Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 584675
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de desembre de 2021es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic varen examinar les sol·licituds i varen emetre un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat setè de la Resolució esmentada, varen informar favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 16 d'agost de 2022 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvia Climàtic (BOIB núm. 109, de 18 d'agost de 2022).

6. El 18 d'agost de 2022, el titular de l'expedient FOTOPAR22-1166 /2022, Cristina Quevedo Laguna , va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

7. El 30 d'agost 2022, el titular de l'expedient FOTOPAR22-1093 /2022 , Margarita Llinas Huguet, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

8. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-117 /2022, ALEJANDRO GROIZARD CARDOSA , va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

9. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-120 /2022, ALFONSA NUÑEZ FERNANDEZ, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

10. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-131 /2022, MELANIO CAÑO SASTRE, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

11. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-137 /2022, GABRIEL SALAS PIZA, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

12. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-179 /2022, JOSE MARIA BAYON VEGA , va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

13. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-204 /2022, JUAN MANUEL LOZANO FRANCO, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

14. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-213 /2022, MATEO DOMENGE ARROM, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

15. El 16 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-224 /2022, ANTONIO MUÑOZ COZAR , va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

16. El 20 de setembre de 2022 el titular de l'expedient FOTOPAR22-286 /2022, ANTONIO MAYOLAS NOGUERA, va presentar un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció.

17. El tècnic de la Direcció General d'energia i Canvi Climàtic va detectar un error en el càlcul inicial de la subvenció de l'expedient FOTOPAR22-1612/2022, del beneficiari JOAN BARCELÓ FEDELICH, per la qual cosa es rectifica la quantitat inicial concedida de 5.928,00 € i resulta una subvenció de 14.628,00 €.

18. S'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

19. L'expedient FOTOPAR22-1331/2022 conté l'informe de fiscalització prèvia de conformitat número 0000013900, de 2022.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar la possibilitat de dur a terme l'actuació amb una empresa vinculada, atès que la contractació es fa a preus de mercat.

3. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest ajut està cofinançat amb un 60 % a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2022.

5. Establir que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas no pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

6. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demogràfica de 21 de desembre de 2021.

7. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demogràfica de 21 de desembre de 2021.

8. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris als quals se'ls atorga la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

FOTOPAR22-10/2022

17/01/2022

MORENO RIBAS, RAFAEL GUILLERMO

***9723**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

6.182,93

3.000,00

FOTOPAR22-20/2022

17/01/2022

OLIVER NOGUERA, BENET FRANCESC

***4971**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

7.300,04

1.890,00

FOTOPAR22-25/2022

17/01/2022

DIEGO SUBIAS, JOSE RAMON

***0149**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

11.290,00

2.700,00

FOTOPAR22-92/2022

17/01/2022

OLIVARES BIBET, BEATRIZ ANDREA

***4766**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp aïllada

Bateries de liti de 18 kWh

20.787,80

9.300,00

FOTOPAR22-101/2022

17/01/2022

GRIGALIUNAITE, DEIMANTE

****2474*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

5.527,07

2.160,00

FOTOPAR22-126/2022

17/01/2022

REY BENITO, VICENTE ANGEL

***4158**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.7 kWp connectada a xarxa

8.049,53

3.000,00

FOTOPAR22-133/2022

17/01/2022

RUIZ TEJADA, ESTEBAN

***3263**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.867,81

3.000,00

FOTOPAR22-135/2022

17/01/2022

NAVARRO GARCÍA, EMILIO

***8105**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

6.750,08

1.890,00

FOTOPAR22-141/2022

17/01/2022

FERNANDEZ MOSQUERA, IVAN JOSE

***2304**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

11.444,42

3.000,00

FOTOPAR22-145/2022

17/01/2022

MONTAÑEZ CAMPOS, FRANCISCO JAVIER

***0548**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

7.251,64

1.890,00

FOTOPAR22-147/2022

17/01/2022

ROSELLO POL, JACINTO

***0593**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

10.041,55

3.000,00

FOTOPAR22-151/2022

17/01/2022

GARCIA MULET, JAIME

***9613**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.04 kWp connectada a xarxa

5.440,16

1.824,00

FOTOPAR22-162/2022

17/01/2022

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JESUS

***6013**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

4.277,35

1.620,00

FOTOPAR22-169/2022

17/01/2022

PEDREIRA GOMEZ, MARIA JESUS

***6991**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

5.065,45

1.890,00

FOTOPAR22-172/2022

17/01/2022

VIDAL DIEGO, JOSE ANTONIO

***9372**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.240,64

3.000,00

FOTOPAR22-173/2022

17/01/2022

RUEDA ENTRENA, JOSE LUIS

***0020**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.307,30

2.970,00

FOTOPAR22-177/2022

17/01/2022

AIBAR GONZALEZ, JOSE MANUEL

***8851**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

6.077,24

2.430,00

FOTOPAR22-180/2022

17/01/2022

PERONA ROBLES, JOSE

***5043**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.126,38

2.160,00

FOTOPAR22-184/2022

17/01/2022

RUBERT DIAZ, JUAN CARLOS

***1372**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

10.344,76

3.000,00

FOTOPAR22-194/2022

17/01/2022

ALIQUE PONCE, LUIS

***6474**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.613,00

3.000,00

FOTOPAR22-202/2022

17/01/2022

CAÑELLAS FUSTER, MARGARITA ALICIA

***9530**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.613,00

3.000,00

FOTOPAR22-206/2022

17/01/2022

ADROVER MASCARO, JELTE OEBELINE REITSMA EV

****9111*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

6.982,52

3.000,00

FOTOPAR22-207/2022

17/01/2022

PEREZ ARIAS, JOSE

***7597**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.646,87

3.000,00

FOTOPAR22-210/2022

17/01/2022

MUÑOZ TEBAR, MARTA

***5996**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.8 kWp connectada a xarxa

3.841,75

1.080,00

FOTOPAR22-214/2022

17/01/2022

LICATA CARUSO, MIGUEL ANGEL

****2269*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

17.059,31

3.000,00

FOTOPAR22-215/2022

17/01/2022

OSUNA OLIVER, RAFAEL

***3739**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.04 kWp connectada a xarxa

1.352,18

624,00

FOTOPAR22-217/2022

17/01/2022

TORRES MIR, ROLANDO

***3218**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

9.704,20

3.000,00

FOTOPAR22-219/2022

17/01/2022

SERRALTA JUAN, ANTONIO

***2423**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.613,00

3.000,00

FOTOPAR22-221/2022

17/01/2022

PLANAS GUARDIOLA, JAIME

***5754**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.613,00

3.000,00

FOTOPAR22-225/2022

17/01/2022

LLADO NADAL, JOAN

***0607**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.8 kWp connectada a xarxa

1.849,55

1.080,00

FOTOPAR22-227/2022

17/01/2022

CRESPI JAUME, GABRIEL ANGEL

***1893**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.92 kWp connectada a xarxa

7.750,38

2.952,00

FOTOPAR22-235/2022

17/01/2022

ROIG VARNELL, JAIME

***9727**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.75 kWp connectada a xarxa

9.165,81

3.000,00

FOTOPAR22-242/2022

17/01/2022

PIQUERAS CAMPOS, MIGUEL ANGEL

***7266**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp aïllada

Bateries de liti de 9.69 kWh

10.988,09

7.448,10

FOTOPAR22-261/2022

18/01/2022

ALVAREZ FERRER, FAUSTO JAVIER

***3280**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.575,78

2.160,00

FOTOPAR22-263/2022

18/01/2022

MUNAR ROIG, MAGDALENA

***4022**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.19 kWp connectada a xarxa

2.428,55

1.914,00

FOTOPAR22-265/2022

18/01/2022

Marí Torres, Bartolomé José

***5364**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.96 kWp connectada a xarxa

10.695,58

2.376,00

FOTOPAR22-271/2022

18/01/2022

Vila Palou, Antonio Xavier

***7121**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.32 kWp connectada a xarxa

15.886,33

2.592,00

FOTOPAR22-282/2022

18/01/2022

BLEISCHWITZ CARLSEN, ROSA MARIA

****6973*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 0.9 kWp connectada a xarxa

635,25

540,00

FOTOPAR22-289/2022

18/01/2022

MAYOL MAYOL, CARMEN

***6745**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.9 kWp connectada a xarxa

7.771,33

2.940,00

FOTOPAR22-294/2022

18/01/2022

Robles Esposa del Grande, Roberta Jurado

****4240*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 14.79 kWp aïllada

Bateries de liti de 43.2 kWh

47.390,86

13.500,00

FOTOPAR22-311/2022

19/01/2022

BILLAUD, THIERRY SERGE RENE HENRI

****4608*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

5.896,63

2.160,00

FOTOPAR22-324/2022

19/01/2022

PLANELLS ROIG, JOSÉ VICENTE

***6488**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.963,18

3.000,00

FOTOPAR22-329/2022

19/01/2022

ALCOVER COLL, GUILLERMO JAVIER

***4532**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.371,47

3.000,00

FOTOPAR22-330/2022

19/01/2022

GILI PLANAS, JAIME ROBERTO

***6624**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.54 kWp connectada a xarxa

11.952,38

2.124,00

FOTOPAR22-331/2022

19/01/2022

Bauzá Mascaró, Pedro

***2075**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

5.679,46

2.160,00

FOTOPAR22-335/2022

19/01/2022

FRONTERA VILA, ANDRES

***7324**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.871,25

3.000,00

FOTOPAR22-357/2022

20/01/2022

PONS ISERN, FRANCISCA

***6380**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.759,03

3.000,00

FOTOPAR22-366/2022

20/01/2022

SCHOTTENHAMEL, STEFAN ANTON

****7874*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 18.45 kWp connectada a xarxa

24.698,33

3.000,00

FOTOPAR22-387/2022

20/01/2022

ESTELRICH RIBOT, RAFEL

***2364**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.753,59

2.700,00

FOTOPAR22-416/2022

21/01/2022

Rivadulla Prieto, Jose Maria

***7257**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.963,90

2.160,00

FOTOPAR22-441/2022

24/01/2022

TOMASINO SANTINI, FRANCO

***6776**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.465,17

2.160,00

FOTOPAR22-442/2022

24/01/2022

MARTORELL COMPANY, MIQUEL

***2676**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

6.755,77

1.890,00

FOTOPAR22-453/2022

25/01/2022

LLACÉR ROIG, JOSÉ MANUEL

***3786**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.299,99

2.700,00

FOTOPAR22-457/2022

25/01/2022

DARDER MOLL, XAVIER

***3829**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

17.174,65

3.000,00

FOTOPAR22-459/2022

25/01/2022

COLL CAPELLA, LORENZO

***4210**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

7.115,34

1.890,00

FOTOPAR22-469/2022

25/01/2022

MAYOL GELABERT, ADRIA

***4291**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.2 kWp connectada a xarxa

7.355,86

3.000,00

FOTOPAR22-489/2022

26/01/2022

PASTOR GRACIA, MARIA ELENA

***6498**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

6.728,47

1.620,00

FOTOPAR22-496/2022

26/01/2022

GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, PABLO

***1935**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp aïllada

Bateries de liti de 2.4 kWh

7.328,00

2.796,00

FOTOPAR22-502/2022

27/01/2022

ADROVER RAMON, ANTONIA

***1053**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.436,33

3.000,00

FOTOPAR22-516/2022

28/01/2022

HORRACH VIVES, ANTONIA

***1726**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 0.84 kWp aïllada

Bateries de liti de 31.5 kWh

14.990,69

11.004,00

FOTOPAR22-524/2022

28/01/2022

ESCANDELL SERRA, JUAN

***5054**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.4 kWp connectada a xarxa

3.535,75

840,00

FOTOPAR22-532/2022

28/01/2022

ANTICH MANRESA, ANTONIO

***2141**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.88 kWp connectada a xarxa

9.629,20

3.000,00

FOTOPAR22-547/2022

31/01/2022

DELGADO DEL RIO, GREGORIO

***5332**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.553,55

3.000,00

FOTOPAR22-568/2022

01/02/2022

NADAL SALAS, MARIA MARGARITA

***9473**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.806,33

2.700,00

FOTOPAR22-569/2022

01/02/2022

MESQUIDA OLIVER, JAIME

***9009**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

6.987,50

