Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 583840
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d’octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 10 de setembre de 2022, en el BOIB núm. 119, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Una vegada publicada aquesta resolució, la comunitat educativa de les Illes Balears, professors dels centres educatius, equips de direcció i també sindicats, han fet arribar a la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres alguns dubtes en relació amb diferents apartats de les instruccions, la qual cosa ha donat lloc a distintes interpretacions de la resolució.

Per aquest motiu, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, s'ha pres la decisió d'elaborar una nova resolució per reflectir les aportacions que s'han fet arribar des dels diferents sectors educatius, amb la pretensió d'aclarir els apartats de les instruccions que poden donar lloc a més incertesa i inseguretat a l'hora de la seva aplicació. En conseqüència, es deixarà sense efectes la resolució de 8 de setembre de 2022 abans esmentada.

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a què tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 4 que el currículum, l'organització i els objectius de l'educació secundària obligatòria s'implantaran per als cursos de primer i tercer el curs 2022-2023, i per als cursos de segon i quart el curs 2023-2024.

El 30 de març de 2022 es va publicar el Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria, que, juntament amb la Llei orgànica 2/2006, formen la normativa bàsica estatal que pot ser desenvolupada per les comunitats autònomes per poder fer la seva adaptació a nivell autonòmic.

El 17 de març de 2022 s'ha publicat la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, i a l'apartat 1 de l'article 15 s'estableix que l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora, en el marc regulat per la normativa bàsica, amb mesures de millora progressives, per arribar a una avaluació dels procés d'aprenentatge final de caràcter global.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 s'ha publicat el Decret 32/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, el qual és d'aplicació als cursos de primer i tercer d'ESO en el curs escolar 2022-2023.

L'avaluació de l'educació secundària obligatòria està regulada a l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 2/2006, d'educació, on s'estableix que l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria és contínua, formativa, integradora i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les matèries; a l'apartat 5 es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional. Aquesta decisió només es podrà adoptar una vegada dins l'educació primària i dues vegades com a màxim al llarg de l'educació bàsica, i haurà d'anar acompanyada d'un pla específic i personalitzat de suport per al desenvolupament complet de les competències; a l'apartat 9 s'estableix que en finalitzar el segon curs d'educació secundària obligatòria, es lliurarà a cada alumne i a les seves mares, pares o tutors legals, un consell orientador, que podrà incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular o a un cicle formatiu de grau bàsic.

Pel que fa al Reial decret, 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria, a l'article 16 es regula la promoció dels alumnes d'un curs a un altre, i a l'article 17 les condicions per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

A l'article 28 s'estableix que els alumnes tenen dret a una avaluació objectiva; a l'article 29 es recull la participació i el dret a la informació de mares, pares o tutors legals sobre l'evolució del procés educatiu dels alumnes i a l'article 30 es fa una relació dels documents oficials d'avaluació i dels informes que garanteixen la mobilitat dels alumnes. La disposició final tercera d'aquest Reial decret estableix el calendari d'implantació, que per als cursos de primer i tercer serà el curs 2022-2023.

Per altra banda, s'ha de tenir en compte que, com a conseqüència de la publicació de les diferents normes educatives abans assenyalades i de la seva entrada en vigor, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, es vol iniciar la tramitació d'una ordre autonòmica que reguli l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Tot i així, i desprès de la publicació de la Resolució de 8 de setembre de 2022, ateses les diferents interpretacions i dubtes que s'han donat per part de la comunitat educativa, s'ha optat per elaborar una nova resolució perquè els centres disposin d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin primer i tercer d'ESO el curs escolar 2022-2023, atenent a les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Reial decret 217/2022, de 29 de març i el Decret 32/2022, de 2 d'agost.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Deixar sense efectes la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

Segon

Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023, establertes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar els models de documents establerts en els annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 d'octubre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 Aquestes instruccions tenen per objecte regular, el curs 2022-2023, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l'educació secundària obligatòria, d'acord amb el Reial Decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria.

1.2 Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'educació secundària obligatòria.

2. Finalitats de l'avaluació

L'avaluació té les següents finalitats:

a) Formativa. L'avaluació dels alumnes té una finalitat reguladora i orientativa del procés educatiu. Ha de proporcionar de forma contínua informació als professors, als alumnes i a les seves mares, pares i tutors legals per poder prendre les decisions més adequades per tal de millorar l'aprenentatge i l'ensenyament.

b) Acreditativa. L'avaluació dels alumnes també permet la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge per tal d'acreditar a final de cada curs el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries i el grau de desenvolupament de les competències clau.

3. Aspectes generals de l'avaluació

3.1 L'avaluació dels alumnes ha de ser contínua, formativa i integradora i ha de tenir en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge.

3.2 El caràcter integrador de l'avaluació no impedirà que els professors realitzin de manera diferenciada l'avaluació de cada matèria o àmbit tenint en compte els seus criteris d'avaluació. En el cas que s'integrin dues o més matèries en un àmbit, la seva avaluació s'ha de realitzar també de forma integrada.

