Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 583387
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, programa UNICO Bo Social, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 La bretxa digital d'accés i capacitat d'ús de xarxes actua cada vegada més com a vector per a una nova causa d'exclusió social, que afecta especialment els col·lectius més vulnerables. Durant la crisi del COVID-19, la necessitat de continuar de manera remota amb l'activitat econòmica, les tasques d'ensenyament o l'accés a serveis mèdics o socials, entre d'altres, han evidenciat aquest nou factor de desigualtat. El teletreball s'ha mostrat com una gran oportunitat per afavorir una menor concentració de la població, sempre que s'acompanyi de l'accés a una sèrie de serveis socials i econòmics disponibles en les grans concentracions urbanes. La fixació de la població en les zones menys habitades o en declivi demogràfic, ja sigui d'edat avançada o jove, requereix la disponibilitat d'accés a serveis essencials en format digital. Conseguentment, és necessari plantejar la connectivitat en un sentit ampli, com aquella que permet accedir des de tots els territoris i a qualsevol col·lectiu social a serveis educatius i culturals, sociosanitaris i de comerç de béns i serveis. 

Com a part de l'esforç de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals de la societat, l'economia i els territoris (en endavant, Pla per a la Connectivitat), aprovat pel Consell de Ministres el dia 1 de desembre de 2020, conté, com a mesura 4, la concessió de bons de connectivitat social per als col·lectius més vulnerables, vinculats amb altres programes orientats a tancar les bretxes socials i impulsar la integració.

La magnitud de la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la pandèmia COVID-19 ha exigit una resposta comuna a escala europea que s'ha materialitzat amb la posada en marxa del nou Fons de Recuperació "Next Generation EU". L'objecte és contribuir al procés de recuperació de les economies de la Unió a partir de 2021. Dins d'aquest Fons, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), establert pel Reglament (UE) 2021/241 de el Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer de 2021, permetrà a Espanya mobilitzar un volum d'inversió sense precedents.

Per tal de canalitzar aquestes inversions i contribuir a una recuperació sòlida i sostenible de l'economia espanyola, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021, traça l'agenda per a la modernització de l'economia espanyola fent ús dels recursos econòmics que provindran d'aquest Fons.

El PRTR s'estructura en quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial, els quals es projecten en deu polítiques palanca, que a la vegada, es concreten en trenta components. Una de les trenta línies d'acció que s'identifiquen és la component 15, Connectivitat digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G, que té entre els seus objectius l'impuls a la transformació digital i que aposta perquè el 100% de la població disposi d'una connectivitat adequada, fet que promou la desaparició de la bretxa digital entre zones rurals i urbanes.

Dins d'aquest component 15 del PRTR es preveu la inversió C15.I3 "Bons digitals per a pimes i col·lectius vulnerables", que preveu el finançament d'inversions i despeses derivades de la connexió a banda ampla de col·lectius vulnerables.

El Pla Estratègic Autonòmic- Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 aprovat per Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 (BOIB núm.137, de 7 d'octubre) inclou aquest projecte amb la identificació següent:

Número: 37

Projecte estratègic: Accions de reforç de la connectivitat 5G.

Eix: 3 competitivitat.

Estratègia: E11 el Marketplace Illes Balears i digitalització del teixit productiu.

Promotor: GOIB. Conselleria de Fons Europeus Universitat i Cultura.

Descripció: Programa de paquets de connexió a banda ampla (bons digitals pera col·lectius vulnerables).

Import: 351.360 euros

L'aprovació i la inclusió d'aquest projecte en el PEA implica d'una banda, la tramitació urgent i el despatx prioritari i, de l'altra, l'autorització implícita del Consell de Govern per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa i, en general, per iniciar qualsevol expedient de despesa.

El Reial decret 989/2021, de 16 de novembre de 2021, pel que s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables en el marc del PRTR estableix un model de concessió d'aquests ajuts basat en mecanismes de cooperació i col·laboració amb les comunitats autònomes; en virtut d'això es distribueix pel sistema de concessió directa i, d'acord amb els criteris consensuats a la Conferència Sectorial per a la Transformació Digital celebrada el 6 d'octubre de 2021, l'import d'ajut que cada comunitat autònoma ha de gestionar, durant el període 2021-2023, mitjançant l'aprovació d'una convocatòria pública de subvencions, que s'ha de regir per les disposicions que estableix el mateix Reial decret.

Segons l'annex I del Reial decret 989/2021, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li correspon un import d'ajut de 351.360 €.

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR, aprova un marc general bàsic que incorpora un conjunt d'especialitats en matèria de gestió administrativa dirigit a simplificar i facilitar l'execució dels fons europeus, el qual afecta les subvencions, entre altres àmbits de l'ordenament jurídic..