1.620,00

FOTOPAR22-571/2022

01/02/2022

MESQUIDA OLIVER, JAIME

***9009**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

16.114,33

3.000,00

FOTOPAR22-587/2022

17/01/2022

JIMENEZ NOCEDA, JUDIT

***3764**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

7.685,13

3.000,00

FOTOPAR22-588/2022

17/01/2022

SCHEITZ, ALFONS

****1756*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 13.5 kWp aïllada

Bateries de liti de 30.8 kWh

48.793,82

13.500,00

FOTOPAR22-589/2022

02/02/2022

MAS MAYOL, JOAN MARTÍ

***0539**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.350,73

2.160,00

FOTOPAR22-600/2022

02/02/2022

PERELLO SABATER, CATALINA

***5398**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

6.840,17

3.000,00

FOTOPAR22-608/2022

03/02/2022

DURAN AMER, CATALINA

***8279**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.68 kWp connectada a xarxa

6.318,16

2.208,00

FOTOPAR22-615/2022

03/02/2022

GARCIAS URENDEZ, ADELA

***3505**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.8 kWp connectada a xarxa

6.789,48

2.280,00

FOTOPAR22-617/2022

03/02/2022

MULET CAPELLA, ANTONIA

***0127**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.8 kWp connectada a xarxa

6.713,16

2.280,00

FOTOPAR22-618/2022

03/02/2022

SIERRA GALVAN, ANTONIO

***1203**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.52 kWp connectada a xarxa

6.798,16

2.112,00

FOTOPAR22-620/2022

03/02/2022

GOMEZ LISTAN, FRANCISCO

***7247**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.159,00

2.970,00

FOTOPAR22-621/2022

03/02/2022

SOCIAS FUSTER, FRANCISCO

***7000**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.8 kWp connectada a xarxa

6.823,40

2.280,00

FOTOPAR22-622/2022

03/02/2022

CORTES JAUME, GREGORIO

***5187**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.75 kWp connectada a xarxa

7.251,00

2.850,00

FOTOPAR22-625/2022

03/02/2022

CAÑELLAS PIZA, GUILLERMO

***9399**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.675,00

2.970,00

FOTOPAR22-626/2022

03/02/2022

CATANY ESCANDELL, JAIME SEBASTIAN

***6929**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.785,00

2.160,00

FOTOPAR22-627/2022

03/02/2022

VIDAL PUIGSERVER, JOAN

***8433**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.8 kWp connectada a xarxa

6.837,40

2.280,00

FOTOPAR22-628/2022

03/02/2022

BOTA CRESPI, MIGUEL

***5624**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.96 kWp connectada a xarxa

6.949,00

2.376,00

FOTOPAR22-630/2022

03/02/2022

MATAS VILA, RAFAEL

***7589**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.75 kWp connectada a xarxa

7.447,50

2.850,00

FOTOPAR22-636/2022

04/02/2022

RODRIGUEZ CANO, EUGENIO JESUS

***9063**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.96 kWp connectada a xarxa

6.949,00

2.376,00

FOTOPAR22-637/2022

04/02/2022

PERELLO MOLINAS, GABRIEL

***7386**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.149,00

2.970,00

FOTOPAR22-639/2022

04/02/2022

ENSENYAT MOLL, MARIA MAGDALENA

***9585**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.44 kWp connectada a xarxa

7.261,00

2.664,00

FOTOPAR22-641/2022

04/02/2022

ROVER CIFRE, JUAN ANTONIO

***5351**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.43 kWp connectada a xarxa

8.000,00

3.000,00

FOTOPAR22-649/2022

04/02/2022

Pont Sarmiento, Jose Manuel

***7415**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.16 kWp connectada a xarxa

6.366,78

1.896,00

FOTOPAR22-677/2022

07/02/2022

ZALAZAR MIRANDA, RICARDO

***8854**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp aïllada

Bateries de liti de 14 kWh

13.569,00

7.060,00

FOTOPAR22-705/2022

09/02/2022

MIRO COLL, JOAN

***0026**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.42 kWp connectada a xarxa

7.753,06

2.052,00

FOTOPAR22-715/2022

10/02/2022

HUMET CLIMENT, ESTEVE

***1078**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1 kWp connectada a xarxa

2.827,08

600,00

FOTOPAR22-725/2022

11/02/2022

OLIVER GARCIA, ANTONI JOSEP

***6486**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

6.568,31

2.970,00

FOTOPAR22-752/2022

15/02/2022

RIERA LLABRES, JUAN

***4709**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9.1 kWp connectada a xarxa

9.000,00

3.000,00

FOTOPAR22-756/2022

16/02/2022

DURAN JUAN, JUAN

***9306**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.96 kWp connectada a xarxa

5.305,06

2.376,00

FOTOPAR22-758/2022

16/02/2022

GERRAD DYAS, TIMOTHY JAMES

****4865*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.6 kWp connectada a xarxa

11.345,09

3.000,00

FOTOPAR22-759/2022

16/02/2022

FEBRER HOMAR, MARGARITA

***7337**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.46 kWp connectada a xarxa

6.296,07

2.676,00

FOTOPAR22-778/2022

17/02/2022

Aguiló Solana, Francisco Jose

***1957**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.85 kWp connectada a xarxa

6.025,80

2.310,00

FOTOPAR22-779/2022

18/02/2022

CRESPI BESTARD, NADAL

***6406**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

6.400,67

2.730,00

FOTOPAR22-810/2022

21/02/2022

Juan Cortes, Rafel

***2654**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.995,65

2.700,00

FOTOPAR22-831/2022

23/02/2022

HOFELICH, PABLO

****0351*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.45 kWp aïllada

Bateries de liti de 30.8 kWh

41.610,54

13.500,00

FOTOPAR22-869/2022

28/02/2022

Pizá Gomila, Alberto

***1053**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

7.711,91

2.430,00

FOTOPAR22-875/2022

28/02/2022

Riba Vall, Josep

***6305**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.897,55

2.970,00

FOTOPAR22-877/2022

01/03/2022

GELABERT BELTRAN, MARTIN

***8446**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

7.915,17

2.730,00

FOTOPAR22-883/2022

02/03/2022

CAPO SASTRE, CATALINA

***2329**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.34 kWp connectada a xarxa

4.032,94

804,00

FOTOPAR22-887/2022

03/03/2022

Linder, Evelyne

****9884*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

8.708,28

2.970,00

FOTOPAR22-895/2022

04/03/2022

MARQUES SEGUI, ANNA

***3919**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.8 kWp connectada a xarxa

4.726,09

1.080,00

FOTOPAR22-896/2022

04/03/2022

BORRAS VILLALONGA, LORENZO

***9165**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.161,45

2.160,00

FOTOPAR22-901/2022

04/03/2022

Bigorra Prior, Josep Maria

***3562**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.11 kWp connectada a xarxa

5.962,40

1.866,00

FOTOPAR22-914/2022

07/03/2022

KAUL, JENNY

****9765*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

11.407,48

3.000,00

FOTOPAR22-915/2022

07/03/2022

FORNES BARCELO, SANTIAGO

***5531**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

6.377,14

2.430,00

FOTOPAR22-920/2022

08/03/2022

ALFONSO PUERTO, HONORATO

***8774**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.32 kWp connectada a xarxa

8.777,82

3.000,00

FOTOPAR22-934/2022

10/03/2022

SAINZ HERNANDEZ, JESUS INOCENTE

***0663**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.4 kWp connectada a xarxa

10.648,00

2.640,00

FOTOPAR22-936/2022

10/03/2022

Bauzá Nadal, Martí Jordi

***7457**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

5.067,89

1.620,00

FOTOPAR22-939/2022

11/03/2022

LOSA CASTAÑER, EMILIO

***4788**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

7.167,85

2.184,00

FOTOPAR22-942/2022

11/03/2022

GELABERT BINIMELIS, ANTONIA

***1762**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.412,53

2.160,00

FOTOPAR22-950/2022

08/03/2022

MESQUIDA RUBERT, BRUNO

***2274**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.32 kWp connectada a xarxa

8.775,99

3.000,00

FOTOPAR22-982/2022

18/03/2022

Artigues Mesquida, Juan José

***3377**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.28 kWp connectada a xarxa

6.184,67

1.368,00

FOTOPAR22-1003/2022

23/03/2022

SOLDADO CAMPILLO, ANTONIO

***2215**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

5.422,97

1.890,00

FOTOPAR22-1006/2022

23/03/2022

De Blas Valcarlos, Edurne

***4077**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.52 kWp connectada a xarxa

3.487,24

912,00

FOTOPAR22-1014/2022

24/03/2022

Nicolau Mesquida, Isabel

***9496**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

8.943,54

2.730,00

FOTOPAR22-1016/2022

24/03/2022

Forteza Amengual, Felip

***4473**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

8.943,54

2.730,00

FOTOPAR22-1025/2022

25/03/2022

BUJOSA PALMER, JAIME JAVIER

***0131**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.8 kWp connectada a xarxa

7.255,58

2.880,00

FOTOPAR22-1036/2022

28/03/2022

BRUNET JIMÉNEZ, IGNACIO JESÚS

***2494**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

8.628,15

3.000,00

FOTOPAR22-1037/2022

28/03/2022

CLOQUELL TAULER, MIGUEL

***6949**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.6 kWp connectada a xarxa

9.738,73

3.000,00

FOTOPAR22-1042/2022

28/03/2022

Torrens Barceló, Mateo

***7150**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.1 kWp aïllada

Bateries de liti de 19.2 kWh

16.860,39

9.720,00

FOTOPAR22-1054/2022

30/03/2022

Harris, Peter James

****7299*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.32 kWp connectada a xarxa

8.008,73

2.592,00

FOTOPAR22-1055/2022

30/03/2022

Orfila Brulles, Guillermo Juan

***0170**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8 kWp aïllada

Bateries de liti de 19.2 kWh

18.870,28

9.720,00

FOTOPAR22-1056/2022

30/03/2022

TRIAY CARDELL, CARLOS

***3486**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.650,16

2.184,00

FOTOPAR22-1058/2022

30/03/2022

MONTENEGRO TOBAJAS, CARMEN

***4312**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

7.753,68

2.730,00

FOTOPAR22-1059/2022

30/03/2022

SUBIRA GÜELL, MARTA

***5660**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.8 kWp connectada a xarxa

4.307,52

1.080,00

FOTOPAR22-1060/2022

30/03/2022

CABRER AMENGUAL, MARIA

***2384**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.86 kWp connectada a xarxa

6.869,16

2.916,00

FOTOPAR22-1062/2022

30/03/2022

SANCHEZ ARIAS, JOSE

***1638**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.32 kWp connectada a xarxa

6.523,43

1.992,00

FOTOPAR22-1064/2022

30/03/2022

ROSSELLÓ SUREDA, BERNARDO

***2489**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.94 kWp connectada a xarxa

8.129,99

3.000,00

FOTOPAR22-1065/2022

31/03/2022

LEGENDRE, NATHALIE JEANINE ISABELLE

****2933*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.04 kWp connectada a xarxa

7.779,63

2.424,00

FOTOPAR22-1066/2022

31/03/2022

DELGADO OLIVER, EDUARDO

***8408**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.1 kWp connectada a xarxa

10.877,92

3.000,00

FOTOPAR22-1067/2022

31/03/2022

Canet Font, Juan

***7475**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

7.548,53

1.944,00

FOTOPAR22-1068/2022

31/03/2022

Jaume Viñals, Maria Victoria

***4920**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

12.337,06

3.000,00

FOTOPAR22-1069/2022

31/03/2022

TEBAR MELENDEZ, PASCUAL

***2262**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

5.500,01

2.184,00

FOTOPAR22-1070/2022

31/03/2022

PONS VICTORY, ANTONIA

***9197**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.74 kWp connectada a xarxa

6.585,96

2.244,00

FOTOPAR22-1072/2022

01/04/2022

SANZ FOMINAYA, FRANCISCO

***1417**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.215,58

2.700,00

FOTOPAR22-1074/2022

01/04/2022

GARCIA CARBONELL, ANTONIO

***3069**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.370,65

2.184,00

FOTOPAR22-1075/2022

01/04/2022

RUIZ PORRES, VALVANUZ PILAR

***4688**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.815,49

3.000,00

FOTOPAR22-1077/2022

01/04/2022

VIÑUELA MARTINEZ, ELENA

***3607**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.716,91

3.000,00

FOTOPAR22-1078/2022

01/04/2022

ROTGER ARBONA, JOSEP

***0121**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

10.587,50

3.000,00

FOTOPAR22-1079/2022

02/04/2022

BAUZÀ SUREDA, CATALINA ANGELS

***1534**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.2 kWp connectada a xarxa

7.929,13

1.920,00

FOTOPAR22-1080/2022

03/04/2022

Pinsach Estañol, Santiago

***0508**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.4 kWp connectada a xarxa

13.884,95

3.000,00

FOTOPAR22-1083/2022

04/04/2022

GONZALEZ ENSEÑAT, RICARDO

***2801**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.787,17

2.760,00

FOTOPAR22-1085/2022

04/04/2022

PERELLO MORAGUES, BALTASAR

***4702**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.813,02

3.000,00

FOTOPAR22-1086/2022

04/04/2022

FERRAGUT CLADERA, MARGALIDA

***2297**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.02 kWp connectada a xarxa

9.125,82

3.000,00

FOTOPAR22-1087/2022

04/04/2022

REBASSA MUT, GREGORIO

***1889**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9.72 kWp connectada a xarxa

12.844,15

3.000,00

FOTOPAR22-1088/2022

04/04/2022

Cdad de Prop. Can Manuel cm Barcelona s/n Bunyola

***0960**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8 kWp connectada a xarxa

18.963,12

5.680,00

FOTOPAR22-1090/2022

05/04/2022

ALBERTI ALBERTI, ROSA CATALINA

***2312**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.4 kWp connectada a xarxa

10.245,00

2.640,00

FOTOPAR22-1094/2022

05/04/2022

NICOLAU GALMES, JAUME

***2688**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

6.418,41

1.890,00

FOTOPAR22-1096/2022

06/04/2022

MONSERRAT FIOL, BUENAVENTURA

***2257**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.2 kWp connectada a xarxa

8.248,00

2.520,00

FOTOPAR22-1097/2022

06/04/2022

FERNANDEZ RAMIREZ, DANIEL

***4355**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

7.995,00

3.000,00

FOTOPAR22-1098/2022

06/04/2022

SANZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR

***0461**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.38 kWp connectada a xarxa

6.347,66

2.028,00

FOTOPAR22-1100/2022

06/04/2022

SANZ RUBIO, ANDRÉS

***6560**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.38 kWp connectada a xarxa

6.347,66

2.028,00

FOTOPAR22-1101/2022

06/04/2022

RIUDAVETS CAMPS, MARIA PILAR

***3741**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.650,16

2.184,00

FOTOPAR22-1102/2022

06/04/2022

CERDA COLL, GUILLERMO

***9163**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.58 kWp connectada a xarxa

7.481,58

3.000,00

FOTOPAR22-1103/2022

06/04/2022

CAULES CATALÀ, ANTONIA

***2980**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

8.943,11

3.000,00

FOTOPAR22-1104/2022

06/04/2022

PROHENS VIDAL, JAVIER

***3571**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.415,00

2.970,00

FOTOPAR22-1105/2022

06/04/2022

SUAU ROSSELLÓ, MARGARITA

***6254**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.831,00

2.970,00

FOTOPAR22-1106/2022

06/04/2022

SERRA MARTINEZ, MIGUEL

***3763**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

9.536,95

3.000,00

FOTOPAR22-1109/2022

07/04/2022

CALVACHE GRATZER, RAFAEL

***2952**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.15 kWp connectada a xarxa

9.402,00

3.000,00

FOTOPAR22-1110/2022

07/04/2022

MIRALLES GARCIA, JOAQUIN

***7933**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.445,13

2.700,00

FOTOPAR22-1111/2022

07/04/2022

FULLANA PALLISER, Mª ANGELES

***0509**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

7.857,74

2.730,00

FOTOPAR22-1112/2022

07/04/2022

BONED COSTA, ANTONIO

***3719**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

8.461,54

2.616,00

FOTOPAR22-1113/2022

07/04/2022

BONED COSTA, ANTONIO

***3719**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

8.461,54

2.616,00

FOTOPAR22-1116/2022

07/04/2022

BRAVO CARRILLO, ANTONIO

***9818**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.75 kWp connectada a xarxa

7.685,92

2.250,00

FOTOPAR22-1117/2022

07/04/2022

Marin Corral, Manuel

***6312**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.68 kWp connectada a xarxa

5.669,09

2.208,00

FOTOPAR22-1119/2022

07/04/2022

Sansó Amer, Pere

***1751**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.94 kWp aïllada

Bateries de liti de 9.6 kWh

16.932,45

7.668,00

FOTOPAR22-1120/2022

07/04/2022

Torres Fiol, Francisca Catalina

***8941**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

10.192,04

2.430,00

FOTOPAR22-1121/2022

11/04/2022

GAMON POLO, ESTANISLAO

***3553**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

8.206,07

2.616,00

FOTOPAR22-1122/2022

11/04/2022

ZUZA RUIZ DE ALDA, CARMEN

***1707**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.377,96

3.000,00

FOTOPAR22-1124/2022

11/04/2022

GORETTI GIL PENIN, MARIA

***1653**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.48 kWp connectada a xarxa

8.872,01

3.000,00

FOTOPAR22-1125/2022

12/04/2022

FERRA MIR, GORI

***0522**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

7.680,89

2.184,00

FOTOPAR22-1126/2022

12/04/2022

MUNTANER PALOU, SEBASTIAN

***1856**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

10.587,50

3.000,00

FOTOPAR22-1128/2022

12/04/2022

SANGIL LUGO, DAVID

***0017**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.938,78

2.160,00

FOTOPAR22-1129/2022

13/04/2022

BERNARD LEGENDRE, GILLES

****2663*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.04 kWp connectada a xarxa

7.503,94

2.424,00

FOTOPAR22-1131/2022

13/04/2022

ROIG ADROVER, FRANCISCO

***8634**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.092,64

2.160,00

FOTOPAR22-1132/2022

13/04/2022

CARRETERO SANZ, VICTOR

***0952**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.25 kWp connectada a xarxa

4.643,98

1.350,00

FOTOPAR22-1133/2022

13/04/2022

COSTA COSTA, PEDRO

***3706**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.52 kWp connectada a xarxa

7.369,28

3.000,00

FOTOPAR22-1134/2022

13/04/2022

ALLES TALTAVULL, SEBASTIA

***2966**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

5.534,54

1.944,00

FOTOPAR22-1136/2022

13/04/2022

HARTMANN, UDO

****1541*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.45 kWp aïllada

Bateries de liti de 30.8 kWh

42.288,14

13.500,00

FOTOPAR22-1137/2022

13/04/2022

PIZA HARO, ANTONIO

***1097**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.85 kWp connectada a xarxa

6.900,00

2.910,00

FOTOPAR22-1138/2022

15/04/2022

QUETGLAS PIZA, JOAN

***0259**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.85 kWp connectada a xarxa

6.900,00

2.910,00

FOTOPAR22-1139/2022

18/04/2022

MEIER, HENNING KARL HEINRICH

****3214*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.91 kWp connectada a xarxa

8.765,24

2.946,00

FOTOPAR22-1140/2022

18/04/2022

ADROVER GARAU, MARIA FRANCISCA

***0872**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.45 kWp connectada a xarxa

8.288,32

3.000,00

FOTOPAR22-1141/2022

18/04/2022

BREJLA, VÁCLAV

****4688*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.75 kWp connectada a xarxa

9.527,48

3.000,00

FOTOPAR22-1142/2022

19/04/2022

PONS FLORIT, MARICEL

***4208**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.713,08

2.184,00

FOTOPAR22-1144/2022

19/04/2022

Beckmann, Clare Alicia

****3703*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

9.673,83

3.000,00

FOTOPAR22-1146/2022

19/04/2022

BLANCO ROSSELLÓ, VICENÇ

***1858**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.08 kWp connectada a xarxa

10.014,87

3.000,00

FOTOPAR22-1147/2022

19/04/2022

Torres Ribas, Vicente Juan

***4414**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

13.630,40