3.3 Els referents de l'avaluació de cada matèria són els criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. En el cas d'integrar dues o més matèries en un àmbit, els referents d'avaluació són els criteris d'avaluació de les matèries que integren l'àmbit. Els criteris d'avaluació indiquen els nivells d'acompliment esperats en els alumnes en les situacions o activitats en un moment determinat del seu procés d'aprenentatge.

3.4 A les matèries en què els criteris d'avaluació del seu currículum s'estableixen per a més d'un curs, s'han d'haver seleccionat, a la proposta pedagògica, per a cada curs els criteris que es valoraran. Tots els criteris d'avaluació s'han de valorar en algun dels cursos.

3.5 Els alumnes que cursen els programes de diversificació curricular (PDC) seran avaluats d'acord amb els objectius de l'etapa i els criteris d'avaluació establerts als respectius programes.

3.6 A cada grup classe, ha d'impartir cada matèria un professor titular amb l'atribució docent corresponent. La valoració dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria és responsabilitat del professor titular.

3.7 En els casos de codocència o docència compartida, un dels professors n'ha de ser el professor titular. El professor titular és el responsable d'avaluar la matèria. Aquesta avaluació ha de ser consensuada amb la resta de professors que hi intervenen.

3.8 Els criteris d'avaluació tractats a cada situació d'aprenentatge s'han de valorar, per part dels professors, a partir de les evidències obtingudes en el desplegament de les situacions d'aprenentatge en programacions d'aula.

3.9 Els professors han de fer ús d'instruments d'avaluació diversos, accessibles i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permetin la valoració objectiva de tots els alumnes.

3.10 En el context d'aquest procés d'avaluació contínua, i a partir de la informació que proporciona el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques, quan el progrés d'un alumne no sigui l'adequat, s'han d'establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s'han d'adoptar tan aviat com es detectin les dificultats i han d'estar dirigides a garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu.

3.11 La Conselleria d'Educació i Formació Professional desenvoluparà orientacions perquè els centres docents puguin elaborar plans de reforç o d'enriquiment curricular que permetin millorar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques i el grau de desenvolupament de les competències clau.

3.12 Els professors han d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament i la seva pròpia pràctica docent.

3.13 La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de garantir el dret dels alumnes per tal que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat, per a la qual cosa s'han d'establir els oportuns procediments que, en tot cas, atendran les característiques de l'avaluació que disposa la legislació vigent.

4. Avaluació formativa

4.1 Al llarg del curs, l'equip docent del grup, constituït pels professors que imparteixen docència als alumnes d'aquest grup i coordinats pel tutor, és responsable de l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

4.2 Per tal de poder aprendre a regular el seu aprenentatge, els alumnes han de conèixer prèviament el procediment d'avaluació del seu treball. Amb aquesta finalitat, a les situacions d'aprenentatge, els professors han de preveure les activitats i dinàmiques d'aula necessàries.

4.3 Durant la realització de les activitats, els alumnes han de rebre el retorn i la retroacció necessària per tal de poder corregir els seus errors, millorar els seus resultats, avançar en el seu aprenentatge i en el desenvolupament de les competències clau.

4.4 Les situacions d'aprenentatge s'han de desplegar en programacions d'aula que han d'incloure les activitats i dinàmiques per poder valorar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació que s'hi tracten. En aquestes activitats i dinàmiques s'hi poden introduir estratègies d'autoavaluació i coavaluació. Les evidències i indicadors obtinguts per part del professor han de proporcionar els elements de judici necessaris per poder valorar el grau d'assoliment de cada alumne dels criteris d'avaluació de les competències específiques que s'han tractat a la situació d'aprenentatge.

5. Avaluació acreditativa

5.1 El claustre ha d'aprovar la proposta pedagògica i la ponderació de cada criteri d'avaluació.

5.2 Durant el curs, a partir de la proposta pedagògica del centre, els professors han de valorar els criteris d'avaluació de les competències específiques per a cada matèria i cada nivell.

5.3 A final de curs, el professor titular de la matèria ha d'haver valorat tots els criteris d'avaluació de les competències específiques establerts a la proposta pedagògica del centre per al nivell educatiu corresponent. A més a més, l'equip educatiu ha d'elaborar l'informe sobre el grau de desenvolupament de les competències clau de cada alumne.

5.4 Per calcular la qualificació final de cada matèria, s'ha de tenir en compte la valoració de cada un dels criteris d'avaluació treballats al llarg del curs i la ponderació assignada a cada un.

La qualificació resultant es reflectirà a l'acta d'avaluació final de la següent forma:

«Excel·lent (EX)»

«Notable (NT)»

«Bé (BE)»

«Suficient (SU)»

«Insuficient (IN)»

5.5 La qualificació de les matèries integrades en un àmbit serà la mateixa per a totes les matèries que l'integren i es calcula com a mitjana de la qualificació obtinguda en aquestes matèries a l'apartat anterior.

