Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 573184
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 26 de setembre de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector, en la sessió de caràcter extraordinari de 3 de febrer de 2020, va designar els membres que constitueixen el Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (BOIB núm 25 de 27 de febrer de 2020).

Atès l'escrit presentat pel grup MÉS PER MENORCA amb RE CIM núm. GE/020975/2022 de 25/08/2022, en el qual comunica la designació de la senyora Montserrat Morlà Subirats com a nova vocal suplent del Grup Més per Menorca al Consell Social de l'Agència Menorca Reserva Biosfera;

Atesa la proposta de la Presidència;

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per unanimitat dels vuit membres assistents (senyora Mora Humbert, senyor Juaneda Mercadal, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Maria Ballester, senyora Morlà Subirats i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Nomenar com a vocal suplent del Grup Més per Menorca al Consell Social de l'Agència Menorca Reserva Biosfera la senyora Montserrat Morlà Subirats.

Segon. Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació.

 

Maó, 5 de setembre de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Rector

Octavi Pons Castejón

(Decret 20/2020, de 21 de gener)

(BOIB núm. 13 de 30-1-2020)