3.000,00

FOTOPAR22-1148/2022

20/04/2022

LANDY FLAMBURIS, STEVEN NATHAN

***1374**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.948,49

2.700,00

FOTOPAR22-1151/2022

20/04/2022

PIZA HARO, VICENTE MIGUEL

***1097**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.4 kWp connectada a xarxa

6.300,00

2.040,00

FOTOPAR22-1152/2022

20/04/2022

MASCARO MERCADAL, TERESA

***3794**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.870,38

2.184,00

FOTOPAR22-1153/2022

20/04/2022

AMENGUAL GUASP, CATALINA

***6481**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.27 kWp aïllada

6.239,16

1.962,00

FOTOPAR22-1154/2022

20/04/2022

FONS FLUXA, MARGARITA

***1881**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

9.626,13

3.000,00

FOTOPAR22-1155/2022

20/04/2022

VIDAL CLAR, MIGUEL

***1757**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.45 kWp connectada a xarxa

5.610,71

3.000,00

FOTOPAR22-1157/2022

21/04/2022

PORTELLA COLL, MªISABEL

***3411**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.870,38

2.184,00

FOTOPAR22-1159/2022

21/04/2022

BOSCH CAPELLA, GUILLEM

***3790**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.650,16

2.184,00

FOTOPAR22-1160/2022

21/04/2022

GUASCH SERRA, ANTONIO

***3852**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

16.583,05

3.000,00

FOTOPAR22-1161/2022

21/04/2022

Lago Rodriguez, Julio

***5699**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.28 kWp connectada a xarxa

12.589,32

3.000,00

FOTOPAR22-1162/2022

22/04/2022

Cugat Aixendri, Teresa

***1897**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

6.596,07

1.890,00

FOTOPAR22-1169/2022

22/04/2022

VANRELL BARCELO, JUAN RAFAEL

***3239**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

7.935,94

2.616,00

FOTOPAR22-1170/2022

24/04/2022

PARETS HORRACH, JOSE MIGUEL

***0346**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.92 kWp connectada a xarxa

7.260,00

3.000,00

FOTOPAR22-1171/2022

25/04/2022

BUCHINGER, SEBASTIÁN ROMÁN ALEXANDER

****2611*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

9.529,96

3.000,00

FOTOPAR22-1172/2022

26/04/2022

TUDURÍ RIUDAVETS, CATALINA

***8982**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.2 kWp connectada a xarxa

8.473,38

1.920,00

FOTOPAR22-1175/2022

26/04/2022

JAEGER, JESSICA

****2404*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

8.920,60

2.970,00

FOTOPAR22-1176/2022

26/04/2022

SINTES ALZINA, JUAN

***5684**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

4.412,60

2.160,00

FOTOPAR22-1185/2022

27/04/2022

ESCOLANO ESTRADA, MARIA BERTA

***9646**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.785,14

2.700,00

FOTOPAR22-1186/2022

28/04/2022

ROTGER FRAU, MARIA FRANCISCA

***3785**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.33 kWp connectada a xarxa

8.470,00

3.000,00

FOTOPAR22-1187/2022

28/04/2022

OLIVES PONS, FRANCISCO

***9061**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.780,42

2.700,00

FOTOPAR22-1188/2022

28/04/2022

Goñalons Gomila, Antonia

***9325**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

9.595,30

3.000,00

FOTOPAR22-1189/2022

28/04/2022

AMER TEIXIDOR, DIEGO VICNETE

***9353**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.011,17

2.700,00

FOTOPAR22-1190/2022

28/04/2022

Vidal Mitjans, Patricia

***0566**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.75 kWp connectada a xarxa

9.698,88

3.000,00

FOTOPAR22-1191/2022

28/04/2022

MIQUEL PERELLO, JOSEP

***7752**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

7.387,09

3.000,00

FOTOPAR22-1192/2022

29/04/2022

GRUME SIERRA, MARIA

***1789**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

5.920,77

1.620,00

FOTOPAR22-1193/2022

29/04/2022

PONS MOLES, GABRIEL LLUIS

***3606**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.785,14

2.700,00

FOTOPAR22-1194/2022

29/04/2022

SPUROVA, JARMILA

****2652*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.32 kWp connectada a xarxa

6.111,71

2.592,00

FOTOPAR22-1195/2022

29/04/2022

COLL COLL, PERE

***3458**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.870,38

2.184,00

FOTOPAR22-1198/2022

30/04/2022

FUSS, ERICH

****3822*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

5.891,49

1.944,00

FOTOPAR22-1200/2022

02/05/2022

SCHNEIDER, GABRIELE

****7939*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 11.5 kWp connectada a xarxa

21.373,19

3.000,00

FOTOPAR22-1201/2022

02/05/2022

SALGADO SÁNCHEZ, MÓNICA

***0615**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.01 kWp connectada a xarxa

8.577,58

3.000,00

FOTOPAR22-1202/2022

02/05/2022

PETRUZZELLI, GENARO

****3532*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

6.865,38

2.430,00

FOTOPAR22-1206/2022

03/05/2022

SOHN, ROBERT GUNTER

****5980*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

12.556,30

3.000,00

FOTOPAR22-1207/2022

03/05/2022

GOZALBO RAMSDEN, ADRIAN FELIPE

***2816**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.25 kWp connectada a xarxa

6.589,06

1.350,00

FOTOPAR22-1208/2022

03/05/2022

Bonnin Joy, Jeroni

***3970**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.4 kWp connectada a xarxa

7.852,90

2.640,00

FOTOPAR22-1209/2022

04/05/2022

SANSO GRIMALT, FRANCISCO

***2163**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.010,44

2.700,00

FOTOPAR22-1210/2022

04/05/2022

AMER DURAN, TOMAS

***6707**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

5.981,03

3.000,00

FOTOPAR22-1213/2022

05/05/2022

HURBALTT, CHARLES HENRY

****0965*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.384,78

2.700,00

FOTOPAR22-1217/2022

07/05/2022

GÓMEZ NÚÑEZ, PRISCILA

***5374**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

5.377,34

2.184,00

FOTOPAR22-1218/2022

09/05/2022

Rovellada Catchot, Francisco

***9683**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.355,23

2.160,00

FOTOPAR22-1219/2022

09/05/2022

Comunidad Propietarios Can Gayart

***4336**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 51.3 kWp connectada a xarxa

53.472,08

23.085,00

FOTOPAR22-1220/2022

09/05/2022

ERPELDINGER, OLIVER GERD

****6446*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.63 kWp connectada a xarxa

12.824,42

3.000,00

FOTOPAR22-1221/2022

09/05/2022

Tapia Lopez, Amadeo

***2954**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.68 kWp connectada a xarxa

4.985,81

2.208,00

FOTOPAR22-1222/2022

09/05/2022

Pascual Brunet, Francisco

***1965**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.52 kWp aïllada

Bateries de liti de 4.8 kWh

6.680,73

3.264,00

FOTOPAR22-1224/2022

10/05/2022

HORRACH PLOMER, ANTONIO

***7256**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.186,43

2.184,00

FOTOPAR22-1225/2022

10/05/2022

MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO

***0066**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

5.707,34

3.000,00

FOTOPAR22-1227/2022

10/05/2022

COMAS EGEA, FRANCISCA

***9896**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.8 kWp connectada a xarxa

7.838,18

2.880,00

FOTOPAR22-1231/2022

10/05/2022

VAN WALRE JOVER, JUAN PABLO

***9494**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.19 kWp connectada a xarxa

3.040,35

1.914,00

FOTOPAR22-1233/2022

10/05/2022

FULLANA SEGUI, MIGUEL ANGEL

***9784**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.75 kWp connectada a xarxa

7.439,56

2.250,00

FOTOPAR22-1235/2022

10/05/2022

CIFRE MUNTANER, MARIA ANTONIA

***6491**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

7.175,30

2.970,00

FOTOPAR22-1236/2022

11/05/2022

FERNANDEZ DE BETOÑO CAÑO, AINHOA

***8133**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.25 kWp connectada a xarxa

3.274,38

1.350,00

FOTOPAR22-1237/2022

11/05/2022

VIDRI LADOCEUR, RICARDO DAVID

***8603**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.75 kWp connectada a xarxa

11.254,21

3.000,00

FOTOPAR22-1238/2022

11/05/2022

PONS VALLS, GUILLERMO

***3712**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.870,38

2.184,00

FOTOPAR22-1239/2022

11/05/2022

DIONISIO LERMA, ANTONIO

***1111**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.582,40

2.184,00

FOTOPAR22-1240/2022

11/05/2022

CARRETERO MORENO, RAFAEL

***3859**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.25 kWp connectada a xarxa

4.791,60

1.350,00

FOTOPAR22-1241/2022

11/05/2022

MOLL BENEJAM, BLANCA

***4128**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.25 kWp connectada a xarxa

4.791,60

1.350,00

FOTOPAR22-1242/2022

11/05/2022

Sureda Escat, Joana Maria

***1043**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp aïllada

Bateries de liti de 24.5 kWh

21.257,08

11.275,00

FOTOPAR22-1244/2022

12/05/2022

MERCADAL DE SINTAS, Mª ANGELES

***3146**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.057,39

2.700,00

FOTOPAR22-1245/2022

12/05/2022

SCHÜTTE, HORST JOSEF

****0139*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.02 kWp connectada a xarxa

13.408,01

3.000,00

FOTOPAR22-1246/2022

12/05/2022

SANTIAGO TEJEDOR, FELIX

***8467**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

9.094,64

3.000,00

FOTOPAR22-1247/2022

12/05/2022

FRONTERA MAYOL, FRANCISCA MARIA

***9078**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.92 kWp connectada a xarxa

7.133,14

2.352,00

FOTOPAR22-1248/2022

12/05/2022

PHILIPPE BOGHEN, JEAN

****6295*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.9 kWp connectada a xarxa

8.468,79

2.940,00

FOTOPAR22-1249/2022

13/05/2022

FERNANDEZ AYALA, LISA MILENA

***2730**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.69 kWp connectada a xarxa

5.783,80

2.214,00

FOTOPAR22-1250/2022

15/05/2022

CABOT MARTI, MIGUEL

***5754**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

7.975,28