5.6 Per acreditar el grau de desenvolupament de les competències clau s'han de tenir en compte, per a totes les matèries, els criteris d'avaluació de les competències específiques, sempre d'acord amb la connexió a un descriptor del perfil de sortida de la competència clau que estableix el perfil de sortida dels alumnes a l'annex 1 del Reial Decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria.

Es reflectirà a l'informe de grau de desenvolupament de competències clau com a:

 «Òptim»

«Adequat»

«Bàsic»

«Inadequat»

«Inexistent»

5.7 En finalitzar cada curs, s'ha d'informar, amb el GestIB o altres mitjans, als alumnes i a les seves mares, pares o tutors legals sobre:

Les qualificacions de les matèries, a partir de la valoració dels criteris d'avaluació de les competències específiques que s'ha duit a terme al llarg del curs, que tenen la consideració de qualificacions de curs i que s'enregistren a l'acta d'avaluació final.

El grau de desenvolupament de les competències clau.

6. Sessions de seguiment i avaluació

6.1 Les sessions de seguiment i avaluació són les reunions que duu a terme l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge, en relació amb els criteris d'avaluació de les diferents matèries del curs actual i, si escau, de les matèries pendents de cursos anteriors. S'hi ha de tenir en compte la informació procedent de les famílies.

6.2 La PGA del centre ha d'establir la distribució de les sessions de seguiment i avaluació per a cada grup d'alumnes. Com a mínim, els centres han de preveure tres sessions, dues durant el curs i una a final de curs. A la vegada, ha de recollir el procediment que ha acordat el centre per a fer un seguiment de les mesures organitzatives i curriculars i, si escau, de la presa de decisions de millora. A més a més, s'hi ha d'incloure també el sistema que adoptarà el centre per informar les famílies sobre el seguiment del procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes.

6.3 A les sessions de seguiment i avaluació s'ha de reflexionar sobre el procés d'avaluació formativa, valorar el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les reunions d'equip docent o a les sessions de seguiment i avaluació anteriors i decidir, si escau, quines noves mesures es considera pertinent implantar.

6.4 El director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha d'assistir a les reunions de seguiment i avaluació.

6.5 Els representants dels alumnes han de participar en les sessions de seguiment i avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

6.6 El tutor ha d'estendre una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents, els acords presos i, a la sessió de seguiment i avaluació de final de curs, el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi, tenint en compte el procediment que estableix el punt 10 d'aquestes instruccions. Només ha de signar aquesta acta el tutor.

7. Seguiment i registre de l'avaluació

A l'hora de fer el seguiment i registrar el procés d'avaluació de cada alumne, els centres, per decisió del claustre de professorat en el cas dels centres públics o del titular en els centres privats, poden optar per:

- Utilitzar l'eina d'avaluació del programa per a la gestió acadèmica i administrativa dels centres (GestIB), que ha desenvolupat la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

- Utilizar un altre procediment, que pot ser l'informe d'avaluació de les matèries del GestIB, el quadern de professorat del GestIB o un altre mitjà fefaent.​​​​​​​

a) Centres que fan servir l'eina d'avaluació del GestIB.

7.1 L'eina del GESTIB facilita als centres el seguiment i el registre de l'avaluació. Permet introduir la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les matèries per a cada alumne al llarg del curs, genera automàticament l'informe de seguiment per a les famílies, les qualificacions de final de curs i l'informe de desenvolupament de les competències clau. Els centres podran decidir fer-la servir ja des de l'inici de curs de manera oficial, afegir-s'hi durant el curs o utilitzar-la a mode de prova.

7.2 Fer servir oficialment l'eina d'avaluació habilita la seva visibilitat a la Web de les famílies del GestIB. En cas de fer-la servir en mode de prova, l'eina no és visible per a les famílies.

7.3 El centre haurà de determinar si l'usa de manera oficial o a mode de prova. En qualsevol d'aquests darrers dos casos, és necessari haver registrat al GestIB la ponderació dels criteris d'avaluació, provisional o aprovada pel claustre. Es podran fer modificacions al llarg del curs tenint en compte els terminis fixats a l'apartat 7.4. En qualsevol cas, sempre s'ha de garantir el dret de l'avaluació objectiva dels alumnes.

7.4 S'estableixen dos terminis per realitzar aquest registre:

- Primer termini: fins al 31 d'octubre de 2022

- Segon termini: entre l'1 i el 31 de gener de 2023. En aquest moment es podran fer modificacions de les ponderacions ja introduïdes al primer termini i modificar la proposta pedagògica.

7.5 El director o el titular del centre, en el cas de centres privats concertats o no concertats, o la persona que delegui, ha d'introduir, a l'eina d'avaluació, la ponderació dels criteris d'avaluació de cada matèria per al curs.

