Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 334867
Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PREÀMBUL

I

D'acord amb el que disposa l'article 103 de la Constitució espanyola, l'Administració pública ha d'actuar amb garantia d'objectivitat i imparcialitat i amb sotmetiment, entre d'altres, al principi d'eficàcia. Així mateix, l'accés a les funcions públiques s'ha de dur a terme en condicions d'igualtat i d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, tal com s'estableix en els articles 23.2 i 103.3 CE.

Des de l'aprovació de la Constitució, i molt especialment des de la configuració de l'Estat de les autonomies, amb l'aprovació dels respectius estatuts, la modernització i la millora de l'Administració pública ha constituït un objectiu permanent al llarg de diferents etapes, necessari per donar compliment al mandat constitucional de tenir una administració eficaç en la seva actuació al servei dels interessos generals.

D'altra banda, les administracions públiques han hagut de fer front a desafiaments derivats d'importants transformacions econòmiques i sociodemogràfiques en la seva labor de garantir la prestació d'uns serveis públics de qualitat. Aquests canvis han afectat i afecten amb especial intensitat les organitzacions públiques, les quals afronten el repte de respondre a noves demandes i necessitats dels ciutadans. Tots aquests objectius de modernització i millora de la qualitat dels serveis públics no es poden aconseguir sense una adequada gestió del principal actiu del qual disposa l'Administració, com és el seu capital humà.

La millor gestió de l'ocupació al servei de les diferents administracions públiques exigeix, sens dubte, disposar de polítiques coherents i racionals de dotació d'efectius de caràcter permanent, que cobreixin les necessitats reals dels serveis i limitin la temporalitat a l'atenció de necessitats de caràcter estrictament conjuntural.

Malgrat que en les successives regulacions sobre la matèria ja s'establia la limitació en el nomenament del personal funcionari interí o personal laboral temporal a casos excepcionals d'indubtable i estricta necessitat i que aquests només es podien fer pel temps imprescindible fins a la seva cobertura per funcionaris de carrera, la realitat ens ha mostrat un constant i sostingut augment de la taxa d'ocupació temporal.

Així mateix, s'ha constatat que no a totes les administracions hi ha sempre una pràctica establerta de convocatòria periòdica i sistemàtica, preferentment amb caràcter anual, de les places vacants, per a la seva provisió definitiva. Al seu torn, la falta de convocatòria regular obeeix al fet que els procediments d'accés a l'ocupació pública no es desenvolupen, en molts casos, amb l'agilitat i la celeritat necessàries per, respectant en tot cas les garanties inherents a aquests i la salvaguarda dels principis constitucionals i legals, permetre al mateix temps la dotació de personal en temps raonable i garantir la prestació del servei per l'Administració.

A més, els processos de selecció i de provisió han estat excessivament lents i dilatats en el temps, i en molts casos han ocasionat la necessitat d'ocupació temporal dels llocs pel temps necessari fins a la cobertura efectiva. En aquestes condicions, el recurs al nomenament de personal interí i a la contractació de personal temporal s'ha constituït en una alternativa organitzativa que ha acabat suposant un increment excessiu de la temporalitat.

En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que, si bé una taxa de temporalitat és necessària i inherent a qualsevol organització, no ho és quan esdevé estructural i suposa en alguns sectors de l'Administració taxes pròximes al cinquanta per cent del seu personal.

La Directiva 1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el contracte de treball de durada determinada (d'ara endavant, l'Acord marc), ha tingut i té una important incidència en l'ordenament jurídic espanyol i, per tant, en l'evolució de la jurisprudència, encara que el TJUE comparteix la postura, defensada per Espanya, que no és possible en la nostra Administració la transformació automàtica d'una relació de servei temporal en una relació de servei permanent. Aquesta opció està exclosa categòricament en el dret espanyol, ja que l'accés a la condició de funcionari de carrera o de personal laboral fix només és possible arran de la superació d'un procés selectiu que garanteixi els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

En síntesi, la doctrina que ha fixat el TJUE en aquesta matèria disposa que les autoritats espanyoles han d'instaurar mesures efectives que dissuadeixin i, si escau, sancionin de manera clara l'abús de la temporalitat; i que les diferències en el règim jurídic del personal temporal i del fix s'han de basar únicament en raons objectives que puguin demostrar la necessitat d'aquestes diferències per aconseguir la seva finalitat.

Aquests paràmetres determinen l'actuació de la Comissió Europea, que, en el seu paper de vigilant de la correcta aplicació del dret derivat, també ha reclamat mesures contundents per corregir aquesta situació.

II

En aquests moments és ineludible afrontar les reformes estructurals necessàries per adaptar i fer més eficient el funcionament de les administracions públiques, el seu règim jurídic i la planificació de la gestió dels recursos humans per garantir la prestació d'uns serveis públics de qualitat.

La primera de les actuacions previstes per aquesta reforma és precisament l'adopció de mesures per millorar l'eficiència dels recursos humans reduint els alts nivells de temporalitat i flexibilitzant la gestió dels recursos humans en les administracions públiques.

L'objectiu de la reforma és situar la taxa de temporalitat estructural per sota del vuit per cent en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, i la reforma actua en tres dimensions: adopció de mesures immediates per remeiar l'elevada temporalitat existent, articulació de mesures eficaces per prevenir i sancionar l'abús i el frau en la temporalitat en el futur i, finalment, potenciació de l'adopció d'eines i una cultura de la planificació per a una millor gestió dels recursos humans.

Per això, la reforma continguda en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i en aquest Decret llei s'inspira en els principis ordenadors següents: aposta pel que és públic, per dotar l'Administració del marc jurídic necessari per prestar amb garantia i eficàcia els serveis públics; professionalització del model d'ocupació pública, centrat en el personal funcionari de carrera i la delimitació dels supòsits de nomenament de personal temporal; manteniment de la figura de personal funcionari interí, per establir-ne el règim jurídic amb vista a garantir l'adequada utilització d'aquesta modalitat de personal, i exigència de responsabilitat de l'Administració davant una inadequada utilització de la figura de personal funcionari interí, per contribuir, d'altra banda, a impulsar i enfortir una adequada planificació dels recursos humans.

La problemàtica de l'excessiva temporalitat en el sector públic d'una administració multinivell té, sens dubte, un enfocament polièdric, per la qual cosa la reforma que es planteja és fruit d'un intens i sostingut diàleg en la Conferència Sectorial d'Administració Pública, com a òrgan polític de cooperació en matèria d'administració pública de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de l'Administració local, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies; en la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública, com a òrgan tècnic de col·laboració de la Conferència Sectorial i en el marc del diàleg social, de manera que les determinacions que conté la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, s'han negociat amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques i s'han plasmat en un acord entre el Govern d'Espanya i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, i el contingut d'aquest Decret llei s'ha negociat en el si de la Mesa de Negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, mitjançant el Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears.

III

El Govern de l'Estat va aprovar el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, amb tres objectius principals: respondre a l'exigència derivada de la més recent jurisprudència del TJUE i del Tribunal Suprem espanyol, complir amb la fita continguda en el PRTR i complir amb el compromís amb la Comissió Europea d'aprovar les reformes estructurals en l'àmbit de l'ocupació pública necessàries per al primer semestre de 2021.

El Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, s'ha tramitat com a projecte de llei a les Corts Generals i el procediment ha finalitzat amb l'aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, pretén, amb ple respecte a la normativa pressupostària, reforçar el caràcter temporal de la figura del personal interí; aclarir els procediments d'accés a la condició de personal interí; objectivar les causes de cessament d'aquest personal i implantar un règim de responsabilitats que constitueixi un mecanisme proporcionat, eficaç i dissuasiu de futurs incompliments que, a més, permeti aclarir qualsevol buit o dubte interpretatiu que l'actual regulació hagi pogut generar.

Per això, la nova Llei introdueix diferents modificacions del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que s'han de transposar, necessàriament, a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquestes modificacions afecten la regulació de la relació del personal funcionari interí, referida a la selecció, al nomenament i al cessament d'aquest tipus de personal (article 10 TREBEP), al personal laboral temporal (article 11 TREBEP) i al règim de responsabilitats en cas d'incompliment de les mesures introduïdes en l'article 10 del text legislatiu esmentat.

Així mateix, la nova Llei estableix l'ampliació dels processos d'estabilització d'ocupació temporal com a mesura complementària immediata per pal·liar la situació existent, i autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública, que ha d'afectar les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Aquests processos han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i es poden articular mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents administracions en el desenvolupament d'aquests.

Per evitar dilacions en aquests nous processos, s'exigeix que les ofertes d'ocupació relatives a aquests processos d'estabilització s'aprovin i es publiquin en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022, i les respectives convocatòries abans del 31 de desembre de 2022, i els processos han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Es preveu igualment una compensació econòmica per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, havent participat en els processos selectius de l'oferta d'ocupació d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració per la no superació dels processos selectius d'estabilització de l'oferta d'ocupació d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

S'acompanya l'articulat d'un conjunt de disposicions imprescindibles per a la correcta execució i comprensió d'aquest, i té molt en compte l'Administració local, per la qual cosa introdueix mesures per facilitar el desenvolupament dels processos de selecció, i disposa la possibilitat que els municipis, especialment aquells amb una capacitat de gestió més limitada, encomanin la gestió material de la selecció del seu personal funcionari de carrera o laboral fix a les diputacions provincials, capítols insulars, consells insulars, ens supramunicipals o òrgans equivalents en les comunitats autònomes uniprovincials, cas en el qual les places dels municipis acollits a aquest sistema, reunides segons categories, cossos, escales o subescales, s'han d'oferir en convocatòries periòdiques, les bases de les quals aprovarà l'administració a la qual s'encomani aquesta selecció.

Es preveu també que els municipis han de poder encomanar, en els mateixos termes, la gestió material de la selecció del personal interí i laboral temporal.

Molt especialment, cal fer esment de la disposició addicional quarta de la nova Llei, atès que estableix que les administracions públiques han d'assegurar el compliment del termini establert per a l'execució dels processos d'estabilització mitjançant l'adopció de mesures apropiades per a un desenvolupament àgil dels processos selectius, com ara la reducció de terminis, la digitalització de processos o l'acumulació de proves en un mateix exercici, entre d'altres, per la qual cosa resulta imprescindible la negociació amb les organitzacions sindicals d'un acord en aquest sentit.

Amb aquest mandat legislatiu, i amb l'objectiu de fixar els criteris comuns i facilitar la coordinació d'aquests processos, es va impulsar la creació de la Mesa de Negociació de les administracions públiques, mitjançant el Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears.

En data 17 de març de 2022 es va constituir aquesta Mesa, de la qual formen part totes les administracions que s'hi han adherit i les organitzacions sindicals més representatives.

En concret, en formen part les administracions següents:

Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears

Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Illa de Mallorca: Consell Insular de Mallorca, ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, Marratxí, Palma, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Vilafranca de Bonany.

Illa de Menorca: Consell Insular de Menorca, ajuntaments d'Alaior, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Castell, es Mercadal, es Migjorn Gran, Sant Lluís.

Illa d'Eivissa: Consell Insular d'Eivissa, ajuntaments d'Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu.

Illa de Formentera: Consell Insular de Formentera i Ajuntament de Formentera.

Altres organismes: Mancomunitat des Raiguer, Oficina de Tributs de Calvià, Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (Calvià), Residència de Llucmajor, Institut Municipal d'Esports (Palma), Palma Activa, Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Palma, Patronat d'Habitatge de Palma, Institut Municipal d'Informàtica (Palma), Agència Tributària de les Illes Balears.

També en formen part les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI Intersindical, CSIF, USO, SPPME, SINTTA i ATAP.

Per tot això, en la sessió del dia 11 de maig de 2022, la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, va aprovar, amb el vot favorable de la representació de les administracions adherides i de les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI Intersindical, CSIF i SPPME i el vot en contra de les organitzacions sindicals USO, SINTTA i ATAP, les bases comunes dels proces d'estabilització.

IV

Aquest Decret llei, tal com es constata en l'article 1, s'elabora amb l'objectiu d'aprovar mesures urgents que permetin reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, a l'empara de la Llei de l'Estat 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per la qual cosa s'han de dur a terme certes modificacions en la legislació autonòmica, a l'empara de la nova legislació estatal, com també per introduir altres modificacions que han de permetre agilitar tant els processos de selecció com els de provisió de llocs de treball, amb l'objectiu final de reduir la temporalitat en l'ocupació pública per sota del 8 % i, molt especialment, per evitar que noves situacions d'inestabilitat en l'ocupació pública es puguin tornar a produir.

Es preveu també que és d'aplicació a l'Administració de la Comunitat Autònoma, a les administracions insulars i locals de les Illes Balears i a les entitats que n'integren el sector públic.

Els articles 2 a 11 del Decret llei són una transposició i adaptació a la legislació autonòmica de les previsions contingudes en l'article 2 i en les disposicions addicionals primera a vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

L'article 12, per la seva banda, pretén impulsar la utilització dels mitjans electrònics, en l'execució dels processos d'estabilització, sempre que això sigui possible. D'altra banda, els articles 13 a 25 recullen uns criteris comuns que han de regir en els processos d'estabilització convocats a l'empara de la Llei 20/2021.

Les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena contenen previsions i criteris per a l'elaboració dels barems de mèrits que han de ser aplicats en els diferents processos selectius d'estabilització per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les administracions insulars i municipals i dels ens que conformen el sector públic instrumental, per facilitar i agilitar l'elaboració i l'aprovació de les convocatòries selectives.

La disposició addicional novena estableix previsions respecte a la valoració dels serveis prestats del personal que presta serveis a l'Agència Tributària de les Illes Balears i la disposició addicional desena difereix a una negociació posterior la determinació concreta de la valoració dels serveis prestats de superior categoria, en l'àmbit que correspongui.

Les disposicions addicionals onzena, dotzena i tretzena preveuen la possibilitat de suspendre la vigència de l'article 103.2 de la Llei 3/2007, així com la possibilitat d'exceptuar d'alguna titulació, de manera molt excepcional i només per a llocs de naturalesa laboral, així com el requisit d'acreditació de la llengua catalana.

La disposició addicional catorzena conté una previsió per als supòsits en què resulti impossible la constitució dels tribunals qualificadors.

La disposició addicional quinzena introdueix l'exigència de les responsabilitats que pertoqui per les actuacions irregulars en la contractació temporal i en els nomenaments dels personal funcionari interí.

La disposició addicional setzena estableix mesures específiques per als processos d'estabilització del Consell Insular de Mallorca i dels seus organismes autònoms, en consideració al fet que les convocatòries per als mateixos cossos, escales, subescales, especialitats o categories es poden aprovar i executar tant de forma conjunta com independent

Finalment, la disposició addicional dissetena regula el complement de dificultat tècnica de determinats col·lectius del sector públic autonòmic

Les disposicions transitòries primera i segona preveuen el moment en què s'han de posar en marxa els nous sistemes de provisió que s'estableixen en aquest Decret llei i la necessària modificació de la relació de llocs de treball, per adaptar-s'hi. La tercera preveu un règim transitori per a la promoció interna, en consonància amb els processos d'estabilització que es preveuen en aquest Decret llei, conscients que la manca de convocatòries de proves selectives no només ha afectat el personal que ha ocupat els llocs de treball de manera interina o temporal, sinó també les legítimes expectatives de promoció interna del personal funcionari de carrera. La quarta preveu la suspensió de la vigència de la normativa autonòmica que es veu afectada pels processos d'estabilització que es preveuen en aquest Decret llei; els efectes del nou règim de personal funcionari interí, en consonància amb la previsió establerta en la disposició transitòria segona de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i els efectes de la nova regulació de la limitació temporal de les comissions de serveis. Les disposicions transitòries cinquena i sisena preveuen els efectes del nou règim de personal funcionari interí i de la limitació temporal de les comissions de serveis, ateses determinades previsions que conté la disposició final primera d'aquest Decret llei. Finalment, la disposició transitòria setena conté una previsió d'integració a l'Administració de la Comunitat Autònoma del personal funcionari de carrera procedent d'altres administracions públiques que ocupi o hagi ocupat amb caràcter definitiu un lloc de treball obtingut per lliure designació, abans del 18 de setembre de 2014, atès que només d'aquesta manera aquest personal es pot trobar en igualtat de condicions de la resta del personal funcionari per ocupar, de manera definitiva, llocs de treball, en cas que hagi estat cessat del lloc obtingut per lliure designació.

S'hi inclou també una disposició derogatòria, per derogar tot allò que s'oposi a aquest Decret llei i, en particular, alguns preceptes respecte dels quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'havia compromès amb l'Estat a modificar o derogar.

Quant a les disposicions finals, la primera incorpora determinades modificacions de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, totes vinculades a l'estabilització de l'ocupació pública.

Els dos primers apartats incorporen la nova regulació del personal funcionari interí, continguda en la Llei 20/2021, de 28 de desembre. El tercer recull la nova regulació referida a la selecció del personal laboral temporal. El quart aclareix la figura dels llocs genèrics, per facilitar-ne la provisió, atès que la Llei autonòmica de funció pública estableix que els llocs de treball poden ser genèrics o singularitzats, i els que no se singularitzen (qüestió aquesta que es determina com a potestativa per a determinats tipus de llocs) s'han d'entendre genèrics. Aquesta distinció, que es tradueix ara amb més claredat, cobra força amb les modificacions que s'introdueixen amb aquest Decret llei, ja que es pretén que els llocs singularitzats es proveeixin, com a regla general, mitjançant el denominat concurs específic.

Els apartats cinquè a vuitè regulen diversos aspectes de les ofertes d'ocupació públiques i l'adaptació de la regulació estatal de la reserva de places per a persones amb discapacitat. Els apartats novè a catorzè modifiquen la regulació dels sistemes de provisió de llocs de treball, per fer-los més àgils, eficaços i eficients, amb una periodicitat molt més elevada, per reduir també la temporalitat en l'ocupació de llocs per part del personal funcionari de carrera mitjançant altres sistemes d'ocupació temporal, que determinen reserva del lloc de treball i, per tant, l'ocupació interina dels llocs d'origen, que es pretén evitar. En la mateixa línia, l'apartat quinzè pretén reforçar la temporalitat de les comissions de serveis. L'apartat setzè regula la possibilitat de nomenaments provisionals per a la millora de l'ocupació. Les modificacions que contenen els apartats dissetè i divuitè donen compliment a l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. L'apartat dinovè regula determinats efectes de la mobilitat per participació en sistemes de provisió, per tal d'evitar també situacions de temporalitat no desitjades. L'apartat vintè modifica la disposició addicional onzena de la Llei autonòmica, també per adaptar a la regulació estatal la reserva de places per a persones amb discapacitat. L'apartat vint-i-unè modifica la disposició addicional tretzena de la Llei per adaptar-la a l'EBEP. L'apartat vint-i-dosè, en la mateixa línia de la disposició transitòria setena, estableix un sistema d'integració del personal funcionari de carrera procedent d'altres administracions públiques que presta serveis continuats a l'Administració autonòmica en adscripció provisional, durant cinc anys continuats o més, atès que només d'aquesta manera aquest personal es pot trobar en igualtat de condicions de la resta del personal funcionari per ocupar, de manera definitiva, llocs de treball, i finalitzar la seva situació de provisionalitat. L'apartat vint-i-tresè preveu una regulació que permeti donar suport conjuntural i temporal a la realització de tasques d'altres ens, òrgans o serveis, per part de personal funcionari de carrera, sense haver de recórrer a mesures de mobilitat. L'apartat vint-i-quatrè respon a la necessitat de regular la cessió de dades a les organitzacions sindicals. L'apartat vint-i-cinquè preveu la possibilitat que els consells i les entitats locals, sempre respectant la normativa bàsica estatal, puguin acollir-se als nous sistemes que introdueix la llei. Finalment, l'apartat vint-i-sisè estableix una disposició transitòria, amb la previsió que les persones que assoleixin la condició de personal funcionari de carrera per un sistema d'estabilització han de romandre almenys tres anys en el lloc de treball, abans de poder participar en futures convocatòries de provisió, tal com es va establir també mitjançant la disposició addicional divuitena Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, mitjançant la qual es va afegir una nova disposició transitòria, la vuitena, a la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per aprovar un pla d'estabilitat laboral amb caràcter excepcional amb la finalitat de reduir la taxa de temporalitat en l'ocupació en l'àmbit de l'Administració autonòmica i de les seves entitats instrumentals, que va tenir vigència fins al 31 de desembre de 2008 i l'execució del qual va finalitzar l'any 2010.

La disposició final segona introdueix les modificacions necessàries en la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la creació del cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en substitució de l'escala d'intervenció, integrada en el cos superior de la Comunitat Autònoma.

Els llocs de treball de l'escala d'intervenció del cos superior de la Comunitat Autònoma s'han nodrit sempre de personal funcionari procedent de proves selectives d'altres cossos (especialment i en un primer moment, els llocs de treball d'interventors i interventores es varen proveir amb personal funcionari procedent d'escales d'interventors o secretaris interventors de l'Administració local, amb habilitació de caràcter nacional, alguns llocs han estat ocupats, en comissió de serveis, per personal funcionari del cos superior de la Comunitat Autònoma i posteriorment els llocs s'han ocupat també amb personal auditor de la Sindicatura de Comptes).

L'única convocatòria de proves selectives específiques per a l'escala d'intervenció, en la qual s'oferia una única plaça, va quedar deserta per manca de persones aspirants a accedir a aquesta escala, amb preparació suficient, atès que el nombre limitat de llocs de treball de l'escala esmentada ha determinat la manca de periodicitat en les proves selectives i, consegüentment, la manca de persones amb aspiració o amb preparació suficient per accedir-hi.

Així doncs, des de la creació de la Comunitat Autònoma, no ha accedit cap persona a l'escala d'intervenció del cos superior de la Comunitat Autònoma, mitjançant proves selectives d'accés.

Arribats en aquest punt, s'ha considerat necessària la creació del cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el qual s'ha d'integrar el personal funcionari de l'escala d'intervenció del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma. Aquest nou cos té vocació de convertir-se en un cos transversal, que pugui donar servei no només a l'Administració de la Comunitat Autònoma, pròpiament dita, sinó també, en el futur, a altres ens, organismes i institucions, tal com ocorre amb el cos superior d'interventors i auditors de l'Estat.

D'aquesta manera, en passar a ser un cos amb vocació d'expandir-se,  podran ser més els llocs de treball que es podran oferir amb certa periodicitat, cosa que afavorirà l'increment de persones aspirants a les proves selectives d'accés i permetrà l'accés directe al cos autonòmic, amb preparació específica, sense haver de recórrer a personal funcionari d'altres cossos, escales o administracions.

La urgència d'aquesta modificació està determinada pel fet que en aquests moments s'han de dur a terme tots els procediment prevists en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i resulta necessari també preveure convocatòries d'accés al nou cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma.

La disposició final tercera introdueix determinades modificacions en el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, totes amb la finalitat de donar compliment a les disposicions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, del TREBEP i d'aquest Decret llei.

Amb idèntics objectius, les disposicions finals quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena modifiquen, respectivament, el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven, i el Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Totes aquestes modificacions reglamentàries es duen en terme en consonància amb les modificacions de la Llei de funció pública autonòmica, per tal d'assegurar l'eficàcia de les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública que s'implementen i també, i molt especialment, per prevenir i evitar futures temporalitats no desitjades.  

El Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents als quals es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix en la disposició transitòria quarta, apartat 3, que en les comunitats autònomes amb llengua cooficial, les administracions educatives han d'establir la forma d'acreditació del coneixement de la respectiva llengua cooficial.

Així doncs, s'han d'establir i actualitzar, amb caràcter urgent i abans de la publicació de les convocatòries dels processos selectius en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, els requisits lingüístics de la llengua catalana que han d'acreditar els candidats a funcionaris docents per optar a aquests processos selectius.

En conseqüència, mitjançant la disposició final novena, s'incorporen al Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent, les acreditacions corresponents.

La disposició final desena dona compliment a l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest Decret llei es va tramitar com a projecte de llei en el Parlament de les Illes Balears i es va aprovar, finalment, com a Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En compliment de l'Acord de la Comissió Bilateral esmentat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a modificar els articles 7.3 i 19.2 del Decret llei 3/2021 i a suprimir, així mateix, la disposició final quarta d'aquest Decret llei, i crear, mitjançant l'instrument jurídic adequat, una oficina, òrgan o organisme independent, equivalent a l'Oficina Nacional d'Avaluació, perquè elabori els informes preceptius previs a la licitació dels contractes de concessió d'obres i concessió de serveis, d'acord amb el que disposa l'article 333 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La disposició final onzena i la tretzena tracten de donar compliment, amb les negociacions prèvies duites a terme pel grup de treball, a l'Acord del dia 7 d'abril de 2022 de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 12 de maig), en el qual el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va assumir el compromís de promoure la iniciativa legislativa per tal de procedir a les modificacions de l'article 41 i la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i a la modificació de la disposició transitòria quarta del Decret Llei 6/2012, de 9 de juliol, en relació amb els agents covid, amb el contingut literal pactat en la Comissió.

La disposició final dotzena recull la modificació del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de l'agilització i simplificació dels processos selectius de policies locals. En aquest cas, s'elimina la prova de desenvolupament per a la categoria de policia, de l'escala bàsica i la simplificació de la valoració de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat i la introducció, si escau, d'una entrevista personal a fi de completar l'estudi de les persones aspirants. Aquesta modificació es fa mitjançant la modificació dels articles 167, 170 i 172 i el que es pretén, d'una banda, és la simplificació de la prova i la seva correcció, per agilitzar-ne d'aquesta manera el desenvolupament i aconseguir un millor estudi de les persones aspirants.

En la mateixa línia d'agilitzar els processos selectius, es modifica l'article 188 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que suposa una agilitació dels processos selectius per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local. També es modifica la lletra l) de l'apartat 5 i la lletra a) de l'apartat 12 de l'annex 1 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, en relació amb el guardapits reflector, i s'introdueix una disposició transitòria vuitena del Decret 40/2019, en relació amb el color del casc de les unitats motoritzades a fi de dotar de més visibilitat i seguretat les unitats que els duen.

La disposició final catorzena dona compliment a l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de modificació de la Llei 17/2019, de 8 d'abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

Per mitjà de la disposició final quinzena es modifica puntualment la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, amb la finalitat d'agilitar la selecció i l'aprovació dels projectes que hagin d'integrar el pla anual d'impuls del turisme sostenible de l'any 2023, i s'hagin de finançar amb els recursos de l'impost sobre les estades turístiques corresponent a l'exercici esmentat de 2023, de manera que l'Avantprojecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2023 —avui en procés d'elaboració— pugui preveure les actuacions i les inversions que, a aquest efecte, seleccioni i aprovi la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, i, en definitiva, es pugui complir amb el grau d'especificitat qualitativa i quantitativa de les partides dels estats de despeses que exigeix el principi d'especialitat dels crèdits pressupostaris, d'acord amb els articles 49 i 50 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, mitjançant la disposició final setzena, es modifiquen alguns punts del capítol en matèria de contractació pública del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, s'amplia en primer lloc el termini per poder aplicar les normes excepcionals que conté el capítol esmentat, de manera que abasti els contractes l'anunci de licitació dels quals s'hagi publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic abans del 30 de setembre de 2022. En segon lloc, se simplifica i aclareix el punt relatiu a la variació en més d'un 6 % dels preus dels materials respecte dels costs d'aquests prevists en el contracte, en el sentit, d'una banda, de suprimir el límit addicional consistent en què, a més d'aquesta variació percentual, es produeixi en tot cas un increment superior també al 6 % en el cost total que ha d'assumir el contractista en virtut del contracte; i, de l'altra, d'adequar l'índex de referència que s'ha de tenir en compte en aquests casos, el qual ha de ser l'índex ponderat de costs del sector de la construcció per tipologia d'obres que elabora el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i també de l'energia. En tercer lloc, s'estableix que el termini per presentar les sol·licituds de compensació extraordinària es pot estendre fins a la liquidació del contracte, i no ja fins a l'eventual certificació final de l'obra. I, en quart lloc, pel que fa al càlcul de la compensació, es preveu que, més enllà de considerar, si cal, el Llibre de Preus de la Construcció, publicat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, el Consell de Govern pugui aprovar un acord pel qual es fixin determinats paràmetres i una metodologia a aquest efecte.

En un altre ordre de qüestions, el mateix Decret llei 4/2022 va actualitzar els límits de la base imposable per poder aplicar determinades deduccions en l'impost sobre la renda de les persones físiques, en consideració a l'increment nominal de les rendes del treball produït en els darrers anys. No obstant això, en la deducció autonòmica corresponent a despeses d'adquisició de llibres de text no es varen modificar els límits dels diversos trams que s'han de tenir en compte per aplicar la deducció, la qual cosa és imprescindible per cohonestar aquests trams amb l'increment general dels límits abans esmentats per a les declaracions individuals i per a les declaracions conjuntes. Per això, la disposició final dissetena modifica els llindars d'aquests trams, la qual cosa és del tot punt urgent en la mesura que aquesta deducció, com la resta de deduccions modificades pel Decret llei 4/2022, és plenament aplicable en aquest exercici fiscal de l'any 2022.

La disposició final divuitena modifica simplement, per raons urgents relacionades amb la seguretat jurídica, l'epígraf de l'article 4 del Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de notificació i comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears; i ho fa a fi de cohonestar l'epígraf esmentat amb el contingut normatiu de l'article 4, del qual es desprèn que la norma que conté aquest article 4 és aplicable no tan sols en casos de rebuigs destinats a abocadors, sinó també en casos de rebuigs destinats a incineració. I deixa molt clar l'abast d'aquesta norma que tant l'epígraf com el preàmbul del Decret 16/2022 semblen limitar als casos d'abocadors, que esdevé absolutament fonamental per poder aplicar adequadament aquest nou cànon a partir del proper 1 de juliol de 2022.

Mitjançant la disposició addicional dinovena es modifica l'article 29 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, article mitjançant el qual es va crear l'entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA). Els Estatuts de l'entitat es varen aprovar mitjançant el Decret 28/2014, de 27 de juny, i es varen modificar mitjançant el Decret 5/2021, de 15 de febrer, amb la finalitat que les seves principals funcions fossin les relacionades amb la millora del coneixement, basada en la recerca, el desenvolupament, la innovació, la formació i l'estadística. L'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) es va crear per mitjà del Decret 32/2002, de 8 de març, com a organisme administratiu sense personalitat jurídica adscrit a la Conselleria competent en matèria d'agricultura. Posteriorment, mitjançant el Decret 46/2021, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Decret 32/2002, de 8 de març, de creació de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears, s'adscriu a l'empresa pública Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (SEMILLA). Per poder desenvolupar el programa de la política agrària comuna de les Illes Balears en matèria de recerca, desenvolupament, innovació, formació i estadística, és necessari i urgent que l'organisme administratiu IRFAP es consolidi definitivament en la persona jurídica de SEMILLA amb la derogació del Decret 32/2002, de 8 de març, de creació de l'IRFAP. La derogació d'aquest Decret es produirà immediatament després d'aquesta modificació legal, al mateix temps que es modifiquin els Estatuts de l'entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

La disposició final vintena modifica la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears. A fi de garantir la suficiència dels transports entre les Illes en les línies d'interès estratègic i tenint en compte les normatives que s'han aprovat en l'àmbit estatal i comunitari, així com els pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem, es considera convenient modificar la Llei 11/2010 per tal d'establir un sistema més àgil i eficaç que permeti donar una resposta immediata a les necessitats de connectivitat entre les Illes. A aquest efecte, s'elimina el règim d'autorització prèvia i s'estableix que les línies d'interès estratègic operin sota obligacions de servei públic i que, en cas que aquestes no assegurin una oferta adequada en quantitat i qualitat, es pot establir la prestació de serveis marítims regulars interinsulars, mitjançant un contracte administratiu especial.

En coherència amb el fet que amb aquest Decret llei s'introdueixen modificacions de normes reglamentàries, la disposició final vint-i-unena conté la deslegalització d'aquestes, i estableix que el Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que contenen les disposicions finals tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena, dotzena i divuitena d'aquest Decret llei.

La disposició final vint-i-dosena relaciona els títols competencials que possibiliten el dictat d'aquest Decret llei, la disposició final vint-i-tresena avança la producció d'efectes de determinades disposicions del Decret llei 4/2022, de 30 de març, i la disposició final vint-i-quatrena en preveu la vigència i la publicació.

V

Els mandats que conté l'esmentada Llei 20/2021, de 28 de desembre, impliquen la necessitat d'escometre sense dilacions les modificacions normatives que consten en aquest Decret llei, i s'ha de fer ús d'aquesta figura, en consideració al caràcter extraordinari i excepcional de la situació plantejada, que requereix adoptar amb urgència i de manera inajornable les modificacions normatives esmentades en l'apartat anterior del preàmbul.

Certament, el decret llei, regulat en l'article 49 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears a imatge del que preveu l'article 86 del text constitucional, constitueix un instrument en mans del Govern de la Comunitat Autònoma per fer front a situacions de necessitat extraordinària i urgent, encara que amb el límit de no poder afectar determinades matèries. Com a disposició legislativa de caràcter provisional que és, la permanència del decret llei en l'ordenament jurídic està condicionada a la ratificació parlamentària corresponent, mitjançant la denominada validació. Doncs bé, d'acord amb el que s'ha exposat abans, i en aquest context al qual fan front totes les administracions públiques, el Govern de les Illes Balears considera adequat l'ús del decret llei perdonar cobertura a les mesures que s'hi contenen.

El decret llei autonòmic constitueix una figura inspirada en la que preveu l'article 86 de la Constitució respecte del Govern de l'Estat, l'ús de la qual ha produït una jurisprudència extensa del Tribunal Constitucional. Així, aquest alt tribunal ha declarat que la definició, pels polítics, d'una situació d'extraordinària i urgent necessitat ha de ser explícita i raonada, i que hi ha d'haver una connexió de sentit o relació d'adequació entre la situació excepcional i les mesures que es pretenen adoptar, les quals han de ser idònies, concretes i d'eficàcia immediata; tot això en un termini més breu que el requerit per la via ordinària o pels procediments d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, tenint en compte que l'aplicació en cada cas d'aquests procediments legislatius no depèn del Govern.

En el context establert per la nova Llei 20/2021, de 28 de desembre, que obliga totes les administracions radicades a la comunitat autònoma de les Illes Balears (com també les de la resta de l'Estat espanyol), el Govern de les Illes Balears considera plenament adequat l'ús d'aquest instrument per donar cobertura a les disposicions que s'hi contenen.

El contingut del Decret llei s'adequa als criteris establerts en la jurisprudència del Tribunal Constitucional (sentències 6/1983, de 4 de febrer, FJ 5; 11/2002, de 17 de gener, FJ 4, 137/2003, de 3 de juliol, FJ 3, i 189/2005, de 7 juliol, FJ 3; 68/2007, FJ 10, i 137/2011, FJ 7), atès que la finalitat que justifica la legislació d'urgència és la de subvenir a una situació concreta, dins els objectius governamentals, que per raons difícils de preveure requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, màximament quan la determinació d'aquest procediment no depèn del Govern. Així doncs, respon a l'exigència que hi hagi una connexió de sentit o relació d'adequació entre la situació excepcional i les mesures que es pretenen adoptar, que han de ser idònies, concretes i d'eficàcia immediata.

Així mateix, l'apreciació de l'extraordinària i urgent necessitat d'aprovar les mesures que s'inclouen en aquest Decret llei forma part del judici polític o d'oportunitat que correspon al Govern (SSTC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4; 142/2014, d'11 de setembre, FJ 3) i aquesta decisió, sens dubte, suposa una ordenació de prioritats polítiques d'actuació. En aquest cas, es tracta de mesures adreçades a incrementar l'eficiència en el funcionament de les administracions públiques de les Illes Balears, i centrades a donar una resposta adequada que permeti establir la necessària seguretat jurídica i la protecció dels col·lectius que puguin resultar vulnerables davant la concurrència de la situació descrita i que es defineixen per la seva condició extraordinària i urgent.

Totes les raons exposades justifiquen àmpliament i raonadament l'adopció d'aquesta norma (SSTC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 5; 182/1997, de 20 d'octubre, FJ 3), i hi ha la necessària connexió entre la situació d'urgència exposada i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi, sense que constitueixi un supòsit d'ús abusiu o arbitrari d'aquest instrument.

L'adequada fiscalització del recurs al decret llei requereix l'anàlisi de dos aspectes des de la perspectiva constitucional: d'una banda, la presentació explícita i raonada dels motius que han estat tinguts en compte pel Govern en la seva aprovació (SSTC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 5; 182/1997, de 20 d'octubre, FJ 3, i 137/2003, de 3 de juliol, FJ 4) i, d'altra banda, l'existència d'una necessària connexió entre la situació d'urgència definida i la mesura concreta adoptada per subvenir-hi (SSTC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 182/1997, de 20 d'octubre, FJ 3, i 137/2003, de 3 de juliol, FJ 4).

Quant a la definició de la situació d'urgència, s'ha precisat que no és necessari que aquesta definició expressa de l'extraordinària i urgent necessitat s'hagi de contenir sempre en el mateix reial decret llei, sinó que el pressupòsit es pot deduir igualment d'una pluralitat d'elements. L'examen de la concurrència del pressupòsit habilitant de l'«extraordinària i urgent necessitat» sempre s'ha de dur a terme mitjançant la valoració conjunta de tots els factors que determinen el Govern a dictar la disposició legal excepcional i que són, bàsicament, els que queden reflectits en el preàmbul, en el debat parlamentari de validació i en el mateix expedient d'elaboració d'aquesta (SSTC 29/1982, de 31 de maig, FJ 4; 182/1997, de 28 d'octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de gener, FJ 4, i 137/2003, de 3 de juliol, FJ 3).

En tot cas, la doctrina constitucional ha assenyalat que l'extraordinària i urgent necessitat suposa un requisit o pressupòsit habilitant d'inexcusable concurrència perquè el Govern pugui dictar normes amb rang de llei, la qual cosa s'erigeix en autèntic límit jurídic de l'actuació governamental mitjançant decrets llei (SSTC 100/2012, de 8 de maig, FJ 8; 26/2016, de 18 de febrer, FJ 2, i 125/2016, de 7 de juliol, FJ 2). La definició de la situació d'extraordinària i urgent necessitat que justifica l'aprovació de la norma ha de ser explícita, raonada i concreta, sense que pugui fer-se mitjançant fórmules rituals o genèriques, aplicables de manera intercanviable a tota mena de realitats (SSTC 95/2015, de 14 de maig, FJ 4; 215/2015, FJ 4).

En el cas que ens ocupa, la taxa de temporalitat registrada en l'ocupació pública justifica sobradament l'adopció del decret llei, en la mesura en què aquesta situació no sols s'allunya de manera manifesta del model de funció pública configurat per la nostra Constitució espanyola, sinó que compromet l'adequada prestació dels serveis públics, atès que la temporalitat impedeix articular polítiques de recursos humans adreçades a garantir la qualitat dels serveis públics.

En un context en què la intervenció dels poders públics resulta crítica per mitigar els impactes de la crisi sanitària en el teixit social i econòmic, així com per proporcionar els fonaments de la recuperació, l'adopció de mesures que permetin controlar i reduir l'excés de temporalitat esdevé peremptòria per garantir els principis d'eficàcia i eficiència en el funcionament de les administracions públiques.

Aquesta situació no ha passat inadvertida a les institucions de la Unió Europea. Tant la Comissió Europea, en ocasió dels informes elaborats en el marc del Semestre Europeu, com el mateix Consell, en les recomanacions específiques adreçades al nostre país, han subratllat insistentment la necessitat de posar fi a l'elevada temporalitat en l'ocupació pública.

Això ha motivat que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 17.3 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i que disposa que «els plans de recuperació i resiliència han de ser coherents amb els reptes i les prioritats específics de cada país, determinats en el marc del Semestre Europeu», en el component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat el passat 30 d'abril, referit a la modernització de les administracions públiques, Espanya s'hagi compromès a adoptar una reforma normativa al final del primer semestre de 2021 que articuli mesures eficaces, proporcionades i dissuasives per posar fi a l'excessiva temporalitat en l'ocupació pública.

Aquesta reforma, que ha merescut un judici favorable de la Comissió Europea, reflectit en l'informe que acompanya la Proposta de decisió d'execució del Consell, de 22 de juny de 2021, relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla esmentat, requereix, també de manera immediata, reflectir-se en la normativa autonòmica, cosa que es du a terme amb aquest Decret llei.

Quant a la segona dimensió del pressupòsit habilitant de la legislació d'urgència, concebuda com a connexió de sentit entre la situació de necessitat definida i les mesures que en el decret llei s'adopten, el fet que es consideri una reforma estructural no impedeix, per si sola, la utilització de la figura del decret llei; perquè, i això és particularment pertinent en el supòsit que s'analitza, el possible caràcter estructural del problema que es pretén atallar no exclou que aquest problema es pugui convertir en un moment donat en un supòsit d'extraordinària i urgent necessitat, com ocorre en el cas que ens ocupa després dels darrers pronunciaments judicials, per al tractament dels quals representa un instrument constitucionalment lícit, en tant que pertinent i adequat per a la consecució del fi que justifica la legislació d'urgència, que no és un altre que subvenir a «situacions concretes dels objectius governamentals que per raons difícils de preveure requereixin una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis» (SSTC 31/2011, de 17 de març, FJ 4; 137/2011, de 14 de setembre, FJ 6, i 100/2012, de 8 de maig, FJ 8).

Les mesures contingudes en el Decret llei pretenen garantir que les administracions públiques de les Illes Balears assoleixin una taxa de cobertura temporal per sota del vuit per cent de les places estructurals, i, en aquesta mesura, pot predicar-se de cadascuna d'aquestes la connexió de sentit requerida per la jurisprudència constitucional.

En tot cas, aquests processos s'hauran de desenvolupar conformement als principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat, i assumir també les compensacions per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració per la no superació del procés selectiu d'estabilització, que s'estableixen en la nova legislació estatal.

En suma, en les mesures que s'adopten en aquest Decret llei concorren les circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat previstes en l'article 86 de la Constitució espanyola, i es considera, d'altra banda, que els objectius que es pretenen aconseguir amb aquest no poden aconseguir-se a través de la tramitació d'una llei pel procediment d'urgència, i sense que aquest Decret llei constitueixi un supòsit d'ús abusiu o arbitrari d'aquest instrument constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de juny, FJ 4; 100/2012, de 8 de maig, FJ 8; 237/2012, de 13 de desembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrer, FJ 5).

De conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, aquest Decret llei s'ajusta als principis de bona regulació, atenent els principis de necessitat i eficàcia, atès que la iniciativa es fonamenta en l'interès general per fer front a la greu situació de temporalitat en l'ocupació pública, que pateixen algunes administracions, especialment en l'àmbit local i institucional.

La norma s'adequa també als principis de seguretat jurídica, proporcionalitat i eficiència, estableix una norma clara que assegura la millor protecció dels drets i proporciona certesa i agilitat als procediments, sense imposar càrregues administratives no justificades i la regulació que conté resulta proporcionada, en consideració a la particular situació existent i a la necessitat de garantir el principi d'eficàcia en l'aplicació de les mesures adoptades.

Quant al principi de transparència, atesa la urgència per a l'aprovació d'aquesta norma, s'exceptuen els tràmits de consulta pública i d'audiència i informació públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 55.2.c) i h) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, tot i que ha estat objecte de negociació sindical en el si de la Mesa de Negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, mitjançant el Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, i constituïda en data 17 de març de 2022.

Per finalitzar, i des del punt de vista de les competències per raó de la matèria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cal afegir que aquest Decret llei troba ancoratge en els articles 4,.3 12, 14, 15, 27,30.1, 30.6, 30.10, 30.28, 31.3, 31.5, 34, 35 i 36  de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears relatius o relacionats amb la funció pública que, al seu torn, van legitimar l'aprovació de les respectives normes que amb aquest Decret llei es modifiquen.

Per tot això, a l'empara de l'article 49 de l'Estatut d'autonomia, a proposta conjunta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el conseller de Mobilitat i habitatge, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 13 de juny de 2022, s'aprova el següent

 

​​​​​​​DECRET LLEI

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquest Decret llei té per objecte l'aprovació de mesures urgents que permetin reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, a l'empara de la Llei de l'Estat 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, com també la transposició d'aquesta Llei a la normativa autonòmica.

2. Les mesures per reduir la temporalitat s'han negociat en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la qual s'han aprovat unes bases generals amb uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa, excepte el personal docent i el personal estatutari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Aquest acord de les bases generals amb els criteris comuns desplegarà la seva vigència, com a màxim, fins al dia 31 de desembre de 2024, data en què han d'estar executats tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. En cas que es pugui produir una pròrroga legal, continuarà vigent fins a la data de la pròrroga que s'estableixi per norma bàsica estatal. Si els processos s'executen en data anterior al 31 de desembre de 2024, aquest acord perdria la vigència, excepte acord de pròrroga.

4. Aquest Decret llei és d'aplicació a l'Administració de la Comunitat Autònoma, a les administracions insulars i locals de les Illes Balears i a les entitats que n'integren el sector públic.

Article 2

Processos d'estabilització de l'ocupació temporal

1. Els processos d'estabilització prevists en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, tenen per objectiu iniciar el camí per assolir una temporalitat estructural no superior al vuit per cent del total d'efectius, reducció que, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es recomana que se situï per sota del cinc per cent en tots els sectors de les administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per temporalitat estructural s'entén les places temporals corresponents a la modalitat prevista per l'article 10.1.a) del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, així com en la modalitat corresponent de l'Estatut dels treballadors per al personal laboral.

2. L'articulació d'aquests processos selectius que, en tot cas, ha de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, ha estat objecte de negociació en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, i han de ser coordinats per la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

3. La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització, aprovades i publicades abans del dia 1 de juny de 2022, s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022.

La resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

4. De la resolució d'aquests processos no es pot derivar, en cap cas, increment de despesa ni d'efectius, i s'han d'oferir, necessàriament, les places de naturalesa estructural que es trobin exercides per personal amb vinculació temporal.

5. Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les administracions públiques han de certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses, el nombre de places ocupades de manera temporal existent en cadascun dels àmbits afectats.

6. Les administracions que no identifiquin les places afectades als processos d'estabilització regulats per la Llei 20/2021 han d'informar de manera fefaent que la plaça exercida pot ser susceptible de ser oferta en els processos selectius d'estabilització o en els processos selectius derivats de la convocatòria de la taxa de reposició ordinària, i que pot, si escau, participar en la convocatòria.

A més, es donarà la deguda difusió i publicitat a l'oferta pública o convocatòria de què es tracti.

Les administracions que identifiquin les places afectades als processos d'estabilització regulats per la Llei 20/2021 han d'informar de manera fefaent que la plaça exercida està afectada pel procés d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits i/o pel sistema de concurs oposició, i que pot, si escau, participar en la convocatòria.

7. Durant el procés d'estabilització regulat en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, coexistiran dues taxes per a l'oferta d'ocupació pública: la taxa ordinària de reposició per a la planificació i la gestió ordinària dels recursos humans i la d'estabilització derivada de la Llei 20/2021.

Res no impedeix que la convocatòria de les places derivades de taxa de reposició ordinària s'efectuï de manera separada o conjunta a les places derivades de la taxa addicional d'estabilització.

L'Administració de la Comunitat Autònoma, amb la negociació prèvia en la mesa sectorial corresponent, pot acordar que s'autoritzi la convocatòria de processos d'estabilització acumulant les places derivades de les taxes de reposició ordinàries, dels mateixos cossos o categories professionals, i hi pot haver una mateixa convocatòria amb uns mateixos exercicis i mèrits per valorar.

Les administracions insulars i locals, amb la negociació prèvia en la mesa de l'àmbit corresponent, poden convocar de manera separada o conjunta les places derivades de taxa de reposició ordinària i les places derivades de la taxa addicional d'estabilització de la Llei 20/2021. En aquest supòsit, s'han d'ajustar al que preveu la disposició addicional primera de la Llei 20/2021. Pel que fa a les places derivades dels processos d'estabilització d'ocupació temporal en l'àmbit local, s'han de regir pel que disposa l'article 2, i no és aplicable a aquests processos d'estabilització el que disposen els articles 8 i 9 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local.

Igualment, hi ha la possibilitat que les places del procés d'estabilització i les places de taxa de reposició ordinària s'articulin de manera separada i independent, amb diferents sistemes de valoració.

Les places que s'han de cobrir han de ser ofertes donant compliment als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat derivat dels anteriors. En cap cas, cal que s'aprovi una oferta d'ocupació pública que restringeixi la participació.

8. S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).

• Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).

• El personal laboral, declarat en excedència forçosa (article 46.1 TRET).

El temps de serveis prestats del personal que ocupi places afectades per un procés de traspàs de competències i que compleixin els requisits establerts en la Llei 20/2021 s'ha de considerar com a temps prestat a l'administració que ha rebut la competència transferida.

9. Les places en les quals l'Administració hagi adscrit i estiguin ocupades per personal laboral temporal o indefinit no fix, que impliquin l'exercici de funcions pròpies dels funcionaris, tal com estableix l'article 14 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, podran ser computades com a places que s'han de convocar per personal funcionari del cos o l'escala o l'especialitat corresponent, sempre que no derivi en un increment de la despesa. Aquesta modificació haurà de suposar la modificació de la plantilla o de l'instrument d'ordenació dels recursos humans, prèvia a la presa de possessió dels candidats.

En aquests supòsits se'ls han de reconèixer com a mèrits els serveis prestats com a personal laboral en aquestes funcions, quan aquests mèrits es valorin en la mateixa administració convocant i en el mateix cos, escala, subescala, especialitat o categoria a què s'opta. Aquests mèrits han de ser comprovats d'ofici per la mateixa administració.

Article 3

Procés d'estabilització de l'ocupació temporal pel sistema de concurs oposició

1. El sistema selectiu dels processos derivats de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, ha de ser el de concurs oposició, i la valoració en la fase de concurs ha de ser d'un quaranta per cent de la puntuació total, en la qual s'ha de tenir en compte majoritàriament l'experiència en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.

En cas que es duguin a terme, els mecanismes de mobilitat o de promoció interna previs de cobertura de places han de ser compatibles amb els processos d'estabilització.

2. Les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos pel sistema de concurs oposició han d'establir una quota de reserva per a persones amb discapacitat, en els termes establerts en la legislació bàsica de l'Estat i la Llei de funció pública autonòmica. Pel que fa a les administracions o entitats en què s'hagi arribat al 2 % dels efectius totals, les places ofertes per la quota de reserva es poden limitar a les que s'emparen en llocs de treball ocupats actualment per persones amb discapacitat, d'acord amb les previsions que s'estableixen en la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Les places no adjudicades per la quota de reserva per a persones amb discapacitat acreixeran les no reservades.

D'acord amb l'article 42 de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2013, les administracions amb menys de cinquanta persones empleades no tenen l'obligació de convocar places pel torn reservat a persones amb discapacitat.

Article 4

Procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada

1. Les administracions públiques, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, han de convocar, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, i d'acord amb el que preveu l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

2. Addicionalment a aquest procés, de conformitat amb la disposició addicional vuitena, s'hi afegiran les places vacants de naturalesa estructural en data 30 de desembre de 2021, data de l'entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

El sistema selectiu dels processos derivats de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, ha de ser el sistema de concurs, el qual té caràcter excepcional, i consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, d'acord amb el barem inclòs en les bases generals i la convocatòria.

3. El procés d'estabilització pel sistema de concurs, atesa la seva naturalesa, s'ha de dur a terme una sola vegada.

4. En les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat.

Article 5

Efectes de la no superació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

1. Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració en el moment de la resolució dels processos d'estabilització regulats per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de les places d'estabilització derivades de l'oferta d'ocupació, per la no superació d'aquests, li correspon una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats.

2. En el cas del personal laboral temporal, aquesta compensació consistirà en la diferència entre el màxim de vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li correspongui percebre per l'extinció del seu contracte, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any. En cas que la indemnització esmentada sigui reconeguda en via judicial, es procedirà a la compensació de quantitats.

3. La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en les convocatòries pel sistema de concurs oposició les persones que no han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu, i les persones que no han realitzat l'exercici de la fase d'oposició, es considera que no han realitzat l'exercici de la fase d'oposició, les persones no presentades i les persones que lliuren el full de respostes de l'exercici en blanc. En el sistema de concurs de mèrits es considera que no han participat en les convocatòries les persones que no han presentat la sol·licitud, que no han presentat la declaració responsable, o que no han al·legat la totalitat dels mèrits de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats.

Article 6

Mesures per a l'àmbit local

1. Els municipis de les Illes Balears, excepte el de Palma, poden encomanar la gestió material de la selecció del seu personal funcionari de carrera o laboral fix als consells insulars. Els municipis també poden encomanar en els mateixos termes la selecció del personal funcionari interí i personal laboral temporal.

2. Finalitzat el procés selectiu, l'autoritat competent de l'entitat local nomenarà o contractarà, segons sigui procedent, als candidats que hagin superat el procés selectiu.

3. Els processos d'estabilització d'ocupació temporal en l'àmbit local es poden regir també pel que es disposa en aquest Decret llei. No és d'aplicació a aquests processos derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, el que es disposa en els articles 8 i 9 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local.

 

​​​​​​​Article 7

Mesures d'agilitació dels processos selectius

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han d'assegurar el compliment del termini establert per a l'execució dels processos selectius mitjançant l'adopció de les mesures apropiades per al desenvolupament àgil dels processos selectius, com ara la reducció de terminis, la digitalització dels processos o l'acumulació de proves en un mateix exercici, entre d'altres.

2. Per agilitar les fases de concurs, els aspirants han de presentar un full d'autobaremació, d'acord amb el model que s'ha d'incorporar a cada convocatòria. L'autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat en les dades d'autobaremació determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que derivin per la falsedat en les dades. Els errors materials es poden corregir en fase d'al·legacions, si queden acreditats.

Les administracions desenvoluparan procediments específics per detectar i sancionar els intents de les persones aspirants de falsejar els mèrits al·legats i accedir de manera intencionada a les indemnitzacions per cessament i assegurar-ne la transparència.

Article 8

Processos d'estabilització d'ocupació temporal a l'empara de l'article 3 d'aquest Decret llei

1. Els procediments selectius que s'han de dur a terme a l'empara de l'article 3 d'aquest Decret llei, per concurs oposició, s'han d'ajustar a les indicacions següents:

a) La puntuació global del concurs oposició ha de resultar de les puntuacions en les fases d'oposició i concurs, i és d'un 60 % per a la fase d'oposició i d'un 40 % per a la fase de concurs, amb una puntuació final d'entre 0 i 60 punts per a la fase d'oposició i d'entre 0 i 40 punts per a la fase de concurs.

La fase de concurs si es fa prèviament a la fase d'oposició no té caràcter eliminatori, ni es pot tenir en compte per superar les proves de la fase d'oposició.

b) S'ha de constituir un òrgan de selecció per a cada grup o subgrup de titulació, per a les proves selectives per a cossos, escales, subescales, especialitats o categories d'administració general i un òrgan de selecció per a cada grup o subgrup de titulació, per a les proves selectives per a cossos, escales, subescales, especialitats o categories d'administració especial.

c) La fase d'oposició ha de constar d'un sol exercici, amb caràcter eliminatori, amb una prova tipus test d'un temari referit únicament a la part general, relacionat amb les funcions comunes pròpies de l'activitat administrativa, que serà el mateix per a cada subgrup de titulació, distingint els exercicis quan es tracti de places d'administració general i quan es tracti de places d'administració especial.

d) Les preguntes estaran distribuïdes de manera equilibrada entre els diferents temes. Cada pregunta ha de tenir quatre possibles respostes, i només una serà correcta. Les respostes correctes es valoraran en positiu, i les respostes no contestades o errònies no tindran cap penalització. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

El test que hauran de respondre els aspirants s'ha de triar per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents. En les administracions que, per motius d'infraestructura degudament justificats, no sigui possible fer el sorteig immediatament abans de començar les proves, el tribunal pot escollir, per acord dels seus membres, el test que hauran de respondre els aspirants. En aquests supòsits el sistema determinat haurà de quedar reflectit de manera expressa en l'acta de la sessió del tribunal que adopti l'acord.

e) S'han d'establir sis programes de temes (un per a cada grup o subgrup), amb el nombre següent de temes:

• A1: 30 temes

• A2: 20 temes

• B: 18 temes

• C1: 15 temes

• C2: 10 temes

• AP: 5 temes

De cada temari s'ha de confeccionar una base de dades de preguntes, les quals s'han de publicar i serviran per confeccionar els exàmens tipus test de la fase d'oposició. Aquestes bases de dades constaran del nombre de preguntes següent:

• A1: 2.000 preguntes

• A2: 1.500 preguntes

• B: 1.000 preguntes

• C1: 750 preguntes

• C2: 600 preguntes

• AP: 300 preguntes

Els exercicis, el desenvolupament dels processos selectius i els temaris comuns per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per a les administracions dels consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears són els que s'indiquen en l'annex 1 d'aquest Decret llei.

f) La fase de concurs ha de tenir establert un barem de mèrits estructurat en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden assolir en cada un d'aquests, amb un màxim total de 40 punts:

• Mèrits professionals: fins a un màxim de 32 punts (80 %)

• Altres mèrits: fins a un màxim de 8 punts (20 %)

En aquest segon apartat s'han de valorar els mèrits següents amb el màxim de 8 punts:

• Superació d'exercicis en convocatòries anteriors per accedir al cos, l'escala o la categoria de la mateixa administració: fins a un màxim de 3 punts.

• Formació acadèmica: fins a un màxim de 3 punts.

• Coneixements de la llengua catalana superiors als establerts com a requisit d'accés: fins a un màxim de 3 punts.

• Cursos de formació rebuts o impartits: fins a un màxim de 3 punts.

• Triennis reconeguts: fins a un màxim de 3 punts.

g) Les convocatòries específiques del sistema de concurs oposició establiran que els mèrits s'han de valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

h)  Les persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica que no tengui l'origen en una discapacitat intel·lectual han de fer les mateixes proves que la resta de persones aspirants del torn al qual correspongui la reserva, en condicions d'igualtat, sens perjudici de les adaptacions que es preveuran en la convocatòria.

i) Així mateix, les convocatòries preveuran la possibilitat de realització de les proves de la fase d'oposició en una data posterior a les persones que justifiquin la no presentació a la primera data de la prova per motius de part o de força major.

S'entén por motius de força major:

i. Embaràs de risc, degudament acreditat.

ii. Acreditar mitjançant certificat mèdic una malaltia greu o contagiosa.

iii. També es poden considerar causa de força major les situacions declarades d'alerta o d'emergència per part d'una autoritat administrativa competent en matèria de protecció civil i emergències sempre que suposi la recomanació o la prohibició de desplaçament o que afecti significativament els mitjans de transport.

Si la causa de força major concorre durant la fase d'oposició s'ajornarà per a la persona aspirant afectada la realització de l'exercici, que en tot cas haurà de tenir lloc com a màxim en els quinze dies hàbils següents al dia de la realització, i, en cas contrari, decaurà en el seu dret.

En cas d'admetre's la concurrència de causa de força major en una persona aspirant, que li impedeixi la realització de l'exercici, el tribunal qualificador haurà de garantir que el contingut de l'exercici que s'hagi de fer posteriorment sigui diferent del realitzat per la resta de les persones aspirants.

Correspon al tribunal qualificador en la fase d'oposició valorar i, si escau, admetre les causes de força major al·legades.

j) Els criteris d'aplicació de cada un d'aquests blocs s'estableixen en les disposicions addicionals primera, segona i tercera d'aquest Decret llei.

Article 9

Procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, a l'empara de l'article 4

Les convocatòries de caràcter excepcional, que s'han de dur a terme mitjançant el sistema de concurs de valoració de mèrits, a l'empara de l'article 4 d'aquest Decret llei, s'han d'ajustar a les indicacions següents:

a) S'ha de constituir un òrgan de selecció per a cada grup o subgrup de titulació, per a la valoració dels mèrits per a l'accés a cossos, escales, subescales, especialitats o categories, amb independència de si són d'administració general o d'administració especial.

b) El concurs ha de tenir establert un barem de mèrits estructurat en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden assolir en cada un d'aquests, amb un màxim total de 100 punts:

• Mèrits professionals: fins a un màxim de 45 punts (45 %)

• Altres mèrits: fins a un màxim de 55 punts (55 %)

En aquest segon apartat s'han de valorar els mèrits següents amb el màxim de 55 punts:

• Superació d'exercicis en convocatòries anteriors per accedir al cos, l'escala o la categoria de la mateixa administració: fins a un màxim de 20 punts.

• Formació acadèmica: fins a un màxim de 15 punts.

• Coneixements de la llengua catalana superiors als establerts com a requisit d'accés: fins a un màxim de 15 punts.

• Cursos de formació rebuts o impartits: fins a un màxim de 20 punts.

• Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

c) Les convocatòries específiques del sistema de concurs establiran que els mèrits s'han de valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

d) Els criteris d'aplicació de cada un d'aquests blocs s'estableixen en les disposicions addicionals quarta, cinquena i sisena d'aquest Decret llei.

Article 10

Processos d'estabilització d'ocupació temporal de personal investigador

1. Sens perjudici del que es preveu en la disposició transitòria primera, el sistema de concurs previst en l'article 26.4 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, serà aplicable a les places dels processos d'estabilització d'ocupació temporal prevists per l'article 2.

2. El sistema de concurs podrà ser també d'aplicació a les places esmentades en l'apartat anterior si es troben afectades pels processos d'estabilització prevists en l'article 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, sempre que aquestes estiguin incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i no hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir i hagin de tornar a convocar-se.

Article 11

Extensió de l'àmbit d'aplicació dels processos d'estabilització

1. Els preceptes continguts en aquest Decret llei relatius als processos d'estabilització són aplicables a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, vinculat o dependent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de l'adequació, si escau, de les seves peculiaritats i dels acords assolits en els àmbits específics de negociació.

2. En els supòsits de translació de competències o funcions entre ens del sector públic autonòmic, la valoració de l'experiència professional s'ha de fer tenint en compte que els serveis prestats en l'ens d'origen s'han de computar com a prestats en l'ens en el qual es presten els serveis en l'actualitat.

3. Els criteris per a l'expedició dels certificats de serveis prestats seran objecte de negociació, en la qual s'haurà de preveure el següent:

— En el cas que en la documentació que consta a l'ens no hi figurin les convocatòries de selecció es podrà atendre a la titulació que consti en el contracte de treball quan prestà els serveis objecte del reconeixement o, en el cas que no figuri la titulació en el contracte, a la titulació requerida en aquell període en el conveni per a l'accés a la categoria, sempre que el treballador en disposi. Així mateix, a sol·licitud de l'ens, l'aspirant aportarà la «vida laboral» per completar l'expedient.

— En el supòsit que, per motius aliens al treballador o treballadora, l'ens no emeti en el termini corresponent aquests certificats, el treballador sempre podrà acreditar els triennis a l'efecte d'aquest procés d'estabilització mitjançant l'aportació de la darrera nòmina o document justificatiu expedit per l'ens.

4. Els preceptes continguts en aquest Decret llei també poden ser aplicables a les entitats del sector públic de les administracions insulars i locals, sens perjudici de l'adequació, si escau, a la seva normativa específica i peculiaritats.

 

​​​​​​​Article 12

Relacions a través de mitjans electrònics

Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament en totes o algunes de les fases del procediment corresponent, des de la presentació de sol·licituds de participació fins a l'elecció de destinació, incloses les reclamacions i els recursos administratius que es puguin interposar.

Per als aspirants amb dificultats d'accés o de maneig dels mitjans electrònics, les administracions convocants habilitaran les mesures oportunes tendents a facilitar la relació telemàtica en totes o en algunes de les fases del procediment corresponent.

A aquest efecte, la convocatòria dels processos selectius ha d'establir el sistema de presentació o els mitjans telemàtics per a la presentació i la tramitació de les sol·licituds i de la identificació i la signatura que s'admeten.

Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

L'Administració pot requerir en qualsevol moment les persones aspirants a fi que acreditin el compliment dels requisits exigits per participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu.

Abans de la presa de possessió com a funcionaris de carrera, les persones que hagin presentat còpies de la documentació acreditativa dels requisits amb la sol·licitud, o que de la documentació aportada telemàticament no es pugui deduir el seu caràcter de documentació original, còpia autèntica o còpia compulsada, han de ser requerides per aportar els originals, còpies autèntiques o còpies compulsades, amb l'advertiment que la no presentació suposarà l'exclusió del procediment i la impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera.

Article 13

Condició d'aspirant i requisits

Per tenir la condició d'aspirant i ser admeses als processos selectius que es convoquin, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de cadascuna de les convocatòries i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Tenir l'edat mínima establerta en la legislació bàsica estatal i no excedir l'edat que, si escau, estableixi la convocatòria corresponent.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que es requereix en cada cas en la convocatòria específica, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

d) En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

e) Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

f) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

g) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

h) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat; en la mateixa escala, subescala, classe o categoria, o no tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria, de l'administració a que s'opta.

i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica.

j) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb la forma que estableix la normativa o el reglament propi de les administracions adherides a aquest Acord de la Mesa, amb les exempcions que s'hi estableixen.

k) Emplenar la declaració responsable juntament amb el full d'autobaremació dels mèrits, d'acord amb el model que s'ha d'incorporar a cada convocatòria.

Cada convocatòria pot establir requisits específics d'accés, sempre que es formulin de manera abstracta i general i tenguin una relació objectiva i proporcionada amb les funcions i tasques corresponents que s'han d'acomplir.

Els processos selectius tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, sens perjudici del que estableixen la promoció interna i les mesures de discriminació positiva previstes en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Article 14

Personal del cos de bombers i de la policia local

1. Personal dels cossos de bombers de les categories que requereixen l'acreditació del curs bàsic per a l'accés

Les places convocades derivades dels processos d'estabilització regulats en la Llei 20/2021, tant pel sistema de concurs de mèrits com pel sistema de concurs oposició, es regiran per aquestes bases, excepte per a la realització de proves, tant en el sistema de concurs de mèrits com en el sistema de concurs oposició.

L'especialitat requerida per ocupar aquestes places ha de garantir que les persones aspirants han d'acreditar el curs bàsic quan sigui requisit per l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la qual s'opta. Aquestes persones, a més d'acreditar el curs bàsic, han de realitzar altres proves complementàries, que es negociaran en l'àmbit de l'administració convocant.

2. Personal funcionari dels cossos de policia

D'acord amb el segon paràgraf del punt 4 de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, «Sens perjudici del que estableix si escau la norma pròpia de funció pública de cada administració o la normativa específica [...]», les places convocades derivades dels processos d'estabilització regulats en la Llei 20/2021, pel sistema de concurs oposició i pel sistema de concurs, es regiran per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Les places ocupades temporalment per funcionaris de carrera en reserva del seu lloc d'origen no es veuran afectades per aquests processos.

Article 15

Informació mínima de les convocatòries

Les convocatòries específiques de totes les places recollides en l'oferta d'ocupació pública d'estabilitat han d'indicar com a mínim i en cada cas la informació següent:

a) El nombre de places que es convoquen, el grup, el cos, l'escala, si escau, l'especialitat a la qual corresponguin i l'illa de destinació.

b) El percentatge de reserva per a persones amb discapacitat, si escau. S'ha d'indicar així mateix la distribució per illes.

c) Els requisits i les condicions que hagin de complir les persones aspirants, en particular els de les titulacions que es requereixen per accedir a cada cos, escala o especialitat o categoria.

d) El nivell d'exigència de coneixements de llengua catalana que s'estableix en la normativa en vigor, que reguli l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el moment de la convocatòria específica.

e) El sistema selectiu concret aplicat, el nombre i contingut de les proves i, si escau, les condicions de formació, els mèrits o nivells d'experiència que s'han de valorar i les normes i els criteris per efectuar aquesta valoració.

f) La designació i la composició concreta dels tribunals qualificadors.

g) La menció que els òrgans de selecció no poden proposar l'accés a la condició de funcionari d'un nombre superior d'aprovats al de places convocades, excepte quan ho prevegin les bases generals o la convocatòria mateixa, sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l'article 61.8 de l'EBEP.

h) El sistema de qualificacions i de puntuacions mínimes per superar cada prova.

i) Els programes o temaris sobre els quals han de versar les proves.

j) La previsió del calendari per dur a terme les proves.

k) L'ordre d'actuació dels aspirants, d'acord amb el resultat del sorteig efectuat prèviament, quan es tracti d'exàmens orals o quan el nombre d'aspirants així ho aconselli.

l) El model d'instància i l'òrgan a què han d'adreçar-se les sol·licituds, amb indicació de les dependències on les persones aspirants poden trobar models normalitzats de sol·licituds.

m) Així mateix, d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en cas que hi hagi igualtat de capacitació, es donarà prioritat a les dones en els cossos, les escales, els nivells i les categories de l'Administració en què la seva representació sigui inferior al 40 %, excepte si es donen en l'altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials per a l'accés a l'ocupació.

Article 16

Terminis

1. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'aprovació de cada convocatòria específica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. En el termini màxim de dos mesos, comptador des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació s'ha de publicar en la forma i en els llocs que determini cada convocatòria específica.

3. Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en els llocs que determini la convocatòria, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

4. Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, l'òrgan competent de l'administració convocant ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs que s'han indicat per a la publicació de la resolució provisional.

5. En el procés pel sistema de concurs de mèrits i pel sistema de concurs oposició, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, els tribunals publicaran la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem). Aquesta relació s'ha de publicar en la forma i en els llocs que determini cada convocatòria específica.

6. Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució en els llocs que determini cada convocatòria específica, per esmenar el defecte de la declaració responsable.

7. Pel sistema de concurs de mèrits, un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades les al·legacions fetes en la declaració responsable, si escau, el tribunal publicarà la llista de les persones aprovades i l'elevarà a l'òrgan competent de l'administració convocant perquè dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs que s'han indicat per a la publicació de la resolució provisional.

8. En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades, per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable. Si cal, es publicarà una llista addicional dels aspirants que poden ser requerits per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

9. L'òrgan competent de l'administració convocant ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB i en els taulers d'anuncis de l'òrgan de gestió de l'administració convocant.

10. El termini per a la presa de possessió de la plaça s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB i serà de tres dies hàbils.

11. Un cop finalitzada l'adjudicació de places del procés d'estabilitat pel sistema de concurs, es publicarà la data per a la realització de l'exercici de la fase d'oposició.

12. Un cop acabat l'exercici de l'oposició, cada tribunal ha de publicar, en els taulers d'anuncis i a la pàgina web i, si escau, al portal de l'opositor de l'administració convocant, la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb nom, llinatges i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI, i amb indicació de la puntuació obtinguda, desglossada per torns d'accés i, si escau, referida a cada una de les illes en què es convoquen places.

13. Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des que es publiqui la llista provisional. El tribunal disposa d'un termini de set dies per resoldre'n les reclamacions i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici.

14. L'òrgan competent de l'administració convocant ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació de la fase d'oposició més la puntuació al·legada en la declaració responsable. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs que s'han indicat per a la publicació de la resolució provisional.

15. En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades, per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable. Si cal, es publicarà una llista addicional dels aspirants que poden ser requerits per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

16. L'òrgan competent de l'administració convocant ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs oposició. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB i en els taulers d'anuncis de l'òrgan de gestió de l'administració convocant.

17. El termini per a la presa de possessió de la plaça s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB i serà de tres dies hàbils.

Article 17

Òrgans de selecció

La composició i el funcionament dels òrgans de selecció s'han de regir per la normativa estatal o autonòmica que hi sigui aplicable i per les prescripcions que s'especifiquin en les convocatòries específiques.

Article 18

Ordre de prelació per ser ofertes entre les places ocupades de manera interina o temporal

En el cas que hi hagi diverses places ocupades de manera temporal o interina i no totes siguin objecte d'oferiment en el procés d'estabilització, o ho siguin en convocatòries diferents, correspon a cada administració determinar el criteri en funció del qual s'ha d'oferir una plaça o una altra.

Article 19

Elecció dels llocs entre els aspirants que superin el procés

Si la convocatòria només preveu l'accés a un cos o escala de personal funcionari o categoria laboral, la finalització del procés anirà seguida de l'oferiment de les places cobertes de manera temporal o interina o de resultes de les generades per la cobertura d'aquestes en un concurs de trasllats previ, entre les quals triaran les persones aspirants seleccionades en funció de la puntuació obtinguda en el procés. Llevat que hi hagi una normativa específica que estableixi una altra cosa, no cal restringir l'elecció de plaça o reservar-ne algunes a les persones aspirants que ocupaven aquestes mateixes places de manera temporal o interina.

Article 20

Relació complementària d'aspirants

D'acord amb el que estableix l'article 61.8 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per tal d'assegurar la cobertura de les places convocades, les convocatòries específiques han de preveure que l'òrgan convocant ha de requerir a l'òrgan de selecció una relació complementària dels aspirants que segueixin als proposats, per al seu possible nomenament com a funcionari de carrera o personal laboral fix, atesa l'excepcionalitat del procés d'estabilitat i la nombrosa concurrència per evitar que, davant renúncies expresses dels aspirants seleccionats amb antelació al nomenament o la presa de possessió, aquestes places quedin vacants.

Article 21

Criteris de desempat

En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre atenent els criteris següents:

1r. La major antiguitat en el mateix cos, escala, subescala, especialitat o categoria acreditada a l'administració convocant.

2n. La major puntuació obtinguda en l'exercici de la fase d'oposició (aquest criteri no és aplicable al sistema de concurs).

3r. La major antiguitat acreditada a l'administració a la qual s'opta.

4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

5è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d'exercicis en convocatòries anteriors.

6è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

7è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.

8è. Les persones víctimes de violència de gènere.

9è. La persona de més edat.

10è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

 

Article 22

Places adjudicades en adscripció provisional

1. Els llocs de prefectures orgàniques i llocs singularitzats s'han d'adjudicar en adscripció provisional.

2. Els llocs de personal laboral que té reconegut el dret a la jubilació parcial afectats pels processos d'estabilització s'han d'identificar per a la seva elecció per part dels aspirants, perquè el nomenament definitiu s'ajornarà al moment de la jubilació total de la persona ocupant en jubilació parcial. Aquestes persones podran ser adscrites provisionalment a altres places vacants de la mateixa categoria.

