Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 572047
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears».

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (27 de setembre de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC:

El procés per a la selecció i posterior contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears», amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Tenir el títol de llicenciatura o grau en Ciències de la Vida, de la Salut i Ciències Socials.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Acreditar mínim el nivell B2 d'anglès.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Activitats relacionades amb la gestió i la coordinació tècnica del programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i la Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears.
 • Elaboració i monitoratge del cronograma d'activitats.
 • Donar suport a la gestió econòmica del programa i a la coordinació del personal contractat en el marc de la cohort IMPaCT.
 • Coordinació, organització i col·laboració d'agendes i activitats del personal tècnic contractat en Illes Balears.
 • Fomentar les tasques de difusió del programa entre la població de les Illes Balears, així com la captació de participants.
 • Promoure la participació de la població i coordinar la captació de participants.
 • Coordinar el monitoratge dels subjectes inclosos.
 • Monitorar el ritme i la qualitat de la inclusió i recollida de dades.
 • Coordinar la recollida de dades i vetlar per la seva qualitat i homogeneïtat del treball realitzat en consonància amb els protocols i d'acord amb les bones pràctiques.
 • Monitorar el compliment de les disposicions necessàries per seguir el pla de gestió de dades.
 • Col·laborar amb investigacions en implementació que puguin ajudar al correcte desenvolupament del programa.
 • Garantir l'enfocament de gènere i social.
 • Redacció d'informes de seguiment i memòries anuals i finals.
 • Col·laboració amb l'investigador o investigadora principal de Balears en totes les tasques d'organització i coordinació logística del projecte, reguladores i totes les derivades de la correcta implementació del projecte.
 • Donar suport i coordinar les funcions dels tècnics i tècniques de node IMPaCT de les Illes Balears:

- Col·laboració en l'organització i gestió de la investigació i agendes.

- Obtenció i recollida de dades, emplenament del quadern de recollida de dades.

- Entrevistes:

 • Captació i citació de participants.
 • Entrevistes i maneig de qüestionaris.

- Exploracions i mesuraments senzills en les visites dels participants. Maneig d'instruments de mesura.

- Recollida de dades i maneig de quadern de recollida de dades.

- Conservació i trasllat de mostres biològiques.

 • Responsabilitzar-se pel correcte manteniment del material inventariable per a la realització de les exploracions físiques i maneig de mostres biològiques, de la informació recollida i del custodi de les dades de l'estudi. Igualment, dur el control del material fungible utilitzat i la seva reposició.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic(1) del Departament de Recursos Humans idisba.rrhh@ssib.es.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. 

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

(1) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop vençut el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida per participar en aquest procediment de selecció, es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que aquestes persones desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, amb les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dr. Joan Llobera Cànaves, investigador principal del programa de Medicina de Precisió de les Illes Balears, cap d'investigació d'Atenció Primària de Mallorca (IBsalut–IdISBa).
 • Sra. Joana Maria Taltavull Aparicio, investigadora del programa de Medicina de Precisió de les Illes Balears, cap del gabinet tècnic d'Atenció Primària de Mallorca (IBSalut–IdISBa).
 • Dr. Miquel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: contracte indefinit de jornada completa lligat al programa IMPaCT.
 • Remuneració anual: 35 000 euros bruts.
 • Ubicació: Atenció Primària de Mallorca, en la Unitat d'Investigació i en els nodes IMPaCT Balears.
 • S'haurà de superar un període de prova de tres mesos, d'acord amb l'article 32 del conveni col·lectiu de l'IdISBa.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional (4.5 punts màx.)

 • Serveis prestats en l'empresa privada en les tasques relacionades amb la gestió de projectes d'investigació. (0.01 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Serveis prestats en administracions diferents de l'àmbit sanitari, organismes i entitats públiques en les tasques relacionades amb la gestió de projectes d'investigació. (0.02 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Serveis prestats en l'àmbit sanitari públic en les tasques relacionades amb la gestió de projectes. (0.03 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Serveis prestats en l'àmbit sanitari públic d'atenció primària en tasques de coordinació i gestió de projectes d'investigació que comportin seguiment de participants. (0.05 punts per mes treballat; 3 punts màx.)
 • Docència relacionada amb la investigació. (0.1 punts per cada 10 hores acreditades; 0.5 punts màx.)
 • Docència relacionada amb projectes, programes i polítiques públiques. (0.05 punts per cada 10 hores acreditades; 0.5 punts màx.)

2. Formació (1.25 punts màx.)

 • Especialista sanitari, que hagi completat el període de formació sanitària especialitzada. (0.25 punts per any de residència; 1 punt màx.)
 • Doctorat o màster oficial en Ciències de la Vida, de la Salut i Ciències Socials. (0.5 punts per formació; 0.5 punts màx.)
 • Un altre màster no oficial o altre títol de postgrau de 60 o més ECTS. (0.1 punts; 0.1 punts màx.)
 • Formació complementària específica relacionada amb la investigació i gestió de projectes. (0.005 punts per cada 10 hores acreditades; 0.50 punts màx.)