7.6 El centres que acordin l'ús oficial de l'eina d'avaluació han d'haver informat el Servei d'Ordenació Educativa per a la seva activació mitjançant la resposta afirmativa a un qüestionari del GestIB que s'estableix a aquest efecte.

7.7 A partir del moment que els centres han enregistrat la ponderació a l'eina d'avaluació, els professors poden introduir per a cada alumne la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria.

7.8 La valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació, a partir de les evidències i indicadors obtinguts com a resultat del desplegament de les situacions d'aprenentatge, s'enregistra a l'eina d'avaluació amb una valoració numèrica sense decimals que es tradueix d'acord amb la següent escala:

«Completament»: 9 o 10

«Majoritàriament»: 7 o 8

«Suficientment»: 5 o 6

«Poc»: 3 o 4

«Gens»: 0, 1 o 2

7.9 Per tal de facilitar l'avaluació formativa, les valoracions del grau d'assoliment de cada alumne dels criteris d'avaluació s'han d'introduir a l'eina d'avaluació a mesura que el professor en tengui evidències.

7.10 La valoració del grau d'assoliment de cada alumne de cada un dels criteris d'avaluació és revisable i editable per part del professor al llarg de tot el curs escolar. D'aquesta manera, si més endavant es torna a valorar aquest criteri, la nova valoració substitueix la valoració anterior. L'eina d'avaluació només reflectirà la darrera valoració introduïda.

7.11 L'informe de seguiment de la valoració dels criteris d'avaluació proporciona la informació de l'avaluació formativa de l'alumne per a cada matèria. L'eina d'avaluació del GestIB generarà aquest informe a partir dels registres dels professors. L'informe consisteix en la relació, agrupada per matèries, dels criteris d'avaluació que han estat valorats fins a la data i estarà disponible al llarg de tot el curs escolar en qualsevol moment per als alumnes, mares, pares o tutors legals. En el cas que una o més matèries estiguin integrades en un àmbit, es descriuen separadament les valoracions dels criteris d'avaluació de totes les matèries que integren l'àmbit. Els centres, d'acord amb el seu projecte educatiu, poden establir procediments complementaris d'informació del procés d'aprenentatge dels alumnes.

7.12 A partir de la darrera valoració introduïda dels criteris d'avaluació de la proposta pedagògica i d'acord amb la ponderació establerta, l'eina d'avaluació del GestIB, calcularà, de forma automàtica, la qualificació final de la matèria i generarà l'informe final sobre el desenvolupament de les competències clau.

7.13 Per calcular la qualificació final de cada matèria, s'ha de tenir en compte la valoració de cada un dels criteris d'avaluació treballats al llarg del curs i la ponderació assignada a cada un

Per fer el càlcul l'eina d'avaluació usarà la següent equivalència numèrica:

Mitjana entre 8,51 - 10 : «Excel·lent (EX)

Mitjana entre 6,51 - 8,50 : «Notable (NT)

Mitjana entre 5,51 - 6,50 : «Bé (BE)

Mitjana entre 4,51 - 5,50 : «Suficient (SU)»

Mitjana entre 0 - 4,50 : «Insuficient (IN)»

Aquesta qualificació serà editable per part del professor titular i, per tant, es podrà modificar.

7.14 Per a cada competència clau, l'eina d'avaluació calcularà, de forma automàtica, la mitjana ponderada de les valoracions de tots els criteris d'avaluació seleccionats de totes les matèries, i el resultat es normalitzarà sobre 10. El grau de desenvolupament de les competències clau s'assignarà segons:

Mitjana normalitzada entre 8,51 - 10 : «Òptim»

Mitjana normalitzada entre 6,51 - 8,50 : «Adequat»

Mitjana normalitzada entre 4,51 - 6,50 : «Bàsic»

Mitjana normalitzada entre 2,51 - 4,50 : «Inadequat»

Mitjana normalitzada entre 0 - 2,50 : «Inexistent»

7.15 Les modificacions dels criteris d'avaluació de les competències específiques dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) s'han d'introduir a l'eina d'avaluació del GestIB, per tal de facilitar el registre i les actualitzacions de les adaptacions curriculars significatives (ACS).

7.16 Al llarg del procés d'avaluació contínua, els alumnes i les mares, pares o tutors legals podran consultar al GestIB, en qualsevol moment del curs, les valoracions del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. Després de cada sessió de seguiment i avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin, el tutor ha de verificar que les mares, pares o tutors legals han accedit a través del GestIB a aquesta informació i a tota la que es derivi de les sessions de seguiment i avaluació. En cas contrari, el centre, d'acord amb el procediment indicat a les normes d'organització, funcionament i convivència, n'ha d'informar les mares, pares o tutors legals.

7.17 L'informe personal per trasllat és l'informe de seguiment de la valoració dels criteris d'avaluació, actualitzat que també genera l'eina d'avaluació.​​​​​​​

b) Centres que no fan servir l'eina d'avaluació del GestIB

Els centres que no utilitzen l'eina d'avaluació del GestIB per fer el seguiment i registre de l'avaluació han d'atenir-se a les instruccions d'aquesta resolució per a la dimensió formativa de l'avaluació i per a l'avaluació acreditativa dels alumnes, recollides als punts 4 i 5 d'aquesta resolució que s'aplicaran de manera progressiva durant tot el curs 2022-2023.