Article 23

Criteris de cessament

Per a les administracions que no disposin d'acord propi o prèvia negociació en el seu àmbit seran d'aplicació els criteris següents, per aquest ordre:

1. Les persones que no s'han presentat al procés selectiu d'estabilització o de l'oferta d'ocupació ordinària.

2. Les persones que s'hi han presentat però no han acreditat els requisits.

3. Les persones que s'hi han presentat però no han acreditat tots els mèrits de serveis prestats.

4. Les persones que s'hi han presentat i no han superat el procés selectiu.

5. Les persones amb la menor puntuació a les borses de treball vigents.

6. Les persones amb la menor puntuació en la relació definitiva del sistema de concurs i, si escau, concurs oposició.

Tot i això, per les característiques del procés és possible que aquesta persona hagi pogut resultar adjudicatària d'una altra plaça, cosa que fa aconsellable que s'articuli prèviament que aquests cessaments i preses de possessió tenguin lloc de manera coordinada.

Si la persona contractada amb caràcter temporal no ha obtingut plaça en el procés, es recorda que el cessament ha d'anar precedit d'un termini de preavís.

En el cas del personal que presti serveis de manera estacional o de temporada, el cessament es produirà comunicant-li l'extinció de la seva relació de serveis amb l'Administració.

Article 24

Borses de personal interí

1. Les convocatòries d'estabilització, pel sistema de concurs oposició, han de preveure que les persones que no superin el procés selectiu s'han d'incloure en borses de personal funcionari interí o de personal laboral temporal, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents en cadascuna de les administracions. En aquestes borses s'han d'integrar els candidats que, havent participat en el procés selectiu corresponent i no havent-lo superat, sí que hagin obtingut la puntuació mínima de 5 punts, en la fase d'oposició.

2. Les convocatòries d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, han de preveure que les persones que no superin el procés selectiu, i que no tenguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places del mateix cos, escala, subescala, classe, especialitat o categoria professional, convocades pel sistema de concurs oposició, s'han d'incloure en borses de personal funcionari interí o de personal laboral temporal, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents en cadascuna de les administracions. En aquestes borses s'han d'integrar els candidats que hagin obtingut la puntuació mínima de 10 punts.

3. La formació de les borses s'ha de dur a terme a partir de la declaració dels òrgans de selecció de les persones que han superat els procediments selectius i de les que han obtingut la puntuació mínima establerta en els apartats 1 i 2 d'aquesta base.

Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos selectius del cos, l'escala, la subescala, la classe, l'especialitat o la categoria.

Per a les administracions que tenen acord o conveni propi, aquests criteris generals seran d'aplicació supletòria en allò que no es reguli pel seu propi acord o conveni.

Article 25

Comissió de seguiment

Es constitueix una comissió de seguiment per a la interpretació i l'anàlisi del contingut d'aquest Acord que estarà composta per un nombre d'integrants de cadascuna de les organitzacions sindicals signants proporcional a la representativitat, amb un nombre màxim de quinze representants i un nombre igual de representants per part de l'Administració.

Aquestes organitzacions sindicals disposaran d'una borsa de 650 hores mensuals distribuïda de manera proporcional a la seva representativitat en la Comissió de Seguiment per a la interpretació i l'anàlisi durant la vigència d'aquest Acord.

Aquest crèdit horari serà, de manera majoritària, a càrrec de l'àmbit dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en menor mesura del Consell Insular de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma. En la primera reunió de la Comissió de Seguiment es determinarà el nombre d'hores que correspon a cada organització sindical en funció de la seva representativitat.

Disposició addicional primera

Barem de mèrits dels processos prevists en l'article 3 d'aquest Decret llei per a places de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels processos prevists en l'article 3 d'aquest Decret llei, per a places de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han d'ajustar als criteris següents:

• Mèrits professionals

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 32 punts, s'han de distingir:

i) Per a places d'administració general

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o escala a què s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies del cos o l'escala a què s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala o especialitat diferent d'aquells als quals s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i sigui del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places d'administració especial

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala o especialitat diferents d'aquells als quals s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Altres mèrits (màxim 8 punts)

Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i per a places de personal funcionari i personal laboral.

Disposició addicional segona

Barem de mèrits dels processos prevists en l'article 3 d'aquest Decret llei per a places de personal funcionari de les administracions insulars i municipals

Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels processos prevists en l'article 3 d'aquest Decret llei, per a places de personal funcionari de les administracions insulars i municipals, s'han d'ajustar als criteris següents:

• Mèrits professionals

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 32 punts, s'han de distingir:

i) Per a places de l'escala d'administració general:

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, la subescala, la classe o la categoria a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una escala, subescala, classe o categoria diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places de l'escala d'administració especial

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, la subescala, la classe o la categoria a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d'una subescala, classe o categoria de la mateixa àrea: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Altres mèrits (màxim 8 punts)

Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i per a places de personal funcionari i personal laboral.

Disposició addicional tercera

Barem de mèrits dels processos prevists en l'article 3 d'aquest Decret llei per a places de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears

Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels processos prevists en l'article 3 d'aquest Decret llei, per a places de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears, s'han d'ajustar als criteris següents:

• Mèrits professionals

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 32 punts, s'han de distingir:

• Per cada mes treballat a la mateixa administració en la mateixa categoria professional a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a la mateixa administració, com a personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la categoria professional a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a la mateixa administració en una altra categoria professional a la qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat en una altra administració en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

• Altres mèrits (màxim 8 punts)

Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i per a places de personal funcionari i personal laboral.

Disposició addicional quarta

Barem de mèrits comú d'altres mèrits dels processos de concurs oposició per a places de personal funcionari i de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears

• Altres mèrits (màxim 8 punts). La suma de tots aquests mèrits no pot superar els 8 punts.

i) Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 3 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal laboral fix en la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, de la mateixa administració a la qual s'opta, amb un màxim de 3 punts:

• Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 0,5 punts per cada exercici amb un màxim d'1 punt.

• Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 1,5 punts.

• Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 2 punts.

• Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 3 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en el mateix cos, escala o especialitat, s'ha d'entendre que, per a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria de l'administració a la qual s'opta. I al personal laboral, en la mateixa categoria professional a la qual s'opta de l'administració a la qual s'opta.

ii) Formació acadèmica (màxim 3 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat o de la categoria a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 3 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

• Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 3 punts.

• Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 2,8 punts.

• Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 2,6 punts.

• Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1o equivalent acadèmic: 2,5 punts.

• Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 2,4 punts.

• Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 2,2 punts.

iii) Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 3 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

• Per al nivell B1: 1,6 punts

• Per al nivell B2: 1,8 punts

• Per al nivell C1: 2,0 punts

• Per al nivell C2: 2,6 punts

• Per al llenguatge administratiu: 0,4 punts

iv) Cursos de formació (màxim 3 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,03 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,02 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

v) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 3 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 0,6 punts per trienni, fins a un màxim de 3 punts.

Disposició addicional cinquena

Barem de mèrits dels processos prevists en l'article 4 d'aquest Decret llei per a places de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels processos prevists en l'article 4 d'aquest Decret llei, per a places de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han d'ajustar als criteris següents:

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

i) Per a places d'administració general

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o escala a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies del cos o l'escala a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala o especialitat diferent d'aquells als quals s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i sigui del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places d'administració especial

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala o especialitat diferent d'aquells als quals s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Altres mèrits (màxim 55 punts)

Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i per a places de personal funcionari i personal laboral.

Disposició addicional sisena

Barem de mèrits dels processos prevists en l'article 4 d'aquest Decret llei per a places de personal funcionari de les administracions insulars i municipals

Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels processos prevists en l'article 4 d'aquest Decret llei, per a places de personal funcionari de les administracions insulars i municipals, s'han d'ajustar als criteris següents:

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

i) Per a places de l'escala d'administració general:

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, la subescala, la classe o la categoria a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una escala, subescala, classe o categoria diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places de l'escala d'administració especial

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, la subescala, la classe o la categoria a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d'una subescala, classe o categoria de la mateixa àrea: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Altres mèrits (màxim 55 punts)

Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i per a places de personal funcionari i personal laboral.

Disposició addicional setena

Barem de mèrits dels processos prevists en l'article 4 d'aquest Decret llei per a places de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears

Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels processos prevists en l'article 4 d'aquest Decret llei, per a places de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears, s'han d'ajustar als criteris següents:

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

• Per cada mes treballat a la mateixa administració en la mateixa categoria professional a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a la mateixa administració, com a personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la categoria professional a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat a la mateixa administració en una altra categoria professional a la qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat en una altra administració en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

• Altres mèrits (màxim 55 punts)

Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i per a places de personal funcionari i personal laboral.

Disposició addicional vuitena

Barem de mèrits comú d'altres mèrits dels processos de concurs per a places de personal funcionari i de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears

• Altres mèrits (màxim 55 punts). La suma de tots aquests mèrits no pot superar els 55 punts.

i) Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal laboral fix en la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, de la mateixa administració a la qual s'opta, amb un màxim de 20 punts:

• Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un màxim de 8 punts.

• Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.

• Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 15 punts.

• Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en el mateix cos, escala o especialitat, s'ha d'entendre que, per a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria de l'administració a la qual s'opta. I al personal laboral, en la mateixa categoria professional a la qual s'opta de l'administració a la qual s'opta.

ii) Formació acadèmica (màxim 15 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat o de la categoria a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

• Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 15 punts

• Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.

• Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.

• Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell  MECES 1 o equivalent acadèmic: 9 punts.

• Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.

• Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

iii) Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

• Per al nivell B1: 6 punts

• Per al nivell B2: 8 punts

• Per al nivell C1: 10 punts

• Per al nivell C2: 12 punts

• Per al llenguatge administratiu: 3 punts

iv) Cursos de formació (màxim 20 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,10 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

v) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

 

Disposició addicional novena

Personal que presta serveis a l'Agència Tributària de les Illes Balears

En el procés d'estabilització del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears, ens públic de caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia, en la valoració dels mèrits professionals s'ha de tenir en compte la situació del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball de l'Agència.

La valoració dels serveis prestats s'ha de fer tenint en compte que els serveis prestats pel personal funcionari pertanyent a cossos, escales i especialitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant el temps que ha ocupat llocs de treball i ha exercit funcions pròpies dels cossos i les escales de l'Agència Tributària de les Illes Balears s'ha de computar com a temps de serveis prestats en el mateix cos o escala a què opta.

Aquesta valoració s'ha de fer de la manera següent:

• El temps que el personal funcionari del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha ocupat llocs de treball de l'Agència Tributària de les Illes Balears exercint funcions del cos de Control, Inspecció i Administració Tributària, escala d'Administració Tributària de l'Agència Tributària de les Illes Balears, s'ha de computar com a serveis prestats en aquest darrer cos.

• El temps que el personal funcionari del cos de gestió de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha ocupat llocs de treball de l'Agència Tributària de les Illes Balears exercint funcions del cos tècnic d'Inspecció i Gestió Tributària, escala d'Administració de Gestió de l'Agència Tributària de les Illes Balears, s'ha de computar com a serveis prestats en aquest darrer cos.

• El temps que el personal funcionari del cos administratiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha ocupat llocs de treball de l'Agència Tributària de les Illes Balears exercint funcions del cos administratiu tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears s'ha de computar com a serveis prestats en aquest darrer cos.

• El temps que el personal funcionari del cos auxiliar de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha ocupat llocs de treball de l'Agència Tributària de les Illes Balears exercint funcions del cos auxiliar tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears s'ha de computar com a serveis prestats en aquest darrer cos.

 

 

​​​​​​​Disposició addicional desena

Treballs de superior categoria

En els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, la determinació concreta de la valoració dels serveis prestats per la realització de treballs de superior categoria ha de ser objecte de negociació en l'àmbit corresponent.

Disposició addicional onzena

Excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic regulada en l'article 103 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Amb l'objectiu de complir en la reducció de la temporalitat objecte de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i davant l'excepcionalitat dels processos d'estabilització regulats en la mateixa Llei, no serà d'aplicació a aquests processos la previsió de l'article 103.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, excepte en el supòsit d'accés pel sistema de promoció interna de convocatòries derivades d'ofertes públiques que es convoquin paral·lelament o conjuntament a aquests processos d'estabilització.

Així mateix, en l'execució d'aquests processos selectius s'ha de considerar com una causa justificada de denegació de l'excedència voluntària per interès particular, vinculada a les necessitats dels serveis, la consecució de l'objectiu de reducció de la temporalitat per sota del 8 % establert en la Llei 20/2021 i la consegüent necessitat de cobertura de totes les places.

Disposició addicional dotzena

Exempcions d'acreditació de titulacions a personal laboral

Les convocatòries dels processos d'estabilització que es regulen en aquest Decret llei, referides a personal laboral, dels grups C, D i E i equivalents, s'entén que compleixen l'acreditació del requisit de titulació les treballadores i treballadors que actualment presten serveis a les administracions adherides a la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears i tenguin acreditada, en la data de la convocatòria específica, una experiència laboral de més de tres anys en la categoria professional concreta.

Disposició addicional tretzena

Exempcions d'acreditació del nivell de coneixement de la llengua catalana

1. Excepcionalment, les convocatòries de desenvolupament dels processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, han de preveure l'exempció del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana exigit per a l'ingrés al cos o l'escala, l'especialitat, o l'escala, la subescala, la classe o la categoria, o la categoria professional, per a les persones aspirants que estiguin en servei actiu, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, a la mateixa administració o ens públic, en el mateix cos, escala, especialitat, o escala, subescala, classe o categoria, o categoria professional objecte de la convocatòria, i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés.

2. En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la presa de possessió o de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés al cos, o l'escala, la subescala, la classe o la categoria, o la categoria professional.

3. Si, transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal

Disposició addicional catorzena

Constitució dels tribunals qualificadors

En el cas que resulti impossible la constitució dels tribunals qualificadors amb cinc membres titulars i cinc suplents per la manca de funcionaris de carrera, es podran constituir amb un president i dos vocals, un dels quals ha de fer les funcions de secretari, i el mateix nombre de suplents.

Disposició addicional quinzena

Responsabilitat per l'incompliment del control de la temporalitat en l'ocupació pública

Les actuacions irregulars en la contractació temporal i en els nomenaments del personal funcionari interí donaran lloc a l'exigència de les responsabilitats que pertoqui d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament.

 

​​​​​​​Disposició addicional setzena

Mesures específiques del procés d'estabilització del Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms

1. Els departaments que integren el Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms es consideren com a mateixa administració, a tots els efectes que es deriven dels processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, amb independència que les convocatòries es puguin aprovar i executar tant de forma conjunta com independent.

2. En el cas de convocar de manera independent els processos d'estabilització derivats de qualsevol de les seves ofertes d'ocupació pública dels mateixos cossos, escales, subescales, especialitats o categories, les convocatòries han d'articular mesures per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts pel Consell Insular de Mallorca i pels seus organismes autònoms. Els aspirants que obtenguin més d'una plaça en el mateix cos, escala, subescala, especialitat o categoria, per mor de les convocatòries independents dels processos per part del Consell Insular de Mallorca o dels seus organismes autònoms, queden obligats a optar per una d'aquestes, abans de la presa de possessió.

3. Els mèrits meritats a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms s'han de valorar de manera equivalent.

4. Als efectes del que preveu l'article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, només s'ha d'entendre que el personal interí o el personal laboral temporal no ha superat el procés selectiu d'estabilització quan, havent-se presentat a totes les convocatòries dels processos selectius d'estabilització realitzats pel Consell

Disposició addicional dissetena

Complement de dificultat tècnica del personal sanitari de les residències de gestió directa de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears i del personal sanitari de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

1. Amb efectes des del primer de gener de 2022, i dins les dotacions pressupostàries adients, s'ha de revisar el complement de dificultat tècnica del personal sanitari corresponent a les categories professionals de metge o metgessa, coordinador o coordinadora d'infermeria i infermer o infermera de les residències de gestió directa de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, i també del personal sanitari de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, atesa la qualificació especial de les categories esmentades en l'àmbit d'aquests serveis assistencials i sanitaris no integrats en el sistema de salut.

2. La revisió esmentada en l'apartat anterior s'ha de fer d'acord amb el procediment que estableix l'apartat 2.5 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

Posada en marxa dels nous sistemes de provisió

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de posar en marxa nous sistemes de provisió, d'acord amb les modificacions que s'introdueixen en la Llei autonòmica de funció pública, tan bon punt es resolgui el procediment de provisió de llocs de treball convocat mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Relació de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de modificar, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la vigència d'aquest Decret llei, per determinar la naturalesa dels llocs de treball, com a genèrics o singularitzats.

Disposició transitòria segona

Modificació de les relacions de llocs de treball

1. Les relacions de llocs de treball de les entitats en què es duguin a terme els processos selectius a què fa referència aquest Decret llei s'han de modificar, si escau, abans de finalitzar els processos esmentats, per poder assignar els llocs afectats per les places convocades a les persones que els superin.

2. La Relació de llocs de treball de la Intervenció General s'ha de modificar per adaptar-se a les previsions establertes en la disposició final segona d'aquest Decret llei.

Disposició transitòria tercera

Règim transitori per a la promoció interna

Durant la vigència d'ofertes públiques d'estabilització, la promoció interna del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix es podrà fer amb les mateixes condicions i pel sistema de selecció establert per als processos d'estabilització de l'ocupació temporal prevists en l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de l'ocupació temporal mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició i amb les adaptacions que siguin necessàries. Aquest punt és potestat i competència de l'administració convocant, no és matèria de negociació en la Mesa General de les administracions públiques, és matèria de negociació en la mesa de cadascuna de les administracions.

La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha negociat el sistema de promoció interna del personal funcionari de carrera dels serveis generals. Aquest sistema de promoció interna es pot negociar per al personal laboral de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'òrgan de negociació corresponent.

A aquest sistema de promoció interna es poden adherir voluntàriament les administracions que així ho negociïn en l'àmbit de negociació corresponent.

Disposició transitòria quarta

Suspensió de la vigència de normativa autonòmica

Amb caràcter general, se suspèn la vigència i l'aplicació dels preceptes de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del desplegament reglamentari d'aquesta, de manera excepcional i transitòria, limitada a la tramitació dels processos d'estabilització que es regulen en aquest Decret llei i únicament en allò que s'oposi als procediments que s'hi estableixen.

Disposició transitòria cinquena

Efectes del nou règim de personal funcionari interí

Les previsions contingudes en els apartats 1 i 2 de la disposició final primera d'aquest Decret llei són aplicables únicament respecte del personal temporal nomenat o contractat amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Disposició transitòria sisena

Efectes de la limitació temporal de les comissions de serveis

El termini màxim de dos anys, a què fa referència la modificació continguda en l'apartat 11 de la disposició final primera d'aquest Decret llei, s'ha de computar en cada cas a partir de la primera pròrroga que es dugui a terme, una vegada publicat aquest Decret llei.

Disposició transitòria setena

Integració del personal funcionari de carrera procedent d'altres administracions públiques que ocupi o hagi ocupat amb caràcter definitiu un lloc de treball obtingut per lliure designació, abans del 18 de setembre de 2014

El personal funcionari de carrera procedent d'altres administracions públiques que, abans del 18 de setembre de 2014, hagi obtingut un lloc de treball per lliure designació a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en les entitats públiques del sector públic instrumental autonòmic, i que el continuï ocupant o que es trobi en situació d'adscripció provisional, com a conseqüència del cessament del lloc de treball o de l'alteració del contingut o la supressió del lloc i que continuï prestant serveis en aquesta Administració en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, s'ha d'integrar plenament en l'organització de la funció pública autonòmica, en el cos, l'escala o l'especialitat que correspongui, en consideració al cos, l'escala, la subescala o l'especialitat d'origen i a les funcions acomplertes en llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

Normes que es deroguen

Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret llei, i en particular:

a) L'apartat 3 de l'article 88 bis i l'article 103 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) La lletra a) de l'apartat 2 de l'article 13 i la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) La disposició final quarta de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

d) L'apartat 3 de l'article 9 i el capítol IX (articles 39 i 40) del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) L'apartat 4 de l'article 21 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) L'apartat 3 de l'article 6 i l'apartat 3 de l'article 7 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) L'apartat 7 de l'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) L'epígraf primer (apartats 1 a 4) de l'annex I del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

Disposició final primera

Modificacions de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 15, que queda redactat de la manera següent:

Article 15

Personal funcionari interí

1. És personal funcionari interí el que, en virtut d'un nomenament legal, s'incorpora a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada estatutàriament i subjecta a dret públic, per dur a terme amb caràcter temporal les funcions reservades al personal funcionari de carrera.

2. Les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí són les següents:

a) Existència de llocs de treball vacants, quan no sigui possible la cobertura per personal funcionari de carrera, per un màxim de tres anys, en els termes prevists en l'apartat 4 de l'article següent.

b) Substitució transitòria del personal funcionari carrera titular d'un lloc de treball, durant el temps estrictament necessari.

c) Execució de programes de caràcter temporal que corresponen a necessitats no permanents de l'Administració o programes temporals de reinserció social o de foment de l'ocupació que siguin aprovats pel Consell de Govern, que no poden tenir una durada superior a tres anys, encara que, quan la naturalesa del programa ho requereixi, es poden prorrogar fins a dotze mesos més.

d) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat, per un termini màxim de nou mesos, dins un període de divuit.

3. Els procediments de selecció d'aquest personal s'han d'establir reglamentàriament i han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i també han d'obeir a criteris de celeritat i eficiència. Aquests procediments tenen com a finalitat la cobertura immediata del lloc de treball. El nomenament derivat d'aquests procediments de selecció en cap cas no pot donar lloc al reconeixement de la condició de personal funcionari de carrera.

4. En tot cas, el personal funcionari interí ha de complir les condicions i els requisits exigits al personal funcionari de carrera per ocupar els llocs de treball o exercir les funcions de què es tracti.

5. Al personal funcionari interí li és d'aplicació el règim general del personal funcionari de carrera en allò que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i urgent del seu nomenament, tret d'aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera.

2. Es modifica l'article 16, que queda redactat de la manera següent:

Article 16

Causes de cessament del personal funcionari interí

1. El personal funcionari interí cessa per alguna de les causes següents:

a) Quan el lloc de treball és ocupat pels sistemes reglamentaris o bé quan finalitzi el termini màxim de tres anys, si es tracta de l'ocupació de llocs de treball vacants.

b) Quan, per raons organitzatives, el lloc se suprimeix de la relació de llocs de treball o s'amortitza.

c) Si es tracta de substituir personal funcionari amb reserva del seu lloc de treball o en situació de llicència, quan aquest s'hi reincorpora.

d) Si es tracta d'executar programes temporals, en la data en què aquests finalitzin.

e) Si es tracta de subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat, quan aquestes necessitats desapareixen i, en tot cas, quan s'exhaureixi el termini màxim establert.

f) Quan finalitzi el termini autoritzat i expressament recollit en el nomenament.

g) Quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament.

2. El personal funcionari interí cessa, així mateix, per renúncia o quan, com a conseqüència d'un procediment disciplinari, s'imposa la sanció de revocació del nomenament del personal funcionari interí.

3. En tot cas, l'Administració ha de formalitzar d'ofici la finalització de la relació d'interinitat per qualsevol de les causes establertes en els apartats anteriors, com també per les previstes en l'article 57 d'aquesta Llei, sense que això doni lloc a cap compensació.

4. En el supòsit previst en l'apartat 2.a) de l'article anterior, els llocs vacants ocupats per personal funcionari interí han de ser objecte de cobertura mitjançant qualsevol mecanisme de provisió o mobilitat prevists en aquesta Llei. Això no obstant, transcorreguts tres anys des del nomenament del personal funcionari interí es produirà la finalització de la relació d'interinitat, i la vacant únicament pot ser ocupada per personal funcionari de carrera, tret que el corresponent procés selectiu quedi desert, cas en el qual es pot efectuar un altre nomenament de personal funcionari interí. Excepcionalment, el personal funcionari interí pot romandre en el lloc de treball que ocupa temporalment, sempre que s'hagi publicat la corresponent convocatòria dins el termini dels tres anys, comptadors des de la data del nomenament del funcionari interí i s'hagi resolt conformement als terminis establerts en l'article 70 del TREBEP. En aquest cas pot romandre en el lloc fins a la resolució de la convocatòria, sense que el cessament doni lloc a compensació econòmica.

3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 18, que queda redactat de la manera següent:

2. La selecció del personal laboral temporal ha de respectar els principis i les regles contingudes en l'article anterior, i es regeix igualment pel principi de celeritat, amb la finalitat d'atendre raons expressament justificades de necessitat i urgència. Les modalitats contractuals són les de durada determinada, previstes en la legislació laboral.

4. Es modifica l'apartat 5 de l'article 32, que queda redactat de la manera següent:

5. Poden ser llocs de treball singularitzats els que es troben diferenciats dins l'estructura orgànica i impliquen l'execució de funcions assignades de manera individualitzada. Consegüentment, els llocs que no se singularitzen s'han d'entendre genèrics.

5. Es modifica l'article 47, que queda redactat de la manera següent:

1. Constitueix l'oferta d'ocupació pública anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària i no és possible amb el personal existent.

2. L'oferta d'ocupació pública corresponent a la promoció interna es pot aprovar de manera independent de l'oferta d'ocupació pública corresponent a la taxa de reposició ordinària.

3. L'oferta d'ocupació pública ha d'indicar el cos, l'escala i l'especialitat o el nivell i la categoria professional a la qual corresponguin les places vacants i l'illa de destinació.

4. L'acord del Consell de Govern que aprova l'oferta d'ocupació pública pot incloure altres mesures o disposicions derivades de la planificació dels recursos humans.

5. L'oferta d'ocupació pública s'executa mitjançant les convocatòries de selecció.

6. L'oferta d'ocupació s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Es modifica l'apartat 3 de l'article 48, que queda redactat de la manera següent:

3. En les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública.

La reserva del mínim del 7 % s'ha de fer de manera que, almenys, el 2 % de les places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

7. Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 68, que queden redactats de la manera següent:

2. L'oferta d'ocupació pública corresponent al torn de promoció interna ha d'incloure les places vacants corresponents als llocs genèrics i als llocs singularitzats que es determinen reglamentàriament.

3. Aquesta oferta s'ha d'aprovar en la primera quinzena del mes de gener de cada any, i les convocatòries del seu desenvolupament s'han de publicar abans del dia 31 de gener del mateix any.

4. A les places reservades a la promoció interna s'hi poden afegir places emparades en llocs de treball que seran objecte de reclassificació, en els termes prevists reglamentàriament.

8. Es modifica l'article 70, que queda redactat de la manera següent:

1. La promoció interna s'ha de dur a terme mitjançant processos selectius d'acord amb el que preveuen aquest article i el títol V.

2. Per poder participar en els processos selectius de promoció interna els aspirants han de tenir els requisits exigits per accedir al cos, l'escala o l'especialitat corresponent i han d'haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera o personal laboral fix en el cos, l'escala o la categoria professional des dels quals es promociona durant un període mínim de dos anys.

3. Amb caràcter general, la promoció interna s'efectua a través del sistema de concurs oposició.

4. Les bases generals i específiques de les convocatòries poden establir exempcions de proves o reducció de temaris quan corresponen a coneixements ja acreditats per accedir al cos, l'escala o l'especialitat de procedència. En aquest cas, les convocatòries determinaran l'àmbit subjectiu d'aplicació, d'acord amb les previsions que s'estableixin reglamentàriament.

5. Les convocatòries han d'establir que les places reservades a la promoció interna que quedin vacants s'inclouran en l'oferta d'ocupació pública corresponent a la taxa de reposició ordinària.

S'exceptuen d'aquesta previsió les places a què es refereix l'article 68.3 d'aquesta Llei.

9. Es modifica l'apartat 3 de l'article 74, que queda redactat de la manera següent:

3. Es consideren altres sistemes de provisió o d'ocupació:

a) La comissió de serveis, en les diferents modalitats:

— Ordinària voluntària.

— Forçosa.

— D'atribució temporal de funcions.

— Per a missions de cooperació.

— En altres administracions.

b) El trasllat per raó de salut o de rehabilitació.

c) El trasllat per causa de violència.

d) La permuta.

e) L'adscripció provisional.

f) La redistribució d'efectius.

g) La reassignació d'efectius.

h) El canvi d'adscripció del lloc de treball.

i) El nomenament provisional per millora d'ocupació en un grup o un subgrup superior.

10. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 76, que queden redactats de la manera següent:

2. El concurs pot ser concurs obert i permanent de mèrits o concurs obert i permanent específic.

3. En ambdós casos el barem de la convocatòria ha de recollir, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, la valoració dels mèrits generals següents:

a) Grau personal consolidat.

b) Antiguitat.

c) Treball desenvolupat.

d) Nivell de coneixement de la llengua catalana.

e) Cursos de formació i perfeccionament.

f) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa, una comissió de serveis en atribució temporal de funcions i la prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública.

g) Permanència en el lloc de treball amb destinació definitiva.

11. Es modifica l'article 77, que queda redactat de la manera següent:

Article 77

El concurs obert i permanent de mèrits

1. El concurs de mèrits és el sistema de provisió dels llocs de treball genèrics que tenen establerta aquesta forma de provisió en la relació de llocs de treball, si bé també es pot utilitzar per proveir llocs de treball singularitzats, quan així es prevegi reglamentàriament.

2. La periodicitat de la convocatòria d'aquest concurs ha de ser quadrimestral, els mesos de febrer, juny i octubre.

12. Es modifica el títol i els apartats 1 i 2 de l'article 78, que queda redactat de la manera següent:

Article 78

El concurs obert i permanent específic

1. El concurs obert i permanent específic és el sistema de provisió dels llocs de treball singularitzats que tenen establerta aquesta forma de provisió en la relació de llocs de treball.

2. El concurs obert i permanent específic consisteix en la comprovació i la valoració dels mèrits i les capacitats, els coneixements o les aptituds determinats en cada convocatòria, relacionats amb el lloc de treball convocat.

13. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 80, que queda redactat de la manera següent:

1. Les convocatòries, tant de concurs obert i permanent de mèrits o específic com de lliure designació, han d'incloure com a mínim:

a) La denominació, el nivell i l'illa de destinació del lloc de treball.

b) Els requisits exigits per ocupar-lo, inclòs el nivell de coneixements de llengua catalana, si escau.

c) El barem de puntuació dels mèrits en el cas del concurs i el barem de puntuació de les capacitats, els coneixements o les aptituds quan el concurs sigui específic.

d) La puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades en el cas del concurs.

2. Les convocatòries s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el termini de presentació de sol·licituds ha de ser, com a mínim, de set dies.

14. S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 79, amb el contingut següent:

3. La convocatòria de provisió dels llocs per lliure designació es pot dur a terme en qualsevol moment, de manera individualitzada, i la periodicitat ha de ser, com a mínim, anual.

15. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 82, amb el contingut següent:

5. No es pot autoritzar la pròrroga de les comissions de serveis ordinàries i voluntàries en llocs vacants, més enllà de dos anys.

Excepcionalment, per acord motivat del Consell de Govern es pot autoritzar la pròrroga d'una comissió de serveis, més enllà dels dos anys, per a l'ocupació de llocs de treball de nivell 29 o superior. En la resta de casos, únicament es poden prorrogar les comissions de serveis més enllà dels dos anys per a l'ocupació de llocs que tenen titular i es troben reservats per imperatiu legal.

16. Es modifica l'article 82 bis, que queda redactat de la manera següent:

Article 82 bis

Nomenament provisional per millora d'ocupació

1. En casos de necessitat urgent i inajornable quan concorrin causes raonades d'interès públic, el personal funcionari de carrera pot ocupar un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent d'aquell al qual pertanyi, mitjançant un nomenament provisional per millora d'ocupació, sempre que compleixi els requisits següents:

a) Tenir la titulació exigida per accedir al cos, l'escala o l'especialitat a què està adscrit el lloc.

b) Complir els requisits establerts en la relació de llocs de treball.

c) Ser funcionari de carrera del grup o subgrup immediatament inferior del lloc al qual s'ha d'efectuar el nomenament.

2. Els nomenaments per millora d'ocupació s'han d'efectuar preferentment en llocs de treball genèrics, amb la finalitat de garantir l'adequada prestació del servei públic, i sempre que es donin els supòsits prevists en l'article 15.2 d'aquesta Llei. En el supòsit de no ser possible la seva cobertura amb aquest tipus de nomenament, aquesta plaça s'oferirà al personal funcionari interí de la borsa de treball del cos, l'escala o l'especialitat del lloc.

3. Es podran efectuar nomenaments per millora d'ocupació en llocs de treball singularitzats, quan resultin deserts per tercera vegada en un procés de provisió pel sistema de concurs obert i permanent específic o els llocs declarats deserts en dues convocatòries pel sistema de comissió de serveis.

4. Es podran efectuar nomenaments per millora d'ocupació en llocs de treball genèrics amb reserva del titular, fins a la reincorporació del titular. En el supòsit que el funcionari de carrera titular del lloc de treball perdi la titularitat del lloc, la persona ocupant amb nomenament per millora d'ocupació continuarà en aquesta situació, fins que el lloc s'adjudiqui per alguns dels sistemes de provisió o d'accés com funcionari de carrera. En el supòsit de no ser possible la seva cobertura amb aquest tipus de nomenament, aquesta plaça s'oferirà per borsa de treball.

5. Es podran efectuar nomenaments per millora d'ocupació en llocs de treball singularitzats amb reserva del titular fins a la reincorporació del titular, si esdevé deserta en dues convocatòries per a la seva cobertura mitjançant comissió de serveis. En el supòsit que el funcionari de carrera titular del lloc de treball perdi la titularitat del lloc, la persona ocupant amb nomenament per millora d'ocupació continuarà en aquesta situació, fins que el lloc s'adjudiqui pel sistema de provisió de concurs obert i permanent específic. En el supòsit de no ser possible la seva cobertura amb aquest tipus de nomenament, aquesta plaça s'oferirà per borsa de treball.

6. Els llocs de treball genèrics vacants ocupats mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació s'han de convocar pel torn de promoció interna en l'oferta d'ocupació pública posterior a aquest nomenament, o pel sistema de torn lliure en el supòsit d'ocupació per personal funcionari interí.

7. Durant el temps en què s'ocupi un lloc de treball mitjançant un nomenament per millora d'ocupació, el personal funcionari afectat té dret a la reserva del lloc de treball del qual és titular i es manté en servei actiu en el seu cos d'origen i ha de percebre les retribucions corresponents al lloc de treball efectivament acomplert, amb excepció dels triennis i la carrera professional, que percebrà d'acord amb les quanties que corresponguin al cos, l'escala o l'especialitat d'origen.

8. L'acompliment d'un lloc de treball per millora d'ocupació no suposa la consolidació de cap dret de caràcter retributiu, sens perjudici que es pugui considerar com a mèrit en els sistemes de promoció interna o de provisió de llocs de treball.

9. La selecció del personal funcionari de carrera que pot ser objecte d'un nomenament provisional per millora d'ocupació s'ha de dur a terme mitjançant un sistema de borses de persones aspirants provinents d'haver superat alguna prova o exercici en un procés selectiu de promoció interna.

Transitòriament, i fins a la confecció de les borses enumerades en el punt anterior, el procediment per nomenar personal funcionari per millora d'ocupació s'ha de dur a terme per sistema de borses confeccionades mitjançant la tramitació pública d'un concurs de mèrits en què s'han de valorar, com a mínim, l'experiència prèvia i el nivell de coneixements de català.

10. El cessament del personal en millora d'ocupació es produeix en els supòsits establerts en l'article 16 d'aquesta Llei.

17. Es modifica l'apartat 1 de l'article 88, que queda redactat de la manera següent:

1. Per necessitats del servei i pel temps indispensable, la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de funció pública, d'ofici o a petició d'un altre conseller o consellera o un òrgan equivalent, ateses les raons o justificacions que la motiven, pot resoldre l'atribució temporal de funcions de manera parcial o total al personal funcionari de carrer, pròpies del seu cos, escala o especialitat, sigui a la mateixa conselleria o ens del sector públic on estigui adscrit el personal funcionari afectat o en una altra conselleria o ens:

a) Quan no estiguin assignades específicament a llocs de treball.

b) Quan no puguin ser ateses amb suficiència per personal funcionari que ocupa els llocs de treball que les tenen assignades, per volum de treball o per altres raons conjunturals degudament motivades.

18. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 7 de l'article 88, que queda redactat de la manera següent:

En casos excepcionals i per raons d'urgència, la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, de manera motivada i com a conseqüència de necessitats específiques de sectors prioritaris de l'activitat pública, pot atribuir directament al personal funcionari de carrera tasques o funcions diferents de les del seu lloc de treball sempre que siguin pròpies del seu cos, escala o especialitat. Aquesta atribució de funcions es pot acomplir en la mateixa conselleria o en ens del sector públic on estigui adscrit el personal funcionari afectat o en una altra conselleria o ens.

19. Es modifica l'article 95, que queda redactat de la manera següent:

Article 95

La mobilitat per participació en sistemes de provisió

1. El personal funcionari de carrera que accedeix a llocs de treball de l'Administració autonòmica mitjançant sistemes de provisió per concurs s'ha d'integrar plenament en l'organització de la funció pública autonòmica, en els cossos o les escales del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A aquest personal se li ha de garantir, en tot cas, el manteniment del subgrup o grup de classificació que li correspon d'acord amb el cos o l'escala de procedència, com també la progressió que ha assolit en la carrera professional, sens perjudici dels drets que se li reconeixen en l'administració pública d'origen.

2. En el supòsit de personal funcionari de carrera que accedeix a llocs de treball de l'Administració autonòmica mitjançant sistemes de provisió per lliure designació i cessi del lloc de treball obtingut per aquest sistema, l'Administració autonòmica, en el termini màxim d'un mes comptador des de l'endemà del seu cessament, pot acordar l'adscripció del personal funcionari a un altre lloc o comunicar-li que no farà efectiva aquesta adscripció. En tot cas, durant aquest període s'entén que continua a tots els efectes en servei actiu.

Transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi acordat l'adscripció a un altre lloc de treball o rebi la comunicació que no es farà efectiva aquesta, el personal funcionari ha de sol·licitar, en el termini màxim d'un mes, el reingrés al servei actiu en la seva administració d'origen d'acord amb el que estableix l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

20. Es modifica la disposició addicional onzena, que queda redactada de la manera següent:

Disposició addicional onzena

Reserva per a persones amb discapacitat

Les administracions públiques de l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les entitats i els organismes que en depenen han de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública.

Les places reservades que no siguin cobertes es podran acumular a les convocades pel torn lliure.

La reserva del mínim del 7 % s'ha de fer de manera que, almenys, el 2 % de les places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

21. Es modifica la disposició addicional tretzena, que queda redactada de la manera següent:

Disposició addicional tretzena

Selecció, nomenament i cessament de personal funcionari docent interí

1. A partir del curs 2022-2023, la selecció, el nomenament i el cessament de personal funcionari docent interí, així com el règim indemnitzatori, s'han de regir per la normativa que es dicti en aplicació de la disposició final segona del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. En absència d'adaptació, a partir del curs 2022-2023, la selecció, el nomenament i el cessament de personal funcionari docent interí, així com el règim indemnitzatori, s'han de regir per l'article 10 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Els nomenaments per a la substitució transitòria dels titulars no es poden estendre més enllà del temps estrictament necessari.

22. S'hi afegeix una disposició addicional, la quinzena, amb la redacció següent:

 

​​​​​​​Disposició addicional quinzena

Integració de personal funcionari de carrera provinent d'altres administracions que presta serveis de manera continuada a l'Administració autonòmica

Les persones que han estat remogudes d'un lloc de treball de lliure designació, a l'empara de l'article 92.2 d'aquesta Llei i que han continuat prestant serveis a l'Administració autonòmica en adscripció provisional, durant cinc anys continuats o més, s'han d'integrar en el cos, l'escala o l'especialitat que correspongui, en consideració al cos, l'escala, la subescala o l'especialitat d'origen i a les funcions acomplertes en llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

23. S'hi afegeix una disposició addicional, la setzena, amb la redacció següent:

Disposició addicional setzena

Suport conjuntural a la realització de tasques

Per donar suport conjuntural a unitats de qualsevol conselleria o ens del sector públic amb personal funcionari adscrit que en depengui, quan es justifiqui la necessitat de reforçar el personal existent per dur a terme alguna tasca concreta i urgent, sense necessitat de recórrer a les mesures de mobilitat que preveu aquesta Llei, es pot disposar d'una unitat administrativa, adscrita a la direcció general competent en matèria de funció pública, integrada per llocs de diferents cossos de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les secretaries generals de les conselleries o els òrgans equivalents dels ens del sector públic amb personal funcionari adscrit han de fer arribar a la direcció general competent en matèria de funció pública les necessitats de reforç de personal que se'ls plantegin de forma cíclica, per poder fer una planificació adient, sens perjudici que puguin fer peticions per circumstàncies puntuals en qualsevol moment, que seran ateses, d'acord amb les disponibilitats.

24. S'hi afegeixen dues disposicions addicionals, la dissetena i la divuitena, amb la redacció següent:

Disposició addicional dissetena

Cessió de dades a les organitzacions sindicals i deure de sigil

1. Les relacions de llocs de treball, amb el nom i els llinatges de les persones titulars, així com de les persones que els ocupin i amb la forma d'ocupació, han de ser proporcionades semestralment a les organitzacions sindicals representades en l'àmbit corresponent, perquè puguin dur a terme adequadament l'activitat sindical, i sens perjudici de les limitacions que estableix l'apartat 2 de l'article 43. S'han d'establir reglamentàriament les limitacions de la publicitat pel que fa a determinats col·lectius o circumstàncies personals especials.

2. Els representants sindicals, fins i tot després de deixar de formar part dels sindicats respectius, han d'observar sigil professional pel que fa a les dades de caràcter personal que puguin conèixer sobre el personal empleat públic i, en especial, en totes les matèries que l'Administració assenyali expressament com de caràcter reservat. Cap tipus de document lliurat per l'Administració a les organitzacions sindicals representants del personal empleat públic no pot ser utilitzat fora del seu àmbit estricte i per a finalitats diferents de les que varen motivar-ne el lliurament. En tot cas, l'aportació de l'Administració de dades de caràcter personal als representants del personal s'ha de considerar una cessió de dades a l'efecte del que estableix la legislació de protecció d'aquestes dades.

Disposició addicional divuitena

Retorn al sistema selectiu per oposició

En tots els processos selectius per a l'accés al cos o l'escala derivats de taxa ordinària de reposició no inclosos en els processos d'estabilització a què es refereix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, l'accés a la funció pública de la comunitat autònoma s'ha de dur a terme, preferentment, pel sistema d'oposició.

25. S'hi afegeix una disposició addicional, la dinovena, amb la redacció següent:

Disposició addicional dinovena

Normes per a les administracions insulars i locals

Les normes que s'aproven mitjançant aquest Decret llei relatives al sistema de concurs obert i permanent i al nomenament provisional per a la millora d'ocupació són aplicables, sens perjudici de la legislació de caràcter bàsic i de l'autonomia local i insular, als consells insulars i a les entitats locals, sempre que així ho acordi l'òrgan competent de l'administració pública insular o local corresponent.

26. S'hi afegeix una disposició transitòria, la setena, amb la redacció següent:

Disposició transitòria setena

Permanència en el lloc de treball de les persones que assoleixen la condició de personal funcionari de carrera per sistema d'estabilització

No obstant el que disposa l'article 53.2 d'aquesta Llei, les persones que assoleixin la condició de personal funcionari de carrera per un sistema d'estabilització han de romandre almenys tres anys en el lloc de treball, abans de poder participar en futures convocatòries de provisió, ja sigui a la mateixa o a diferents conselleries.

Disposició final segona

Modificacions de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 5 de la Llei 2/2007, de 16 de març, que passa a tenir la redacció següent:

Article 5

Cossos generals

Els cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són els següents:

a) Cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Cos de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Cos administratiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) Cos auxiliar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) Cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.  Es modifica el contingut de la lletra a) de l'article 6 de la Llei 2/2007, que passa a tenir la redacció següent:

a) Cos superior:

— Escala d'inspecció de tributs

— Escala d'administració economicofinancera

3. S'afegeix un article, com a article 14 bis, a la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent:

Article 14 bis

Titulacions d'accés al cos d'intervenció i auditoria

Per accedir al cos d'intervenció i auditoria s'exigeix el títol de llicenciatura o grau en dret, economia, administració i direcció d'empreses o ciències actuarials i financeres.

4. S'afegeix un article, com a article 25 bis, a la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent:

Article 25 bis

Funcions del cos d'intervenció i auditoria

Al cos d'intervenció i auditoria li corresponen les funcions de direcció, programació i gestió de la comptabilitat pública i la informació comptable de l'Administració autonòmica, la coordinació de la dels ens que integren el sector públic autonòmic, el desplegament de la funció interventora prèvia o posterior i el control financer posterior i l'auditoria interna de la gestió economicofinancera pública.

5. Es modifica el títol de la disposició addicional segona de la Llei 2/2007, de 16 de març, que passa a ser el següent:

Integració a les escales i als cossos de nova creació

6. S'afegeix un apartat, el 7, a la disposició addicional segona de la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent:

7. El personal funcionari de l'escala d'intervenció que procedeix del cos superior, com també el personal funcionari del cos d'auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s'integra en el cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. S'afegeix un apartat, el 5, a la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent:

5. Se suprimeix l'escala d'intervenció, del cos superior de la Comunitat Autònoma. El personal funcionari d'aquesta escala s'integra en el cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final tercera

Modificacions del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifiquen els apartats 1, 5 i 6 de l'article 9 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queden redactats de la manera següent:

1. La Conselleria de Funció Pública ha d'elaborar, anualment, la relació de les places vacants i dotades pressupostàriament, que ha de constituir el projecte d'oferta d'ocupació pública, amb el contingut següent:

a) La totalitat de les places vacants de personal funcionari i laboral, agrupats separadament.

b) La divisió en els grups i subgrups de classificació corresponents, i, dins cada grup, en cossos, escales i especialitats o categories.

c) L'illa de destinació de les places vacants.

[...]

5. Les convocatòries han d'indicar el calendari previst de realització de les proves, sens perjudici dels cursos de formació que s'hi estableixin. Així mateix, a la convocatòria s'hi ha d'indicar que tots els anuncis i les notificacions a les persones interessades relatius a les convocatòries s'han de fer a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, en altres mitjans de comunicació.

6. A les convocatòries, hi ha de constar, com a mínim:

a) El nombre i les característiques de les places convocades, indicant el cos, si escau, l'escala, l'especialitat o la categoria laboral a què corresponguin i la població de destinació, com també el percentatge que es reservi a la promoció interna, en cada cas.

b) Els requisits i les condicions que han de complir els aspirants, d'acord amb el que estableix l'article 50 de la Llei 3/2007, de 27 de març.

c) Els sistemes selectius, el contingut de les proves o, si escau, les condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència que s'han de valorar, com també les normes i els criteris per efectuar aquesta valoració.

d) La determinació de les característiques i la durada del curs de formació quan sigui procedent.

e) La composició dels tribunals qualificadors.

f) La relació complementària a què es refereix l'article 61.8 del TREBEP.

g) La determinació de les característiques i conseqüències del període de pràctiques, quan sigui procedent.

h) El sistema de qualificacions i de puntuacions mínimes per superar cada prova.

i) El programa sobre el qual tractaran les proves.

j) El calendari de realització de les proves.

k) L'ordre d'actuació dels aspirants, d'acord amb el resultat del sorteig efectuat prèviament, quan escaigui.

l) El model d'instància, declaració responsable, i autoritat, centre o dependència a què s'han d'adreçar les sol·licituds, que han d'estar disponibles per als interessats a les seus electròniques corresponents i a les oficines d'assistència en matèria de registres.

2. Es modifiquen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 10 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent:

2. Per ser admès a les proves selectives corresponents i prendre-hi part, bastarà que els aspirants presentin una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies. No obstant això, les persones que al·leguin alguna discapacitat han de presentar, abans de l'inici de les proves, un certificat de l'equip multiprofessional competent, que acrediti la possibilitat de fer les tasques pròpies de les places convocades.

L'EBAP, d'ofici o a proposta del president del tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

3. Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents que es puguin presentar en els procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan de la documentació aportada telemàticament no es pugui deduir el seu caràcter de documentació original, còpia autèntica o còpia compulsada, les persones interessades han de ser requerides per aportar els originals, còpies autèntiques o còpies compulsades, amb l'advertiment que la no presentació suposa l'exclusió del procediment i la impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera.

4. Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits assenyalats en la convocatòria, s'ha de requerir els interessats pel mitjà de comunicació indicat a la convocatòria, perquè, en el termini de deu dies hàbils comptadors des d'aquesta publicació, esmenin la falta o adjuntin el document que sigui preceptiu, amb l'advertència de considerar no presentada la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment. Aquest termini no es pot ampliar.

5. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i esmenades les sol·licituds, l'autoritat convocant dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, per la qual declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos. Tant la resolució com la llista es publicaran en el BOIB i, així mateix, s'exposaran a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o el mitjà de comunicació́ que assenyali la convocatòria, com també la determinació del lloc i la data de començament dels exercicis i l'ordre d'actuació dels aspirants, si escau.

3. Es modifica l'article 11 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent:

En les convocatòries s'ha de reservar el percentatge mínim establert en el Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les convocatòries, amb independència de l'observança de la quota legal de reserva, no poden establir exclusions per discapacitats psíquiques o físiques, llevat del cas que siguin incompatibles amb l'exercici de les tasques o funcions dels llocs de treball corresponents.

