Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 569780
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 6 d’octubre de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears –CEIB-.

L'article 9.1 del citat text refós, en la redacció donada per l'apartat 7, de l'article únic de la Llei 15/2019, de 29 de març,estableix una nova redacció i determina els membres que integren el Consell Escolar de les Illes Balears.

L'article 9.3 de l'esmentat text refós disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats, per resolució del conseller d'Educació i Universitat, d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament es determinin.

L'article 10 g) del Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la pèrdua de la condició de representant de l'organisme que els hagi proposat.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha rebut vàries peticions de cessaments i nomenaments de nous representants, corresponents a les  següents entitats, que afecten a la seva composició:

·Consell de la Joventut de les Illes Balears (grup t)

·Federació d'associacions de directives d'infantil i primària de les Illes Balears (grup q)

·Confederació d'associacions de pares i mares d'alumnes de les Illes Balears (grup b)

D'acord amb aquestes peticions, de cessaments i nomenaments de nous representants, la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears ha formulat una proposta de nomenament i cessament mitjançant escrit de 28 de setembre de 2022, d'acord amb el que disposa l'article 17 o) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 10.4 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dicto la següent

Resolució

Primer

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen i agrair la seva col·laboració.

Grup t: Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Titular: Sr. Pau Roig Mas

Grup b: Pares i mares

En representació de COAPA:

Titular: Sra. Maria Misericòrdia Sánchez García

Suplent: Sra. Catalina Beatriz Martí Comas

Suplent: Sra. Inmaculada López Noves

Grup q: Federació d'associacions de directors

En representació de la Federació de directives d'infantil i primària de les Illes   Balears (FDIPB):

Suplent: Sra. Francisca Maria Rodríguez Anglada

Segon

Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen:

Grup t: Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Titular: Sra. Margarita de Noia Blanc

Suplent: Sr. Pau Emili Muñoz Canyelles

Grup b: Pares i mares

En representació de COAPA:

Titular: Sra. Inmaculada López Noves

Suplent: Sra. Maria Nelia Sánchez Oviedo

Suplent: Sra. Elisenda Rosell Palou

Grup q: Federació d'associacions de directors

En representació de la Federació de directives d'infantil i primària de les Illes Balears (FDIPB):

Suplent: Sra. Fina Colomar Vicaría

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 de l'article 10 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Disposar que aquesta resolució tingui efecte el mateix dia de la signatura.

 

Palma, 4 d'octubre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà