Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 420588
Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2022 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les bases 8.4.5 i 23 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 30 de novembre) estableixen que la directora general de Personal Docent, una vegada finalitzada l'actuació dels òrgans de selecció, ha de dictar la resolució que aprova la llista única per especialitats i illes amb tots els aspirants seleccionats en el procés selectiu.

L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, i d'acord amb les llistes definitives d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs elevades a la Direcció General de Personal Docent pels tribunals, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Fer pública la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats del cos de mestres que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Fer pública la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Fer pública la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats del cos de professors tècnics de formació professional que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Fer pública la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Fer públiques, en l'annex 5 d'aquesta Resolució, les llistes dels funcionaris de carrera del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari que han adquirit una nova especialitat en haver estat seleccionats en el procediment d'adquisició de noves especialitats.

6. Informar que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, els aspirants seleccionats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels llocs i registres que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que s'indiquen a continuació, segons pertoqui.

A. Els aspirants seleccionats pel torn lliure i pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés han de presentar els documents següents:

a) Una fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris perquè sigui expedit, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar i de la data de pagament dels drets d'expedició del títol, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

 

b) Una fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. L'acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s'especifiquen en els annexos 4 i 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

c) Una fotocòpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

d) Una fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.3 de la convocatòria.

Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s'al·legui haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009 o a l'1 de setembre de 2014, segons pertoqui, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant la documentació següent:

  • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre públic, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director del centre, o un full de serveis expedit per l'Administració educativa, que indiqui expressament el nivell, les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.
  • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, excepte en el cas que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa, en què s'indiquin expressament el nivell i les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.

e) Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

f) Una declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura en l'annex 8 de la convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura en l'annex 8 de la convocatòria.

 

g) Els aspirants amb discapacitat han de presentar una fotocòpia compulsada del dictamen establert en la base 2.1.3.3, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l'administració per sol·licitar-ho.

h) Un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti aquest certificat ni la consulta de les dades del document nacional d'identitat, han de presentar aquest certificat en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants seleccionats en el procés selectiu.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior, han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen, o del qual siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

 

i) La sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si s'escau.

j) Una declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitats establertes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i en el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, que figura en l'annex 9 de la convocatòria.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears realitzada per un traductor jurat.

B. Els aspirants funcionaris públics de carrera (procediment d'accés 3 o 4) han de presentar els documents següents:

a) Una fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'accés al cos o de la certificació acadèmica original acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris perquè sigui expedit, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar i de la data de pagament dels drets d'expedició del títol, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

 

b) Una fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. L'acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s'especifiquen en els annexos 4 i 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

c) Una fotocòpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

d) Una fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.3 de la convocatòria.

e) Un certificat o full de serveis de l'organisme del qual es depengui, en què s'han de consignar expressament les dades següents:

  • El cos al qual es pertany, l'especialitat, el número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.
  • Nombre d'anys com a funcionari de carrera.

Els seleccionats que tenguin la condició de funcionaris docents de carrera en situació de servei actiu a les Illes Balears estan exempts de presentar aquest certificat.

f) Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

g) Una declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura en l'annex 8 de la convocatòria.

h) Un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti aquest certificat ni la consulta de les dades del document nacional d'identitat, han de presentar aquest certificat en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants seleccionats en el procés selectiu.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen, o del qual siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

i) Una declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitats establertes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i en el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, que figura en l'annex 9 de la convocatòria.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears realitzada per un traductor jurat.

7. Informar que els aspirants seleccionats que, dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major degudament acreditats, no presentin la documentació requerida, o s'observi, a partir de la revisió de la documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats en la base segona de la convocatòria, no seran nomenats funcionaris en pràctiques, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

8. Informar que qui necessiti ajornament de la incorporació a la fase de pràctiques, en casos excepcionals i per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Personal Docent, l'haurà de sol·licitar juntament amb la documentació establerta en el punt vuitè d'aquesta Resolució i dins el mateix termini.

Els aspirants als quals se'ls hagi concedit l'ajornament de la fase de pràctiques seran nomenats funcionaris en pràctiques i hauran de realitzar la totalitat de la fase de pràctiques durant el curs 2023-2024.

Aquests funcionaris en pràctiques realitzaran la fase de pràctiques en la destinació definitiva adjudicada en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2022-2023. En el cas de no haver-hi obtingut destinació definitiva, realitzaran la fase de pràctiques en la destinació provisional obtinguda en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 per als funcionaris en pràctiques. En aquest cas, la posició que ocuparan serà la primera de la promoció de l'especialitat a la qual s'incorporen.

9. Informar que els aspirants que participin en el procés selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que renunciaran a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en les restants. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a les restants.

10. Obrir un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB, perquè els aspirants seleccionats en el procés selectiu en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives optin per una d'elles, mitjançant una instància adreçada a la Direcció General de Personal Docent, en la qual han de manifestar que renuncien als drets que els puguin correspondre per la seva participació en les altres. Si no es realitza aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita als altres.

11. Aprovar els annexos 1, 2, 3, 4 i 5, que contenen, respectivament, la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de mestres seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de professors d'ensenyament secundari seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de professors tècnics de formació professional seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes seleccionats en el procediment selectiu, i les llistes dels funcionaris de carrera del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari que han adquirit una nova especialitat.

12. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 28 de juliol de 2022)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1 ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE MESTRES

Illa: MALLORCA Cos: MESTRES

Especialitat AL AUDICIÓ I LLENGUATGE

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7118**

NAVAS MARTINEZ, ESTEFANIA

8.4359

1

***8633**

LLODRA PUIGROS, MARGALIDA

7.6317

1

***8407**

VELASCO PUIGROS, FRANCINA

7.2906

1

***2092**

GUARDIOLA HINOJOSA, ANTONIA

7.1831

1

***2891**

SABATER DE LA FUENTE, ANA

6.9651

1

***7099**

MORATINOS MORAGUES, AINA

6.8804

1

***7448**

SANCHO PASCUAL, MARIA MAGDALENA

6.7688

1

***1895**

JABALERA GONZALEZ, LAURA

6.1781

1

***9201**

YERA ALORDA, INMACULADA

6.1274

1

***2641**

FREIXAS TRIAS, AINA MARIA

6.0514

1

***3085**

RIVERO , AGUSTINA

5.5933

1

***5969**

SUREDA FORTEZA, MARGALIDA

3.995

1

Especialitat EF EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2134**

GARAU SASTRE, MATEU

7.4782

1

***3750**

SANSO BARCELO, MARIA MAGDALENA

7.183

1

***8145**

VIVES MEMBRIVE, ALBA MIREYA

7.0896

1

***4968**

MOTA LEIVA, ALBERTO F.