7.18 Aquests centres han d'anar elaborant al llarg del curs la seva proposta pedagògica. Disposen fins al 30 de juny de 2023 per decidir i aprovar al claustre la seva proposta pedagògica definitiva.

El claustre ha d'haver aprovat la proposta pedagògica i la ponderació assignada a cada criteri d'avaluació abans que cada professor, a final de curs, qualifiqui la matèria de la qual n'és titular.

En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que cal garantir el dret de l'avaluació objectiva de l'alumnat.

7.19 Cada professor ha de dur un registre de la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries de les quals n'és titular, d'acord amb la proposta pedagògica provisional o aprovada del centre.

7.20 Els centres han d'informar almenys una vegada cada trimestre els alumnes, les mares, pares o tutors legals del procés d'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'informe d'avaluació de les matèries del GestIB, els ítems compartits del quadern de professorat del GestIB o un altre mitjà fefaent. Aquest informe d'avaluació ha de fer constar que es basa en la valoració global del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació que s'han treballat fins al moment.

7.21 Cada professor, a final de curs, ha de calcular, per a cada alumne, la qualificació de la matèria de la qual n'és titular tenint en compte la proposta pedagògica aprovada i la valoració dels criteris d'avaluació, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 5.4 d'aquestes instruccions. Posteriorment, ha d'introduir aquesta qualificació al GestIB.

7.22 A final de curs, els equips docents han de valorar el grau de desenvolupament de les diferents competències clau de cada alumne a partir de les valoracions del criteris d'avaluació. Cada tutor ha d'introduir les valoracions acordades per a cada un dels alumnes al GestIB.

7.23 El professor titular de la matèria ha de registrar les ACS dels alumnes amb NEE a l'expedient de l'alumne.

8. Tutoria i orientació

8.1 El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge i de l'equip directiu. L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes i les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar dels alumnes.

8.2 La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquin la presa de decisions de caràcter acadèmic o professional per part dels alumnes. Atesos els canvis normatius i curriculars per al curs 2022-2023 , s'haurà de tenir especial esment als alumnes de tercer curs d'ESO a l'hora d'escollir les matèries de caràcter optatiu de quart d'ESO.

9. Avaluació i atenció a les diferències individuals

9.1 L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un.

9.2 L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes. Aquesta avaluació és competència de l'equip docent, assessorat per l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les diferents activitats s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, des d'una perspectiva inclusiva. Aquestes mesures en cap cas es tindran en compte per minorar les qualificacions obtingudes.

9.3 Els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) poden cursar un currículum que s'aparti significativament del perfil de sortida de l'etapa. En aquest sentit, les adaptacions curriculars significatives (ACS) consisteixen en la modificació personalitzada d'un o més criteris d'avaluació de les competències específiques d'una o més matèries.

9.4 Els criteris d'avaluació de les competències específiques establerts en les ACS dels alumnes amb NEE són els referents per valorar tant el grau de desenvolupament de les competències clau com el de consecució dels objectius d'etapa d'aquests alumnes.

9.5 D'acord amb l'article 20.4 del Reial Decret 217/2022, i sense perjudici de la permanència prevista en l'article 16.7 d'aquest Reial Decret, l'escolarització dels alumnes amb NEE en aquesta etapa a centres ordinaris es pot prolongar un any més, sempre que això afavoreixi la seva integració socioeducativa. Aquesta decisió l'ha de prendre l'equip docent, assessorat pels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge, després d'haver oït el parer de les mares, pares o tutors legals.

10. Presa de decisions a les sessions de seguiment i avaluació

10.1 L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes del grup.

10.2 Totes les decisions s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne. En el cas d'integració de matèries en un àmbit, s'ha d'emetre un sol vot que tindrà el pes del nombre de matèries integrades a l'àmbit. Si l'àmbit és impartit per més d'un professor, aquests hauran de consensuar el vot.

11. Avaluació final

A la sessió de seguiment i avaluació final del mes de juny s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final, d'acord amb l'apartat 6.6 d'aquestes instruccions

b) S'han d'estendre les actes d'avaluació de les matèries pendents.

c) S'han d'estendre les actes de l'avaluació final, segons el que estableix el punt 24 d'aquestes instruccions i d'acord amb el model de l'annex 2.

12. Promoció

12.1 A final de curs, els alumnes que han superat totes les matèries o àmbits o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries han de promocionar al curs següent.

12.2 En el còmput de les matèries no superades s'han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l'etapa. Les matèries d'idèntica denominació s'han de computar de manera independent per a cada curs. En el cas d'integració de matèries en un àmbit, si no se supera l'àmbit, es comptabilitzaran com a matèries no superades totes les que integren l'àmbit.