1.944,00

FOTOPAR22-1251/2022

15/05/2022

MATEU COLOM, JAUME

***8386**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.84 kWp connectada a xarxa

7.873,38

1.704,00

FOTOPAR22-1252/2022

15/05/2022

VILA MAS, JUAN DE DIOS

***6465**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.65 kWp connectada a xarxa

7.979,10

2.190,00

FOTOPAR22-1253/2022

15/05/2022

Chulia Bennasar, Margarita

***0789**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.19 kWp connectada a xarxa

7.465,70

1.914,00

FOTOPAR22-1255/2022

15/05/2022

Rigo Adrover, Miquel

***2048**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.27 kWp connectada a xarxa

10.176,10

3.000,00

FOTOPAR22-1256/2022

13/05/2022

Pietzsch De Rossi, Esteban

***7273**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

6.819,56

3.000,00

FOTOPAR22-1257/2022

16/05/2022

ZAPATA GONZALEZ, MANUEL

***0146**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

9.724,71

3.000,00

FOTOPAR22-1259/2022

16/05/2022

GARCÍA SANCHEZ, JOSE

***4785**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.49 kWp connectada a xarxa

5.619,73

1.494,00

FOTOPAR22-1260/2022

16/05/2022

PUERTAS SEVILLA, JOSE ANTONIO

***1042**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.39 kWp connectada a xarxa

8.178,16

3.000,00

FOTOPAR22-1261/2022

16/05/2022

BONET SÁNCHEZ, BLAI

***7148**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.39 kWp connectada a xarxa

8.680,54

3.000,00

FOTOPAR22-1264/2022

16/05/2022

PETER HASS, STEFFEN

****7879*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

9.154,86

3.000,00

FOTOPAR22-1265/2022

17/05/2022

Hathorn, Catherine Mary Logan

****7715*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

8.992,73

2.730,00

FOTOPAR22-1267/2022

18/05/2022

TORRES CANET, ANTONIA

***8614**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.247,23

2.160,00

FOTOPAR22-1268/2022

19/05/2022

HEINZ STUERZER, MICHAEL

****9345*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

9.312,21

3.000,00

FOTOPAR22-1269/2022

19/05/2022

WIENREICH GEB SPEIDEL, GABRIELE MARGARETHE

****7898*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.63 kWp connectada a xarxa

12.701,84

3.000,00

FOTOPAR22-1271/2022

19/05/2022

KRUPPERT, FRANK BERNHARD

****6118*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 10.9 kWp connectada a xarxa

15.072,97

3.000,00

FOTOPAR22-1272/2022

19/05/2022

BERLANGA SANCHEZ, MERCEDES

***4487**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.37 kWp connectada a xarxa

7.933,00

3.000,00

FOTOPAR22-1273/2022

19/05/2022

Capllonch Gamundi, Maria Inmaculada

***0231**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.895,00

3.000,00

FOTOPAR22-1276/2022

20/05/2022

SEGURA GINARD, JUAN CARLOS

***8571**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

10.306,07

2.700,00

FOTOPAR22-1277/2022

20/05/2022

Ballester Vicens, Miguel

***4424**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.500,00

3.000,00

FOTOPAR22-1278/2022

21/05/2022

LLODRA LLINAS, INES MARIA

***5245**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

12.819,00

3.000,00

FOTOPAR22-1280/2022

23/05/2022

BLACKERT, LOTHAR EDUARD

****6853*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.1 kWp connectada a xarxa

12.042,84

3.000,00

FOTOPAR22-1281/2022

23/05/2022

PERELLO MARTI, ISABEL

***9745**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.651,50

2.700,00

FOTOPAR22-1282/2022

23/05/2022

ROSSELLO NICOLAU, JOSE

***1678**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.45 kWp connectada a xarxa

8.479,83

3.000,00

FOTOPAR22-1283/2022

23/05/2022

SALAS VADELL, Miguel Angel

***1758**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.767,65

2.700,00

FOTOPAR22-1285/2022

24/05/2022

MESSORI, LAURA

****0838*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

9.872,87

2.700,00

FOTOPAR22-1287/2022

25/05/2022

SAURA SALORD, FRANCISCA

***4142**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.452,93

2.184,00

FOTOPAR22-1289/2022

25/05/2022

BAGUR GARRIDO, Mª ANGELES

***3225**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.73 kWp connectada a xarxa

5.715,92

1.638,00

FOTOPAR22-1290/2022

25/05/2022

CLEME HAARHOFF, CHRISTIAN

****0598*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.057,39

2.700,00

FOTOPAR22-1291/2022

25/05/2022

HORMIGOS MARÍN, JAVIER

***6200**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

7.260,33

2.430,00

FOTOPAR22-1292/2022

25/05/2022

MONTANER ANGLADA, PEDRO

***3479**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

9.518,10

3.000,00

FOTOPAR22-1293/2022

25/05/2022

BOSCH LLULL, TOMAS

***3872**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.52 kWp aïllada

Bateries de liti de 14 kWh

17.676,21

7.900,00

FOTOPAR22-1294/2022

25/05/2022

WERNER HEINRICHS, CARSTEN

****2980*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.65 kWp connectada a xarxa

10.990,79

3.000,00

FOTOPAR22-1295/2022

25/05/2022

PAWLIK, HANS-JÜRGEN

****8532*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.14 kWp connectada a xarxa

7.494,00

2.484,00

FOTOPAR22-1296/2022

25/05/2022

ESPINOSA VIVAS, FERMIN

***9538**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

8.178,25

2.970,00

FOTOPAR22-1297/2022

25/05/2022

LÓPEZ TERRIENTE, JOSÉ

***3207**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.92 kWp connectada a xarxa

9.166,14

2.352,00

FOTOPAR22-1299/2022

26/05/2022

BRUNET ELIAS, PEDRO

***5011**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 10.8 kWp connectada a xarxa

16.311,80

3.000,00

FOTOPAR22-1301/2022

26/05/2022

ALZAMORA TORRES, GABRIEL MARÍA

***7030**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.532,92

2.700,00

FOTOPAR22-1303/2022

26/05/2022

LLANERAS SUREDA, MANUEL

***8261**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.37 kWp connectada a xarxa

10.241,91

3.000,00

FOTOPAR22-1311/2022

30/05/2022

DURAN PASCUAL, MARIA ANTONIA

***7777**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9.9 kWp connectada a xarxa

13.445,58

3.000,00

FOTOPAR22-1316/2022

30/05/2022

MIR PERELLO, JAIME

***7805**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.844,68

2.700,00

FOTOPAR22-1317/2022

30/05/2022

Company Cladera, Juan

***8812**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.895,00

3.000,00

FOTOPAR22-1320/2022

30/05/2022

RIERA BARCELO, ANTONI

***3718**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.6 kWp aïllada

Bateries de liti de 10.5 kWh

15.352,73

6.435,00

FOTOPAR22-1321/2022

31/05/2022

Gonzalez Sanz, Alberto

***0058**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.97 kWp connectada a xarxa

7.891,50

1.782,00

FOTOPAR22-1322/2022

31/05/2022

Navarro Gomez, Maria Victoria

***2718**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.666,04

2.160,00

FOTOPAR22-1325/2022

02/06/2022

SOLSONA COLOMER, MAGDALENA

***3176**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.69 kWp connectada a xarxa

8.603,41

2.214,00

FOTOPAR22-1326/2022

02/06/2022

CAMPOY ESPINOSA, DANIEL

***1926**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

9.325,02

2.970,00

FOTOPAR22-1327/2022

02/06/2022

CDAD. PROP. PEDRO FRANCES 7-9

***6749**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 36.72 kWp connectada a xarxa

48.065,49

16.524,00

FOTOPAR22-1328/2022

02/06/2022

COMUNITAT PROPIETARIS CARRER NORD 7-9

***8317**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9.9 kWp connectada a xarxa

16.198,95

7.029,00

FOTOPAR22-1331/2022

02/06/2022

CDAD PROP C/ JAIME VIDAL ALCOVER, 1, 3 Y 5

***8502**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 69.3 kWp connectada a xarxa

79.332,67

31.185,00

FOTOPAR22-1332/2022

02/06/2022

ROCA MANERA, JOANA LLÚCIA

***5224**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

8.150,66

2.160,00

FOTOPAR22-1333/2022

02/06/2022

SAMPOL MAS, PERE

***9884**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.878,53

2.160,00

FOTOPAR22-1334/2022

03/06/2022

STIASNY SIMON, ANDREA MARIANNE

****9916*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

33.963,26

3.000,00

FOTOPAR22-1336/2022

03/06/2022

SAURA MIRET, LUIS

***3022**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.204,72

2.160,00

FOTOPAR22-1337/2022

04/06/2022

FERMOSELLE GARCIA- ALCAIDE, AINA

***1854**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.607,21

2.700,00

FOTOPAR22-1338/2022

06/06/2022

Pons Bagur, Concepción

***9106**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.593,42

3.000,00

FOTOPAR22-1339/2022

06/06/2022

REUS SOLIVELLAS, RAIMUNDO

***2807**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.092,48

2.700,00

FOTOPAR22-1344/2022

08/06/2022

Trillo Bonnin, David

***1663**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.067,01

2.700,00

FOTOPAR22-1345/2022

08/06/2022

LAPUENTE FAJARDO, ALICIA

***0507**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.756,97

2.700,00

FOTOPAR22-1346/2022

08/06/2022

Pons Coll, Jaime

***9367**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.858,98

2.700,00

FOTOPAR22-1347/2022

08/06/2022

Zapico Sanchez, Armando

***2121**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

9.523,00

3.000,00

FOTOPAR22-1348/2022

09/06/2022

Carreras Triay, Juan

***7204**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.836,44

2.700,00

FOTOPAR22-1349/2022

09/06/2022

CARDONA ALLES, MIQUEL

***3186**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

5.238,21

3.000,00

FOTOPAR22-1354/2022

09/06/2022

REILE, MARCUS HERMAN

****2707*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 11.45 kWp connectada a xarxa

18.258,76

3.000,00

FOTOPAR22-1355/2022

10/06/2022

Peretti Garcia, Pablo

***2226**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.28 kWp connectada a xarxa

16.158,82

3.000,00

FOTOPAR22-1356/2022

10/06/2022

Loan Miño, Jaume

****1253*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

7.329,82

2.430,00

FOTOPAR22-1357/2022

10/06/2022

Jaume Mairata, Joan Antoni

***1465**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.086,51

2.700,00

FOTOPAR22-1360/2022

14/06/2022

MAS MATAS, RAFAEL

***1257**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

7.177,49

1.890,00

FOTOPAR22-1362/2022

15/06/2022

BAGUR SALORD, JUAN

***3408**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

6.579,92

2.700,00

FOTOPAR22-1363/2022

15/06/2022

WILLIAMS, KATHARNIA

****2529*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.56 kWp aïllada

Bateries de liti de 28.8 kWh

23.000,95

12.816,00

FOTOPAR22-1369/2022

16/06/2022

FERNANDEZ TERRES, FRANCISCO

***9647**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

7.614,93

2.160,00

FOTOPAR22-1370/2022

16/06/2022

Zamorano Garcia, Jose Luis

***2340**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

5.000,00

2.700,00

FOTOPAR22-1371/2022

17/06/2022

JUANEDA SEGUI, AGUEDA

***3846**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.2 kWp connectada a xarxa

12.966,47

3.000,00

FOTOPAR22-1377/2022

21/06/2022

RAMALLO MASSANET, JUAN

***3173**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

21.522,31

3.000,00

FOTOPAR22-1378/2022

21/06/2022

ESCALAS RADO, MARGARITA

***6097**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

6.629,37

1.620,00

FOTOPAR22-1380/2022

21/06/2022

PONS ALONSO, ISABEL

***5164**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

9.184,67

2.730,00

FOTOPAR22-1381/2022

22/06/2022

ZEIMETZ, MARC MICHAEL

****9899*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9 kWp connectada a xarxa

12.524,47

3.000,00

FOTOPAR22-1385/2022

22/06/2022

Cervera Sabater, Enrique Jose

***3317**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.834,09

3.000,00

FOTOPAR22-1387/2022

22/06/2022

Zeising, Eva

****8105*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 10.9 kWp connectada a xarxa

15.233,90

3.000,00

FOTOPAR22-1390/2022

23/06/2022

MAS SUÑER, JOAN

***6772**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.14 kWp connectada a xarxa

6.804,00

2.484,00

FOTOPAR22-1391/2022

23/06/2022

ALFONS, GRAF THILO

****3682*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

8.470,00

2.184,00

FOTOPAR22-1400/2022

27/06/2022

Servera Barceló, Mateu

***1502**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.856,33

3.000,00

FOTOPAR22-1403/2022

27/06/2022

CAÑELLAS CORREAL, BERNARDO

***3557**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.37 kWp connectada a xarxa

14.733,13

3.000,00

FOTOPAR22-1404/2022

28/06/2022

MARZO NICOLAU, MIGUEL ANTONIO

***3765**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.558,13

2.700,00

FOTOPAR22-1406/2022

29/06/2022

FONT ROCA, JORGE

***6741**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.95 kWp connectada a xarxa

8.610,33

2.970,00

FOTOPAR22-1407/2022

29/06/2022

MUNAR CIFRE, GABRIEL

***9768**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.853,13

2.700,00

FOTOPAR22-1410/2022

30/06/2022

MOLINERO BORDOY, JUAN ELIAS

***1459**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

9.217,67

3.000,00

FOTOPAR22-1411/2022

30/06/2022

JORDI QUEVEDO, JOSE MARIA

***5134**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.650,16

2.184,00

FOTOPAR22-1412/2022

30/06/2022

ANGLADA GENESTAR, ANDRES

***2876**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

7.973,90

2.730,00

FOTOPAR22-1416/2022

02/07/2022

Stoeger, Leslie

****1301*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.86 kWp connectada a xarxa

8.383,95

2.916,00

FOTOPAR22-1417/2022

03/07/2022

Juan Juan, Miguel

***3372**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

11.895,81

3.000,00

FOTOPAR22-1418/2022

04/07/2022

PUERTO SANCHEZ, JOSE LUIS

***8004**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

12.832,72

3.000,00

FOTOPAR22-1419/2022

04/07/2022

MASCARÓ FEBRER, MARIA

***1926**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.37 kWp connectada a xarxa

8.323,29

3.000,00

FOTOPAR22-1420/2022

04/07/2022

SUASI MARTI, CARLOS

***2780**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9.4 kWp connectada a xarxa

9.885,24

3.000,00

FOTOPAR22-1421/2022

04/07/2022

COMPANY ESTELRICH, RAFAEL

***4112**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.85 kWp connectada a xarxa

6.226,74

2.310,00

FOTOPAR22-1422/2022

04/07/2022

MEYRER GEB WOEZEL, JULIA SABINE

****6209*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.85 kWp connectada a xarxa

11.900,00

3.000,00

FOTOPAR22-1423/2022

04/07/2022

CASILLAS NAVARRO, LEANDRA

***7100**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

7.865,00

1.944,00

FOTOPAR22-1427/2022

05/07/2022

LEDIN AHNERT, GUNNEL ANNIKA

***9876**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

8.411,34

2.160,00

FOTOPAR22-1429/2022

05/07/2022

GÜNTER KOCH, HANS

****8522*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

6.348,00

2.160,00

FOTOPAR22-1430/2022

05/07/2022

SERRA GOMEZ, ANTONIO

***9757**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.25 kWp connectada a xarxa

7.505,63

1.950,00

FOTOPAR22-1431/2022

05/07/2022

TORRES MARTÍNEZ, JOSE RAMÓN

***6689**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.513,98

2.700,00

FOTOPAR22-1435/2022

06/07/2022

NAPIERSKI, JANINA DENISE

****6251*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

16.236,58

3.000,00

FOTOPAR22-1439/2022

07/07/2022

AMENGUAL MESQUIDA, JOAN

***1996**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

8.597,45

2.730,00

FOTOPAR22-1444/2022

08/07/2022

MATEU CONTI, ISIDRO

***9293**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

9.432,08

3.000,00

FOTOPAR22-1445/2022

08/07/2022

DETLEV KIEHNE, KLAUS

****1623*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.37 kWp connectada a xarxa

11.762,57

3.000,00

FOTOPAR22-1447/2022

08/07/2022

GARRALON FERNANDEZ, JOSE LUIS

***7767**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

7.865,00

2.184,00

FOTOPAR22-1448/2022

08/07/2022

Ruiz Fernández, Elisa

***3238**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.231,75

3.000,00

FOTOPAR22-1456/2022

11/07/2022

TROYA JANER, CRISTOFOL

***1860**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

10.339,45

3.000,00

FOTOPAR22-1457/2022

11/07/2022

BISQUERRRA CERBIAN, GABRIEL

***6391**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

10.339,45

3.000,00

FOTOPAR22-1467/2022

12/07/2022

RUIZ FERNANDEZ, SERGIO

***1118**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.1 kWp connectada a xarxa

8.310,81

2.460,00

FOTOPAR22-1478/2022

12/07/2022

HILGERT ORTHEY, ANIKA

****3669*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

11.947,27

3.000,00

FOTOPAR22-1481/2022

13/07/2022

COLL CONESA, JULIA CARLES

***0038**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.65 kWp connectada a xarxa

8.364,84

2.790,00

FOTOPAR22-1486/2022

13/07/2022

Mariño Pocoví, Hermosinda Isabel

***3995**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.376,48

3.000,00

FOTOPAR22-1490/2022

14/07/2022

ARROYO RODRIGUEZ, ESTEFANIA

***4611**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.38 kWp connectada a xarxa

6.871,59

2.028,00

FOTOPAR22-1491/2022

14/07/2022

VAQUER BOSCH, ROSARIO

***6543**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.5 kWp connectada a xarxa

9.202,63

3.000,00

FOTOPAR22-1492/2022

14/07/2022

ESTEVA PETRO, MARINA

***8312**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.88 kWp connectada a xarxa

5.277,22

1.728,00

FOTOPAR22-1494/2022

14/07/2022

PALAZON POMAR, ANA MARIA

***3510**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

6.001,60

1.620,00

FOTOPAR22-1496/2022

14/07/2022

BALAGUER MARQUES, PATRICIA Mª

***3953**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

7.213,90

2.184,00

FOTOPAR22-1497/2022

14/07/2022

RIBAS COSTA, LUIS

***2957**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.6 kWp connectada a xarxa

11.260,26

2.160,00

FOTOPAR22-1501/2022

14/07/2022

Lago Estevez, Jesus Antonio

***8697**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

5.975,85

2.184,00

FOTOPAR22-1502/2022

15/07/2022

GUASCH BOSCH, JOAN

***3079**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.01 kWp connectada a xarxa

9.480,84

2.760,00

FOTOPAR22-1503/2022

15/07/2022

LLOBERA CANAVES, MIQUEL

***8506**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.1 kWp connectada a xarxa

11.286,88

3.000,00

FOTOPAR22-1504/2022

16/07/2022

MARTORELL LLITERAS, SEBASTIÀ

***4248**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 10.8 kWp connectada a xarxa

13.141,00

3.000,00

FOTOPAR22-1505/2022

16/07/2022

FORNES PASCUAL, GUILLERMO

***9964**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

8.694,00

3.000,00

FOTOPAR22-1506/2022

16/07/2022

CREUS LLADO, ANTONIO

***4371**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.52 kWp aïllada

Bateries de liti de 10.5 kWh

16.102,42

6.675,00

FOTOPAR22-1507/2022

16/07/2022

VERGER CABRER, BENITA

***7374**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.9 kWp connectada a xarxa

8.402,24

2.940,00

FOTOPAR22-1510/2022

18/07/2022

BOSCH VALIENTE, JUAN

***1451**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.32 kWp connectada a xarxa

4.714,85

2.592,00

FOTOPAR22-1511/2022

18/07/2022

SITGES ANDREU, ANTONIO

***5050**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

19.516,94

3.000,00

FOTOPAR22-1512/2022

19/07/2022

GOMEZ RUIZ, JOSE

***0357**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 1.64 kWp aïllada

Bateries de liti de 5.3 kWh

5.566,00

3.581,00

FOTOPAR22-1516/2022

19/07/2022

RIERA FEBRER, MIGUEL

***3485**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

10.003,00

3.000,00

FOTOPAR22-1517/2022

19/07/2022

FEBRER SANTANDREU, CATALINA

***9056**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

8.495,00

3.000,00

FOTOPAR22-1520/2022

19/07/2022

BARCELÓ BARCELO, MARGARITA

***8639**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

4.729,61

2.700,00

FOTOPAR22-1522/2022

20/07/2022

RUIZ GARCIA, JOSE

***8115**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.75 kWp connectada a xarxa

7.572,18

2.250,00

FOTOPAR22-1523/2022

20/07/2022

PONS PONS, FRANCISCA

***3353**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.982,67

2.184,00

FOTOPAR22-1524/2022

20/07/2022

WILHELM GORNAS, HANS

****1431*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 7.28 kWp connectada a xarxa

14.231,77

3.000,00

FOTOPAR22-1525/2022

20/07/2022

DR ADAMS, MICHAEL CHRITIAN

****9320*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

8.972,55

2.730,00

FOTOPAR22-1528/2022

20/07/2022

MULLER SCHULL, FOLKER FRIEDHELM

****7943*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

8.247,84

2.184,00

FOTOPAR22-1529/2022

20/07/2022

RIVAS MORENO, EMMA

***0072**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

7.973,90

2.730,00

FOTOPAR22-1530/2022

07/07/2022

Genovart Amoros, Miguel

***7295**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

8.723,40

3.000,00

FOTOPAR22-1532/2022

21/07/2022

TRUYOL SERRA, CARLOS

***4044**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.057,39

2.700,00

FOTOPAR22-1533/2022

21/07/2022

MONJO DALMAU, RAFAEL

***8142**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

11.491,37

2.430,00

FOTOPAR22-1534/2022

21/07/2022

RIERA MARQUINA, SONIA MARIA

***6066**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.819,72

3.000,00

FOTOPAR22-1537/2022

22/07/2022

LLUFRIU CAPO, SERGI

***2504**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.982,67

2.184,00

FOTOPAR22-1539/2022

22/07/2022

LLUFRIU CAPO, SERGI

***2504**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

7.213,90

2.184,00

FOTOPAR22-1544/2022

22/07/2022

ORTIZ GIRALDO, FERNANDO

***1605**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

8.235,00

3.000,00

FOTOPAR22-1545/2022

23/07/2022

HOFMANN, DR MATTHIAS

****1904*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.06 kWp connectada a xarxa

24.705,22

3.000,00

FOTOPAR22-1549/2022

24/07/2022

Mari Arabi, Maria Del Carmen

***5614**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

5.123,12

1.962,00

FOTOPAR22-1551/2022

25/07/2022

PLODER, STEFAN

****0164*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

9.559,00

2.730,00

FOTOPAR22-1552/2022

25/07/2022

SANTANDREU POU, NATALIA

***1974**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

11.688,60

3.000,00

FOTOPAR22-1553/2022

25/07/2022

TROBAT PUJOL, BARTOLOME

***9737**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

8.651,50

2.184,00

FOTOPAR22-1554/2022

25/07/2022

SERRA ALLES, RAFAEL

***3337**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.38 kWp connectada a xarxa

6.347,66

2.028,00

FOTOPAR22-1556/2022

25/07/2022

GONZALEZ DÍAZ, DANIEL

***2615**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 9.9 kWp connectada a xarxa

11.141,68

3.000,00

FOTOPAR22-1559/2022

26/07/2022

Amengual Torrens, Juan Miguel

***3785**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.6 kWp connectada a xarxa

8.246,15

3.000,00

FOTOPAR22-1560/2022

26/07/2022

CAMPS LOPEZ, MªDEL CARME

***9755**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.650,16

2.184,00

FOTOPAR22-1561/2022

26/07/2022

PEREZ MESTRE, LUIS PABLO

***2210**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

8.712,00

1.944,00

FOTOPAR22-1562/2022

26/07/2022

PUIG PROHENS, CATALINA

***4644**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.19 kWp connectada a xarxa

8.530,50

1.914,00

FOTOPAR22-1563/2022

26/07/2022

FIDDLER, NICHOLAS

****6235*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.46 kWp connectada a xarxa

9.407,75

3.000,00

FOTOPAR22-1564/2022

26/07/2022

GARCÍA FERNANDEZ, JESUS

***2426**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

6.655,00

2.184,00

FOTOPAR22-1565/2022

26/07/2022

LORENTE GARCIA, JOSE

***3050**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.966,73

3.000,00

FOTOPAR22-1571/2022

26/07/2022

Cañellas Font, Patricia

***5689**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

7.391,89

2.700,00

FOTOPAR22-1573/2022

26/07/2022

Camps Melia, Maria del Mar

***0541**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.8 kWp connectada a xarxa

7.545,19

3.000,00

FOTOPAR22-1575/2022

27/07/2022

GINARD GINARD, MIQUELA

***2181**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.14 kWp connectada a xarxa

6.406,00

2.484,00

FOTOPAR22-1578/2022

27/07/2022

VAN WILLIGEN, JEROEN

****9981*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.215,84

3.000,00

FOTOPAR22-1585/2022

27/07/2022

EXPOSITO GOMILA, JOSE MIGUEL

***9663**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

5.783,32

1.620,00

FOTOPAR22-1586/2022

27/07/2022

PIRIS TRIAY, PATRICIO

***7689**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

7.562,55

1.944,00

FOTOPAR22-1588/2022

27/07/2022

REUSCHENBACH, PETER RENE

****6122*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5 kWp connectada a xarxa

8.833,00

3.000,00

FOTOPAR22-1589/2022

27/07/2022

SEGUI DIAZ, MATEO

***9255**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

6.623,73

2.616,00

FOTOPAR22-1591/2022

28/07/2022

PUIGSERVER MIRALLES, AGUSTIN

***0397**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.52 kWp connectada a xarxa

7.915,00

3.000,00

FOTOPAR22-1592/2022

28/07/2022

AGUILÓ MONJO, SEBASTIÁN

***3267**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

5.490,00

1.620,00

FOTOPAR22-1593/2022

28/07/2022

GERARD, ADAM MARC

****1276*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.8 kWp connectada a xarxa

9.231,31

2.880,00

FOTOPAR22-1594/2022

28/07/2022

MURACCIOLI, MATHIEU

****3795*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.27 kWp connectada a xarxa

6.879,18

1.962,00

FOTOPAR22-1595/2022

28/07/2022

Mayans Vivó, Mercedes

***3318**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.7 kWp connectada a xarxa

5.490,00

1.620,00

FOTOPAR22-1596/2022

28/07/2022

TORREJÓN CORTES, JOSÉ

***4076**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.04 kWp aïllada

Bateries de liti de 7.2 kWh

8.351,04

4.752,00

FOTOPAR22-1598/2022

28/07/2022

SERVERA BRUNET, MIGUEL

***7053**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.52 kWp connectada a xarxa

7.890,00

3.000,00

FOTOPAR22-1599/2022

28/07/2022

PERELLO SANSO, JOAN

***4316**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.32 kWp connectada a xarxa

5.279,44

1.992,00

FOTOPAR22-1601/2022

28/07/2022

GREIG, BEN

****9594*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.72 kWp connectada a xarxa

12.656,71

3.000,00

FOTOPAR22-1604/2022

28/07/2022

BOVER PIQUE, NURIA

***6324**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.32 kWp connectada a xarxa

6.328,30

2.592,00

FOTOPAR22-1606/2022

28/07/2022

MATAMALAS MILLAN, RAFAEL GABINO

***5131**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5 kWp connectada a xarxa

8.451,85

3.000,00

FOTOPAR22-1607/2022

29/07/2022

Pons Orfila, Magdalena

***9886**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

8.096,35

2.700,00

FOTOPAR22-1608/2022

29/07/2022

Cardona Ribas, Joan

***5237**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

9.124,79

3.000,00

FOTOPAR22-1610/2022

29/07/2022

VILAFRANCA QUINTANA, JUAN

***3422**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.28 kWp aïllada

Bateries de liti de 9.6 kWh

13.161,41

7.272,00

FOTOPAR22-1611/2022

29/07/2022

MOREY FEMENIAS, GABRIEL

***1859**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

10.742,38

3.000,00

FOTOPAR22-1612/2022

29/07/2022

BARCELO FEDELICH, JOAN

***3473**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.04 kWp aïllada

Bateries de liti de 9.6 kWh

18.329,69

14.628,00

FOTOPAR22-1614/2022

29/07/2022

ROTGER SUAREZ, FRANCISCO GUILLERMO

***4807**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

6.970,76

2.430,00

FOTOPAR22-1615/2022

29/07/2022

Caules Ameller, Lorenzo

***9855**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.1 kWp connectada a xarxa

11.078,52

3.000,00

FOTOPAR22-1616/2022

29/07/2022

STRACKE, ANDREE

****9123*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 10.35 kWp connectada a xarxa

27.160,34

3.000,00

FOTOPAR22-1617/2022

29/07/2022

VOGEL, PETER NICOLAS

****5951*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.75 kWp connectada a xarxa

19.570,36

3.000,00

FOTOPAR22-1618/2022

29/07/2022

LUCCHI, PIERO

****4557*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.24 kWp connectada a xarxa

6.365,06

1.944,00

FOTOPAR22-1620/2022

29/07/2022

Acuña Alloza, Álvaro

***7151**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.48 kWp connectada a xarxa

7.145,60

3.000,00

FOTOPAR22-1621/2022

29/07/2022

TOUS VIVES, JUANA MARIA

***6900**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.44 kWp connectada a xarxa

10.225,00

3.000,00

FOTOPAR22-1624/2022

29/07/2022

BRUECHER, RALPH

****6241*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.28 kWp aïllada

Bateries de liti de 30.8 kWh

35.744,98

13.500,00

FOTOPAR22-1627/2022

29/07/2022

BRIONGOS CAMARA, MARIA CRUZ

***2381**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4 kWp connectada a xarxa

7.499,35

2.400,00

FOTOPAR22-1630/2022

29/07/2022

ADROVER REITSMA, NATALIA LLUCIA

***3555**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

6.982,52

3.000,00

FOTOPAR22-1638/2022

29/07/2022

ARANOWSKI, PETER ROGER

****8952*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.05 kWp connectada a xarxa

22.574,18

2.430,00