7.0488

1

***3542**

SALVADOR LOZANO, NATALIA

6.8438

1

***4554**

CAPLLONCH BIBILONI, MATEU

6.5472

1

***1706**

MAÑA DOMES, MARCEL

6.1106

1

***2445**

MAYOL ARBONA, ANTONI JOAN

5.8173

1

***4514**

MARTIN TORRES, PATRICIA

5.7883

1

***8775**

GARCIA CAMPINS, CARLOS

5.7437

1

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7873**

RODRIGUEZ LLOFRIU, TERESA

7.5382

1

***6376**

CIFRE AMIGO, LAURA

7.4178

1

***0401**

BOSCH ANDREU, CATALINA

7.3936

1

***1928**

TRUJILLO VIRUEL, CARMEN

7.3704

1

***2310**

ALBERTI SERVERA, MARIA DEL CARME

7.15

1

***7093**

NIETO NAVIO, LAURA

7.1493

1

***6684**

GARNES ALCALDE, CRISTINA

7.1459

1

***1554**

RAMIREZ RUIZ, EVA

7.1091

1

***2438**

FORNES ESTARELLAS, MARIA

7.069

1

***6994**

BENNASAR BORRAS, RAQUEL

6.9831

1

***3734**

POL CABANELLAS, JOANA MARIA

6.8888

1

***0345**

PETRO PIZA, CATALINA ANA

6.8647

1

***6849**

FULLANA COMPANY, MARIA

6.7533

1

***2466**

MOLERO CANO, JUANA MARIA

6.7515

1

***1841**

FRONTERA PONT, ANTONIA

6.7455

1

***1210**

GAMUNDI BORRAS, MARIA MAGDALENA

6.5362

1

***6788**

GELABERT FUSTER, XAVIER

6.4922

1

***4060**

HINAREJOS VENY, MARIA DEL MAR

6.4642

1

***7741**

FRONTERA SANTAMARIA, VICTORIA

6.4623

1

***5991**

MAGRANER REIG, MARIA DEL MAR

6.455

1

***7403**

ARBONA MULET, JOANA MARIA

6.4483

1

***8622**

NICOLAU LOPEZ, MARIA ANTONIA

6.4305

1

***9816**

MARTI SOCIAS, MARIA DE LLUC

6.4041

1

***2133**

REUS ESCALAS, AURORA

6.3582

1

***0024**

SANCHEZ SANCHEZ, MIRIAM

6.3213

1

***1644**

FERRER CERDA, MIQUELA MARIA

6.3005

1

***9568**

BUELE ZAMORA, SILVIA

6.2619

1

***8873**

CABOT MIR, MARTA

6.2081

1

***0903**

FORNES SOTO, CAROLINA

6.1887

2

***0579**

SOCIAS MARTI, IRENE

6.1721

1

***8801**

SANS NEGRE, PAULA

6.1479

1

***3497**

NAVARRO PLANAS, IRENE MARIA

6.0715

1

***8747**

GELABERT MATEO, MARTA

6.0464

1

***5845**

BASTIDA TIMONER, MARTA

6.0094

1

***5972**

MARTIN DIEGUEZ, ESTRELLA DESEA

6.0091

1

***9995**

LOPEZ BOTA, ANTONIA MARIA

5.9963

1

***4282**

CABOT RIPOLL, MARIA DEL MAR

5.9739

1

***4486**

ESCANDELL ESCANDELL, EMMA

5.9303

1

***1739**

MANRESA FONT, RITA

5.882

1

***3793**

ALZINA SOLER, MIREIA

5.8667

1

***1043**

TORRECILLA ALEMANY, EVA

5.8545

1

Especialitat FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8329**

GARCIAS GINART, MARIA

8.1799

1

***2138**

GUZMAN IBARRA, RAQUEL EVANGELINA

8.156

1

***2982**

CALAFAT MAS, YLENIA

8.0072

1

***6589**

SABATER NADAL, MARGARITA MARIA

7.8079

1

***7682**

ROCAMORA SANTIAGO, SARA

7.6344

1

***1944**

GOLDING PERELLO, SABINA HELENE

7.1153

1

***3237**

TALTAVULL MAS, AINA

7.037

1

***1992**

VICENS SOLER, MAGDALENA

6.9898

1

***2494**

GUITART ROIG, MARIA

6.7926

1

***2344**

VALDES CRESPI, MERCE

6.7582

1

***5253**

JAUME BOZADA, MARTA

6.7132

1

***6896**

FORNES FLORIT, MARIA TERESA

6.6733

1

***7053**

NADAL FERNANDEZ, BENET

6.65

1

***6650**

CERON PAGAN, ISABEL

6.5763

1

***9583**

MATEOS COSTILLA, EVA

5.6842

2

Especialitat MU MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7345**

LOPEZ MARTINEZ, BEGOÑA

7.9775

1

***2441**

NICOLAU LLULL, MARGALIDA

7.8465

1

***4244**

COLL BORDERIA, JAVIER

7.7754

1

***1693**

FULLANA AGUILAR, CRISTINA

7.0384

1

***1919**

NADAL NEBOT, MARIA ELISA

6.2983

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3563**

ARRANZ DE LA FUENTE, HECTOR

9.0454

1

***6572**

SABATER PEREZ, LIDIA ANTONIA

8.9417

1

***3886**

BENNASAR BUJOSA, ANTONI

8.161

1

***3836**

SIQUIER ESTELA, MARIA DEL MAR

8.1593

1

***7445**

ROTGER CASTELLO, BARBARA INES

8.151

1

***3881**

SEGURA RAMIREZ, MARIA DEL MAR

8.12

1

***3915**

SANCHEZ VICH, MONICA

8.0673

1

***8075**

SASTRE JAUME, CRISTINA

7.9867

1

***6905**

SERRANO RE, MARIA DEL MAR

7.8767

1

***0050**

MORRO MARCH, FRANCISCA

7.8

1

***2025**

OLIVER RIBAS, FRANCISCA MARIA

7.6733

1

***3939**

SERVERA MATAMALAS, MARTA ANTONIA

7.6571

1

***2979**

LLABRES VERDERA, MARINA

7.5889

1

***3547**

HARO CASTELLO, MONICA

7.5804

1

***1811**

PONS MAS, MIQUELA MARIA

7.5749

1

***7517**

ROSSELLO MOLINA, AINA

7.5322

1

***2205**

GARCIA MARTINEZ, MARIA ESTHER

7.5261

1

***0402**

FERNANDEZ DEMANS, CANDIDA

7.5067

1

***1859**

RIUTORT FIGUERAS, INMACULADA

7.4967

1

***8377**

ROMEU RUIZ, LYDIA

7.4869

1

***1541**

FORTEZA SUREDA, FRANCISCA

7.4

1

***1803**

MARTORELL BARCELO, MARGALIDA

7.3933

1

***5927**

VILA PEREZ, PAULA

7.3799

1

***8565**

SASTRE GALMES, ISABEL

7.3604

1

***1809**

RAMIS TUGORES, ROSA MARIA

7.3411

1

***2258**

ORELL LLINAS, JOAN

7.3133

1

***8122**

MAS FERRER, NEUS

7.3067

1

***8690**

JIMENEZ NOVA, SERGI

7.2367

1

***1446**

MAYANS MAGAÑA, MIGUEL

7.2076

1

***0994**

BELLOD SALVADOR, LAURA

7.1995

1

***0150**

MORAGUES AGUILO, CATALINA

7.1683

1

***8815**

PINEL CARDONA, VIRGINIA

7.1517

1

***6603**

AMIGO LAZARO, RAQUEL

7.1244

1

***8685**

MATAS ALVAREZ, AMALIA

7.1131

1

***2311**

GARCIA ALZAMORA, MONICA

7.0833

1

***1794**

MANERA FELIU, AINA

7.0533

1

***8426**

GARCIA-DELGADO JOY, MARC

7.0467

1

***1868**

PLOMER SERRA, MARIA DEL MAR

7.0217

1

***8688**

PUIG PALOMARES, NURIA

6.9767

1

***3972**

GARCIA MINGORANCE, FRANCISCO JAVIER

6.9267

1

***1100**

GARCIA MARTINEZ, JESICA

6.856

1

***8699**

ALORDA PASCUAL, ISABEL MARIA

6.84

1

***6560**

FRAU HIJOSA, CLARA

6.8392

1

***8321**

ROBLES GARCIA, PAULA

6.8348

1

***1176**

RUIZ RAYA, LAURA

6.8231

1

***7844**

MORELL MORAGUES, JERONIMA

6.7959

1

***2077**

PERELLO FERRER, MARIA ANTONIA

6.7783

1

***1932**

FERRERA ARROYO, ESTHER

6.7733

1

***0319**

SERRANO RE, ESTEFANIA

6.7702

1

***2407**

CAMPINS PIZA, MARIA MAGDALENA

6.7578

1

***8935**

GOMEZ AMENGUAL, CRISTINA

6.7361

1

***9291**

BEA PALMER, CRISTINA

6.7249

1

***2407**

CAMPINS PIZA, MARIA ANTONIA

6.7144

1

***9065**

RODRIGUEZ SANCHEZ, PABLO

6.7133

1

***4539**

COMAS BIBILONI, MAGDALENA

6.6833

1

***0941**

PAYERAS COLL, BARBARA

6.6697

1

***5227**

MORENO SERRA, MARIA NIEVES

6.6692

1

***2385**

GONZALEZ SAN JUAN, AINA ROSA

6.6533

1

***6425**

RIPOLL LLABRES, ELISABET

6.6425

1

***2417**

USERO SANCHEZ, DANIEL

6.5955

1

***9622**

BORNAY RAMON, NURIA

6.5911

1

***1539**

PERICAS CAÑELLAS, NIEVES

6.5747

1

***5758**

MORENO ARMADA, AROA

6.5446

1

***3648**

CALVIÑO LLINAS, CARME

6.5438

1

***0064**

FERRA CIFRE, MARIA CRISTINA

6.5411

1

***6925**

BALLESTER VICENS, JAUME

6.5318

1

***0664**

CASADO DE AMEZCUA FONT, AINA

6.5155

1

***8346**

BARCELO ESTELRICH, AINA

6.4914

1

***8260**

CHAMARRO GARRIDO, LAURA

6.4844

1

***9300**

COMAS LLABRES, MARIA ISABEL

6.48

1

***2113**

VALLORI AGUILO, FRANCISCA MARIA

6.47

1

***5949**

MOLANO SANCHEZ, NOELIA M.

6.469

1

***3593**

MOYA LLABRES, ISABEL

6.4504

1

***8127**

RIVERA ROBLES, ANTONIA

6.4193

1

***7317**

BOVER BAUZA, AMADOR MIGUEL

6.4177

1

***7160**

BONET VARA, NATALIA

6.3967

1

***1284**

PAX MARTINEZ, MARIA

6.3533

1

***0968**

CIRER RIBOT, ROSA MARIA

6.3268

1

***2480**

ALEMANY SUREDA, MARGALIDA

6.3166

1

***8686**

CORTES ROMERO, ANDREA DEL CARMEN

6.31

1

***1869**

MESTRE BORRAS, PATRICIA

6.3033

1

***1843**

BAUZA CRESPI, FRANCISCA MARIA

6.2993

1

***2130**

GARAU GARCIA, CRISTINA

6.2817

1

***6461**

MARTINEZ BECEIRO, MARIA

6.2811

1

***0549**

CHACON NICOLAU, ALICIA

6.2733

1

***6637**

COLL ROMAN, ANA MARIA

6.2488

1

***8358**

JOFRE TERRASA, MARGALIDA P.

