte

Proveïdor

Núm. factura

Data factura

Data pagament

Import base imposable

IVA

Total

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

TOTAL

 

 

 

Algaida, a _____ de _____________ de 2022

Signatura​​​​​​​

 

IL.LM. SRA. BATLESSA DE L´AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).