12.3 Els alumnes que cursen tercer d'ESO en un programa de diversificació curricular (PDC) han de promocionar al curs següent.

12.4 Els centres educatius han d'establir els criteris de promoció en la concreció curricular del centre per als alumnes que tenen avaluació negativa en tres o més matèries. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i el desenvolupament de les competències clau per davant dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. A més, han de tenir en compte si l'alumne podrà seguir amb èxit el curs següent, si té expectatives favorables de recuperació i si la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.

12.5 La permanència al mateix curs es considera una mesura de caràcter excepcional i es pot prendre una vegada esgotades totes les mesures ordinàries de reforç i suport per superar les dificultats d'aprenentatge de l'alumne. La decisió de permanència al mateix curs s'adoptarà de manera col·legiada per part de l'equip docent, d'acord amb els criteris als quals fa referència l'apartat 12.4 , sense que únicament en siguin la causa les matèries no superades. El nombre de matèries no superades no serà una limitació per a la promoció dels alumnes.

12.6 La decisió de promoció l'ha de prendre l'equip docent corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 10 d'aquestes instruccions i amb els criteris establerts pel centre.

12.7 La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per aquells alumnes que abandonin l'etapa, s'han de prendre d'acord amb el que s'especifica al punt 10 d'aquestes instruccions.

13. Proposta d'incorporació a un Cicle Formatiu de Grau Bàsic

Els equips docents podran proposar la incorporació d'un alumne a un Cicle Formatiu de Grau Bàsic (CFGB), quan el seu perfil acadèmic i vocacional ho aconselli i compleixi, simultàniament, els següents requisits:

a) Que tengui 15 anys complerts o els compleixi l'any natural en curs.

b) Que hagi cursat tercer d'ESO o, excepcionalment, segon d'ESO.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant resolució, establirà el procediment i els models de documentació per a la proposta d'incorporació a un CFGB.

14. Incorporació a un Programa de Diversificació Curricular

14.1 Els alumnes que el curs 2022-2023 finalitzen el tercer curs d'ESO i no estan en condicions acadèmiques de promocionar al curs següent podran ser proposats per l'equip docent per incorporar-se a tercer d'ESO en un PDC en el curs 2023-2024.

14.2 Els equips docents poden fer la proposta d'incorporació al PDC si consideren que aquests alumnes necessiten una metodologia específica associada a una organització del currículum diferent a la que s'estableix amb caràcter general, per tal d'assolir els objectius de l'etapa i desenvolupar les competències corresponents. Aquest acord ha de recollir-se a l'acta de l'avaluació final del grup.

14.3 Per a la incorporació a aquest programa caldrà oir l'alumne, tenir la conformitat de la mare, el pare o tutors legals que ostenten i tenen l'exercici de la pàtria potestat de l'alumne, i serà requisit, a més de l'avaluació acadèmica, un informe de la idoneïtat d'aquesta mesura elaborat i signat per l'orientador amb el vistiplau del director del centre.

14.4 Els alumnes amb NEE que participin en el PDC disposaran dels recursos de suport que, amb caràcter general, es prevegin per a aquests alumnes.

15. Plans específics personalitzats per als alumnes repetidors

El pla específic personalitzat per als alumnes repetidors ha de recollir les condicions curriculars adaptades a les necessitats de l'alumne i orientades a la superació de les dificultats detectades. S'hi han d'incloure també totes les mesures que es considerin adequades per aquests alumnes.

16. Plans de reforç per als alumnes amb matèries pendents

16.1 Els alumnes que han promocionat al tercer curs sense haver superat totes les matèries dels cursos anteriors s'han de matricular també de les matèries no superades.

16.2 Els alumnes que cursen 3r d'ESO PDC i han cursat 2n d'ESO PMAR només s'han de matricular, si escau, de les següents matèries pendents:

- 1r d'ESO: educació física, música I i valors ètics/religió.

- 2n d'ESO PMAR: tots els àmbits o matèries no superades.

16.3 Els alumnes que cursen 3r d'ESO PDC, i no han cursat 2n d'ESO PMAR només s'han de matricular, si escau, de les següents matèries pendents:

- 1r d'ESO: educació física, música I i valors ètics/religió.

- 2n d'ESO: educació física, música II, segona llengua estrangera i valors ètics/religió.

16.4 Les matèries no superades de cursos anteriors que no s'han de recuperar no s'han de tenir en compte per a la promoció.

16.5 La recuperació de les matèries pendents del curs 2021-2022 dels alumnes que han promocionat ha de ser un objectiu prioritari. Els alumnes amb matèries pendents dels cursos anteriors han de seguir els plans de reforç que estableixin els àmbits o departaments de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats i han de superar les avaluacions corresponents als plans de reforç esmentats.