A nivell autonòmic, la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb els fons europeus en el marc del PRTR, ha desplegat les disposicions estatals bàsiques del Reial decret llei 36/2020. L'article 15.4 d'aquesta norma disposa que el Pla Estratègic Autonòmic, respecte dels projectes integrants d'aquest Pla, l'execució dels quals s'hagi de vehicular totalment o parcialment per la via de subvencions o ajudes, té la consideració de pla estratègic de subvencions als efectes de l'article 6.1 del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel procediment d'urgència en virtut de l'article 7 de la Llei 4/2021 esmentada que declara que a totes les actuacions i els procediments administratius que comportin expedients de despesa que s'hagin de finançar amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència se'ls ha d'aplicar la tramitació d'urgència i el despatx prioritari en els termes que preveuen, respectivament, els articles 33 i 71 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En l'elaboració i tramitació d'aquesta Resolució, s'han tengut en compte els criteris de caire transversals del PRTR següents:

1. Garantir el ple compliment del principi de «no causar dany significatiu» al medi ambient, d'acord amb el que preveu el PRTR i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en totes les fases del disseny i execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació, tenint en compte la «Guia Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicació d'aquest principi així com la «Guia per al disseny i el desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient» publicada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

2. D'acord amb l'informe de 5 de maig de 2022 sobre l'ajuda d'estat SA.100138(2022/N), la Comissió ha decidit no plantejar objeccions a l'ajuda sobre la base del fet que és compatible amb el mercat interior d'acord amb l'article 107, apartat 2, lletra a), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

3. Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere a totes les seves actuacions, seguint les recomanacions contingudes a la Guia per a les Administracions Públiques per incorporar la perspectiva de gènere a les actuacions finançables en el marc del PRTR, publicada pel Ministeri d'Igualtat.

4. Garantir el compliment de les obligacions d'etiquetatge climàtic i digital, amb un percentatge del 0 per cent i del 100 per cent, respectivament, d'acord amb allò que preveu el PRTR i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Per tant, no cal esperar cap contribució específica a la transició verda i sí una contribució íntegra a la transició digital.

L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de maig de 2007, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de tecnologia i comunicacions (BOIB núm 81, de 31 de maig de 2007), a l'article 2.1.i), com a activitat susceptible de subvenció, inclou la contribució al desenvolupament social i tecnològic als col·lectius més desafavorits, mitjançant l'accés a les noves tecnologies.

El certificat del director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques d'11 de juliol de 2022 per a l'execució del programa d'emissió de

bons digitals per a col·lectius vulnerables que es troba inclòs dins l'Annex 2 (relació de projectes declarats estratègics) de l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre de 2021), concretament dins el projecte identificat amb el número 37 – accions de reforç de la connectivitat 5G.

En virtut de tot això, en compliment de Reial decret 989/2021 i de la Llei 4/2021, i d'acord amb les competències atribuïdes a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atesos els informes favorables dels Serveis Jurídics i de la Intervenció General, dict la següent:

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a la execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) (Programa ÚNICO Bo Social).

2. Aprovar els termes de la convocatòria, que consten en l'annex I, d'acord amb les bases reguladores que estableix l'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de maig de 2007.

3. Aquesta Resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la Resolució de la convocatòria, que comença a tenir efectes l'endemà d'haver-se publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (11 d'octubre de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company Pons

 

ANNEX I Convocatòria

1. Objecte i finalitat

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'emissió d'un programa d'emissió de bons de connectivitat digital per a col·lectius vulnerables en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El bo digital contribuirà a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30 megabits per segon en sentit descendent amb la tecnologia més adequada a cada cas per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

2. La finalitat d'aquestes subvencions és executar la inversió C15.I3 «Bons digitals a pimes i col·lectius vulnerables» del component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, programa ÚNICO Bo Social.

2. Normativa

1. El règim jurídic de les subvencions serà els que estableixen el Reial decret 989/2021 de 16 de novembre, així com el Decret llei 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En defecte del que preveu aquesta normativa s'aplicaran les normes de dret administratiu.

 2. Aquests subvencions estaran sotmeses al Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com a la normativa interna aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi per al PRTR d'Espanya, en particular: el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a la execució del PRTR, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configuren el sistema de gestió del PRTR i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre per la qual s'estableixen el procediment i el format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR, i sense perjudici de l'aplicació de qualssevol altres disposicions tant del dret nacional com de la Unió Europea que puguin ser aplicables, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 de el Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer de 2021, i el PRTR.

3. Finançament i crèdit assignat a la convocatòria

1. D'acord amb l'annex I del Reial decret 989/2021, l'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 351.360 euros, que s'han d'abonar amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la anualitat, partida pressupostària i quantia màxima que s'indiquen a continuació:

2022: 21301.551A01.48000.00 MR063             0,00 €

2023: 21301.551A01.48000.00 MR063       175.680 €

2024: 21301.551A01.48000.00 MR063       175.680 €

2. L'import d'aquesta convocatòria es podrà incrementar d'acord amb l'apartat anterior. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s'ampliï, ni afecta a la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Les ajudes aprovades en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea (Next Generation EU) mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

4. Beneficiaris i requisits

1.Poden ser beneficiàries del bo digital dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social que siguin beneficiàries de la renda social garantida o l'ingrés Mínim vital o les que tenen el subsidi de desocupació d'acord amb la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

En particular i per acomplir amb el criteri de gènere interseccional, es considera col·lectiu preferent els grups de dones especialment vulnerables: dones víctimes de violència de gènere, dones amb discapacitat, aturades de llarga durada, famílies monoparentals femenines, dones grans a llars unipersonals, dones migrants, incloses les temporeres, refugiades i pertanyents a minories, entre d'altres.

2. Limitacions dels bons digitals a la unitat familiar.

Només es podrà concedir un bo digital per persona física i per unitat familiar.

S'entendrà per unitat familiar, segons el que estableix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni:

 a) La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si hi ha fills:

1r. Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents de aquests.

2n. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

b) En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre i que reuneixin els requisits a què es refereix l'apartat a).

El reconeixement del dret d'una unitat familiar a rebre el bo digital i la quantia de l'esmentat bo és independent del nombre de membres integrants d'aquesta.

3. No poden ser beneficiàries de les subvencions les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies de l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (TRLS).

5. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions tindran amb caràcter general les obligacions establertes a l'article 11 del TRLS i l'article 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions . En concret, són obligacions dels beneficiaris:

1. Donar l'acceptació expressa per presentar la justificació i cedir el dret al cobrament de la subvenció concedida a l'entitat operadora que elegeixin contractar per donar-los el servei de banda ampla.

2. Acceptar la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per a donar compliment a allò que preveu la normativa europea que és d'aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com la cessió de dades del beneficiari (nom i llinatges, document d'identitat acreditatiu i domicili ) als operadors col·laboradors que participen en el programa per aplicar el bo social.

3. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, circumstància que s'ha d'acreditar abans de dictar la resolució de concessió del bo digital.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control tècnic i financer del programa i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

5. Facilitar les comprovacions encaminades a garantir la correcta execució de l'operació, i a aportar la documentació, tanta administrativa com sobre el terreny, que li sigui requerida en el procediment de verificació. En concret, com a beneficiaris d'aquesta línia de subvencions el beneficiari es compromet a concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió Europea, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències.

6. Sotmetre's al seguiment, control i avaluació que estableix el PRTR, així com a les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat i d'altres imposades per la normativa interna i de la Unió Europea per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència que siguin d'obligat compliment.

7. Facilitar qualsevol informació que li requereixi l'òrgan que concedeix l'ajuda i els òrgans de control indicats en els apartats anteriors.

8. Col·laborar en l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en el seu àmbit de gestió, evitar doble finançament, falsificacions de documents, etc., així com proporcionar informació per a la detecció de possibles riscos.

9. Comunicar immediatament a la Direcció General de Modernització i Administració Digital qualsevol variació de les condicions o circumstàncies assenyalades a la sol·licitud o/i a la resolució de concessió, amb les conseqüències que en cada cas corresponguin, sense perjudici que també es puguin incorporar d'ofici a l'expedient.

6. Operadors-col·laboradors del programa del bo digital per a col·lectius vulnerables.

1. Podran col·laborar amb el programa del bo digital per a col·lectius vulnerables aquells operadors que prestin serveis de connexió a internet en xarxes de banda ampla amb una velocitat d'almenys 30 megabits per segon en sentit descendent, i que compleixin la resta dels requisits exigits per la legislació en matèria de telecomunicacions.

S'exclouen aquells operadors que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o es trobin en situació de crisi d'acord amb allò que estableixen les Directrius sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01)

2. Els operadors que desitgin col·laborar amb el programa del bo digital per a col·lectius vulnerables s'han d'inscriure en el Registre en línia d'operadors-col·laboradors del programa del bo digital d'acord amb el model de l'annex III i subscriure el corresponent conveni de col·laboració d'acord amb l'article 27 del TRLS.

3. En el moment de la inscripció, cada operador realitzarà una declaració responsable que està en possessió dels títols habilitants necessaris per a la prestació dels serveis descrits, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que compleix amb les velocitats de descàrrega exigides en aquesta convocatòria.

4. No podran ser operador col·laborador del programa les entitats en les quals es doni alguna de les prohibicions de l'article 10 del TRLS i acomplir amb les obligacions de l'article 11 del mateix text normatiu.

5. Si després de la contractació o actualització de la subscripció del servei, els usuaris finals elegibles decideixen canviar de proveïdor de comunicacions electròniques, l'import del bo digital que no s'hagi utilitzat es transferirà a la nova subscripció, sempre que la nova subscripció compleixi amb la present mesura.

 

7. Terminis i model de sol·licitud

1. El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria fins el 15 de novembre de 2022 o fins el possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. En cas que s'exhaureixi el pressupost assignat, i sempre que no hagi expirat la vigència del programa, podran continuar registrant-se sol·licituds a la llista de reserva provisional que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, qüestió que haurà de ser notificada al destinatari últim afectat perquè en prengui coneixement, i estaran supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost, o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per al sol·licitant fins que no es validi la sol·licitud.

3. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud d'acord amb el model de l'annex II i que figura a la Seu Electrònica de la CAIB i a la pàgina web de la Direcció General de Modernització i Administració Digital https://intranet.caib.es/sites/ajudestelecomunicacions/ca/ en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre de la CAIB o en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. El beneficiari ha de donar consentiment en la sol·licitud perquè l'Administració pugui comprovar el requisit de ser beneficiari d'acord amb el punt 4.1. En cas de no donar consentiment haurà d'acreditar el compliment d'aquest requisit.

5. Juntament amb la sol·licitud, degudament emplenada i signada, les persones sol·licitants han d'adjuntar, només en cas que s'oposin o no autoritzin la consulta, la documentació següent:

Certificat de padró/ de residència (si escau)

Certificat o altre document acreditatiu de ser beneficiari de la Renda Social Garantida (RESOGA), si n'és el cas.

Certificat o altre document acreditatiu de ser beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital, si n'és el cas.

Certificat o altre document acreditatiu de ser beneficiari del subsidi de desocupació, si n'és el cas.

Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat (AEAT)

Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la CAIB (ATIB)

Certificat d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la seguretat Social

8. Òrgans competents.

1. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura és l'òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant aquesta convocatòria, en els termes que estableix l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura també és l'òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o de denegació, d'inadmissió a tràmit o de desistiment de la sol·licitud, de modificació de la resolució de concessió, de revocació i reintegrament.

3. El director general de Modernització i Administració Digital és l'òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els termes que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, així com la comprovació que les sol·licituds compleixen els requisits exigits.

9. Procediment de concessió, instrucció i resolució del procediment

1. D'acord amb el que preveu l'article 62.1 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i tenint en compte que les ajudes previstes en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre es destinen a finançar actuacions o situacions concretes que no requereixen valoració comparativa amb altres propostes, s'han de dictar les resolucions de concessió corresponents per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a les convocatòries.

2. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

3. Una vegada que els tècnics de la DGMAD hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta convocatòria, el director general de Modernització i Administració Digital ha d'emetre una proposta de resolució que s'ha de notificar a les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú. La proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari que es proposi, davant l'Administració, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui

4. La resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura finalitza el procediment de concessió de l'ajuda. La resolució de concessió o denegació s'ha de notificar de manera individualitzada en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. El venciment de dit termini sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa legitima els interessats per entendre desestimada la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 del Text refós de la Llei de subvencions.

5. La resolució de concessió ha de incloure, a més de la referència al finançament del PRTR. com a mínim la informació següent:

a) Identificació del beneficiari.

b) Descripció de l'activitat objecte de l'ajuda.

c) Quantia de l'ajuda mitjançant una minoració mensual durant un any en la factura emesa per l'operador col·laborador.

d) El termini de validesa del bo digital.

e) forma i termini de justificació i pagament

6. Els empleats públics que realitzin tasques de gestió, control i pagament i altres agents en què s'han delegat algunes d'aquestes funcions, se sotmetran al que disposa el Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit de l'execució dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (BOIB núm. 17 d'1 de febrer de 2022) aprovat pel Consell de Govern de 31 de gener del 2022.

10. Període d'execució del bo digital

1. El bo digital es lliurarà al sol·licitant que formi part de col·lectius vulnerables per un import anual màxim de 240 euros a repartir en dotze mensualitats, de manera que s'apliqui una minoració mensual de 20 euros a la factura emesa per l'operador-col·laborador del programa. L'import final s'ajustarà al servei efectivament prestat per l'operador col·laborador.

2. La contractació o millora del servei de banda ampla s'haurà de fer dins els dos (2) mesos des de la resolució de concessió del bo digital.