4. Es modifica l'article 12 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent:

El tribunal qualificador ha d'adoptar les mesures escaients, en els casos en què ho determini l'informe del servei competent de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, perquè les persones amb discapacitats gaudeixin de les condicions idònies per fer els exercicis. En aquest sentit, per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, s'establiran les adaptacions possibles en temps i mitjans per dur a terme els exercicis esmentats.

5. Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Els tribunals són els òrgans de selecció encarregats de dur a terme les proves selectives corresponents.

Els tribunals encarregats de la selecció seran els designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a cada convocatòria. El nomenament s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies. Tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

[...]

6. Es modifica l'article 25 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent:

La convocatòria pot preveure l'acumulació d'exercicis en un mateix dia. Si els exercicis es preveuen dur a terme en dies distints, entre l'acabament d'un exercici i el començament del següent ha de transcórrer un termini mínim de tres dies hàbils i un màxim de dos mesos. No obstant això, mitjançant resolució motivada del president del tribunal, es pot ampliar el termini esmentat.

7. Es modifica l'apartat 1 de l'article 34 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Dins el termini de vint dies naturals des que es faci pública la resolució que contengui la relació d'aspirants seleccionats, aquests han d'aportar a la conselleria convocant els documents que acreditin els requisits declarats sota responsabilitat.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant la conselleria convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment i la impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera.

8. La disposició addicional del Decret 27/1994, d'11 de març, passa a tenir el contingut següent:

Disposició addicional

Seu electrònica

Totes les previsions que conté aquest Decret referides al tauler d'anuncis s'han d'entendre fetes a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final quarta

Modificacions del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 2 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

Article 2

Formes de proveïment

1. El proveïment dels llocs de treball que, d'acord amb la preceptiva relació o catàleg, corresponguin a funcionaris de carrera s'efectuarà mitjançant els sistemes de concurs obert i permanent de mèrits, de concurs obert i permanent específic i de lliure designació.

2. El proveïment dels llocs de treball que, d'acord amb la preceptiva relació o catàleg, corresponguin a funcionaris de carrera i tenguin la consideració de llocs genèrics s'efectuarà mitjançant el sistema normal de concurs de mèrits obert i permanents. Aquest sistema també es pot utilitzar per proveir llocs de treball singularitzats oberts a altres administracions.

La convocatòria per proveir aquests llocs serà quadrimestral, els mesos de febrer, juny i octubre.

3. El proveïment dels llocs de treball que, d'acord amb la preceptiva relació o catàleg, corresponguin a funcionaris de carrera i tenguin la consideració de llocs singularitzats s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs específic obert i permanent.

La convocatòria de provisió per concurs obert i permanent específic per a llocs de treball singularitzats, excepte els llocs oberts a altres administracions que també es poden convocar pel sistema de concurs obert i permanent de mèrits, s'ha de dur a terme en qualsevol moment, de manera individualitzada.

4. La lliure designació és un sistema extraordinari de provisió previst per als llocs que tenen establert expressament aquest sistema en la relació de llocs de treball, pel fet que impliquen una elevada responsabilitat o que requereixen una confiança personal per exercir-ne les funcions.

La convocatòria de provisió dels llocs de lliure designació es pot dur a terme en qualsevol moment, de manera individualitzada.

5. La relació de llocs de treball ha d'indicar expressament els llocs genèrics, els llocs singularitzats i els llocs de lliure designació.

Si en la relació de llocs de treball s'ha omès la indicació de la forma de proveïment, s'aplicarà el sistema de concurs obert i permanent de mèrits.

6. Quan les necessitats del servei així ho exigeixin o ho imposi alguna norma, els llocs de treball es podran cobrir mitjançant els procediments de redistribució d'efectius i, si escau, així com determini aquest Reglament, mitjançant adscripció provisional o comissió de serveis.

7. Els sistemes de concurs obert i permanent per mèrits, específic i extraordinari, es regularan mitjançant les bases generals i els barems negociats en la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes des de la seva aprovació per acord del Consell de Govern, que després serà tramitat com a decret, el qual les incorporarà com a annex.

2. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 3 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Els procediments de concurs obert i permanent de mèrits, concurs obert i permanent específic i sistema extraordinari de lliure designació per al proveïment de llocs de treball que han d'exercir els funcionaris de l'Administració de la CAIB es regiran per la convocatòria corresponent, el contingut de la qual s'ajustarà al que disposa aquest Reglament i a les bases i als barems aprovats per acord de Consell de Govern que ratificarà l'acord negociat en la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que després serà tramitat com a decret, el qual les incorporarà com a annex.

2. Les convocatòries per al proveïment de llocs de treball, bé siguin per concurs obert i permanent de mèrits, concurs obert i permanent específic o bé extraordinari per lliure designació, s'hauran d'anunciar mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i, si escau, en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Si es considera necessari per garantir la difusió o el coneixement de la convocatòria, aquesta es podrà publicar en altres diaris oficials o, fins i tot, en altres mitjans de comunicació públics o privats.

3. Es modifiquen els apartats 1, 4 i 6 de l'article 4 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tenguin reserva de plaça i de destinació es realitzarà mitjançant la participació d'aquests en les convocatòries per al proveïment de llocs de treball, ja sigui pel sistema de concurs obert i permanent de mèrits, pel sistema de concurs obert i permanent específic o el extraordinari de lliure designació.

4. Els funcionaris reingressats en adscripció provisional tindran l'obligació de participar durant el primer any, comptador a partir de la data del reingrés, en almenys una convocatòria del concurs obert i permanent de mèrits que es convoquin per al proveïment de llocs de treball i de sol·licitar el lloc que ocupa en adscripció provisional.

6. Tots els funcionaris reingressats en el servei actiu per la via d'adscripció provisional han de participar en almenys una de les convocatòries durant el primer any des de la data de l'adscripció provisional i obligatòriament quan es convoqui el lloc que ocupa en adscripció provisional.

4. Es modifica el títol i el contingut de l'article 7 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

Article 7

Comissions de serveis i nomenament provisional per millora d'ocupació

1. Quan un lloc de treball hagi resultat desert en la convocatòria corresponent de concurs obert i permanent de mèrits a llocs genèrics es podrà cobrir, en el cas de necessitat urgent o inajornable apreciada per l'Administració, mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació. En el supòsit de resultar desert es podrà cobrir per personal funcionari interí per borsa de treball del cos, l'escala o l'especialitat del lloc.

2. Quan un lloc de treball hagi resultat desert en la convocatòria de concurs obert i permanent de mèrits a llocs singularitzats oberts a altres administracions o de concurs obert i permanent específic, o l'extraordinari de lliure designació, es podrà cobrir, en el cas de necessitat urgent o inajornable apreciada per l'Administració, mitjançant la comissió de serveis d'un funcionari que compleixi els requisits establerts per exercir-lo en la relació de llocs de treball i d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei de la funció pública de la CAIB. En el supòsit que aquest lloc quedi desert en dues convocatòries de comissió de serveis es podrà oferir a nomenament provisional per millora d'ocupació.

També es podrà declarar amb caràcter forçós la comissió de serveis, quan és urgent proveir un lloc de treball que ha quedat vacant després d'una convocatòria de provisió ordinària o d'una comissió de serveis ordinària voluntària, no hi ha cap funcionari de carrera en la llista que compleixi els requisits per ser nomenat provisionalment en un grup o un subgrup superior i no és possible recórrer al nomenament de personal funcionari interí o no n'hi ha en condicions d'ocupar-lo.

3. Els llocs singularitzats ocupats mitjançant comissió de serveis es tornaran a convocar pel sistema de concurs obert i permanent de mèrits pels llocs oberts a altres administracions o pel sistema de concurs obert i permanent específic, en el termini màxim d'un any des del nomenament en comissió de serveis.

Després de la segona convocatòria quan el lloc és declarat desert, es pot prorrogar la comissió de serveis, per un any més, i es tornarà a convocar pel sistema de concurs obert i permanent específic l'any de la no adjudicació del lloc.

Si en la tercera convocatòria per concurs obert i permanent específic es declara desert el lloc, es podrà cobrir mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació i s'ha d'oferir pel sistema de promoció interna en la següent oferta d'ocupació pública.

4. No obstant el que disposa el segon paràgraf de l'apartat dos, també es podrà acordar la comissió de serveis corresponent, encara que no s'hagi produït cap vacant, per dur a terme tasques que, a causa del volum que comportin o per altres raons conjunturals o especials, no puguin ser suficientment ateses pels funcionaris que, amb caràcter permanent, exerceixen els llocs de treball als quals s'assignin aquestes tasques.

El funcionari que hagi d'acomplir la comissió de serveis acordada, en virtut del que disposa aquest apartat, bastarà que pertanyi al grup funcionarial en el qual es trobin classificats els llocs de treball que tenguin assignades aquestes tasques i que tenguin titulació adequada per al treball que han de fer. Per contra, no és necessari que pertanyin al cos o l'escala en qüestió.

Els funcionaris que accedeixin a una comissió de serveis per aquest sistema continuaran percebent la totalitat de les retribucions amb càrrec als crèdits corresponents al seu lloc de treball d'origen, sens perjudici, en tot cas, de les indemnitzacions per raó del servei a les quals puguin tenir dret.

Pel que fa a la resta, es regiran per les regles generals aplicables a les comissions de serveis comunes.

5. Les comissions de serveis i els nomenaments provisionals per millora d'ocupació seran autoritzades pel conseller o consellera competent en matèria de funció pública, el qual podrà sol·licitar informe previ a les respectives conselleries, si pertoca.

6. El temps prestat en comissió de serveis es tindrà en compte a l'efecte de la consolidació del grau personal corresponent al nivell del lloc de treball des del qual es produeix la comissió, tret que, mitjançant la convocatòria oportuna, s'obtengui destinació definitiva en el lloc exercit en comissió de serveis o en un altre del mateix nivell. En aquest cas es tindrà en compte per consolidar el grau corresponent aquest darrer lloc, sens perjudici del que disposa l'article 36 d'aquest Reglament.

5. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 9 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Els funcionaris al servei de l'Administració de la CAIB, qualsevol que en sigui la situació administrativa, excepte la d'aquells que es trobin en situació de suspensió ferma, que no hi podran participar mentre duri la suspensió, podran prendre part en el concurs obert i permanent de mèrits, concurs obert i permanent específic o extraordinari per a llocs de lliure designació que es convoquin si compleixen les condicions generals exigides i els requisits determinats en la convocatòria, el dia que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

2. Els funcionaris d'altres administracions públiques sols podran participar en el proveïment de llocs de treball per concurs obert i permanent de mèrits o específic o extraordinari per a llocs de lliure designació convocats per l'Administració de la Comunitat Autònoma, quan es prevegi aquesta possibilitat en la relació de llocs de treball i s'especifiqui així en la convocatòria corresponent, la qual, en aquest cas, a més de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat.

6. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 10 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Les sol·licituds per participar en els concursos obert i permanent de mèrits o específic s'han d'adreçar a l'òrgan convocant i han de contenir, com a mínim, la indicació del lloc o llocs pels quals es concursa.

Si els llocs sol·licitats són diferents, s'haurà d'indicar, també, l'ordre de preferència.

2. El termini de presentació d'instàncies, que ha de constar en cada convocatòria, no podrà ser inferior a set dies hàbils, comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Es modifica el punt 1 de l'article 12 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. En les convocatòries de concursos obert i permanent de mèrits i específic que faci l'Administració de la CAIB, hi haurà uns mèrits de consideració necessària que seran els mateixos per a totes aquestes.

8. Es modifica l'article 13 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

D'acord amb el que disposa la Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, seran mèrits de consideració necessària en tots els concursos oberts i permanents de mèrits i específic que convoqui l'Administració de la CAIB:

a) Posseir un grau personal adequat al nivell de complement de destinació del lloc convocat.

b) Valorar el treball acomplit en els llocs anteriors ocupats en la mateixa administració pública i en d'altres.

c) Tenir superats els cursos de formació i perfeccionament en escoles d'administració pública.

d) L'antiguitat.

e) Tenir el nivell de coneixement oral i escrit de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

f) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa, una comissió de serveis en atribució temporal de funcions o per la prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública.

g) Permanència en el lloc de treball amb destinació definitiva.

En el concurs obert i permanent específic s'han de valorar també, necessàriament:

a) Titulacions acadèmiques.

b) Itineraris formatius de capacitació i competència per al desenvolupament de prefectures orgàniques.

9. Es modifica l'article 14 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. La valoració dels mèrits de consideració necessària es farà d'acord amb els barems establerts en les bases generals i cada convocatòria, la qual, no obstant això, els haurà d'atribuir en funció de les circumstàncies que s'exposen a continuació:

a) Posseir un grau personal en relació amb el lloc de treball sol·licitat.

— Per tenir un grau personal consolidat i reconegut superior al nivell del lloc sol·licitat.

— Per tenir un grau personal consolidat i reconegut igual al nivell del lloc sol·licitat.

— Per tenir un grau personal consolidat i reconegut inferior al nivell del lloc sol·licitat.

b) La valoració del treball duit a terme en els llocs ocupats anteriorment a l'Administració pública s'ha de fer atenent el nivell del lloc o llocs ocupats i tenint en compte si aquest nivell era igual, inferior o superior al del lloc de treball sol·licitat. Les bases generals han d'establir un sistema d'equivalències per a les persones que acreditin haver desenvolupat treball a llocs de treball laborals.

c) Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles d'administració pública.

— Aquest mèrit es valorarà, únicament, quan el curs realitzat estigui expressament inclòs en la convocatòria, perquè la matèria sobre la qual ha tractat estigui directament relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball de què es tracti.

— La convocatòria haurà d'assignar la puntuació corresponent tenint en compte la durada del curs.

— No es podrà valorar un curs si no s'acredita haver-lo superat amb aprofitament.

d) L'antiguitat es valorarà per anys o mesos de serveis prestats. A aquest efecte, es computaran els reconeguts que s'hagin prestat abans de l'ingrés en el cos o l'escala corresponent, d'acord amb el que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre.

No es computaran, a l'efecte de l'antiguitat, els serveis que s'hagin prestat simultàniament amb altres igualment al·legats.

e) El nivell de coneixement oral i escrit de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació del certificat expedit per l'organisme o el centre oficial oportú.

Els certificats que s'han de valorar s'han de referir als tipus de coneixements següents:

— Certificat de coneixements B1

— Certificat de coneixements B2

— Certificat de coneixements C1

— Certificat de coneixements C2

— Certificat de coneixements de llenguatge administratiu

Si s'aporta més d'un certificat, ha de puntuar únicament el del nivell superior, excepció feta dels coneixements de llenguatge administratiu, la valoració del qual s'ha de sumar a la puntuació obtinguda pels altres coneixements acreditats.

f) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa, una comissió de serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública. Al personal funcionari al qual s'adjudiqui una d'aquestes comissions, o mentre presti serveis a la Unitat de Suport Conjuntural.

g) Permanència en el lloc de treball de destinació definitiva

Es valorarà la permanència en el lloc de treball des del qual es participa, sempre que s'hagi obtingut per qualsevol procediment de provisió que atorgui la titularitat d'aquest amb caràcter definitiu.

2. En el concurs obert i permanent específic i en el concurs extraordinari pel sistema de lliure designació s'han de valorar també, necessàriament:

a) Les titulacions acadèmiques expedides per universitats o centres oficials, s'han de valorar, quan escaigui, i sempre que estiguin relacionades amb les funcions del lloc de treball que es pretén, en consideració al que estableixen les bases generals i les específiques de la convocatòria.

b) Itineraris formatius de capacitació i competència per al desenvolupament de prefectures orgàniques.

2. Els mèrits de consideració necessària es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i s'acreditaran documentalment amb la sol·licitud de participació, tret que aquestes dades ja estiguin en poder de l'Administració, o si s'especifica així en la convocatòria.

En els processos de valoració, es podran sol·licitar formalment als interessats els aclariments o la documentació addicional que s'estimi necessària per constatar els mèrits al·legats, si escau.

10. Es modifica l'article 15 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Les convocatòries, a més dels mèrits de consideració necessària, podran tenir en compte els mèrits següents:

a) Diplomes o títols oficials.

b) Estudis.

c) Publicacions.

d) Supòsits relatius a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

e) Altres mèrits que s'especifiquin en la convocatòria.

2. Tots aquests, tret dels supòsits relatius a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, han d'estar directament relacionats amb la funció del lloc de treball que comporti l'atribució del mèrit corresponent.

11. Es modifica el contingut de l'article 16 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

La valoració dels mèrits als quals fa referència l'article anterior es desenvoluparà de manera concreta en les bases generals i en els barems que regulin els processos de provisió.

12. Es modifica l'article 17 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. En les bases generals i específiques de les convocatòries per cobrir llocs de treball de l'Administració de la CAIB per concurs obert i permanent de mèrits per a llocs genèrics s'hi ha de fixar, si escau, la puntuació mínima exigible per a l'adjudicació de destinació.

2. En cas d'empat en la puntuació final dels mèrits al·legats en un concurs obert i permanent de mèrits, per dirimir-lo s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als mèrits de consideració necessària i, si aquest persisteix, s'atorgarà la plaça al funcionari que tengui més antiguitat a l'Administració de la CAIB, i, si encara persisteix, a qui acrediti més antiguitat en altres administracions.

13. Es modifica l'article 19 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

Els llocs de treball inclosos en les convocatòries respectives de concursos obert i permanent de mèrits no es podran declarar deserts quan hi hagi concursants que, havent-ho sol·licitat, hagin obtingut la puntuació mínima exigida en la convocatòria concreta.

14. Es modifica el punt 1 de l'article 26 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Abans de la publicació de la resolució provisional de les adjudicacions del concurs els participants podran desistir, totalment o parcialment, de la seva sol·licitud, i caducarà el termini per renunciar o desistir de participar en el concurs.

El desistiment serà parcial quan inclogui només algun dels llocs sol·licitats.

Un cop transcorregut aquell període, doncs, les sol·licituds formulades seran vinculants per al peticionari i les destinacions, irrenunciables, tret que, abans de la presa de possessió, s'hagi obtingut una altra destinació mitjançant convocatòria pública.

15. Es modifica el punt 1 de l'article 27 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. Els funcionaris que accedeixin a un lloc de treball pel procediment de concurs obert i permanent de mèrits o específic podran ser remoguts d'aquest lloc per les causes sobrevingudes següents:

16. Es modifiquen els punts 1 i 3 l'article 28 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

1. La lliure designació constitueix un sistema de proveïment de caràcter extraordinari que s'utilitzarà per cobrir places que figurin com a susceptibles de cobrir-se per aquest sistema en la relació de llocs de treball.

[...]

3. Serà aplicable, en tot cas, a aquest sistema extraordinari de proveïment el procediment general del sistema de concurs obert i permanent específic, en tot allò que no sigui incompatible amb les peculiaritats pròpies de la lliure designació.

17. Es modifica l'article 29 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

Hauran d'acompanyar les sol·licituds de participació en el proveïment de llocs de treball pel sistema extraordinari de lliure designació, quan ho prevegi així la convocatòria, de la documentació següent:

a) Declaració d'acomplir els requisits exigits en la convocatòria per exercir el lloc de treball corresponent.

b) Títols acadèmics.

c) Acreditació dels llocs de treball exercits anteriorment, tant a l'Administració pública com a l'empresa privada, especialment referits als requisits exigits en la convocatòria.

d) Estudis, cursos realitzats i coneixements d'idiomes.

e) Acreditació dels mèrits de consideració necessària.

f) Tots els altres mèrits que es considerin oportuns.

18. Es modifica el punt 2 de l'article 38 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

2. L'accés a un altre cos o escala dins el mateix grup, dels funcionaris que acompleixin les condicions per a l'accés a aquest i que s'acullin, en la convocatòria corresponent, al torn de promoció interna es regirà mitjançant les bases generals i els barems negociats en la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes des de la seva aprovació per acord del Consell de Govern, que després serà tramitat com a decret, el qual les incorporarà com a annex.

19. Es modifica el punt 2 de l'article 39 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

2. Amb la finalitat de facilitar la promoció interna dels funcionaris mitjançant l'accés a un cos o escala immediatament superiors al propi, els primers quinze dies del mes de gener s'ha d'aprovar l'oferta d'ocupació pública per al sistema de promoció interna que ha d'incloure les places vacants de llocs genèrics i les singularitzades que així s'acordi. Abans del dia 31 de gener s'han de convocar aquests processos selectius de promoció interna.

20. Es modifiquen els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l'article 41 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queden redactats de la manera següent:

1. L'ascens per promoció interna s'ha de dur a terme mitjançant convocatòries públiques pel sistema de concurs oposició amb la participació competitiva dels funcionaris del cos o l'escala del grup inferior que compleixin els requisits exigits, amb caràcter general.

Els aspirants amb alguna discapacitat ho han d'indicar en la sol·licitud i han de precisar les adaptacions de temps i mitjans que necessitin per fer les proves.

2. En la fase de concurs, que no tindrà caràcter eliminatori, s'han de valorar els mèrits que es determinin en les bases generals i específiques que regulin aquests processos.

En cap cas, no es podrà aplicar la puntuació obtinguda a la fase de concurs, per superar exercicis de la fase d'oposició.

3. Un cop fetes les proves selectives corresponents, els funcionaris que accedeixin a altres cossos o escales pel sistema de promoció interna conservaran el grau personal que hagin consolidat, sempre que es trobi inclòs en l'interval de nivells corresponents al cos o l'escala a què accedeixin i el temps de serveis prestats en els d'origen serà d'aplicació, en tot cas, per consolidar el grau personal en el nou cos o escala.

4. Les vacants convocades per a promoció interna que restin desertes per no haver obtingut els aspirants la puntuació mínima exigida per a la superació de les proves corresponents s'han d'acumular a les que s'ofereixin a la resta d'aspirants d'accés lliure.

5. L'Administració també podrà facilitar la preparació de les proves d'accés mitjançant l'organització dels cursos corresponents i d'acord amb els criteris que s'hagin establert en la convocatòria, en tot cas.

6. Es garanteix la possibilitat d'accés per promoció interna a tots els cossos i escales, acomplint els requisits objectius indispensables, des del grup immediatament inferior.

7. En el cas de llocs de treball adscrits a més d'un grup es donarà opció, si l'Administració ho estima convenient per als interessos públics en els termes que preveu l'article 22.1 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, d'acord amb la redacció que fa l'article 17 de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de reforma del règim jurídic de la funció pública, al manteniment en el mateix lloc de treball dels funcionaris que accedeixin al grup immediatament superior mitjançant promoció interna.

En els processos d'adaptació, regulats en la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, es donarà l'opció, als funcionaris que accedeixin al grup immediatament superior mitjançant promoció interna, de mantenir-se en el mateix lloc de treball.

Els aspirants aprovats que exerceixin aquesta opció seran exclosos del sistema d'adjudicació de destinacions per l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu de la promoció interna i els llocs s'adjudicaran als següents aspirants que hagin superat el procés de promoció interna.

Les vacants inicialment convocades per cobrir per promoció interna que restin desertes, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, s'acumularan al següent procés de promoció interna o bé es negociarà que s'acumulin a les ofertes al torn lliure.

8. L'Administració, si ho estima convenient per als interessos públics, podrà acumular al torn lliure les places que deixin vacants els funcionaris que accedeixin pel sistema de promoció interna a un grup superior i als quals s'adjudiqui un lloc de destinació dels oferts en la corresponent convocatòria, sempre que siguin llocs base.

21. Es modifica l'article 40 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent:

Les proves de promoció interna, en les quals s'han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s'han de dur a terme en convocatòries independents a les d'ingrés, per a la millora de la planificació general dels recursos humans.

22. S'afegeix una disposició transitòria al Decret 33/1994, de 28 de març, en els termes següents:

De manera transitòria i fins a la implantació definitiva dels itineraris formatius, els cursos de formació i perfeccionament, impartits o superats en escoles d'administració pública, es continuaran valorant en el concurs obert i permanent específic. Aquesta valoració es farà segons les consideracions següents:

S'han de valorar, únicament, quan la matèria estigui directament relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball de què es tracti.

La convocatòria ha d'assignar la puntuació corresponent tenint en compte la durada del curs.

No es pot considerar un curs superat si no se n'acredita l'aprofitament.

 

Disposició final cinquena

Modificacions del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 1 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queden redactats de la manera següent:

1. Les persones amb discapacitats poden participar en les convocatòries de proves selectives per ingressar en els cossos i les escales de funcionaris i en les categories professionals de personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en les de promoció interna i en els concursos de provisió de llocs de treball, en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants, sempre que puguin exercir les funcions del lloc de treball.

4. Les persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit podran participar en les proves selectives que, amb reserva exclusiva i amb bases diferenciades, es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a aquest col·lectiu.

