Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 572010
Convocatòria d’una borsa d’interins de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el següent anunci es fa saber que la Junta de Govern, en data 29 de setembre de 2022, ha acordat el següent:

Primer.- Aprovar les bases per a la convocatòria d'un borsí d'interins per a la plaça de tècnic de medi ambient de l'ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb el  contingut següent: 

BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'INTERINS DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte d'aquestes bases l'obtenció, mitjançant oposició, d'una borsa d'interins per cobrir places vacants de tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb caràcter de funcionari interí,  per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí segons el que preveuen l'article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic així com l'article 15.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especialment en situacions d'excedències, incapacitats temporals, maternitats...

La naturalesa del lloc de treball a cobrir és la següent:         

Vinculació: Funcionari/a interí/na

Escala: Administració especial

Subescala: Tècnica

Denominació: Tècnic de Medi Ambient.

Grup de classificació professional: A

Subgrup: A-1

Torn: Lliure

Sistema selectiu: Oposició

Nombre de places: 1 

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment del nomenament per cobrir la corresponent necessitat en funció de la plaça, la categoria professional i les retribucions vigents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

La jornada laboral, horari i demés condicions de treball es concretaran en el moment d'oferir el corresponent nomenament interí.

SEGONA. FUNCIONS

Seran les funcions pròpies del lloc de tècnic de medi ambient, recollides al lloc de treball número 66 de la RPT:

TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Les persones interessades a participar en el procediment selectiu, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, hauran de reunir els següents requisits: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun altre estat membre de la Unió Europea o d'alguns dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals celebrats amb la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es en els termes en què aquesta es trobi definida al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran ésser admesos els/les cònjuges dels nacionals espanyols i d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors de l'esmentada edat que visquin al seu càrrec. Aquest últim benefici serà igualment d'aplicació a familiars de nacionals d'altres estats quan així s'estableixi als tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

b) Tenir 16 anys complits i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 

c) Estar en possessió de la titulació de llicenciat en ciències ambientals o similar. En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola s'haurà d'acreditar l'homologació de la titulació exigida.  

d) No patir malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions que corresponguin. 

e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f) Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat C1 o equivalent, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, atès que l'atenció al públic és fonamental en l'exercici de les funcions de les places a cobrir.

g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar mitjançant declaració responsable, que no està sotmesa a cap dels motius d'incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre's, en el seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de dita Llei, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat. Si desenvolupa alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió per tal que l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

h) No estar sotmès/a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

i) Estar en possessió del carnet de conduir B.

Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, s'hauran de seguir complint durant el procediment selectiu.

QUARTA. SOL·LICITUDS 

1. Les sol·licituds per participar al procediment selectiu es formalitzaran d'acord amb el model que figura a la pagina web de l'Ajuntament i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, directament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOIB. Si el darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds fos inhàbil o dissabte, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. 

L'anunci de la convocatòria i les bases es publicaran així mateix a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: www.santllorenc.es

2. Per ser admeses, i en el seu cas, prendre part en el procediment selectiu, serà suficient que les persones aspirants manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits a la base tercera, sempre en referència a la data d'expiració del termini per a la presentació de sol·licituds, adjuntant a la seva sol·licitud:

- Còpia acarada del DNI o document d'identificació personal legalment procedent en cas de persones nacionals d'estats diferents a l'estat espanyol.

- Còpia acarada de la titulació exigida per prendre part en aquesta convocatòria.

- Còpia acarada de la documentació acreditativa del nivell de coneixement de llengua catalana exigit.

- Justificant del pagament de dret d'examen, que ascendeix a la quantitat de 30,00 euros, i que haurà d'ingressar-se en el compte municipal núm. ES68 2100 0161 8302 0000 0654

CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per part de la Batlia de la corporació es dictarà resolució en el termini màxim de cinc dies hàbils, en la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'exposarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Es concedirà un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent a la data d'aquesta publicació per a rectificacions, esmena de deficiències i errades així com per a possibles reclamacions.

Les reclamacions que es puguin produir seran acceptades o rebutjades per la Batlia mitjançant resolució motivada.

2. La llista definitiva es publicarà en la mateixa forma que la provisional. La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si no s'hi presenten reclamacions.

3. A la mateixa resolució de Batlia es fixarà la data i l'hora de realització del primer exercici de l'oposició, quedant convocades les persones aspirants per a la realització de les esmentades proves i exercicis amb la publicació d'aquesta resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador estarà integrat pels següents membres:

President/a: Antoni Crespí Serra, interventor de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Joan Segui Serra, secretari de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Vocal: Neus Andreu Sunyer, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Maria del Refugi Mayol Vidal, tècnica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Vocal: Agustí Buades Mayol, arquitecte de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Aina Miquel Sebastian, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Palma.

Vocal: Maria Belén Lloret Garcia, TAC de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Pere Santandreu Sureda, Director de l'Auditori de Sa Màniga.

Secretari/ària: Josep Lluís Obrador Esteva, secretari de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Suplent: Josep Melià Ques, tècnic de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

En el seu cas, l'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal Qualificador s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal Qualificador no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, indistintament, ni sense l'assistència del president/a i del secretari/ària. Les decisions del Tribunal Qualificador s'adoptaran per majoria simple. El Tribunal Qualificador podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes per tal que l'assessorin, si bé amb veu i sense vot.

SETENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Una vegada començat el procés selectiu, els successius anuncis relatius a la realització del procediment selectiu es faran públics a la plana web de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Entre la finalització d'una prova i el començament de la següent haurà de transcórrer un termini mínim de tres dies hàbils i un termini màxim de dos mesos, excepte si els candidats hi renuncien expressament. No obstant això, mitjançant resolució motivada de la Presidència del Tribunal Qualificador, aquest termini es pot modificar.

El procediment de selecció serà l'oposició.

La puntuació màxima de l'oposició serà de 70 punts.

Primera prova. Exercici teòric. De caràcter obligatori i eliminatori

Consistirà en desenvolupar per escrit, en un temps màxim de dues hores, un tema a escollir per l'aspirant entre dos seleccionats a l'atzar d'entre els temes recollits a la part general del temari.

Es valorarà de 0 a 20 punts. Per superar-lo cal obtenir una qualificació mínima de 10 punts.

Es valorarà la capacitat de l'aspirant i l'aplicació dels seus coneixements teòrics a la prova plantejada.

Segon prova. Exercici teòric. De caràcter obligatori i eliminatori

Consistirà en contestar per escrit, en un temps màxim de dues hores, preguntes plantejades pel tribunal relacionades amb els temes recollits a la part específica del temari.

Es valorarà de 0 a 20 punts. Per superar-lo cal obtenir una qualificació mínima de 10 punts.

Tercera prova. Exercici pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori

Desenvolupar oralment un supòsit pràctic relacionat amb la part específica del temari, responent a les preguntes relatives al lloc de feina que plantegi el tribunal.

L'aspirant disposarà d'una hora per la preparació del cas i mitja per a la seva exposició i per respondre a les preguntes que pugui plantejar el tribunal. Es valoraran dels aspirants les competències laborals en quant a habilitats socials, habilitats comunicatives, capacitat resolutiva, treball en equip, creativitat...

Per aprovar s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts del màxim possible de 20.

Quarta prova. Exercici psicotècnic. De caràcter obligatori i eliminatori

Consisteix a realitzar dos tests, amb possibilitat d'entrevista, per acreditar les aptituds, la personalitat i les actituds adequades al perfil general exigit a les bases de la convocatòria.

Es valorarà la capacitat de comunicació, capacitat d'autoorganització, treball en equip, iniciativa i tolerància.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà fixat pel Tribunal Qualificador i s'efectuarà el mateix dia en dues sessions.

Cada part de l'exercici es qualificarà de 0 a 10. Per aprovar s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts a cada una de les proves.

Els aspirants seran convocats en cridada única, essent exclosos de l'oposició els qui no hi compareixin en la data i hora de la convocatòria.

D'acord amb l'article 32.2 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al Servei de la CAIB, d'aplicació supletòria per al personal al servei de les corporacions locals radicades a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en cada una de les proves tots els opositors disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des de la publicació de les puntuacions, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen davant el tribunal.

Conclosa l'oposició el Tribunal Qualificador farà públiques en la plana web de l'Ajuntament les puntuacions obtingudes per les persones aspirants. 

VUITENA. RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I NOMENAMENT. 

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal Qualificador farà pública en la pàgina web de la Corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final, fent-hi constar, les qualificacions de cada un dels exercicis i la suma total. Dita relació, que no podrà contenir major nombre d'aspirants que el de places convocades serà elevada a la Batlia per al seu posterior nomenament.

L'aspirant seleccionat haurà de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'exposició de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneix els requisits exigits a la base tercera.

L'aspirant que dintre el termini fixat, excepte en cas de forca major, no presenti la documentació o si en examinar-la es comprova que no compleix algun dels requisits assenyalats a les bases, no podrà ésser nomenat i quedaran anul·lades les seves actuacions sense perjudici de la responsabilitat en que pugui incórrer per falsedat a la seva instancia.