3. Activitat científica (1.5 punts màx.)

- Publicacions d'articles d'investigació (0.75 punts màx.):

 • Indexades a la Web of Science (0.2 punts com a primer o darrer signant o autor de correspondència i 0.1 punts com a signant en altre ordre).
 • Originals i revisions en ciències de la salut en revistes no indexades a la WoS, llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN o ISSN (0.1 punts com a primer signant i 0.02 punts com a signant en altre ordre).
 

- Projectes d'investigació (0.75 punts màx.):

 • De convocatòria competitiva nacional o internacional (0.4 punts per projecte com a investigador principal i 0.2 punts per projecte com a investigador col·laborador).
 • Altres projectes d'investigació (0.05 punts per projecte com a investigador principal i 0.02 punts per projecte com a investigador col·laborador).

4. Coneixements d'ofimàtica i programes informàtics d'ús per a la investigació i la gestió (0.75 punts màx.)

 • Formació específica: 0.02 punts per cada 10 hores de formació.

També és acreditable mitjançant certificat laboral de funcions (0.025 punts per mes treballat en el sector públic i 0.01 per mes treballat en el sector privat).

5. Coneixement d'idiomes (1 punt màx.)

Només es valorarà el nivell d'acreditació més alt per cada idioma.

 • Nivell C1 o superior de català. (0.5 punts)
 • Nivell C1 o superior d'anglès. (0.5 punts)
 • Altres idiomes no cooficials a Espanya. (0.1 punts per B2 i 0.2 punts per C1 o superior; 0.2 punts màx.)

6. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica ​​​​​​​(27 de setembre de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

​​​​​​​ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears»

Nom:                                                              Llinatges:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears».​​​​​​​

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

- Titulació exigida com a requisit.

 • Títol de llicenciatura o grau. (Document 1.1)
 • Nivell B2 de llengua catalana. (Document 1.2)
 • Nivell B2 de llengua anglesa. (Document 1.3)

- Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

- CV actualitzat. (Document 3)

- Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.​​​​​​​
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat

SOL·LICIT:

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears».

A _______________, el _____ de ________________ de ______________

Signatura

 

​​​​​​​ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

4.5

 

 

En l'empresa privada en les tasques relacionades amb la gestió de projectes d'investigació. (0.01 punts per mes)

1

 

 

En administracions diferents de l'àmbit sanitari, organismes i entitats públiques en les tasques relacionades amb la gestió de projectes d'investigació. (0.02 punts per mes)

1

 

 

En l'àmbit sanitari públic en les tasques relacionades amb la gestió de projectes. (0.03 punts per mes)

1

 

 

En l'àmbit sanitari públic d'atenció primària en tasques de coordinació i gestió de projectes d'investigació que comportin seguiment de participants. (0.05 punts per mes)

3

 

 

Docència relacionada amb la investigació. (0.1 per cada 10 h)

0.5

 

 

Docència relacionada amb projectes, programes i polítiques públiques. (0.05 punts per cada 10 h)

0.5

 

 

2. Formació relacionada

1.25

 

 

Especialista sanitari. (0.25 punts per any de residència)

1

 

 

Màster oficial en Ciències de la Vida, de la Salut i Ciències Socials. (0.5 punts)

0.5

 

 

Un altre màster no oficial o altre títol de postgrau de 60 o més ECTS. (0.1 punts)

0.1

 

 

Formació complementària específica relacionada amb la investigació i gestió de projectes. (0.005 punts per cada 10 h)

0.5

 

 

3. Activitat científica

1.5

 

 

Publicacions d'articles d'investigació

0.75

 

 

Indexades a la Web of Science. (0.2 punts com a primer o darrer signant o autor de correspondència i 0.1 punts com a signant en altre ordre)

0.75

 

 

Originals i revisions en ciències de la salut en revistes no indexades a la WoS, llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN o ISSN. (0.1 punts com a primer signant i 0.02 punts com a signant en altre ordre)

 

 

Projectes d'investigació

0.75

 

 

De convocatòria competitiva nacional o internacional. (0.4 punts per projecte com a IP i 0.2 punts per projecte com a investigador col·laborador)

0.75

 

 

Altres projectes d'investigació. (0.05 punts per projecte com a IP i 0.02 punts per projecte com a investigador col·laborador)

 

 

4. Coneixements ofimàtics

0.75

 

 

Formació específica. (0.02 punts per cada 10 h de formació; acreditable també per mitjà de certificat laboral de funcions, atorgant 0.025 punts per mes treballat en el sector públic i 0.01 per mes treballat en el sector privat)

0.75

 

 

5. Coneixement d'idiomes

1

 

 

Nivell C1 o superior de català. (0.5 punts)

0.5

 

 

Nivell C1 o superior d'anglès. (0.5 punts)

0.5

 

 

Altres idiomes no cooficials. (0.1 punts per B2 i 0.2 punts per C1 o superior)

0.2

 

 

6. Entrevista

1

​​​​​​​X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: certificat B2 anglès EOI)