2. Els apartats 1 i 2 de l'article 2 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, queden modificats de la manera següent:

1. En les ofertes d'ocupació pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es reservarà una quota mínima del set per cent de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % fins que, progressivament, aquest col·lectiu arribi al 2 % dels efectius totals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Assolit el percentatge esmentat, les ofertes públiques han de reservar el percentatge corresponent per tal de mantenir com a mínim el 2 %.

2. La reserva mínima a què es refereix l'apartat anterior s'ha de desglossar en:

a) Un mínim del 2 % de les vacants es reservaran perquè les cobreixin persones amb discapacitat intel·lectual.

b) Un mínim del 5 % de les places vacants es reservaran perquè les cobreixin persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

Dins cada un dels percentatges anteriors es pot preveure una reserva específica per als col·lectius inclosos dins cada tipus de discapacitat que presentin una menor representació dins l'Administració.

3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 4 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

En les proves selectives, inclosos els cursos de formació o períodes de pràctica, s'establiran, per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, les adaptacions possibles de temps i mitjans per fer-les. En les convocatòries s'indicarà expressament aquesta possibilitat, i les persones interessades hauran de formular la petició d'adaptació en la sol·licitud de participació.

A aquest efecte, els tribunals o les comissions de selecció han de fer les adaptacions establertes per la Direcció General d'Atenció a la Dependència, i poden requerir l'informe i, si escau, la col·laboració dels òrgans tècnics de l'Administració laboral, sanitària, dels òrgans competents de la Direcció General de Serveis Socials o del Consell Assessor per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. S'introdueix un apartat 4 en l'article 5 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, en els termes següents:

4. Una vegada superat el procés selectiu, les persones que ingressin en cossos o escales de funcionaris o categories de personal laboral de l'Administració General de la CAIB i hagin estat admeses en la convocatòria ordinària amb places reservades per a persones amb discapacitat poden sol·licitar a l'òrgan convocant la modificació de l'ordre de prelació per a l'elecció de les places dins l'àmbit territorial que es determini en la convocatòria, per motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres d'anàlogues, que han de ser degudament acreditades. L'òrgan convocant ha de decidir aquesta alteració quan es trobi degudament justificat, i s'ha de limitar a fer la mínima modificació en l'ordre de prelació necessària per possibilitar l'accés al lloc de la persona amb discapacitat.

5. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 6 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

1. En les ofertes d'ocupació pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es pot reservar una quota mínima del 5 % dels llocs vacants per a persones amb discapacitat, que no sigui originada per discapacitat intel·lectual, sempre que tenguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. L'oferta d'aquests llocs de treball s'ha de dur a terme en un torn independent dins el torn lliure, en el qual només poden participar aquestes persones.

[...]

3. Les vacants de la reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin per aquesta reserva es podran acumular a les convocades pel torn lliure.

6. Es modifica el títol i l'apartat 1 de l'article 7 Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

Article 7

Accés de persones amb discapacitat intel·lectual

1. En les ofertes d'ocupació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més de la quota de reserva establerta en l'article anterior, s'ha de reservar una quota mínima del 2 % del global dels llocs vacants per a persones amb discapacitat intel·lectual, i que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 %.

7. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 8 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queden redactats de la manera següent:

2. En les convocatòries públiques del personal funcionari interí i laboral no permanent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota mínima del 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %, amb la distribució que estableix l'article 2.2 d'aquest Decret, excepte que l'Administració hagi assolit el 2 % d'efectius totals, cas en el qual s'ha de reservar, com a mínim, el 2 %.

[...]

4. L'adjudicació de llocs vacants ha de garantir el compliment dels percentatges establerts en l'apartat 2 d'aquest article. No obstant això, també s'ha d'oferir el lloc de treball a la persona amb discapacitat a la qual, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu, correspondria un lloc de treball del torn lliure.

Disposició final sisena

Modificacions del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l'apartat primer de l'article 3 del Decret 30/2009, de 22 de maig, que queda redactat en els termes següents:

1. El procediment ordinari de selecció de personal funcionari interí consisteix en el sistema de borses de persones aspirants provinents d'haver aprovat alguna prova sense que sigui necessari haver superat l'exercici o la fase corresponent en una convocatòria pública de selecció, ordenades d'acord amb les puntuacions obtingudes en els diferents exercicis.

A l'únic efecte de poder formar part de les borses ordinàries, les bases de les convocatòries poden establir la puntuació mínima a partir de la qual es considera que les persones han aprovat els exercicis a l'efecte de formar part de les borses. Aquesta nota pot ser distinta de la fixada en les bases per superar la prova.

2. Es modifiquen els apartats 1 i 8 de l'article 4 del Decret 30/2009, esmentat, que queden redactats en els termes següents:

1. Es considera procediment extraordinari el que es tramita preferentment mitjançant la realització d'una prova selectiva, o mitjançant la convocatòria pública d'un concurs, un cop exhaurides les borses formades per mitjà del procediment ordinari.

[...]

8. En el procediment extraordinari mitjançant concurs, el barem ha d'incloure, a més d'altres mèrits que, si escau, puguin ser adequats, els mèrits següents:

a) L'experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a les del cos, de l'escala o de l'especialitat de la borsa a la qual s'opta, la qual ha de comprendre en tot cas els serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

b) El nivell de coneixements de català superior al que s'exigeix per a l'ingrés en el cos o l'escala de l'Administració general o especial i el grup o subgrup d'adscripció corresponent a la borsa a la qual s'opta.

c) Els exercicis superats de processos selectius per oposició o concurs oposició del mateix cos, escala i especialitat de la borsa a la qual opta la persona interessada, que hagi convocat l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el període de temps determinat en la convocatòria.

d) La prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública, sempre que s'hagi prestat en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, d'acord amb les previsions contingudes en l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. S'introdueix un article 4 bis en el Decret 30/2009, esmentat, amb el contingut literal següent:

1. Per ser admès en les convocatòries dels procediments extraordinaris i prendre-hi part, basta que els aspirants presentin una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies.

Això no obstant, l'Administració pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

2. En el procediment extraordinari mitjançant una prova selectiva la documentació acreditativa dels requisits i altres aspectes declarats es pot comprovar un cop fet l'examen respecte dels aspirants aprovats. En cas contrari, s'ha de conformar una llista provisional d'aspirants segons la nota obtinguda en la prova i la puntuació assignada al nivell de coneixements de llengua catalana que hagin declarat els aspirants. Els requisits i els coneixements de llengua catalana seran comprovats per l'EBAP seguint el procediment establert en els apartats següents d'aquest article.

3. En el procediment extraordinari per concurs, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, un full d'autobaremació que té igualment la consideració de declaració responsable. La puntuació declarada vincula l'aspirant i determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació de la borsa. D'acord amb les puntuacions declarades s'ha de conformar una llista provisional de mèrits.

4. L'òrgan de selecció ha de revisar i comprovar els mèrits i les puntuacions declarades en la llista provisional seguint l'ordre de prelació dels aspirants. La revisió i comprovació dels mèrits i les puntuacions declarats es pot fer en una única comprovació pel total d'aspirants presentats o de manera parcial segons es prevegi en les convocatòries.

Si com a resultat de la comprovació feta es modifica la puntuació declarada per les persones aspirants, l'òrgan de selecció ha d'ajustar la seva posició en la relació provisional, la qual s'ha de publicar per tal que en el termini de cinc dies hàbils les persones interessades puguin presentar les al·legacions i els documents que considerin adients.

5. Si la comprovació es fa de manera parcial s'ha de respectar l'ordre de prelació, i un cop resoltes les al·legacions a la llista provisional, s'han de publicar les puntuacions definitives de les persones revisades amb la finalitat de poder emprar aquesta llista per nomenar personal funcionari interí, sempre que no s'alteri l'ordre de prelació.

La llista provisional de mèrits i la llista definitiva de puntuacions, i les seves respectives modificacions, s'han de fer públiques a la pàgina web de l'EBAP.

6. Un cop comprovats els mèrits de tots els aspirants i resoltes les al·legacions presentades, s'ha de publicar la constitució de la borsa de persones aspirants a personal funcionari interí en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 del Decret 30/2009, amb el contingut següent:

1. S'han de crear borses de treball específiques dels cossos auxiliar i subaltern de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per als supòsits en què faci falta atendre les funcions pròpies d'aquests cossos en els casos de:

a) Substitució de personal funcionari en situació de llicència, quan tengui una durada prevista no superior a nou mesos.

b) Substitució de personal funcionari en situació de reducció de jornada.

c) Subvenció de necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat per un termini màxim de nou mesos dins un període de divuit. Aquestes borses s'han de formar, en aplicació dels apartats 4 a 10 de l'article 4 d'aquest Decret, amb les persones aspirants seleccionades mitjançant una convocatòria pública, d'acord amb allò que s'estableixi en cada cas.

5. Es modifiquen els apartats 2 i 6 de l'article 7 del Decret 30/2009, amb el contingut següent:

2. També es pot fer una oferta per un període de temps entre tres i nou mesos per prestar serveis en les diferents unitats orgàniques i diferents centres d'una conselleria, un organisme autònom o un ens de dret públic sotmesos a dret privat on pugui haver-hi personal funcionari adscrit, de manera que el secretari o secretària general o l'òrgan equivalent els pugui assignar successivament diferents destinacions dins l'illa o dins una zona determinada per cobrir mancances de personal que es van produint, sense que el temps total d'aquestes destinacions superi els nou mesos en un període de divuit.

[…]

6. El personal funcionari interí que cessi en el lloc de treball s'incorpora automàticament en les borses d'aquest article de les quals formi part de la manera següent:

a) En el cas d'interinitats per substitució previstes en l'article 6.1.a) i 6.1.b), s'ha d'incorporar en el lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es varen formar aquestes borses.

b) En el cas d'interinitats per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat de l'article 6.1.c) quan la durada acumulada dels seus nomenaments com a personal funcionari interí en el mateix cos, escala o especialitat sigui inferior a nou mesos s'ha d'incorporar en el lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es varen formar aquestes borses, però únicament es pot fer un altre nomenament d'aquestes característiques fins al compliment del termini màxim de nou mesos.

c) En el cas d'interinitats per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat de l'article 6.1.c) quan la durada acumulada dels seus nomenaments com a funcionari interí en el mateix cos, escala o especialitat per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat sigui superior a sis mesos dins els darrers divuit mesos, s'ha d'incorporar en el lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda, però en situació de no disponible en aquesta borsa durant el temps necessari fins que es completi aquest període de divuit mesos.

6. Es modifiquen les lletres d), e) i f) de l'article 9.3, que queden redactades de la manera següent:

d) S'ha de constituir una borsa específica de persones aspirants amb discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de cobrir les vacants que no s'hagin pogut adjudicar amb caràcter definitiu per mitjà de les proves corresponents per a persones amb aquesta discapacitat, o bé per als llocs reservats que, per qualsevol causa, quedin vacants amb posterioritat a la cobertura definitiva.

e) Exhaurida la borsa a què fa referència l'apartat anterior o no constituïda per manca de persones aspirants d'aquestes característiques aprovades, s'ha de dur a terme la convocatòria corresponent per formar una borsa específica de persones aspirants amb discapacitat intel·lectual, d'acord amb el procediment extraordinari establert en aquest Decret.

f) Així mateix, s'ha d'oferir a les persones aspirants de les borses de persones amb discapacitat que correspongui el set per cent del total de llocs de treball que resultin vacants i, a aquest efecte, se'ls ha d'oferir, de cada cos i escala on hi hagi reserva, les vacants número 7 i les posteriors de catorze en catorze. És a dir, els llocs número 14, 28, 32, etc., i així successivament. No obstant això, se'ls han d'oferir també llocs de treball no reservats quan, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu, els correspongui, sempre que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc.

7. Es modifica l'article 11 del Decret 30/2009, que queda redactat de la manera següent:

1. El personal funcionari interí cessa en el lloc per les causes i amb els efectes prevists en la legislació de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

2. A l'efecte de substituir el personal funcionari en situació de llicència, s'ha d'entendre que en el supòsit d'acumulació de la llicència d'un mes per lactància d'un fill o filla menor de nou mesos, o de l'edat que la normativa vigent disposi, a la llicència de maternitat o de paternitat, i atès que no es produeix la reincorporació física de la persona substituïda a les funcions del seu lloc, el funcionari interí o la funcionària interina que duia a terme les funcions durant la baixa per maternitat o per paternitat pot continuar ocupant el lloc de treball i no es disposarà el cessament fins a la reincorporació efectiva de la persona titular substituïda.

3. Igualment es pot mantenir en el lloc de treball el personal funcionari interí quan el personal funcionari gaudeixi de les vacances o d'un altre tipus de llicència o de permís per qualsevol causa o obtengui una excedència per a cura de fills i filles, sense solució de continuïtat a l'acumulació de la llicència abans esmentada. Aquest personal ha de cessar en el lloc de treball quan es produeixi la reincorporació efectiva al seu lloc de treball de la persona substituïda.

4. En el supòsit que el personal substituït perdi, per qualsevol causa, el dret a la reserva del lloc de treball, el personal funcionari interí que ocupa el lloc de treball pot continuar ocupant-lo en la condició d'interinitat per vacant amb els efectes que estableix l'article 15.2.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició final setena

Modificacions del Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven

1. Es modifica l'annex 8 del Decret 62/2011, de 20 de maig, referit a les indemnitzacions corresponents a l'assistència per a l'elaboració d'exàmens, amb el contingut següent:

ANNEX 8

INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE SELECCIÓ I DELS ASSESSORS ESPECIALISTES (ARTICLES 34 I 35)

Indemnització per sessió i dia (presidència i secretaria): 85 €

Indemnització per sessió i dia (vocalies): 75 €

Indemnització per sessió i dia (assessors o assessores especialistes): 85 €

2. Es modifica l'annex 9 del Decret 62/2011, de 20 de maig, referit a les indemnitzacions corresponents a l'assistència per a l'elaboració d'exàmens, amb el contingut següent:

ANNEX 9

INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L'ASSISTÈNCIA PER A L'ELABORACIÓ D'EXÀMENS (ARTICLE 36)

 Per l'elaboració de cada cas pràctic i la seva resposta: 100 €

 Per cada pregunta test elaborada juntament amb la resposta correcta:

 GRUP A: 9 euros/pregunta

 GRUP B I C: 6 euros/pregunta

Per cada pregunta de desenvolupament elaborada que no sigui una transcripció del temari i la seva resposta: 30 euros

Disposició final vuitena

Modificacions del Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica el contingut de la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 34, que queda redactat de la manera següent:

a) Un membre del cos d'advocacia, designat per sorteig entre els advocats i advocades que han superat un procés selectiu per accedir al cos d'advocacia, en els darrers quinze anys o en les tres darreres convocatòries.

2. Es modifica el contingut de l'article 35, que queda redactat de la manera següent:

Article 35

Ocupació interina o temporal de llocs de treball del cos d'advocacia

1. L'ocupació interina o temporal de llocs de treball del cos d'advocacia s'ha d'establir mitjançant procediments ordinaris de formació de borses d'aspirants provinents d'haver superat alguna prova o exercici en les convocatòries públiques de selecció.

2. Les borses es gestionen d'acord amb la normativa general establerta per a les borses de personal funcionari interí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tenint en compte les especificitats que s'estableixen en aquest Decret, excepte pel que fa al termini de vigència, que serà indefinit.

3. Quan es prevegi que les borses ordinàries poden quedar exhaurides es pot dur a terme una convocatòria per a la formació d'una borsa extraordinària, mitjançant un procediment extraordinari que garanteixi la idoneïtat dels aspirants i a través d'un sistema que inclogui, com a mínim, dos exercicis pràctics, un de caràcter processal i l'altre de caràcter consultiu. El resultat d'aquest procediment determinarà la formació d'una nova borsa extraordinària.

Exhaurides totes les borses, la convocatòria per a la formació d'una borsa extraordinària s'ha de dur a terme de manera immediata, en un període no superior a tres mesos des que es produeix l'exhauriment, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2 d'aquest article, excepte que estigui en curs una convocatòria de proves selectives d'accés al cos.

4. Les borses posteriors són sempre preferents a les anteriors i les borses ordinàries són preferents a les extraordinàries. Les borses es gestionen d'acord amb la normativa general establerta per a les borses de personal funcionari interí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tenint en compte les especificitats que s'estableixen en aquest Decret, excepte pel que fa al termini de vigència, que serà indefinit.

5. Produïda la desocupació d'un lloc de treball d'advocat, per qualsevol causa, la crida d'aspirants per ocupar-lo interinament o temporalment s'ha de dur a terme per rigorós ordre de prelació en les borses formades d'acord amb les previsions d'aquest article.

Si, en el moment de la crida per ocupar un lloc vacant, l'aspirant que forma part d'una borsa de personal funcionari interí és també funcionari de carrera del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot optar a ocupar el lloc temporalment en comissió de serveis, d'acord amb el que preveu l'article 82.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. En cap cas no es pot ocupar temporalment un lloc de treball d'advocat o advocada si no s'acredita haver superat, com a mínim, un exercici en un procés selectiu convocat per a la cobertura de llocs de treball de l'Advocacia.

3. Es modifica l'article 37 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, que passa a tenir el contingut següent:

Article 37

Cessament de persones que ocupen interinament o temporalment llocs de treball d'advocats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El cessament de les persones que ocupen interinament o temporalment llocs de treball d'advocats de la Comunitat Autònoma s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris establerts per la Direcció General de Funció Pública, per al cessament del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb independència de si l'ocupació del lloc s'ha establert mitjançant un nomenament de personal funcionari interí o d'una comissió de serveis de personal funcionari de carrera del cos superior.

Disposició final novena

Modificació de l'article 2.2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent

L'apartat 2 de l'article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent, queda redactat de la manera següent:

2. L'acreditació del domini de la llengua catalana en els casos prevists en l'apartat anterior i en les convocatòries d'accés per concurs als cossos docents serà efectiva si es posseeixen, per a cada etapa, els certificats de capacitació següents:

a) Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o equivalent que habilita per exercir la docència a l'educació infantil i a l'educació primària i, en els casos que es determinin, en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria.

b) Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) o equivalent que habilita per exercir la docència en llengua catalana a l'educació secundària, a la formació professional, a l'educació de persones adultes i als ensenyaments de règim especial.

Per determinar les equivalències es poden tenir en compte, si escau, les titulacions o els certificats establerts en l'annex I.

Disposició final desena

Modificació de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

1. L'apartat 3 de l'article 7 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, queda modificat de la manera següent:

3. En l'àmbit específic de la contractació pública, els òrgans de contractació han d'examinar si la situació d'urgència impedeix la tramitació ordinària dels procediments de licitació, de manera que és procedent aplicar la tramitació urgent de l'expedient prevista en l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la resta de disposicions concordants, amb les particularitats previstes en l'article 50.1 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així mateix, han de procedir al despatx prioritari que regula l'article 50.2 del Reial decret llei esmentat. En la resolució o acord que iniciï el procediment s'ha de deixar constància dels elements fàctics i jurídics que autoritzen la tramitació d'urgència.

2. L'apartat 2 de l'article 19 de la Llei 4/2021 esmentada, queda modificat de la manera següent:

2. Així mateix, quan per a l'adjudicació es tengui en compte una pluralitat de criteris, el termini per a l'adjudicació del contracte o acord marc és d'un mes des de l'obertura de la proposició i de vint dies naturals si la tramitació és urgent, tret que en els plecs s'estableixi un termini diferent. En cas que no s'adjudiqui en el termini previst, les empreses admeses en el procediment poden retirar la seva proposició sense cap penalitat.

Disposició final onzena

Modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Article 41

Ocupació de llocs de treball amb caràcter temporal

1. Amb caràcter general, quan un lloc de treball amb dotació pressupostària no tengui persona titular o quedi vacant de manera temporal o definitiva, es podrà ocupar en comissió de serveis de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del mateix grup i escala que compleixi els requisits que s'estableixen per ocupar-lo. El personal funcionari en comissió de serveis té dret a la reserva del lloc de treball de procedència i a percebre les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa.

2. Excepcionalment, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, que s'han d'acreditar en l'expedient corresponent davant la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, aquests llocs de treball poden ser ocupats per personal funcionari interí nomenat per al desenvolupament de funcions pròpies del personal funcionari de carrera, sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les mitjançant personal funcionari de carrera incloses en l'oferta d'ocupació pública del mateix any o de l'any següent. La vigència màxima del nomenament serà de tres anys improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del funcionari interí.

b) La substitució transitòria de les persones titulars.

3. La selecció del personal funcionari interí de la categoria de policia local s'ha de fer entre les persones aspirants que compleixin els requisits exigits per ocupar els llocs de treball, que hagin superat el curs bàsic de policies locals de l'Escola Balear d'Administració Pública i que formin part de la borsa de treball de personal funcionari interí de la qual disposi l'ajuntament. En el cas que la borsa de treball de la categoria de policia local s'hagi exhaurit o tengui una antiguitat superior a dos anys, els ajuntaments poden convocar-ne una de nova o acudir a la borsa de la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals constituïda amb aquest objecte.

Els ajuntaments poden constituir borses de treball de la categoria de policia local, mitjançant una convocatòria pública, amb les persones aspirants ordenades d'acord amb la nota final obtinguda en el curs bàsic de policies locals de l'Escola Balear d'Administració Pública i amb el nombre d'anys complets de serveis prestats i reconeguts com a policia local. La convocatòria de la borsa ha de preveure els requisits i les condicions en què s'ha de dur a terme la seva gestió i, com a mínim, les circumstàncies següents:

a) La durada màxima de vigència de la borsa, que no pot ser superior a dos anys.

b) Les causes d'indisponibilitat dels membres de la borsa. Una causa d'indisponibilitat és prestar serveis, en el moment de la crida, com a personal funcionari de carrera o interí de la policia local en un municipi de les Illes Balears.

En tot cas, el personal funcionari de carrera que ocupi un lloc de treball mitjançant un nomenament de personal funcionari interí no té dret a la reserva del lloc de treball de procedència.

4. La conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, atenent les necessitats objectives dels diferents ajuntaments, podrà constituir una borsa d'ocupació temporal específica de la categoria de policia de manera descentralitzada per illes, mitjançant una convocatòria pública, amb les persones aspirants que ja disposin del curs de capacitació corresponent i sol·licitin la seva inclusió, ordenades d'acord amb la nota final del curs de capacitació de la categoria de policia i amb el nombre d'anys complets de serveis prestats i reconeguts en la categoria de policia.

La resolució de la convocatòria ha de determinar el termini de vigència, els requisits i les condicions en què s'ha de dur a terme la gestió d'aquesta borsa.

La vigència màxima del nomenament serà de tres anys improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del funcionari interí.

Els ajuntaments dels municipis amb 20.000 habitants o menys que ho sol·licitin podran adherir-se a aquesta borsa, amb la certificació prèvia de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears que acrediti que les dades del registre de policies locals estan actualitzades i l'acord previ de la Mesa General de Negociació en els ajuntaments en què estigui constituïda. En el cas d'ajuntaments dels municipis amb més de 20.000 habitants, per poder acudir a aquesta borsa, es necessitarà la subscripció prèvia d'un conveni de col·laboració.

2. Es modifica la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que queda redactada de la manera següent:

Disposició addicional vuitena

Borsa extraordinària per a la categoria de policia

1. Excepcionalment, quan concorrin motius justificats d'urgència i necessitat, que s'han d'acreditar en l'expedient corresponent davant la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, i no sigui possible cobrir les vacants de la categoria de policia incloses en l'oferta d'ocupació ordinària o d'estabilització, o els llocs de treball d'aquesta categoria temporalment sense ocupar, la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals podrà convocar un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica descentralitzada per illes.

La resolució de la convocatòria ha de determinar el termini de vigència, els requisits de participació, els criteris o les proves específiques de selecció, el barem de mèrits i les condicions en què s'ha de dur a terme.

La vigència màxima del nomenament serà de tres anys improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del funcionari interí.

2. Els ajuntaments dels municipis amb 20.000 habitants o menys que ho sol·licitin podran adherir-se a aquesta borsa, amb la certificació prèvia de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears que acrediti que les dades del registre de policies locals estan actualitzades i l'acord previ de la Mesa General de Negociació en els ajuntaments en què estigui constituïda. En el cas d'ajuntaments dels municipis amb més de 20.000 habitants, la participació en aquesta borsa necessitarà la subscripció prèvia d'un conveni de col·laboració.

Disposició final dotzena

Modificació del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Article 167

Proves de la fase d'oposició

1. L'ordre de realització de les proves és el que determina l'ajuntament corresponent en la convocatòria.

2. Les proves de la fase d'oposició han de ser les següents:

Escala bàsica:

a) Categoria de policia:

1r. Prova d'aptitud física.

2n. Prova de coneixements tipus test.

3r. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

b) Categoria d'oficial, accés per promoció externa:

1r. Prova de coneixements tipus test.

2n. Prova de desenvolupament.

3r. Cas pràctic.

4t. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

c) Categoria d'oficial, accés per promoció interna:

1r. Prova de desenvolupament.

2n. Cas pràctic.