3 . La vigència d'aquest programa és fins al 31 de desembre de 2023. Tenint en compte que el reconeixement de la condició de beneficiari pot ser fins al 31 de desembre del 2023, però el gaudi del bo, amb els consegüents desemborsaments entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'operador col·laborador , pot abastar el temps que sigui necessari del 2024.

11. Justificació i forma de pagament a l'operador col·laborador

1. En el termini d'un mes des de la finalització del període de validesa del bo digital, l'operador-col·laborador ha de presentar la documentació següent:

a) Relació de beneficiaris del bo digital que han contractat o incrementat la velocitat de banda ampla.

b) Liquidació de l'import de minoració efectuada a les factures del beneficiari i període imputat, així com les factures dels beneficiaris amb els descomptes aplicats.

c) Relació nominativa dels contractes signats per ambdues parts amb data d'inici i fi del servei.

d) Relació nominativa dels beneficiaris que han causat baixa del contracte abans del termini de validesa del bo digital

2. Per tal que l'òrgan concedent pugui fer un seguiment adequat de l'activitat subvencionada, els operadors adherits aportaran mensualment un informe de seguiment dels serveis prestats durant el mes, així com el detall de les altes i baixes realitzades.

3. Respecte a l'impost sobre el valor afegit, l'operador ha d'efectuar una bonificació en el pagament del preu final , IVA inclòs, del servei durant els dotze mesos que comprèn el bo.

4. El pagament a l'operador col·laborador de l'import que, en concepte d'ajuda correspongui a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en forma de minoració de l'import de la factura, s'efectuarà una vegada revisada la documentació justificativa del punt 11.1.

12 Revocació i reintegrament

1. L'incompliment dels requisits que estableix aquesta convocatòria i altres normes aplicables, així com de les condicions que, si és el cas, s'hagin establert en la corresponent resolució de concessió, donarà lloc, prèvia tramitació del procediment corresponent, a la pèrdua del dret a cobrament de l'ajuda i, si escau, a l'obligació de reintegrar la totalitat o part de les ajudes percebudes i els interessos de demora corresponents.

2. Criteris de graduació d'incompliments:

 a) L'incompliment total i manifest de l'objectiu pel qual es va concedir l'ajut, o qualsevol altra irregularitat que presenti caràcter sistèmic o afecti elements essencials del projecte finançat, serà causa de reintegrament total de l'ajut i, si escau, de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

 b) L'incompliment parcial de l'objectiu o que afecti activitats concretes, o qualsevol altra irregularitat que únicament afecti elements no essencials del projecte, comportarà la devolució d'aquella part de l'ajut destinat als mateixos i, si escau, de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

3. L'incompliment del principi DNSH, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE)2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la normativa nacional que s'hi hagi dictat, és causa de revocació o, si escau, de reintegrament de les quanties percebudes pels destinataris.

13. Infraccions i sancions

1. El règim d'infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions és el previst al Títol V del Decret Legislatiu 2/2005 (article 50 a 63).

2. El procediment sancionador és el que estableix en els normes següents:

a) La Llei 39/2015 i, en particular els articles 63, 64, 77.4, 85, 88.7, 89, 90 i 96.5 que estableixen les especialitats del procediment administratiu sancionador, així com els tràmits del procediment administratiu simplificat.

b) El Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Els òrgans competents per a la imposició de les sancions són els que estableix l'article 62.2 del Decret legislatiu 2/2005

14. Actuacions de comprovació i control

1 . Totes les actuacions estaran sotmeses al control econòmic i financer que exerceix la Intervenció General de la comunitat autònoma.

2. Així mateix, estan sotmeses al seguiment i control que estableixi el PRTR, així com les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, control, verificació, seguiment i altres obligacions imposades per la normativa interna i de la Unió Europea que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea i l'aplicació de les quals sigui d'obligat compliment.

3. D'acord amb el que preveuen els apartats anteriors, els beneficiaris de les subvenciones estaran obligats a facilitar les comprovacions de l'òrgan encarregat del seguiment de les ajudes encaminades a comprovar la realització de les activitats objecte de l'ajuda, d'acord amb el que estableix la resolució de concessió de la mateixa. Així mateix, estaran sotmesos a control financer de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, al control fiscalitzador del Tribunal de Comptes i als controls que puguin realitzar els òrgans de control i fiscalització de la Comissió Europea, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable a la gestió de les ajudes finançades amb fons europeus.

4. La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals pot fer totes les inspeccions que siguin necessàries per comprovar i verificar el compliment de les condicions, els requisits i els objectius a què estan sotmesos els ajuts que regula el Decret 989/2021.

5. A l'efecte de donar compliment al que preveu l'article 22.2.d) del Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, l'Administració i tots els òrgans que es preveuen a l'article 22 de l'esmentat Reglament podran accedir a la informació continguda al Registre de Titularitats Reals (disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme), o l'accés a altres bases de dades de l'Administració que puguin subministrar les dades esmentades sobre els titulars reals. També serà possible la cessió d'informació entre aquests sistemes i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions contingudes a la normativa europea i nacional aplicable.

15. Compatibilitat de les ajudes.

Els bons digitals concedits seran compatibles amb qualsevol altre ajut d'altres programes o instruments de qualssevol administracions públiques o organismes o ens públics, nacionals o internacionals, particularment de la Unió Europea, mentre que aquest ajut no cobreixi els mateixos costos, d'acord amb el principi de no duplicitat en el finançament previst a l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i de conformitat amb el que disposa el Reglament Financer.

16. Publicitat.

1. Tota referència a les ajudes regulades pel Reial decret 989/2021, en publicacions, material inventariable, activitats de difusió, pàgines web i altres resultats, i en general, en qualsevol mitjà de difusió, ha de complir els requisits que figurin al Manual de Marca del PRTR, de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat de Comunicació, del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en què figuraran el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital com a entitat finançadora, i el logotip del present Programa ÚNICO-Bo Social, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i en particular el que estableix l'article 34.2 del Reglament (UE ) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i en els termes previstos a l'article 34.4 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. D'acord amb això, i de conformitat amb allò que preveu l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, s'haurà d'exhibir de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui «finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU», juntament amb el logotip del PRTR, disponible al enllaç https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

3. Així mateix, en totes les actuacions que realitzi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables s'ha d'esmentar el Programa UNICO- Bo Social, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, el PRTR i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En particular haurà de contenir la referència següent «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU».

17. Tramitació telemàtica

1. La participació en el procediment de concessió de la subvenció, es podrà fer de manera telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/ca/201/persones.

2. Els operadors col·laboradors hauran de participar en el procediment exclusivament de manera telemàtica d'acord amb l'article 15.3.a) de la Llei 4/2021, a través del tràmit específic per a subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

18. Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General de Modernització i Administració Digital, ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada i els corresponents annexos als procediments de la seu electrònica i a https://intranet.caib.es/sites/ajudestelecomunicacions/ca/ que correspon a la pàgina web d'ajudes de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

 

 

ANNEX II Sol·licitud de subvenció d'un bo digital per a col·lectius vulnerables que financen la contractació de nous serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat o l'increment de velocitat segons el programa ÚNICO Bo Social del Reial decret 989/2021, de 16 de novembre.

 

Sol·licitant

 

N.I.F. /N.I.E.

 

Domicili

 

Municipi

 

C.P.

 

Adreça electrònica

 

 

 

Telèfon de contacte

 

 

 

SOL·LICIT

un Bo de Connectivitat Digital per a col·lectius vulnerables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El bo digital contribuirà a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30 Mbps en sentit descendent amb la tecnologia més adequada.

Per això,

DECLAR

sota la meva responsabilitat que:

 • Sóc beneficiari de la renda social garantida o de l'Ingrés Mínim Vital o tinc el subsidi de desocupació d'acord amb la Llei 8/2018, del 31 de juliol de suport a les famílies.
 • No em trobo en cap de les situacions previstes a l'article 10 del TRLS i l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, fent menció expressa respecte a la inexistència o fidel compliment de les obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, d'acord amb els termes establerts a l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries amb l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.
 • No he sol·licitat ni he rebut altres ajuts per a la mateixa actuació o finalitat.
 • Que totes les dades que antecedeixen són certes i em comprometo a aportar els justificants necessaris per comprovar-les, així com a complir els requisits de compromís i acceptar, si escau, les verificacions que siguin procedents d'acord amb els ajuts sol·licitats.
 • Que estic assabentat del fet que, d'acord amb el Reglament (CE) 259/2008 de la Comissió, les dades dels ajuts i els de caràcter personal, podran ser publicats i tractats per organismes d'auditoria i investigació de les comunitats i dels estats membres , per salvaguardar els interessos financers d'aquests.

