Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 572058
Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)» de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 24 de setembre de 2022, en el BOIB núm. 125 es varen publicar la bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Atès que a la versió catalana i castellana de la referida convocatòria hi ha hagut errors materials, en virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2016 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, «les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

RESOLC:

PRIMER: Corregir l'error detectat a la versió catalana de la convocatòria d'un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 125 de data 24 de setembre de 2022, en els següents termes:

ON DIU:

I. Requisits de la plaça

  • Tenir el títol de grau o equivalent en Biologia.

HA DE DIR:

I. Requisits de la plaça

  • Tenir el títol de grau o equivalent en Biologia, bioquímica o similars.

SEGON: Publicar la present resolució en el BOIB i en la pàgina web de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

 

Palma, 4 d'octubre de 2022

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo