Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 568908
Aprovació llistat definitiu aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d’examen del concurs-oposició de la borsa de Treballadors/es socials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidenta del Consell Insular de Formentera, en data 4 d'octubre de 2022, ha dictat, entre d'altres, la següent resolució:

“RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

SRA. ANA JUAN TORRES, PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, ILLES BALEARS.

Vistes les bases que regeixen el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Treballadors/es socials, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera, BOIB núm. 72, de 3 de juny de 2021.

Atès que aquest procés selectiu es regeix per les determinacions contingudes en aquesta convocatòria específica i per les Bases Generals de convocatòries de processos de selecció del Consell Insular de Formentera, publicades al BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2008.

Atesa la documentació presentada pels aspirants que s'ha tramitat segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Vista la Resolució de Presidència de dia 31 de juliol de 2021 per la qual s'aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu d'una borsa de Treballadors/es socials.

Atès que ha transcorregut el termini per realitzar esmenes, al·legacions o reclamacions, i s'han presentat diverses esmenes, segons informe emès per l'àrea de secretaria de data 11 d'agost de 2021.

Per tot això, i per les competències que té atribuïdes la Presidència segons el Decret de Presidència de data 15 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021), en relació amb l'article 21.1.q de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i tota la normativa aplicable que estigui vigent.

HE RESOLT

PRIMER.- APROVAR el següent llistat definitiu d'aspirants admesos al procés selectiu d'una borsa de Treballadors/es socials, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera:

DNI/NIE

****5067*

****6385*

****9922*

****5179*

****4472*

SEGON.- APROVAR el següent llistat d'aspirants exclosos al procés selectiu d'una borsa de Treballadors/es socials, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera:

DNI/NIE

****5008* No presenta la documentació requerida.

****9022* No compleix amb el punt 4.d de la base tercera.

****7302* No compleix amb el punt 4.d de la base tercera.

 

TERCER.- NOMENAR els membres del Tribunal Qualificador conforme a la base cinquena de l'esmentada convocatòria.

President/a:

Titular: Sr. Francesc Ribas Tur

Suplent: Sr. Joaquim Roca Mata

Secretari/a:

Titular: Sr. Pedro Serra Mayans

Suplent: Sra. Rosalina Gurrea Berricarte

Un/a vocal en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Titular: Sra. Ana Mª Alarcón Martínez

Suplent: Sra. Mª Eva Rayo Pons

Dos vocals designats pel consell i que poden ser de fora de l'Entitat:

Titular: Sr. Ernesto Pardo Fernández

Suplent: Sra. Virginia Rivero Moreno-Ortiz

 

Titular: Sr. Jesús Villar Juan

Suplent: Sr. Ángel C. Navarro Sánchez

QUART.- CONVOCAR el Tribunal Qualificador el dia 24 d'octubre de 2022 a les 9.50 hrs. a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (Carrer Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc), per a la seva constitució.

CINQUÈ.- CONVOCAR pel dia 24 d'octubre de 2022 a les 10.30 hrs., als aspirants admesos segons el punt primer d'aquesta Resolució de Presidència, per a la realització del primer exercici de la fase d'oposició, segons consta a la base sisena de la convocatòria, a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (Carrer Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc).

SISÈ.- CONVOCAR pel dia 26 d'octubre de 2022 a les 9.30hrs., als aspirants que hagin superat el primer exercici citat al punt cinquè d'aquesta Resolució de Presidència, per a la realització del segon exercici de la fase d'oposició segons consta a la base sisena de la convocatòria, a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (Carrer Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc).

SETÈ.- PUBLICAR la present Resolució de Presidència al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al Tauler d'anuncis de l'OAC del Consell Insular de Formentera, i en la web de la Corporació, www.consellinsulardeformentera.cat.

VUITÈ.- DONAR COMPTE de la Resolució de Presidència present, a tots els membres del Tribunal Qualificador, assessors tècnics i als representants sindicals de la corporació.

A l'hora de publicar les dades dels aspirants, serà per DNI, conforme a la normativa aplicable de la protecció de dades personals.

La presidenta Ana Juan Torres

La secretària accidental Paola Sales Jiménez”

La qual cosa es publica per a general coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

 

Formentera, 5 d'octubre de 2022.

La presidenta Ana Juan Torres