L'aspirant proposat que tingui la condició de funcionari públic o personal laboral fix, estarà exempt de justificar documentalment les condicions i altres requisits ja demostrats per obtenir al seu dia el nomenament, havent de presentar una certificació de l'administració pública de la qual depèn per acreditar la seva condició i aquelles circumstàncies que obren a la seva fulla de servei.

Transcorregut el termini de presentació de documents, la Batlia efectuarà el nomenament de l'aspirant proposat, el qual haurà de prendre possessió del càrrec en un termini màxim de 3 dies naturals, comptats des del següent al de la notificació del seu nomenament.

NOVENA. BORSA DE TREBALL

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal Qualificador farà pública en la seu electrònica de la corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final, fent-hi constar les qualificacions de cada un dels exercicis i la suma total. Els aprovats que no hagin obtingut plaça passaran a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuació. 

Aquesta borsa substituirà les que estiguin vigents fins aleshores.

Les persones que formen part d'aquesta borsa a l'efecte d'oferir-los un lloc de treball, estan en situació de disponible o no disponible.

Estan en la situació de no disponible, aquelles persones integrants de la borsa de treball que estiguin prestant serveis al mateix lloc de feina objecte d'aquesta convocatòria, estiguin fent substitucions diverses (per IT, llicències per maternitat...), o cobrint acumulacions o excés de tasques, o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a), b), c) i d) més avall indicats, no hagin acceptat el lloc ofert.

Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball corresponent al mateix lloc de feina objecte d'aquesta convocatòria, excepte en el cas d'oferiment de vacant a la plantilla que s'hagi de cobrir amb caràcter d'interinitat fins que es cobreixi de forma definitiva, pel procediment reglamentari.

Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-los un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

A aquest efecte, el departament de Recursos Humans es posarà en contacte telefònic amb un màxim de tres intents o per mitjans telemàtics (correu electrònic o SMS), amb la persona que correspongui i li comunicarà el lloc a cobrir i el termini en el qual cal que s'incorpori al lloc de treball, el qual no serà inferior, si la persona interessada així ho demana, a 2 dies hàbils a comptar des de la comunicació. Quedarà constància a l'expedient, mitjançant una diligència, que aquesta persona ha rebut la comunicació o dels intents realitzats.

Dins el termini màxim d'un dia hàbil a comptar des de la comunicació, o dos dies si la crida es fa en divendres, la persona integrant de la borsa ha de manifestar el seu interès amb el nomenament.

Si dins aquest termini no manifesta la conformitat, renuncia expressament al nomenament, no respon al telèfon de contacte que ha facilitat o altra circumstància que impedeixi la seva incorporació, quedarà exclòs de la borsa de feina, i s'avisarà al següent de la llista.

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita se les exclourà de la borsa de treball, llevat que al·leguin, dins del termini establert, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Estar treballant.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

d) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

La justificació documentada de les circumstàncies anteriors dona dret a mantenir la posició ocupada dins la borsa seguint l'ordre de prelació.

Aquestes persones estan obligades a comunicar per escrit al Departament de Recursos Humans l'acabament de les situacions previstes anteriorment en un termini màxim de deu (10) dies hàbils des que es produeixi un canvi en la situació. La manca de comunicació en el termini establert determina l'exclusió de la borsa.

Aquesta borsa extraordinària tindrà una vigència màxima de 3 anys des que es publiqui la resolució de constitució al BOIB, de conformitat amb l'article 12 del Decret 30/2009, de 22 de maig. Un cop hagi transcorregut aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot reactivar.

En tot el que no està regulat en aquestes bases, es seguirà l'establert al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa vigent.

DESENA. INCIDÈNCIES, PUBLICITAT, RÈGIM NORMATIU I RECURSOS.

Pel que respecta a la tramitació del procés selectiu, el Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin en la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris pel bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran publicats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (www.santllorenc.es), sens perjudici de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la normativa reguladora de funció pública en l'ordre establert a l'article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

La convocatòria, les presents bases i els actes administratius que es derivin de les actuacions del Tribunal Qualificador, podran ser impugnades per les persones interessades en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

(Signat electrònicament: 6 d'octubre de 2022

El batle Jaume Umbert Pep)

 

 

ANNEX I TEMARI

Tema 1. La Constitució espanyola de mil nou-cents setanta-vuit. Estructura i principis generals. Els drets fonamentals en la Constitució. El model econòmic de la Constitució espanyola. El Tribunal Qualificador Constitucional. La reforma de la Constitució. 

Tema 2. L'organització de l'Estat en la Constitució: organització institucional o política i organització territorial. La Corona. Les Corts Generals. El Poder Judicial. 

Tema 3. El Govern i l'Administració. Principis d'actuació de l'Administració Pública. L'Administració General de l'Estat. Les Comunitats Autònomes: especial referència als estatuts d'autonomia. L'Administració Local. L'Administració institucional.

Tema 4. El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials. L'autonomia local.

Tema 5. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població: especial referència a l'empadronament. L'organització. Competències municipals . Altres entitats locals.

Tema 6. Organització municipal. Els òrgans municipals de govern i les seves competències. Els membres dels Ajuntaments i el seu estatut jurídic.

Tema 7. Les competències municipals en el règim local espanyol.

Tema 8. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret. Fonts del Dret Administratiu: especial referència a la llei i als reglaments. La potestat reglamentària en l'esfera local; ordenances, reglaments i bans; procediment d'elaboració i aprovació.

Tema 9. La relació jurídicoadministrativa. Concepte. Subjectes: l'Administració i l'administrat. Capacitat i representació. Drets de l'administrat. Els actes jurídics de l'administrat.

Tema 10. L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius: d'ofici i en via de recurs administratiu

Tema 11. El procediment administratiu: principis informadors. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i terminació. Dimensió temporal del procediment. Referència als procediments especials.

 Tema 12. Especialitats del procediment administratiu local. El registre d'entrada i sortida de documents. Funcionament dels òrgans col·legiats locals; règim de sessions i acords. Actes i certificacions d'acords. Les resolucions del president de la Corporació. 

Tema 13. Formes de l'acció administrativa, amb especial referència a l'Administració Local. L'activitat de foment. L'activitat de policia: les llicències. El servei públic local. La responsabilitat de l'Administració.

Tema 14. Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les entitats locals.

Tema 15. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes.

La selecció del contractista. Execució, modificació i suspensió dels contractes. La revisió dels preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes

Tema 16. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i incompatibilitats.

Tema 17. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals.

Tema 18. Els pressuposts de les entitats locals. Principis, integració i documents que hi consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. Liquidació del pressupost.

Tema 19. El municipi de Sant Llorenç des Cardassar. Generalitats. Geografia. Llocs d'interès. Organització territorial.

PART ESPECIFICA:

 1. El medi ambient a la Unió Europea. Programes d'acció comunitària en matèria de medi ambient.
 2. Competències i organització administrativa de l'Estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels consells insulars en matèria de medi ambient.
 3. Competències dels municipis en matèria de medi ambient.
 4. Estudis d'impacte ambiental. Objectiu. Acceptabilitat de l'impacte i desenvolupament sostenible. Metodologia d'identificació d'impactes: estudis preliminars, documentació, el projecte i l'entorn afectat. Prevenció de l'impacte: mesures protectores, correctores i compensatòries.
 5. Avaluació de l'impacte ambiental: conceptes teòrics; metodologies de caracterització i avaluació d'impactes; aplicació de l'escala a l'avaluació de l'impacte; marc legal comunitari, estatal i autonòmic.
 6. Impactes ambientals associats a les infraestructures i instal·lacions més usuals a les Balears: carreteres, esteses elèctriques, camps de golf, ports esportius, abocadors...
 7. Polítiques i gestió ambientals; desenvolupament sostenible, institucions i agents ambientals.
 8. Gestió ambiental municipal.
 9. Indicadors ambientals: tipologia i adequació.
 10. Sistemes de gestió ambiental: Reglament EMAS i norma ISO 14.001.
 11. Auditories ambientals. Concepte de sostenibilitat.
 12. Problemàtica ambiental: problemàtiques a escala local, regional i global (causes i efectes); problemàtica de les Illes Balears.
 13. Contaminació: origen i transport dels contaminants, efectes ambientals i sobre la salut pública.
 14. L'aigua. Principals característiques físico-químiques de les aigües naturals. Procés d'eutrofització.
 15. Contaminació d'aigües. Paràmetres definidors de la contaminació. Característiques de les aigües residuals urbanes, agrícoles i industrials.
 16. Tractament de les aigües residuals: bases de l'enginyeria, la física i la química per al tractament; fases i tipologia de tractaments; legislació.
 17. Tractaments dels llots de depuradora: tècniques, usos i legislació.
 18. Contaminació dels sòls i dels aqüífers: Tractaments i restauració.
 19. Problemàtica hidrogeològica a les Illes Balears: els recursos hídrics existents, la sobreexplotació, intrusió marina i transport de contaminants.
 20. Subministrament d'aigua: demanda, polítiques d'estalvi, qualitat de l'aigua per als diferents usos, la potabilització, la dessalinització, la depuració i la reutilització.
 21. Contaminació atmosfèrica: tipus de contaminants, legislació, mesura i control de la contaminació i de les emissions, dispersió i tractaments. Xarxes de vigilància. Prevenció i reducció.
 22. Fonts de contaminació atmosfèrica: trànsit, instal·lacions industrials i domèstiques.
 23. Normativa sobre emissió i immissió a l'atmosfera. Bioindicadors. Sistemes de mostreig i anàlisis dels corresponents nivells.
 24. Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut humana, el clima, i en general sobre el medi ambient.
 25. Canvi climàtic, protecció de la capa d'ozó, pluja àcida, contaminació atmosfèrica a llarga distància. Convenis internacionals i aplicació a les Illes Balears.
 26. Energies alternatives: concepte i tipologia.
 27. El renou. Magnituds característiques. Normativa aplicable a les Illes Balears.
 28. Fonts de contaminació acústica, actuacions correctores i de protecció davant el renou urbà. Equips de mesura.
 29. Efectes del renou sobre la salut pública.
 30. Distribució de competències en matèria de gestió de residus. Normativa europea, de l'estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 31. Gestió i tractament dels residus: tipologia de residus, residus sòlids, residus especials, gestió i tractament finalistes, reutilització, minimització i gestió preventiva.
 32. Envasos i residus d'envasos: normativa reguladora. Sistemes integrats de gestió.
 33. Marc jurídic de la producció i gestió de residus perillosos. El trasllat de residus i les seves limitacions.
 34. Gestió forestal. Restauració de la coberta vegetal. Disseny i zonificació de les actuacions de regeneració i millora dels sistemes forestals. Incendis forestals: causes, efectes, sistemes de prevenció i extinció. Tècniques de regeneració. Resposta de la vegetació a les pertorbacions.
 35. Sistemes d'informació geogràfica: components, tipologia de SIG. Aplicacions a la gestió ambiental i planificació territorial.
 36. Contaminació marina. Problemàtica. Convenis internacionals i normativa    aplicable.
 37. Dinàmica dels sistemes dunars. Regeneració de platges, tipus i la seva problemàtica. Especial referència al litoral balear.
 38. Gestió de vegetació i flora de les Balears. Característiques ecològiques i principals comunitats. La conservació dels endemismes balears, referències a la conservació ex situ.
 39. Espècies protegides a les Illes Balears. Presentació dels casos més importants i representatius. Plans de recuperació d'espècies en perill. Normativa. Espècies al·lòctones de la fauna i de la flora. Espècies invasores. Principis generals i sistemes de control.
 40. Els espais naturals d'àmbit europeu: la xarxa NATURA 2000, especial referència a les Illes Balears. Directiva d'hàbitats i d'aus. Els espais naturals protegits. Normativa estatal de protecció d'espais naturals. Els espais naturals protegits de les Illes Balears: parcs, reserves i monuments naturals.
 41. Els espais naturals protegits de les Illes Balears: parcs, reserves i monuments naturals. La LECO i la LEN.
 42. Concepte i desenvolupament històric de l'educació ambiental. Tècniques de comunicació i dinamització. Diferenciació de recursos didàctics segons el públic destinatari.
 43. L'educació ambiental formal. Estratègia curricular i organitzativa. L'educació ambiental com a tema interdisciplinar. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l'educació ambiental a l'escola.
 44. Característiques generals del disseny, realització i avaluació de programes en l'educació ambiental no formal i informal.
 45. Problemàtica ambiental del turisme: impactes, turisme i territori, programes per al desenvolupament turístic sostenible.
 46. El turisme a les Illes Balears (problemàtica socioeconòmica i ambiental).
 47. Riscs naturals; tipologia, valoració social, avaluació, control i reducció de riscos.
 48. Gestió integrada de la costa; ecologia, hidrodinamisme, geologia, legislació, usos i impactes.
 49. La normativa urbanística: plans territorials generals i sectorials, plans especials, normes subsidiàries.
 50. La Llei d'ordenació del territori a les Illes Balears.
 51. Riscs geològics: tipologia (naturals, interns i externs) i prevenció.
 52. Medi ambient urbà: característiques, factors, valoració i resolució de problemes.