16.6 Aquest pla, que s'ha de recollir a la concreció curricular del centre, ha d'incloure, com a mínim:

a) El disseny de les tutories específiques, que sempre que sigui possible, seran individuals i, que com a mínim, s'han de dur a terme una vegada cada mes.

b) Els responsables de les tutories d'aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents àmbits o departaments de coordinació didàctica.

c) Els criteris d'avaluació i qualificació, el disseny de les activitats de recuperació i dels materials d'estudi, que corresponen als àmbits o departaments de coordinació didàctica.

d) L'avaluació i el seguiment del pla. L'avaluació del pla ha de ser interna, prefectura d'estudis i comissió de coordinació pedagògica, o els òrgans corresponents als centres privats, i externa, Departament d'Inspecció Educativa.

16.7 Els plans de reforç podran contemplar que l'alumne ha superat la matèria o àmbit pendent del curs anterior si durant els dos primers trimestres l'alumne assoleix els criteris d'avaluació treballats a la matèria amb la mateixa denominació del curs actual. En cas contrari, l'alumne tendrà dret a realitzar una prova o activitat de recuperació final al llarg del tercer trimestre.

16.8 Per als alumnes que han promocionat amb matèries no superades i que no tenen continuïtat al curs actual, es podran realitzar durant el primer i segon trimestre activitats i proves de recuperació parcials. Els àmbits o departaments de coordinació didàctica podran facilitar activitats per preparar i dur a terme les activitats de recuperació i en faran el seguiment corresponent. En cas de no aprovar la matèria pendent, després de realitzar les activitats proposades i proves parcials, l'alumne tendrà dret a realitzar una prova final de recuperació durant el tercer trimestre.

17. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

17.1 Les mares, els pares o els tutors legals han de conèixer, participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu dels seus fills i tutelats, tot col·laborant en les mesures de suport o reforç que adoptin els centres per facilitar el seu progrés.

17.2 Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al llarg del procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, els han d'informar del procediment d'avaluació i de qualificació. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les mares, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

17.3 Les mares, els pares o els tutors legals i els alumnes tenen dret a conèixer les decisions relatives a la seva avaluació i promoció, així com també tenen dret a l'accés als documents oficials de la seva avaluació i a les proves, documents i evidències de les avaluacions que se'ls realitzin. Tota aquesta informació ha de respectar les garanties establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

17.4 Al llarg de tot el curs, els tutors i tots els professors de l'equip docent han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de poder comptar amb la seva col·laboració. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns, d'acord amb el que s'especifiqui a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

17.5 S'ha de dur a terme, com a mínim, una reunió col·lectiva a l'inici de curs amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes. Així mateix, els tutors han de realitzar, com a mínim, una entrevista individual amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes durant el curs, i una altra, si escau, a l'inici de l'escolarització al centre. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives les ha de preveure cada centre en la PGA. S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

17.6 Després de la sessió de seguiment i avaluació final, la informació que es faciliti als alumnes i a les mares, pares o tutors legals ha d'incloure, almenys, les qualificacions obtingudes en les diferents matèries o àmbits cursats per l'alumne, el grau de desenvolupament de les competències clau i la decisió sobre la permanència o la promoció. En el cas dels centres que utilitzin l'eina d'avaluació del GestIB de forma oficial, també disposaran d'un informe sobre la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria.

18. Revisió dels materials d'avaluació

18.1 Els alumnes i les seves mares, pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material produït per l'alumne que tingui incidència en l'avaluació de les diferents matèries. Si les mares, pares o tutors legals ho demanen, els centres els n'han de facilitar una còpia, en paper o en format digital, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La valoració d'aquest material ha de contenir l'explicació raonada dels errors comesos.

18.2 Per fer efectiu aquest dret d'accés, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament i convivència, o en el reglament de règim intern, en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

18.3 Els alumnes majors d'edat o les mares, pares o tutors legals que ostenten i tenen l'exercici de la pàtria potestat, poden presentar reclamacions contra les qualificacions finals de les matèries o de les decisions de promoció, d'acord amb la normativa vigent.

19. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que es designi a les normes d'organització, funcionament i convivència o al reglament de règim intern del centre. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears. .​​​​​​​

​​​​​​​20. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa, en l'exercici de les seves funcions i d'acord amb el seu programa d'actuació anual, assessorar sobre el procés d'avaluació formativa, supervisar aquest procés i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

 

21. Documents oficials d'avaluació

21.1 Els documents oficials d'avaluació són els següents:

a) L'expedient acadèmic.

b) L'historial acadèmic.

c) Les actes d'avaluació de final de curs.

d) El consell orientador per als alumnes que abandonen aquesta etapa educativa.

e) Si escau, l'informe personal per trasllat.

21.2 Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 3 de l'article 35 del Reial Decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria.

21.3 L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat.

21.4 Quan els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de proporcionar en castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

22. Expedient acadèmic

22.1 Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les matèries o àmbits, les decisions de promoció, les mesures de suport educatiu i les adaptacions curriculars que s'hagin adoptat per a l'alumne i, si escau, la data de lliurament de la certificació d'haver finalitzat l'escolarització obligatòria a la qual es refereix l'apartat 26.3.