Així mateix, em

COMPROMET

 • Sotmetre'm a les actuacions de comprovació, seguiment i control tècnic i financer del programa i aportar tota la documentació que em sigui requerida a l'exercici d'aquestes actuacions.
 • Facilitar les comprovacions encaminades a garantir la correcta execució de l'operació, i aportar tota la documentació que sigui requerida en el procediment de verificació tant administrativa com sobre el terreny.
 • En concret, com a beneficiari d'aquesta línia de subvencions, el beneficiari es compromet a concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió Europea, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències.
 • Sotmetre'm al seguiment, control i avaluació que estableix el PRTR, així com les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat i altres imposades per la normativa interna i de la Unió Europea per al Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència que siguin de compliment obligat.
 • Facilitar qualsevol informació que requereixi l'òrgan que concedeixi l'ajut i els òrgans de control indicats als apartats anteriors.
 • Col·laborar en l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en el seu àmbit de gestió, evitar doble finançament, falsificacions de documents, etc. així com proporcionar informació per a la detecció de possibles riscos.
 • Comunicar immediatament a la Direcció General de Modernització i Administració Digital qualsevol variació de les condicions o circumstàncies indicades a la sol·licitud i/o resolució de concessió, amb les conseqüències que en cada cas corresponguin, sens perjudici que puguin incorporar-se d'ofici a l'expedient .

Addicionalment, amb l'objecte de salvaguardar el correcte procediment d'altes dels serveis i de justificació de la subvenció:

 • Accept expressament la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per a donar compliment a allò que preveu la normativa europea que és d'aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com la cessió de les dades del beneficiari (nom i cognoms, document d'identitat acreditatiu i domicili) als operadors-col·laboradors que participin al programa únicament per aplicar el bo social.
 • Accept expressament que l'entitat col·laboradora que elegeix contractar per donar-me el servei de banda ampla fixa pugui presentar en nom meu la justificació de la subvenció.
 • Cedesc expressament el dret al cobrament de la subvenció a l'entitat col·laboradora que elegeix contractar per donar-me el servei de banda ampla fixa.

També autoritz en tot cas, a consultar la documentació necessària a aportar per obtenir la subvenció, i que consti a les administracions públiques. Les dades personals sol·licitades només seran tractades pels Estats Membres i per la Comissió als efectes i la durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fa referència la Resolució del Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència larticle 217 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i rendiment. I conforme al marc jurídic exposat, manifest accedir a la cessió i tractament de les dades amb les finalitats expressament relacionades als articles esmentats.

L'article 28 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques reconeix el dret com a interessat a no aportar documents elaborats per qualsevol administració i a no aportar dades i documents elaborats amb anterioritat. Sobre aquesta base, la dada indicada serà objecte de consulta a les administracions públiques per l'òrgan gestor llevat que les persones interessades s'oposin a la consulta i en aquest cas haurà d'indicar-ho en el quadre següent:

DADES A CONSULTAR

ORGANISME

OPOSICIÓ

Domicili

Ajuntament

□ M''opòs a la consulta de dades

Estar al corrent en el pagament d'obligacions tributàries

ATIB

□M''opòs a la consulta de dades

Estar al corrent en el pagament d'obligacions tributàries

Seguretat Social

□ M''opòs a la consulta de dades

Beneficiari de la Renda Social Garantida (RESOGA)

Govern de les Illes Balears

□ M''opòs a la consulta de dades

Beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital

Seguretat Social

□ M''opòs a la consulta de dades

Beneficiari del subsidi de desocupació

SEPE (servei ocupació)

□ M''opòs a la consulta de dades

D'acord amb el que estableix l'article 95.1 k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

DADES A CONSULTAR

ORGANISME

CONSENTIMENT

Estar al corrent en el pagament d'obligacions tributàries

AEAT

□ Autoritz

□ No autoritz *

* En el cas de no autoritzar, cal presentar el certificat corresponent.

Addicionalment, en la condició de persona beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el C15.I3 "Bons digitals per a pimes i col·lectius vulnerables", que preveu el finançament d'inversions i despeses derivades de la connexió a banda ampla de col·lectius vulnerables:

— Manifest el meu compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicant, si escau, els incompliments observats a les autoritats procedents. Atenent el contingut del PRTR, em compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH per les sigles en anglès de l'expressió do no significant harm) en l'execució de les actuacions portades en el marc d'aquest Pla, i manifest que no incorr en doble finançament i que, si escau, no em consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes de l'Estat.

— Declar conèixer la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

1r. La lletra d) de l'apartat 2:

recaptar, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents:

i) el nom del perceptor final dels fons;

ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública;

iii) els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv) una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió.

2n. Apartat 3:

Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i rendiment.

Conforme al marc jurídic exposat, manifest accedir a la cessió i tractament de les dades amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

 

Lloc

Signatura

 

ANNEX III Sol·licitud d'adhesió al Registre d'operadors col·laboradors del programa ÚNICO Bo Social del Reial Decret 989/2021, de 16 de novembre.

 ............................................... .................................................. ....................., amb DNI ......................, (o la referència al document procedent en cas de ser estranger), en nom i representació de l'operador de comunicacions electròniques ………………

FORMUL LA MEVA ADHESIÓ al programa d'ajudes regulat al Reial decret 989/2021, 16 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat a 30 megabits per segon, com a mínim.

Amb la presentació d'aquesta sol·licitud d'adhesió, l'operador de comunicacions electròniques ……………… a qui represent assumeix la veracitat de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i es compromet a complir les obligacions derivades de ser operador de comunicacions electròniques adherit al programa d'ajudes i a prestar els serveis que ofereix d'acord amb allò que disposa l'esmentat Reial decret 989/2021, de 16 de novembre i l'article 13 de la Llei 38/2003. i per tot això declar:

a) Estar inscrit al Registre d'Operadors regulat a l'article 7 de la Llei 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicacions, per a la prestació de serveis d'accés de banda ampla.

b) Tenir domicili o un representant a Espanya.

c) Disposar directament o indirectament d'una xarxa susceptible de prestar, sigui quina sigui la tecnologia emprada, el servei d'accés de banda ampla fixa a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 megabits per segon a hora punta.

d) Efectuar i fer pública almenys una oferta comercial de referència per proveir serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat que permeti una velocitat de transmissió de dades en sentit descendent com a mínim de 30 megabits per segon. En aquesta oferta comercial s'haurà d'incloure un model de contracte a formalitzar amb l'usuari, el contingut mínim del qual s'haurà d'ajustar al que estableix el Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari de els serveis de comunicacions electròniques.

e) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, o es trobin en situació de crisi d'acord amb allò que estableixen les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01) .

f) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

g) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

h) No haver donat lloc, per causa de la qual hagi estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

i) No estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de la Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualssevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa oa la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

j) Trobar-me al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social. A aquests efectes cal aportar un certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social expedit a nom de l'operador de comunicacions electròniques. Aquest certificat ha d'estar en vigor (menys de 6 mesos d'antiguitat). Els operadors de comunicacions electròniques podran autoritzar l'òrgan gestor a demanar d'ofici aquesta documentació, i quedaran en aquest cas eximits de la necessitat d'aportar-la, d'acord amb el que estableix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. Es presumeix que la consulta o l'obtenció d'aquesta informació és autoritzada per l'operador llevat que consti la seva oposició expressa.

k) Trobar-me al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions als termes que reglamentàriament es determinin.

l) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat de obtenir subvencions d'acord amb la Llei 38/2003 o altres lleis que així ho estableixin.

I adjunt la documentació següent:

a) Documentació acreditativa que el signant de la sol·licitud d'adhesió té prou poder per obrar en nom de l'operador de comunicacions electròniques, excepte si la tramitació telemàtica es realitza amb un certificat electrònic qualificat de representant.

b) Certificació que acrediti la inscripció al Registre d'Operadors regulat a l'article 7 de la Llei 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicacions, per a la prestació de serveis d'accés de banda ampla.

c) Certificació expedida per l'AEAT que acrediti que l'operador té domicili fiscal a Espanya (Model 036-037), o si escau, designació d'un representant amb domicili a territori nacional.

d) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social expedit a nom de l'operador de comunicacions electròniques, o autorització a l'òrgan instructor a accedir a aquesta documentació; en aquest cas quedant eximits de la necessitat d'aportar-la, d'acord amb el que estableix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

e) Declaració responsable d'estar en possessió dels títols habilitants necessaris per a la prestació dels serveis descrits, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, i que compleix les velocitats de descàrrega exigides al Reial decret 989/2021.

f) Oferta comercial de referència per proveir serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat que permeti una velocitat de transmissió de dades en sentit descendent com a mínim de 30 megabits per segon a hora punta. En aquesta oferta comercial de referència l'operador detallarà almenys les velocitats de transmissió ofertes tant en sentit descendent com ascendent així com altres característiques del servei, en particular, possibles límits de volum de dades aplicables; les diferents quotes o pagaments (impostos indirectes inclosos), periòdics o no, que ha de realitzar l'usuari; serveis addicionals o complementaris; compromisos de permanència, vigència de l'oferta, i qualsevol altre aspecte substancial a incloure-hi. L'òrgan gestor pot demanar de l'operador tota la informació addicional que calgui per proporcionar als possibles beneficiaris un detall de l'oferta comercial de referència i les seves condicions.

g) Model de contracte que ha de formalitzar l'usuari el contingut mínim del qual s'ha d'ajustar al que estableix el Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari dels serveis de comunicacions electròniques.

h) Declaració responsable sobre el manteniment de les condicions ofertes al beneficiari durant un any des de la finalització de la validesa del bo social.

i) Certificat de titularitat d'un compte corrent bancari IBAN (International Bank Account Number) a favor de l'operador que presenta la sol·licitud per a l'adhesió, emès per l'entitat financera.

La presentació de la sol·licitud d'adhesió i de la documentació es realitzarà en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/ .No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.​​​​​​​