Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 571049
Resolució Integració Borsa Graduats Socials Ajuntament d'Alcúdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 5 d'octubre de 2022 s'ha dictat Resolució de Batlia núm. 2022/1666, mitjançant la qual s'integra la borsa de treball de la categoria de tècnic d'administració especial graduat social, una vegada finalitzat el procediment selectiu, les bases del qual es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 103, de 6 d'agost de 2022.

Es publica extracte de la Resolució als efectes escaients.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (6 d'octubre de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel

 

Resolució de Batlia

[...]

En data 4 d'agost de 2022, mitjançant Resolució de Batlia núm. 2022-1285 es varen aprovar les bases reguladores del procediment selectiu, amb la convocatòria corresponent, atorgant un termini de deu dies hàbils per a la presentació d'instàncies (BOIB núm. 106; 06/08/2022).

Aixecada acta final del procediment selectiu pel Tribunal Qualificador, en data 4 d'octubre de 2022, en la qual es proposa a Batlia la integració en la borsa de treball de les persones que han superat el procediment selectiu.

Per tot l'anterior, i vistes les atribucions que confereix al batle l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, RESOLC:

Primer. Integrar la borsa de treball de la categoria de graduat social, per a possibles nomenaments com a funcionari interí de l'Ajuntament d'Alcúdia, amb els aspirants que han superat el procediment selectiu, d'acord amb l'annex.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el batle en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica

                                                                                               N'he pres raó,

 

El batle                                                                                  La secretària accidental

Domingo Bonnín Daniel                                                       Maria Suau Juan

 

ANNEX

Relació d'integrants de la borsa de treball de graduat social de l'Ajuntament d'Alcúdia

ORDRE  DE PRELACIÓ

NIF/NIE

 NOM

LLINATGES

Total concurs-oposició

1

182****6F

MARIA GABRIELA

RIERA FEMENIES

73,8813

2

431****9H

MARIA VICTÒRIA

CALAFAT LLABRÉS

64,1047

3

431****9P

MARIA DELS ÀNGELS

BARCELÓ GUASP

57,9387

4

417****5X

JOSEP

CARRERAS TALTAVULL

53,7163