22.2 En el cas que existeixin matèries que hagin estat cursades de forma integrada en un àmbit, en l'expedient ha de figurar, juntament amb la denominació d'aquest àmbit, la indicació expressa de les matèries que s'hi integren.

22.3 La custòdia i l'arxiu dels expedients acadèmics correspon als centres docents en què s'hagin realitzat els estudis dels ensenyaments corresponents i han de ser supervisats pel Departament d'Inspecció Educativa. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

23. Historial acadèmic

23.1 L'historial acadèmic ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les assignatures cursades i els resultats de l'avaluació final en cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït els diversos esdeveniments. Així mateix, ha de recollir la indicació de les matèries que s'han cursat amb adaptacions curriculars significatives. L'historial acadèmic, que ha de signar el secretari del centre amb el vistiplau del director, té valor acreditatiu dels estudis cursats.

23.2 Amb la finalitat de garantir la mobilitat dels alumnes, quan diverses matèries hagin estat cursades integrades en un àmbit, s'ha de fer constar en l'historial la qualificació obtinguda en cada una d'elles. Aquesta qualificació ha de ser la mateixa que figuri en l'expedient per a l'àmbit corresponent.

23.3 Si l'alumne abandona l'etapa, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria s'ha de lliurar a les mares, pares o tutors legals que ostenten i exerceixen la pàtria potestat de l'alumne, o a l'alumne si és major d'edat, juntament amb el consell orientador d'acord amb l'annex 4. Aquest lliurament s'ha de reflectir a l'expedient acadèmic corresponent.

24. Actes de l'avaluació de final de curs

24.1 Les actes de les avaluacions finals s'han d'estendre per a cada un dels cursos i s'han de tancar al final del període lectiu. La informació que s'hi ha de incloure és:

a) La relació nominal dels alumnes que formen el grup.

b) Els resultats de l'avaluació de totes les matèries, expressats en els termes que estableix l'apartat 5.4 d'aquestes instruccions.

c) La decisió, per a tots els alumnes, sobre promoció, indicant “Sí” o “No”.

d) La proposta d'incorporació a PDC o FPGB, si escau.

24.2 La decisió de proposar la repetició a tercer d'ESO al PDC per als alumnes que cursen tercer d'ESO ordinari s'ha de fer constar a l'acta de l'avaluació final de la forma següent: a la proposta, hi ha de figurar “PDC”, i a l'apartat sobre promoció, hi ha de figurar “No”.

24.3 En el cas dels àmbits que integrin diferents matèries, el resultat de l'avaluació s'han d'expressar mitjançant una única qualificació, sense perjudici dels procediments que es puguin establir per mantenir informats de la seva evolució en les diferents matèries a l'alumne i a les seves mares, pares o tutors legals.

24.4 Les qualificacions de les matèries que han estat objecte d'ACS s'han d'expressar en els mateixos termes, als quals s'ha d'afegir un asterisc (*). Aquest asterisc significa que aquesta qualificació fa referència als criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries que figuren en l'ACS de l'alumne.

24.5 També s'hi han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X) en el cas de la matèria d'Educació Física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'hi ha de fer constar, si és el cas, l'exempció (X) de l'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018), com també qualsevol altra exempció regulada normativament.

24.6 El tutor i tots els professors titulars de les matèries han de signar les actes d'avaluació final, que han d'incloure el vistiplau del director del centre.

24.7 D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, concertats o no concertats han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GestIB. Per poder fer efectiu aquest tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GestIB durant tot el curs escolar i haver-hi enregistrat les qualificacions finals de totes les matèries.

25. Informe personal per trasllat durant el curs

25.1 Si un alumne es trasllada durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis, el centre d'origen ha d'emetre l'informe personal per trasllat. Si el centre de destinació no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi ha d'adjuntar una còpia, impresa o electrònica autèntica, de l'historial acadèmic.

25.2 L'informe personal per trasllat ha de contenir, totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

25.3 L'informe personal per trasllat s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat. El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic. La matriculació només té caràcter definitiu una vegada rebuda la còpia de l'historial acadèmic.

26. Canvi de centre a final de curs

26.1 Si un alumne, a final de curs, canvia a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol i no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

26.2 La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

26.3 Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no s'hi ha d'enviar l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria. Per facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d'origen ha d'emetre un certificat acadèmic. L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat fins que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a l'alumne en haver finalitzat els estudis equivalents a l'educació secundària obligatòria.

27. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears. 

28. Autenticitat, seguretat i confidencialitat

28.1 La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir els procediments oportuns per garantir l'autenticitat dels documents oficials d'avaluació, la integritat de les dades que s'hi recullen i la seva supervisió i custòdia, així com la seva conservació i trasllat en cas de supressió o extinció del centre.

28.2 Referent a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, s'ha d'atendre el que es disposa a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Documents adjunts