6.2467

1

***1961**

JIMENEZ MORALES, MARIA DEL MAR

6.24

1

***7154**

VANRELL MATAS, MARGALIDA

6.2333

1

***4287**

TABERNER BARCELO, MARGALIDA

6.2217

1

***1903**

BIBILONI FONT, PAULA

6.2116

1

***1922**

DIAZ MARTINEZ, IRENE

6.1577

1

***2031**

SART GONZALEZ, SARAI

6.1501

1

***5944**

BAUZA LLABRES, GUILLERMO

6.1244

1

***0014**

LUENGO VERA, NOELIA

6.1233

1

***8012**

TORRENS MORANTA, MARIA DEL MAR

6.1133

1

***7154**

CAZORLA MAS, DAVID

6.1088

1

***0310**

RODRIGUEZ ROMERO, PAULA

6.099

1

***1648**

PIÑERO ADROVER, MARINA

6.0733

1

***1244**

PEREZ ADROVER, MARTA

6.0522

1

***1407**

MALBERTI MORAGON, PATRICIA TERESA

6.05

2

***6404**

BALLE COLOM, LAURA

6.0404

1

***7296**

CIFRE CALAFAT, JOANA AINA

6.0198

1

***1699**

NICOLAU PALOU, MARTA

6.0077

1

***2971**

POMARES OLIVER, PEDRO

5.9916

1

***1616**

RAMIS QUISPE, ELISA

5.9833

1

***4039**

SANCHEZ GALVEZ, EVA LAURA

5.9732

1

***3953**

DIEZ CADAVID, TANIA

5.9722

1

***9107**

TORO UCENDO, ANDREA

5.9555

1

***8993**

JIMENEZ ESCRIBANO, MARIA JOSE

5.9533

1

***6565**

MORENO LLABRES, CESAREO

5.8795

1

***0687**

MORENO VEGA, AFRICA

5.8733

1

***0324**

MANZANO OLIVER, DULCENOMBRE DE

5.8549

1

***1548**

JUAN TABERNER, CATALINA

5.8421

1

***1882**

FONT SALOM, GABRIEL

5.8299

1

***7311**

PLOMER OREJUELA, MARINA

5.8233

1

***2461**

BATLE IZQUIERDO, ELISA

5.8167

1

***4086**

FERRAGUT ROSER, MARIA ANTONIA

5.802

1

***5854**

PERICAS CAMPOS, MARIA ESPERANZA

5.801

1

***2795**

FABIANO BESTARD, AINA

5.79

1

***2924**

VALENTI MUÑOZ-RAMOS, JORDI

5.7844

1

***7079**

MARTIN MOLANO, SANDRA

5.7843

1

***9139**

PEREZ PINTO, MELANIA

5.7833

1

***2980**

CHIRIVELLA PASCUAL, IRENE

5.7667

1

***2312**

PUJOL SAYAGO, ANDREA

5.7667

1

***8465**

SOCIAS SALOM, LETICIA MICAEL

5.766

1

***1990**

ESTEVA SALVA, MARIA ANTONIA

5.7478

1

***8487**

NICOLAU FERRANDO, ISABEL

5.7468

1

***3850**

FERRANDIS BONNIN, ANA LAURA

5.736

1

***6273**

GARCIA RIERA, MERCE

5.7166

1

***8469**

PUJOL TOMAS, JULIA

5.7

1

***8151**

MIRO MIERAS, MAGDALENA

5.6847

1

***8371**

CAMARENA ROSA, NATIVIDAD

5.6815

1

***5946**

SABATER RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA

5.6794

1

***9107**

SAMPOL PERICAS, MARIA ANTONIA

5.6626

1

***2544**

MARMOR TORCHIA, MARIA SOL

5.65

1

***9651**

PULIDO OLIVARES, SAMANTHA

5.6167

1

***0671**

LIZCANO GUZMAN, LIDIA

5.6037

1

***2807**

LOPEZ DEL AMO FRANCO, ANGEL

5.5725

1

***1124**

FERNANDEZ LOPEZ, NOELIA

5.54

1

***4921**

ROTGER MARTORELL, AINA MARIA

5.5188

1

***2444**

ESTEVE MAS, MARIA LLUÏSA

5.5083

1

***5284**

MOLLA MUÑOZ, MARIA LIBERTAD

5.4965

1

***6692**

MAROTO ESTELRICH, MARTA

5.4699

1

***3847**

FERRAGUT JAUME, MARIA LAURA

5.4569

1

***6016**

PALOMINO MATEOS, JOSE ANTONIO

5.4353

1

***7087**

FEBRER LLULL, MARIA ANTONIA

5.4321

1

***9556**

DOMINGO VAZQUEZ, BERTA

5.4194

1

***2265**

NIETO RAMOS, SERGIO ALONSO

5.4093

1

***3555**

FRANCO MARTORELL, SANDRA

5.397

1

***2248**

PARRADO CIFRE, NURIA

5.3925

1

***3582**

MONTANO CAMPOS, PATRICIA

5.3892

1

***3270**

COMPANY VIVES, SEBASTIA

5.3669

1

***8307**

LLOBET FRAU, JOSEP ANTONI

5.3567

1

***9728**

MARTORELL CAMPINS, MARIA ANTONIA

5.3544

1

***8844**

JAUME MORA, CATERINA

5.3536

1

***6011**

PERELLO MATHEU, ANA

5.3208

1

***4195**

SOLER QUERT, ELENA

5.2891

1

***8750**

PEÑA MORAN, JOSE MANUEL

5.2722

1

***8269**

SERNA LOPEZ, VICTOR

5.27

1

***6070**

MARTINEZ REUS, MARTA

5.2632

1

***1305**

MARCUS COLOM, JOSEP

5.2337

1

***9965**

CLAR MOLINA, ANTONIA TERESA

5.2088

1

***2958**

FRAU BUJOSA, MARIA MAGDALENA

5.1768

1

***2881**

PEREZ NUÑEZ, NOA

5.15

1

***1868**

JUAN SALOM, MARTA

5.1316

1

***0690**

OBREGON VILLAR, MARIA DEL CARMEN

5.1115

1

***6602**

MEDINA SIMONET, NOELIA

5.1093

1

***0651**

AZORIN CAPLLONCH, MIGUEL

5.0967

1

***4142**

JUAN MARTINEZ, CLAUDIA

5.0915

1

***1420**

MARTINEZ MARTINEZ, NAOMI

5.0867

1

***3863**

DIAZ VARELA, ROCIO

5.0866

1

***0048**

RUIZ ESPINAR, ANDREA

5.03

1

***6343**

MESQUIDA PERPIÑA, FERNANDO

5.0033

1

***1079**

VIDAL MARTI, FRANCISCA

4.99

1

***4132**

RIVAS JIMENEZ, ELENA

4.95

1

***2702**

MORENO AMENGUAL, NOELIA

4.9108

1

***7742**

PONS RUANO, PATRICIA

4.8367

1

***6090**

BAUZA WU, ANDREA

4.7675

1

***0797**

CRESPI SORELL, AINA

4.7237

1

***7943**

ROMAN , TATIANA

4.7167

1

***4722**

HOMAR LOPEZ, LORENA

4.7067

2

***6698**

COMAS PONS, ISABEL

4.6933

1

***3781**

MARTORELL RIGO, TOMEU

4.6533

1

***9504**

GARCIA ROIG, JOANA MARIA

4.6322

1

***4084**

MORENO MORENO, CLAUDIA

4.5925

1

***7146**

FONT SUREDA, MAR

4.3567

1

***5645**

DUSCU , DELIA CRISTINA

4.2171

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5537**

SANS JULIA, SEBASTIAN

8.15

1

***4086**

SANTANDREU BAUZA, CATALINA MARIA

7.7283

1

***8286**

BUENO RODRIGUEZ, PAULA

7.7067

1

***4152**

RAMIS SERRA, MARIA MAGDALENA

7.6691

1

***4123**

OLIVER TOMAS, SOFIA CATALINA

7.6472

1

***2843**

TORRENTE RUIZ, LORENA VICTORIA

7.4563

1

***8978**

VALLS TORANDELL, MARGALIDA

7.45

1

***1066**

LLULL GARCES, ANA

7.3589

1

***9389**

LORENZO GOMEZ, ESTRELLA

7.345

1

***2667**

ARIZA LOPEZ, CRISTINA V.

7.2521

1

***4068**

SANTANDREU RIERA, CATALINA

7.2183

1

***2440**

REYNES MORAGUES, MARGALIDA

7.1909

1

***1779**

COLL CASTELLO, BARBARA

7.1748

1

***5056**

ALVAREZ SOSA, DIEGO

7.1725

1

***7732**

MENDEZ ARTAL, JORDI

7.1433

1

***7426**

SASTRE GRACIA, ANA MARIA

7.0967

1

***2168**

AMENGUAL ROSSELLO, AINA M.

7.025

1

***2949**

MOLINA SOCIAS, TERESA

6.9961

1

***9773**

VIDAL PERELLO, CRISTINA

6.9954

1

***7745**

BESTARD PONS, ROSA MARIA

6.9766

1

***7325**

FLAQUER LLULL, MARIA DEL MAR

6.9401

1

***0278**

BAREA RIOS, JUAN JOSE

6.9396

1

***0291**

MELIA OBRADOR, FRANCESCA

6.8766

1

***6846**

TRIAY CARBONELL, MARIA EUGENIA

6.8138

1

***1673**

MOYA MULET, CATALINA

6.6982

1

***0065**

CERDA SOLA, FRANCESCA

6.6615

1

***1586**

BURGUERA GARCIA, MARIA DEL MAR

6.613

1

***6596**

VEGA PEREZ, YOLANDA MARGARITA

6.593

1

***1594**

TALENS CORREOSO, CLARA

6.445

1

***0690**

MUNAR ADROVER, FRANCISCA

6.4244

1

***3027**

REBOLLO FERRER, ESTER

6.3567

1

***6935**

BERNAT ESTEBAN, ELENA

6.3313

1

***3733**

BARCELO ADROVER, MARIA

6.2375

1

***7044**

FLORIT BAUZA, MARIA BARBARA

6.225

1

***7316**

GALMES GENOVART, AINA

6.2125

1

***1767**

MORCILLO MARROIG, MARIA CRISTINA

6.2033

1

***3694**

RIBAS SALVADOR, MARGARITA M.

6.1805

1

***1950**

HORRACH COLL, NURIA

6.0959

1

***2813**

DIAZ FABIO, ANA MARIA

6.0804

1

***3596**

COMAS SERRA, ESPERANÇA

6.0667

1

***0598**

SIMONET COLL, MARGALIDA

6.0588

1

***8275**

ARQUES PRIEGO, ANA MARIA

6.0119

1

***8191**

REUS BUSQUETS, MARINA

5.8549

1

***7191**

LUCENA SIERRA, LYDIA

5.8127

1

***9941**

GARICANO SESARINO, ANA VICTORIA

5.7943

1

***1840**

RODRIGUEZ GOMEZ, NOELIA

5.7601

1

***7074**

RODRIGUEZ MARQUES, CRISTINA

5.7348

1

***6556**

BIBILONI MESQUIDA, AUBA

5.685

1

***1967**

BARRERA CABOT, CATALINA M.

5.6694

1

***4285**

JIMENEZ FRANCES, BEATRIZ

5.6644

1

***7765**

AMENGUAL ALVAREZ, AINA

5.6444

1

***8274**

ESCRIBANO BESTARD, MARIA ISABEL

5.5624

1

***7055**

GARZON TORRANDELL, MARIA NURIA

5.3819

1

***3360**

PONS CARBONELL, ONOFRE

5.1642

1

***4167**

RUIZ PARETS, MARINA

4.9664

1

Illa: MENORCA

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4611**

FEBRER COLL, JUDITH

7.8405

1

***3621**

ROMAN PONS, MARIA ESPERANZA

7.39

1

***4385**

PONS MARTINEZ, ANDREA

7.0117

1

***4619**

MARQUEZ CARRETERO, CRISTINA

6.7872

1

***0931**

LATORRE MARGALEF, ANNA

6.1738

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0279**

HUGUET PONS, JOSE M.

7.7309

1

***1050**

VILLALONGA PALLISER, MARTA

7.541

1

***4290**

CASTILLO CURSACH, MAURA BRIGIDA

7.5071

1

***1566**

VIÑAS PIÑEIRO, LETICIA

7.4883

1

***4271**

MORENO OBRADOR, MARIA DEL MAR

7.4639

1

***4391**

FLORIT ALLES, RAQUEL

6.925

1

***1423**

POLO PALLEJA, PAULA

6.8261

1

***4839**

BENEJAM TALTAVULL, GEMMA

6.6745

1

***9968**

BOSCH MOLL, ANTONIA M.

6.4453

1

***7118**

JUAN ORELL, JOAN

6.3513

1

***5866**

TUR TORRES, MARIA BELEN

6.1553

1

***0818**

FEBRER VAN WALRE, SARA

6.15

1

***0893**

OLIVES MERCADAL, ZORAIDA

6.0917

1

***2549**

CANTOS PEREZ, FRANCISCA

5.7467

1

***1228**

SASTRE BIBILONI, BARBARA

5.6547

1

***4172**

ROTGER MARTI, CESAR

5.6461

1

***1426**

MARTINEZ LLOPIS, CRISTIAN

5.4417

1

***2743**

SASTRE CASALI, MARIA DEL MAR

5.4247

1

***0595**

PONS FLORIT, NURIA

5.3249

1

***0508**

PERELLO BOVER, SONIA

5.2957

1

***6352**

CORTES VERMEULEN, CAROLINA

5.2672

1

***3785**

RIERA JULIA, CAROLINA MONICA

5.2377

1

***0746**

MOLL MASCARO, DAVID

5.025

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4305**

MARTI BARBER, EVA

8.431

1

***1014**

MARTI PIERES, CRISTINA

8.1513

1

***4396**

JOFRE GUASCH, MARIA ASSUMPTA

7.9957

1

***4553**

BENEJAM BOUTIN, MARTA

7.0743

1

Illa: EIVISSA

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3361**

GARCIA NOGUERALES, IGNACIO ANTONI

8.7531

1

***0869**

LANGREO RUIZ, BEATRIZ

7.2586

1

***3159**

FONT COMPANY, MARIA ANTONIA

7.0973

1

***5459**

MARTINI ALBARRACIN, IRENE

6.8903

1

***5641**

BLANQUEZ LOPEZ, TAMARA

6.6711

1

***0919**

PALOMO RODRIGUEZ, CLAUDIA

6.4013

1

***5760**

PERIAGO DENGRA, NOELIA

6.3348

1

***5555**

RODRIGO PLANELLS, MARIA

6.2317

1

***5668**

SALA SANCHEZ, VICTORIA

6.0866

1

***1628**

GARCIA ORTIZ, MARIA CARMEN

5.908

1

Especialitat FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9747**

LOPEZ GRACIA, ESTEFANIA

6.6785

1

***9521**

SOLERA POLIT, ROSA ANA

6.6734

1

***5280**

SERRA RAMON, JORDI

6.5371

1

***8134**

SAMPEDRO MARTINEZ, MARIA TERESA

6.3434

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9877**

MAZA MARTIN, NADINA

8.0713

1

***8143**

PARDO JIMENEZ, PATRICIA

7.1413

1

***5315**

TOUS REMIRO, PAULA

6.9535

1

***8591**

GOMEZ MUÑOZ, LOURDES

6.6219

1

***7600**

PENADES GARCIA, XAVIER

6.4899

1

***3043**

GARCIA BURGOS, MARIA

6.4646

1

***0536**

GARCES QUESADA, NEREA

6.3615

1

***5455**

GUTIERREZ ALONSO, VICTOR

6.3082

1

***4745**

TUR SERRA, ANTONIA

6.2597

1

***0463**

PEREZ COVAS, CARLA MARIA

6.1414

1

***5649**

SANCHEZ REAL, IRIS

6.1267

1

***0424**

MATAS ROCA, PAU

5.9535

1

***8166**

HERNANDEZ PEREZ, SOFIA ANABELLA

5.7054

1

***0346**

MARTINEZ ALBIOL, CLARA

5.565

1

***7680**

PASCUAL LORCA, MARINA

5.5079

1

***5601**

CARDONA TORRES, PATRICIA

5.3875

1

***3698**

PALMA SEBASTIA, JUDIT

5.1567

1

***9047**

PERAL PERAL, ANDREA

5.1326

1

***6760**

CANALS MARTORELL, ZAIDA MARIA

5.0645

1

***7602**

CHUST ALBERT, MARTA

4.7762

1

***5557**

OSMA GARCIA, MIRIAM

4.6289

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5844**

COSTA FERRER, MARIA DE LAS NIEVES

8.34

1

***9948**

STEFAN CRISTESCU, ANDA GEORGIANA

7.4422

1

***3859**

GODOY MORENO, LUCIA

6.7301

1

***5657**

JAIMEZ SOLERA, MARIA

6.7278

1

***1483**

SOTO OLIVA, ESTER

6.325

1

***0589**

MARI ARREDONDO, MARIA

5.6506

1

***1126**

CRIADO ESCANDELL, IRENE

5.3478

1

Illa: FORMENTERA

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7230**

CANO FERNANDEZ, RAQUEL

6.4428

1

***5740**

DONCEL LUQUE, SARA

5.5975

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5563**

BARBERO PEREZ, MARIA ENCARNACION

6.8129

1

***0385**

PLANISI LLULL, MARIA DEL MAR

6.4149

1

 

ANNEX 2 ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Illa: MALLORCA Cos: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat 001 FILOSOFIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3556**

CAMARGO ADROVER, JOAN JESUS

7.9638

1

***8321**

ANDREU RIPOLL, BERNAT

7.5441

1

***7725**

CELIA GINARD, LLUIS

7.4929

1

***9752**

CORRAL JIMENEZ, JESUS MIGUEL

6.7517

1

***2265**

SALOM SANTANDREU, MARTA

6.6789

1

***1137**

XAMBO SIMON, MIQUEL

6.3018

1

***2303**

BLANQUER GENOVART, MARIA ANTONIA

5.969

2

Especialitat 003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4205**

MARI TORREJON, ANTONI

8.1805

1

***1777**

LLODRA TOSAR, GLORIA

7.2344

1

***6198**

HERNANDEZ MOTA, PURIFICACION

6.0365

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4027**

LEVAS FERRER, RAUL

8.16

1

***8246**

PETIT VERD, SANDRA

7.8557

1

***8869**

LUSTRES ALONSO, EDUARDO GERARDO

7.7921

1

***6203**

SEMPERE BELDA, EVA NURIA

6.9794

1

***2966**

BASCUÑANA SORIANO, ANA

6.944

1

***6908**

FERNANDEZ NARANJO, LUIS

6.748

1

***3986**

GENOVARD QUETGLAS, LAURA

6.5913

2

***2150**

PONS HORRACH, ANTONIA

6.5805

1

***3397**

GARCIA CANIEGO, ANA M.

6.2948

1

***5517**

BALAGUER SERRANO, JUAN

6.1501

1

***2438**

RECHACH BOYERAS, MARIA ESPERANZA

6.107

1

***7155**

CALVO GARCIA, FRANCISCA

6.0733

1

***0910**

AZNAR SITGES, MARIA CONCEPCIO

6.0281

1

***1970**

LOPEZ MUÑOZ, LUISA

5.8823

1

***0617**

ANGELATS LLAMBIAS, LORENA

5.6429

1

Especialitat 005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0606**

BOSCH BENEJAM, BARTOLOME

8.1628

1

***7525**

BOSCH MUNAR, JOSE LUIS

7.9297

1

***7901**

CHIVA MAROTO, JOSE LUIS

7.485

1

***1700**

ESTRANY VIVES, GUILLEM

7.412

1

***8479**

MATEU SALAS, SILVIA TERESA

7.1846

1

***2994**

MORALES REUS, ELISABET MARIA

6.6942

1

***2164**

MAYA OLIVER, MARGARITA

6.5421

1

***1926**

GENOVART SANSO, MARIA MAGDALENA

6.527

1

***8772**

RUBI SASTRE, MARIA MAGDALENA

6.4016

1

***1924**

SBERT ROIG, FRANCISCA

6.2464

1

***1645**

SERRA VICENS, MARGALIDA

6.2334

1

***2234**

FONT ANDREU, RAFEL

6.2192

1

***4936**

LOPEZ SERRA, LAURA

6.0974

1

***8231**

GELABERT BATLLORI, LARA

6.047

1

***4947**

MARTIN HERNANDEZ, GUSTAVO

5.92

1

***6226**

VILLALONGA PERELLO, MARIA DEL MAR

5.9011

1

***2388**

MULET MIRALLES, JERONIA MARIA

5.8364

1

***2153**

MASSANET ALEMANY, JUANA MARIA

5.7837

1

***7228**

JUAN VIVES, PEDRO

5.7583

1

***4147**

ARTIGUES SOLER, TERESA

5.7261

1

***7433**

PONS ROSSELLO, ANTONI

5.635

1

***3209**

BUSQUETS VALLCANERAS, CATALINA

5.5887

1

***0845**

ALMEIDA CARBONELL, GUILLERMO

5.52

1

***6567**

GARI DIAZ, VIRGINIA

5.3011

1

***1631**

OLIVA VIANA, LAURA

5.2888

1

***7576**

PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

5.267

1

***9355**

BELTRAN MARTINEZ, DAVID

5.1489

1

***7888**

TRIAS MAGRANER, LAURA CATALINA

5.1323

1

***1900**

SEGUI CERDA, MARGARIDA

5.039

1

***1888**

SOCIAS CORDOBA, RAFEL

4.6464

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2864**

JUSTICIA MEDINA, ANA PILAR

7.7283

1

***7347**

OLMOS FONT, JORGE

7.6993

1

***2084**

JORGENSEN ROCA, SIGRID

7.4333

1

***7570**

TABERNER FERRER, JAUME

7.2837

1

***5907**

ALOMAR BARCELO, MIQUEL LLEO

7.0741

1

***4787**

SUREDA PASTOR, ROSA MARIA

7.0311

1

***7421**

SUREDA BARCELO, AINA

6.8039

1

***1810**

VIDAL BURGUERA, MARGARITA FRANCISCA

6.7564

1

***7486**

BARCELO SANCHO, RAFAEL

6.7171

1

***3260**

CORRO MOYA, MIQUEL LLUIS

6.6928

1

***8956**

HERRERO OLIVARES, ENRIC

6.6813

1

***9903**

CASAÑ PLAZA, CARLOS

6.5413

1

***7334**

ROSADO MUÑOZ, ANGEL

6.5348

1

***9049**

FERNANDEZ SANCHEZ, ISABEL

6.3841

1

***9677**

OTEIZA BETELU, MARTA

6.1319

1

***2740**

NICOLAU SERVERA, ANTONI

5.8896

1

***2772**

GARCIA BENNASAR, MARIA ANGELES

5.8771

1

***8495**

PAYRATO BORRAS, CLAUDIA

5.8531

1

***9697**

CASANI MOMPO, HERMES

5.3

1

***6524**

DEL ROMO HERNANDEZ, ALVARO

5.1845

1

***4026**

GAGO HOBEL, HENRIK

5.1437

1

***2048**

DE LA ROSA FERNANDEZ, MANUEL

4.9855

1

***3991**

BELTRAN GOMILA, CATERINA ALBA

4.9187

1

***3433**

PEREZ FIGUEROA, SONIA ISABEL

4.9124

1

***3851**

MAS GUTIERREZ, PERE GUILLEM

4.9076

1

***6863**

MARTI SANMARTIN, CARLES

4.1555

1

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9036**

ALOMAR BENNASSAR, MARIA ISABEL

7.6621

1

***7183**

MARTINEZ AMER, CLARA

7.4175

1

***2489**

QUERALT TARRAGA, ISABEL

6.8087

1

***2465**

BARRADO GALMES, JOAN DAVID

6.7983

1

***3710**

RUIZ ALFARO, ELENA

6.7159

1

***0156**

VILANOVA GARCIA, JAVIER

6.6239

1

***1769**

GONZALEZ SANCHEZ, JONATHAN

6.204

1

***6376**

GINARD ILLESCAS, JOAN

6.1446

1

***1830**

PERELLO GALMES, JOAN

5.976

1

***1423**

GUIJARRO FERRER, LLUIS

5.7272

1

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7128**

SALOM RIERA, FRANCESCA

8.444

1

***7114**

COVES XAMENA, ELISABET

8.3422

1

***3422**

BENNASAR BESTARD, INES

8.05

1

***8422**

COLOM VAQUER, MARIA DEL CARMEN

7.9533

1

***2060**

RIERA RIERA, MARIA VICTORIA

7.9521

1

***4984**

MUÑOZ IZQUIERDO, MARIA NIEVES

7.8861

1

***9983**

CRESPI ADROVER, ALBERTO COSME

7.4243

1

***0535**

FIDALGO ROSSELLO, PATRICIA

7.4237

1

***2292**

ROIG CAPO, ANTONI

7.3428

1

***7454**

CATANY CATANY, ISABEL

7.2517

1

***0912**

FERRER PALOU, LLUÏSA

7.2405

1

***4101**

RODRIGUEZ GARCIA, ANA CRISTINA

7.2125

1

***3527**

MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER

7.0483

1

Especialitat 009 DIBUIX

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3851**

OBRADOR RAMIS, MARIONA

8.1887

1

***1721**

CALATAYUD TIMONER, BARBARA

7.4692

1

***1715**

CANOVAS RIGO, CATALINA

7.4366

1

***3544**

GIL MAYOL, ANTONI

6.9903

1

***6246**

RODRIGUEZ LAZARO, IRIA

6.8704

1

***8529**

SANZ NUEZ, PATRICIA

6.8278

1

Especialitat 010 FRANCÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5777**

HERRANZ CUESTA, ALBERTO

6.5986

1

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4781**

ESPINOSA GALAN, SILVIA

6.9159

1

***1953**

BLANES MAYANS, MARIA CARMEN

6.7507

1

***0391**

CUESTA FARRE, MONICA

6.6921

1

***6697**

GARCIA VERA, SONIA

6.5887

1

***2697**

BRAZDOVA , LENKA

6.2267

1

***7906**

VIDAL JULIA, LAURA

6.0458

1

***3810**

SUREDA TOUS, FRANCISCA

5.9745

1

***1399**

POL FONT, MARTA

5.8712

1

***6398**

VILLENA BURGUERA, BELEN

5.8039

1

***1653**

SOCIAS CLADERA, MARIA ANTONIA

5.6566

1

***3613**

NADAL ALCOVER, ALICIA

5.6178

1

***8491**

TOLL-MESSIA PALMER, ADRIAN

5.351

1

***1588**

ADELL DOMENECH, MARINA

4.9433

1

***0723**

BASELGA ROMAN, MONICA

4.44

1

Especialitat 012 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9177**

MARTIN LAGUNA, EDUARDO JESUS

6.5517

1

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7184**

ESTELRICH LLULL, JOAN

7.3997

1

***3738**

JUAN SITJAR, MARIA MAGDALENA

7.1167

1

***2275**

CALDENTEY GOMILA, ALICIA

6.9993

1

***9686**

CREIXELL GOMILA, LAURA

6.9698

1

***7275**

PAU GOMEZ, PAU

6.7595

1

***1944**

AUTONELL FERRER, AINA

6.702

1

***9185**

FERNANDEZ JAUME, CRISTINA

6.4391

1

***3247**

FUMANYA GELABERT, IRENE

6.3523

1

***3465**

UMBERT SEGUI, MARIA DEL MAR

6.2773

1

***1148**

MANRESA OLIVER, LLUCIA

6.244

1

***6644**

GELABERT AMENGUAL, FRANCESCA

6.1181

1

***6467**

MARIMON FRAU, MARIA FRANCESCA

6.1177

1

***2990**

OLIVES CALBET, ARIADNA

6.0962

1

***1236**

RAMON ANEAS, AINA

6.066

1

***8010**

CABOT DURAN, MARTA

6.061

1

***8296**

VALDIVIA FONT, MIQUEL

6.0084

1

***1641**

SERRA NICOLAU, IGNASI

5.8343

1

***5984**

MARTINEZ MARTINEZ, ENRIC

5.8111

1

***3270**

VELASCO SALOMO, MARC

5.5681

1

***7192**

SERVERA CIFO, MARIA FRANCISCA

5.4383

1

Especialitat 016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5298**

OVIEDO GARCIA, MARCOS

7.8818

1

***4688**

GUAL FRAU, MARIA MARGALIDA

7.5638

1

***6550**

BALLESTER COLL, GABRIEL

6.1722

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6388**

DIAZ MANCHON, ANGEL

7.1603

1

***2835**

CUARTERO MARTINEZ, MARCELO

6.7607

1

***7007**

COLL MORANTA, CATALINA MARIA

5.9222

1

***7446**

FERRER GINARD, LLUIS

5.7016

1

***7446**

FERRER GINARD, JAUME

5.6841

1

***2060**

CANTALLOPS FEMENIA, JOAN

5.4162

1

***1862**

FONT SUREDA, JERONI

5.3909

1

***6498**

SERRA LLOMPART, MIQUEL ANGEL

4.98

1

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3532**

LOPEZ ROCA, NURIA

7.35

3

***4527**

MORELL LLITERAS, ADRIANA

7.7233

1

***3991**

GALMES GALMES, CRISTINA

6.9303

1

***9397**

LOPEZ ARROYO, MERCEDES

6.7983

1

***9853**

BRONDO MONSERRAT, MARIA MAGDALENA

6.6283

1

***7324**

CALVENTE CERDA, CONCEPCION

6.4544

1

***6630**

BATLE VALLES, CRISTINA

6.4377

1

***4114**

GARRIDO CANALS, CRISTINA

6.2339

1

***5975**

FERRAGUT JAUME, CRISTINA

5.996

1

***1688**

SANSO BARCELO, CATALINA

5.9566

1

***5787**

SOTO BORT, SUSANA

5.9067

1

***9621**

GARCIA HERNANDEZ, ALEJANDRO

5.8798

1

***4014**

LOPEZ GIL, PATRICIA

5.8283

1

***6666**

FIOL BUSQUETS, ANTONIA

5.8021

1

***4250**

BORDOY MESQUIDA, MIQUELA

5.5828

1

***3699**

JULIA TUGORES, JOSEP ALEXANDRE

5.4788

1

 

Especialitat 019 TECNOLOGIA

 

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4903**

GARCIA ORTIZ, RAUL

7.5957

1

***1413**

BISBAL PETRO, ANTONIA

7.4175

1

***7054**

GALINDO BADIA, MARIA DEL CARMEN

6.7441

1

***7996**

SANSEBASTIAN BELTRAN, AUSIAS

6.6744

1

***6959**

FERRER MAYOL, ANTONI

6.6329

1

***2588**

VAZQUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO DE BORJA

6.5719

1

***2962**

CALVO RIGO, GABRIEL

6.5649

1

***3880**

VALLES RAMIS, AINA

6.5386

1

***1318**

VALLES RAMIS, MATIAS

6.4799

1

***7611**

AGUILERA SERRANO, DANIEL

6.4229

1

***2132**

IBERNON GIL, AURELIA

6.3855

1

***5418**

ASENSI RAMON, MARIA ROSARIO

6.2518

1

***1883**

GOMEZ ABALOS, ELENA

6.0795

1

***0102**

MORENO NAVARRO, MARIA

5.9356

1

Especialitat 061 ECONOMIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7865**

RIBAS GOMILA, JORDI

6.8799

1

***4407**

CALAFAT CASTELL, JOAN

6.6476

1

***2045**

OLIVER MAS, MARIA DEL CARMEN

6.1665

1

***1907**

BERNA CORDERO, JOAQUIN

6.0554

1

***4886**

CARRO HUERTAS, EVA MARIA

5.4706

1

Especialitat 101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3502**

PALERM VIDAL, BENITO

6.6298

1

***5648**

FERNANDEZ MARTINEZ, SUSANA MARIA

6.2333

1

***9566**

CANET OLIVER, PERE

6.2012

1

***4546**

PALACIOS SOLE, MARIA

5.6652

1

Especialitat 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3594**

BARCELO VICENS, JAUME

7.2221

1

***0523**

PIULATS MATEU, MIQUEL

7.1364

1

***2682**

ROSSIÑOL PUJOL, JAUME

6.7367

1

***2628**

RIBOT JIMENEZ, TOMAS

6.6833

1

***4225**

PERICAS OLIVER, JAIME JUAN

6.5026

1

***1714**

AMENGUAL VALLS, RAFEL

6.252

1

***2758**

BENNASAR ALBONS, PERE ANTONI

6.0833

1

***4421**

AGUILAR PASTOR, WALTER MANUEL

5.8333

2

***3596**

MAS MONSERRAT, FRANCESC XAVIER

5.5526

1

 

Especialitat 108 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

​​​​​​​

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0558**

LLOPIS BALLESTER, JOAN

6.7389

1

***1793**

CABALLERO REYES, MARGARITA

6.5576

1

***1970**

MARCH VILANOVA, PERE JOAN

6.3071

1

***5561**

GINER MAÑO, CAMILO

5.5055

1

Especialitat 123 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLE

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5577**

BONET CLADERA, JOAN MIQUEL

8.0894

1

Especialitat 124 SISTEMES ELECTRÒNICS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4077**

FERNANDEZ COBOS, MARIA DOLORES

5.9589

1

Especialitat 125 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1540**

CESARI BOHIGAS, JOAN

6.7362

1

Illa: MENORCA

Especialitat 001 FILOSOFIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2617**

ESCUDERO CANAL, JAVIER

8.0011

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5638**

DELGADO PAREDES, YOLANDA

7.3018

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0687**

OLIVES RAMIS, ANGELA

6.655

1

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0894**

HUGUET BAGUR, OSCAR

7.2179

1

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0803**

BENITO MARTIN, MARIA ISABEL

7.0415

1

***2611**

CALDENTEY SIERRA, GABRIEL ANGEL

6.7019

1

***3863**

CARDONA COLL, DAVID

6.5186

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4387**

FLORIT FLORIT, ANTONI

8.3697

1

***4492**

SANCHEZ AGUAYO, DAVID

7.6027

1

***9080**

PONS GUAL, ALFREDO

6.0642

1

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0782**

SUAREZ CAMPS, SANDRA

6.9146

1

***4886**

NEGRETE TALTAVULL, CLARA

6.6276

1

***4093**

TRUYOL VIVO, LAURA

5.1315

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1779**

DOMENGE PEREZ, FRANCESCA

7.8657

1

***4477**

CEREZO PECO, SANDRA

7.1227

1

Especialitat 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0065**

PETRUS CANUS, MIGUEL

4.8472

1

Illa: EIVISSA

Especialitat 003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9156**

GOMEZ NAVARRO, AARON

6.448

1

***5237**

VAZQUEZ GOMEZ, MARIA TERESA

6.4125

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0011**

FRANCO SANCHEZ, DAVID

7.0262

1

***9003**

SANCHEZ VALERO, RAQUEL

6.9258

1

Especialitat 005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5715**

RODRIGUEZ MORENO, ISRAEL

7.3933

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5855**

MONGE SANCHEZ, AZAHAR

8.1914

1

***6228**

ESTRADA RIERA, IRENE

7.2369

1

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5432**

PERETE MARCO, VERONICA

7.2737

1

 

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

​​​​​​​

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5527**

MANEIRO CALARDE, ANA LORENA

8.0925

1

***5544**

CHAHBOUN GUASCH, ADRIAN

5.174

1

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1077**

TUDURI SUAUS, ANNA

7.4854

1

***0994**

PONS PONS, ADRIA

5.6786

1

Especialitat 016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5742**

RODRIGUEZ CABEZAS, DARIO

6.6957

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9066**

TEJEDOR CARRILLO, DANIEL

8.0499

1

***2412**

SANCHEZ POMARES, BARBARA

8.0157

1

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5518**

MELENDEZ GUERAU DE ARELLANO, SONIA

7.646

1

***5108**

LAZARO CALVENTOS, RAUL

7.2414

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5177**

RIBAS DIXON, RICARDO ENRIQUE

7.6538

1

***5423**

ROIG MARTINEZ, FELIX

6.8287

1

 

ANNEX 3 ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Illa: MALLORCA Cos: PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat 202 EQUIPS ELECTRÒNICS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3086**

TRAVERSO FERRA, XAVIER

7.367

1

***8269**

BORRAS ALCOVER, JOAQUIN

6.6171

1

Especialitat 204 FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4416**

BARBERAN LLOPIS, JUAN MANUEL

5.941

1

 

​​​​​​​Especialitat 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

​​​​​​​

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1816**

SERRA ALAMINOS, JOAN ANDREU

5.7972

1

***5871**

MIÑANA SEGURA, GUILLEM

5.1515

1

***1560**

PONS OLIVER, GUILLEM DAVID

4.9835

1

Especialitat 209 MANTENIMENT DE VEHICLES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2005**

GAYA ROTGER, MIGUEL

6.7425

1

***3619**

CANTOS TUSET, HECTOR

5.8801

1

***3632**

MARTINEZ BONNIN, ERIC

4.7034

1

***7688**

CLADERA SANCHEZ, MARTIN

4.3435

1

Especialitat 218 PERRUQUERIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0029**

VILLASEÑOR RUBIO, MARIA DEL CARMEN

6.2855

1

Especialitat 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5885**

GUARDIOLA SERRANO, FRANCISCA

7.1044

1

***8757**

SERVERA BENITEZ, CATALINA ESTHER

6.7165

1

Especialitat 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0135**

RICART ROSELLO, CRISTINA ISABEL

6.64

1

***4811**

FERRER ALOU, MARIA DEL MAR

6.15

1

***4167**

AMENGUAL ARTIGUES, AINA

4.6433

1

Especialitat 225 SERVEIS A LA COMUNITAT

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6885**

MERINO MARTIN, ANA

6.6572

1

***3311**

MUNAR RIERA, CATERINA MARTA

6.5516

1

***1256**

CIFRE CARSI, MARIA

6.2491

1

Especialitat 226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1592**

GOMILA OLIVER, MIGUEL

5.8534

1

Especialitat 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4135**

BERGAS AMENGUAL, JAUME

7.894

1

***3560**

FERRER RAMIS, PERE JOAN

7.5794

1

***0551**

JAUME VIDAL, RAMON

7.3235

1

***2581**

JANER LLOBERA, SEBASTIAN

7.1427

1

***2177**

RIOS LLAMAZARES, FERNANDO

5.4554

1

Illa: EIVISSA

Especialitat 209 MANTENIMENT DE VEHICLES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4701**

RIBAS PLANELLS, VICENTE

5.4202

1

Especialitat 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3462**

BONNIN SANSO, JUAN JOSE

6.8256

1

 

ANNEX 4 ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Illa: MALLORCA Cos: PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Especialitat 001 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2049**

POL ARROM, MACIA

7.7031

1

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3851**

SAURA WOODS, EMILIA C.

8.3417

1

***9490**

GIMENEZ GOMEZ, VIRGINIA

6.3048

1

***7670**

ALVES BAUZA, MARIA DEL MAR

5.1518

1

Illa: EIVISSA

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5267**

PRATS RODRIGUEZ, ANA MARIA

6.5354

1

 

ANNEX 5 ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT

Illa: MALLORCA Cos: MESTRES

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

***0020**

COVAS POL, PAULA

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

***4313**

SORIANO LOMBARD, ISABEL

 

​​​​​​​Cos: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

***1381**

MASCARO GENESTAR, CEL

Illa: MENORCA

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

***2185**

LLINAS SANSO, GABRIEL

Illa: EIVISSA

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

***8401**

REUS BAS, BARTOMEU