3r. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

Escala executiva:

a) Totes les categories per promoció externa:

1r. Prova de coneixements tipus test.

2n. Prova de desenvolupament.

3r. Cas pràctic.

4r. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

b) Totes les categories per promoció interna:

1r. Prova de desenvolupament.

2n. Cas pràctic.

3r. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

Escala tècnica:

a) Totes les categories per torn lliure i promoció externa:

1r. Prova de coneixements tipus test.

2n. Prova de desenvolupament.

3r. Cas pràctic.

4t. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

b) Totes les categories per promoció interna:

1r. Prova de desenvolupament.

2n. Cas pràctic.

3r. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

2. Es modifica la lletra a) de l'article 170 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Article 170

Prova de desenvolupament

a) Escala bàsica

Aquesta prova per a la categoria d'oficial de l'escala bàsica consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als dels temaris que figuren en la convocatòria. La elecció d'aquests s'ha de fer per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Per a la promoció interna, en el cas d'oficial, els dos temes que s'han de desenvolupar els han de triar les persones aspirants entre tres alternatives que s'han d'establir per sorteig.

3. Es modifica l'article 172 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Article 172

Prova d'aptitud psicològica i de personalitat

1. Per a totes les escales i categories, aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de cada categoria, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat.

Aquesta prova (efectuada per un o diversos professionals de la psicologia que actuaran com a assessors del tribunal) haurà de constar de dues parts:

a) La primera consisteix a respondre un o diversos tests d'aptitud intel·lectual. Es podrà fer, si escau, en una entrevista personal per tal de completar l'estudi. El resultat serà d'apte o no apte. Quedaran eliminades les persones aspirants que no obtenguin una valoració d'apte.

b) La segona consisteix a respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de cada categoria i que poden consistir en un o diversos tests i, si escau, en una entrevista personal per tal de completar l'estudi. La seva valoració és apte o no apte. Quedaran eliminats els aspirants que no obtenguin la valoració d'apte.

2. En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els qüestionaris de personalitat han de disposar d'escales de desitjabilitat social i/o sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.

3. La consellera competent en matèria de coordinació de les policies locals pot, mitjançant una resolució, determinar el perfil competencial per a cadascuna de les categories de policia local, que haurà de tenir-se en compte en determinar el contingut de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat.

4. Es modifica l'article 188 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Article 188

Cooperació mitjançant l'assumpció de la convocatòria de les places vacants

1. D'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei 4/2013, la cooperació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb els ajuntaments mitjançant l'assumpció de la convocatòria i la realització dels processos selectius es podrà fer per delegació d'aquestes competències per part de l'ajuntament corresponent en favor de la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears.

2. La conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, podrà iniciar d'ofici el procediment per a la gestió dels processos selectius per cobrir vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, mitjançant convocatòria.

3. Les entitats locals podran delegar en la conselleria competent en matèria de policies locals la competència per a la convocatòria i la gestió de tot o part dels processos selectius. Serà requisit per a la delegació que els ajuntaments hagin aprovat la seva oferta pública abans del dia 1 de juliol, i que abans del dia 1 de juny hagin comunicat a l'Escola Balear d'Administració Pública la seva intenció de delegar aquesta competència.

L'Escola Balear d'Administració Pública disposarà d'un termini de quinze dies per informar aquests ajuntaments de la realització, o no, d'aquests processos selectius.

4. En la convocatòria que faci la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals s'hauran de fixar, com a mínim, els aspectes següents:

a) Termini en què les entitats locals poden delegar la gestió de tot o part dels processos selectius.

b) Contingut i abast que ha de tenir la delegació, que haurà de publicar-se en el BOIB, amb l'acceptació prèvia de la delegació pel titular de la conselleria competent en matèria de policies locals.

Les facultats delegades seran exercides per l'òrgan de l'entitat delegada conformement a les normes internes de distribució de competències pròpies d'aquesta entitat.

L'exercici de les facultats delegades haurà d'ajustar-se als procediments i a les mesures en general, jurídiques o tècniques, relatives a la convocatòria i gestió dels processos selectius que estableix la normativa sobre coordinació de policies locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a les normes aplicables en matèria de funció pública.

c) Obligacions per part de les entitats locals en els processos selectius.

5. S'afegeix un nou article, el 188 bis, al Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, amb la redacció següent:

Article 188 bis

Procediment de selecció que convoca la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals per a l'ingrés a la categoria de policia dels cossos de policia local i a les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local

1. La conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, ha de publicar una única convocatòria de totes les places, la selecció de les quals li hagi estat delegada, que iniciarà el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

2.  Les bases de la convocatòria s'han d'ajustar al que disposa la normativa de coordinació de policies locals i la normativa aplicable en matèria de funció pública, amb les particularitats següents:

a) La publicació de la convocatòria i de tots els actes i anuncis que hagin de ser objecte de publicació es durà a terme en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i/o a la seu electrònica.

b) La convocatòria indicarà el nombre de places convocades que corresponen a cada entitat local.

c) Les taxes corresponents als drets de examen es fixaran d'acord amb el que s'estableix en la normativa autonòmica.

3. El tribunal qualificador ha d'estar constituït per un mínim de tres membres designats per la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals.

En el que no preveu aquest punt s'ha d'aplicar el que estableix l'article 183 del Reglament.

6. Es modifica la lletra l) de l'apartat 5 i la lletra a) de l'apartat 12 de l'annex 1 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Annex 1

Uniformitat, emblemes, equipament bàsic i vehicles

5. Peces comunes a totes les uniformitats:

[...]

l) Guardapits reflector (figura 14)

S'hauran d'utilitzar en els casos en què es requereixi més visibilitat, i en tot cas per desenvolupar tasques de regulació del trànsit. Ambdós han de ser de color groc.

Exclusivament en el cas d'unitats de trànsit, aquesta peça pot anar incorporada a la peça bàsica superior que correspongui.

El guardapits ha de dur a l'esquena, de forma centrada, i a la part frontal esquerra, a l'altura del pit, respectivament, el logotip previst en els punts 1.a) i 1.b) d'aquest annex.

12. Unitats motoritzades (figures 23, 24 i 25)

a) Casc

De material de plàstic o de fibra, homologat. Amb reforços interiors i orelleres, modular o integral, groc d'alta visibilitat amb el logotip previst en el punt 1.b) a ambdós laterals.

7. S'introdueix una disposició transitòria vuitena en el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

 Disposició transitòria vuitena

Color del casc de les unitats motoritzades

Les previsions del punt 12 de l'annex 1 d'aquest Reglament no seran exigibles fins a l'1 de gener de 2028, data fins a la qual es podran utilitzar el color blanc o groc de manera indistinta.

8. Es modifica la disposició addicional tercera del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Disposició addicional tercera

Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària

Quan la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals faci ús de la possibilitat prevista en la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, la resolució que aprovi les bases de la convocatòria del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica ha de preveure la impartició i la superació del curs de capacitació de la categoria de policia. Així mateix, les bases de la convocatòria han de fixar els criteris o, si escau, les proves específiques de selecció per a l'accés al curs.

Aquest curs no forma part del període de pràctiques que regula l'article 177 del Reglament, si bé l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears l'ha d'impartir respectant el contingut, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern que es fixi per al curs de capacitació per a l'accés a la categoria de policia regulat en l'article 178, si bé, per complementar la capacitació dels aspirants a la borsa es pot incloure un període addicional de pràctiques formatives no laborals que siguin avaluables.

Les persones que acreditin haver superat el curs bàsic de capacitació d'accés a la borsa pel procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins per a la categoria de policia i el tenguin degudament actualitzat d'acord amb la normativa aplicable estaran exemptes de fer-lo en qualsevol procés selectiu d'accés. Així mateix, les persones que hagin superat aquest curs i el tenguin degudament actualitzat podran formar part de qualsevol borsa de treball convocada per a la selecció de funcionaris interins de la categoria de policia, sempre que compleixin la resta de requisits que es prevegin.

Disposició final tretzena

Modificació del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

1. Es modifica la disposició transitòria quarta del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

Disposició transitòria quarta

Agents covid

Els ajuntaments, quan hi hagi necessitats eventuals que així ho requereixin i de conformitat amb el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de règim local, poden nomenar personal funcionari interí com a agents covid per complementar la policia local en l'exercici de les funcions que s'indiquen en l'apartat 1 d'aquesta disposició. La durada d'aquests nomenaments no podrà perllongar-se més enllà del 31 de desembre de 2022.

1. Funcions dels agents covid

Els agents covid, en l'exercici de les seves funcions, tenen la consideració d'agents de l'autoritat, subordinats al personal dels respectius cossos de policia local, sense integrar-se en aquests. En els ajuntaments que no comptin amb cos de policia local estaran subordinats a l'alcalde.

No poden disposar de cap tipus d'arma i la seva uniformitat s'haurà de diferenciar clarament de la que sigui pròpia dels cossos de policia local. No han de dur distintius ni logotips. Han de dur la llegenda «Agent covid».

Sens perjudici d'altres funcions que puguin tenir assignades en els respectius ajuntaments i sense que puguin entendre's incloses en cap cas entre les seves funcions les reservades a les forces i cossos de seguretat d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, les funcions que poden exercir els agents covid són les següents:

a) Denunciar l'incompliment de les ordenances, els bans i altres disposicions i actes municipals dins el seu àmbit de competència.

b) Formular denúncies en l'exercici de les seves funcions, en la seva condició d'agents de l'autoritat.

c) Qualsevol altra que els atribueixi la legislació vigent

En qualsevol cas, l'exercici de les seves funcions s'ha de dur a terme amb el compliment estricte del que disposa la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació dels agents covid serà el de l'ajuntament al qual pertanyen, sens perjudici del que disposa la legislació vigent en cada cas per als supòsits de catàstrofe o calamitat pública.

3. Organització i funcionament

1. Amb caràcter general, els agents covid estaran sotmesos a les mateixes normes d'organització i funcionament que la resta dels funcionaris de l'ajuntament.

2. On hi hagi cos de policia local, dependran orgànicament i funcionalment del personal dels respectius cossos de policia local, i els seran aplicables les normes comunes de funcionament i, així mateix, els deures i drets que no siguin exclusius del personal sotmès a l'estatut policial establert pel mateix reglament.

4. Ingrés

1. Els llocs de personal funcionari denominats agents covid no són llocs estructurals i han de ser ocupats per personal funcionari interí per a l'execució de programes de caràcter temporal o per excés o acumulació de tasques. La durada màxima serà la que estableix l'article 10.1 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

2. Aquests llocs han de ser ocupats per personal funcionari interí pertanyent al subgrup de classificació C1.

3. La selecció s'ha de fer pel procediment de concurs.

4. S'han d'elaborar dues borses de treball, que ha de gestionar l'Escola Balear d'Administració Pública:

a) La primera borsa, que serà preferent, s'ha d'elaborar amb les persones aspirants presentades en qualsevol dels processos selectius dels darrers cinc anys que, malgrat no haver superat cap exercici, acreditin la realització del curs bàsic de policia local o el curs bàsic de bombers. La nota obtinguda en el curs serà la que determini l'ordre en la borsa de treball.

La Comissió de Valoració de la borsa preferent estarà presidida per la persona que proposi el director general d'Emergències del Govern de les Illes Balears, el secretari serà un funcionari del cos superior de l'Escola Balear d'Administració Pública, i un vocal serà designat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

b) La segona borsa, que serà subsidiària, s'ha d'elaborar amb les persones aspirants presentades en qualsevol dels processos selectius de policia local o de bombers dels darrers cinc anys que hagin superat algun exercici. L'ordre de prelació de la borsa es determinarà d'acord amb la major puntuació assolida amb la suma de la nota obtinguda en els exercicis superats.

La Comissió de Valoració de la borsa subsidiària estarà presidida per la persona que proposi el director general d'Emergències del Govern de les Illes Balears, el secretari serà un funcionari, tècnic superior de l'àrea jurídica de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, i tres vocals designats per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears entre el personal dels cossos de policia local dels ajuntaments. Els membres de la Comissió han de tenir dedicació plena durant el temps de la valoració, que s'estima d'un mes de durada.

La resolució de la convocatòria ha de determinar el termini de vigència, els requisits i les condicions en què s'ha de dur a terme la gestió d'aquesta borsa.

5. Els serveis prestats en aquestes places d'agents covid seran un mèrit en els processos de personal funcionari interí de la categoria de policia local.

5. Temporalitat

Aquesta categoria i els nomenaments derivats d'aquesta disposició transitòria obligatòriament s'extingiran el 31 de desembre de 2022.

Disposició final catorzena

Modificació de la Llei 17/2019, de 8 d'abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

3. L'apartat 6 de la disposició addicional segona de la Llei 17/2019, de 8 d'abril, queda modificat de la manera següent:

6. Els funcionaris de l'escala operativa bàsica que en el termini de cinc anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei no aconsegueixin acreditar el requisit de titulació passaran a la situació de «per extingir» en el subgrup C2, excepte que obtenguin la titulació requerida.

Disposició final quinzena

Modificació de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022

L'apartat 3 de la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, queda modificat de la manera següent:

3. A partir del segon semestre de l'exercici de 2022, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible tornarà a exercir les seves funcions, i, en conseqüència, en aquest segon semestre de 2022, i de cada un dels exercicis següents, haurà d'aprovar el pla anual d'impuls del turisme sostenible corresponent a l'any 2023, i els següents, en funció dels ingressos que es prevegin recaptar per raó de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears el mateix exercici de 2023, i de la correlativa previsió de recaptació en concepte d'aquest impost de cada un dels anys successius; tenint en compte, així mateix, els romanents a què es refereix l'article 58 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

Les actuacions inversores que es prevegin en els plans anuals esmentats, corresponents a l'exercici de 2023 i els següents, hauran de respectar les previsions de l'article 19.3 de la Llei 2/2016, considerant a la vegada, especialment, les previsions contingudes en el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021, susceptibles de finançar-se amb recursos propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final setzena

Modificacions del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

1. L'apartat 2 de l'article 15 del Decret llei 4/2022 , de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, queda modificat de la manera següent:

2. Aquest capítol s'ha d'aplicar exclusivament als contractes administratius i privats que, en data 1 de gener de 2021, es trobin en execució, o bé l'execució dels quals s'hagi iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 sempre que l'anunci de licitació s'hagi publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic abans del 30 de setembre de 2022, i únicament respecte de les variacions en el cost dels materials que s'hagin produït en el període comprès entre l'1 de gener de 2021 i la data de la sol·licitud del restabliment de l'equilibri econòmic per part del contractista.

2. L'article 16 del Decret llei esmentat queda modificat de la manera següent:

Article 16

Alteració extraordinària i imprevisible

1. A l'efecte d'aquest capítol, s'entén per alteració extraordinària i imprevisible una variació dels preus dels materials que, aïlladament o conjuntament, ultrapassi el 6 % respecte dels costs d'aquests materials prevists en el contracte.

2. A aquest efecte, s'han de tenir en compte l'índex ponderat de costs del sector de la construcció per tipologia d'obres que elabora el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i també de l'energia.

Així mateix, es poden tenir en compte els materials de construcció de baix impacte ambiental que siguin d'obtenció local, en compliment del que disposa l'article 71 de la Llei de canvi climàtic.

3. Els apartats 2 i 3 de l'article 18 del Decret llei esmentat queden modificats de la manera següent:

2. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i, en tot cas, abans de la liquidació del contracte.

3. El contractista ha d'adjuntar a la sol·licitud esmentada la documentació següent:

a) La documentació justificativa que acrediti, de manera fidedigna, l'existència d'una alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials tinguts en compte per a la formalització del contracte.

b) El càlcul de la compensació que consideri procedent i el desglossament. Per a això, s'ha de tenir en compte l'índex ponderat de costs del sector de la construcció per tipologia d'obres que elabora el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i també de l'energia.

c) En el cas de materials de construcció de baix impacte ambiental que siguin d'obtenció local, s'ha de tenir en compte el Llibre de Preus de la Construcció, publicat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca.

 

 

 

d) En tot cas, per al càlcul de la compensació, s'han de tenir en compte els paràmetres i la metodologia que pugui fixar el Consell de Govern mitjançant un acord, el qual s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final dissetena

Modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat

Les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article 4 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat queden modificades de la manera següent:

a) En declaracions conjuntes, els contribuents per als quals la quantia que resulti de la base imposable total sigui:

1r. Fins a 11.000 euros: 200 euros per fill.

2r. Entre 11.000,01 euros i 22.000 euros: 100 euros per fill.

3r. Entre 22.000,01 euros i 27.500 euros: 75 euros per fill.

b) En declaracions individuals, els contribuents per als quals la quantia que resulti de la base imposable total sigui:

1r. Fins a 7.150 euros: 100 euros per fill.

2r. Entre 7.150,01 euros i 11.000 euros: 75 euros per fill.

3r. Entre 11.000,01 euros i 13.750 euros: 50 euros per fill.

 

Disposició final divuitena

Modificació del Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de notificació i comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears

L'epígraf de l'article 4 del Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de notificació i comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

Article 4

Especificació de la base imposable pel rebuig de plantes de tractament de residus amb destinació a abocador o a incineració

 

Disposició final dinovena

Modificació de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014

1. L'epígraf de l'article 29 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, queda modificat de la manera següent:

Article 29

Creació de l'entitat pública empresarial Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears

2. L'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 8/2013, esmentada, queda modificat de la manera següent:

1. Es crea l'ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, que pot fer servir l'acrònim IRFAP, com a entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l'agricultura, la ramaderia i la pesca de competència del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'acord amb els seus estatuts, llevat que estiguin atribuïts a altres ens del sector públic instrumental.

Disposició final vintena

Modificació de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears

1. Se suprimeixen els paràgrafs del segon al cinquè de l'apartat II de l'exposició de motius de la Llei 11/2010.

2. Es dona una nova redacció a l'article 14 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 14

Establiment de línies de interès estratègic

1. Es declaren d'interès estratègic per a les Illes Balears les línies següents a fi de garantir la suficiència dels serveis:

a) Les línies regulars de transport marítim interinsular següents:

1. Entre el port de la Savina de l'illa de Formentera i el port d'Eivissa de l'illa d'Eivissa.

2. Entre el port de Ciutadella de l'illa de Menorca i el port d'Alcúdia de l'illa de Mallorca.

3. Entre el port d'Eivissa de l'illa d'Eivissa i el port de Palma de l'illa de Mallorca.

b) Per al transport marítim interinsular regular les instal·lacions portuàries següents: la Savina, Eivissa, Palma, Alcúdia, Ciutadella de Menorca, Maó, Sant Antoni i Cala Rajada.

2. A fi de garantir la suficiència del transport regular interinsular de passatgers, mercaderies o mixt, les línies d'interès estratègic es poden prestar:

Sota obligació de servei públic.

En règim de contracte administratiu.

3. Queden exclosos de la determinació anterior els transports de viatgers amb illes sense nucli de població resident estable o amb illots.

3. Es dona una nova redacció a l'article 16 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 16

Obligacions de servei públic

Les obligacions de servei públic, que tenen caràcter de mínims, són les següents:

a) Continuïtat en la prestació del servei.

Les empreses que operin en les línies d'interès estratègic han de prestar els serveis durant un temps mínim de dotze mesos consecutius, excepte per força major o incapacitat de la naviliera de continuar el servei.

b) Freqüències mínimes i regularitat:

1. Línia Eivissa - Formentera - Eivissa:

Transport de passatgers: deu freqüències diàries.

Transport de mercaderies: cinc freqüències diàries en dies laborables.

2. Línia Eivissa - Palma - Eivissa: tres freqüències setmanals.

3. Línia Ciutadella - Alcúdia - Ciutadella: una freqüència diària.

4. Es dona una nova redacció a l'article 17 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 17

Garantia

Les empreses que vulguin operar línies d'interès estratègic amb obligacions de servei públic han d'acreditar una capacitat econòmica suficient per garantir la prestació del servei.

A aquest efecte, han de disposar dels recursos financers i dels mitjans materials necessaris per iniciar i prestar de manera ininterrompuda el servei.

5. Es dona una nova una redacció a l'article 18 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 18

Prestació i càlcul de la garantia

Reglamentàriament s'han d'establir els requisits i el procediment per prestar i calcular la garantia.

6. Es dona una nova redacció a l'article 19 de la Llei 11/2010 de la manera següent:

Article 19

Principis

1. D'acord amb el que estableix el Reglament (CEE) núm. 3577/92 del Consell, de 7 de desembre de 1992, pel qual s'aplica el principi de lliure prestació i de serveis als transports marítims a l'interior dels estats membres, l'establiment d'obligacions de servei públic s'ha de limitar als requisits relatius als ports des dels quals s'ha de prestar el servei, a la regularitat, la continuïtat, la freqüència, la capacitat de prestació del servei, les tarifes aplicables i la tripulació del vaixell.

2. La imposició de noves obligacions de servei públic s'ha de fer d'una forma objectiva, transparent, no discriminatòria i coneguda prèviament per part de les persones interessades, amb la finalitat de garantir que el servei es presti en condicions de competència lliure i lleial.

3. La regulació ha de tenir atenció especial als costs derivats de la doble insularitat dels residents a les illes de Menorca i d'Eivissa, i de la triple insularitat dels residents a l'illa de Formentera.

7. Es dona una nova redacció a l'article 20 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 20

Obligacions de servei públic addicionals

Per causes excepcionals, justificades degudament, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge podrà modificar, suprimir o imposar altres obligacions de servei públic previstes en el Reglament (CEE) 3577/92 del Consell, de 7 de desembre de 1992, a les empreses que operin en línies d'interès estratègic, amb audiència prèvia als interessats amb una antelació mínima d'un mes.

8. Es modifica l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 21

Adjudicació i naturalesa

1. Quan s'acrediti que la imposició d'obligacions de servei públic no assegura una oferta adequada en quantitat i qualitat, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a fi de satisfer de forma directa o immediata la finalitat pública que representen les línies d'interès estratègic, podrà establir la prestació de serveis marítims regulars interinsulars, mitjançant un contracte administratiu especial.

9. Es modifica l'apartat 2 i se suprimeix l'apartat 5 de l'article 22 de la Llei 11/2010, de la manera següent:

Article 22

Contingut

2. Aquests contractes poden preveure una compensació econòmica, no han de tenir una durada superior a cinc anys, incloses les pròrrogues, i només se'n pot adjudicar un per cada línia declarada d'interès públic.

10. S'afegeix una disposició transitòria quarta a la Llei 11/2010, amb la redacció següent:

Disposició transitòria quarta

Capacitat econòmica

El que estableix l'article 17, relatiu a la necessitat que les empreses que vulguin operar línies d'interès estratègic amb obligacions de servei públic acreditin una capacitat econòmica suficient per garantir la prestació del servei, només és exigible a les empreses que comencin a operar a partir de l'entrada en vigor del reglament que desplegui aquesta Llei.

Disposició final vint-i-unena

Deslegalització

El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que contenen les disposicions finals tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i dotzena d'aquest Decret llei.

Disposició final vint-i-dosena

Títols competencials

Aquest Decret llei es dicta a l'empara dels articles 4,.3 12, 14, 15, 27,30.1, 30.6, 30.10, 30.28, 31.3, 31.5, 34, 35 i 36 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears relatius o relacionats amb la funció pública que, al seu torn, van legitimar l'aprovació de les respectives normes que amb aquest Decret llei es modifiquen.

Disposició final vint-i-tresena

Producció d'efectes de determinades disposicions del Decret llei 4/2022, de 30 de març

Els apartats 1, 2, 4 i 6 de la disposició final sisena del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, han de produir efectes a partir del mateix dia de la publicació d'aquest Decret llei en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final vint-i-quatrena

Vigència

Aquest Decret llei comença a vigir a partir del mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 13 de juny de 2022

 

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socías

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

 

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

 

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

 

 

 

 

​​​​​​​ANNEX 1

I. EXERCICIS I DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS SELECTIUS

1. Subgrup A1. Administració general i Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 130 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 120 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,5 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d) de l'article 8 d'aquest Decret llei.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 160 minuts.

2. Subgrup A2. Administració general i Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 110 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 100 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,6 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d) de l'article 8 d'aquest Decret llei.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 135 minuts.

3. Grup B. Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 90 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 80 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,75 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d) de l'article 8 d'aquest Decret llei.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 110 minuts.

4. Subgrup C1. Administració general i Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 70 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 60 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 1 punt; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d) de l'article 8 d'aquest Decret llei.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90 minuts.

5. Subgrup C2. Administració general i Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 40 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 1,5 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d) de l'article 8 d'aquest Decret llei.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 65 minuts.

6. Grup AP. Administració general i Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 30 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 20 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 3,00 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d) de l'article 8 d'aquest Decret llei.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 45 minuts.

7. Per a tots els grups o subgrups d'Administració general i Administració especial o grup equivalent de classificació per a personal laboral

Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 35 % (21 punts) de la puntuació total.

La qualificació de l'exercici es farà de manera mecanitzada i garantint l'anonimat.

En el cas que s'acordi anul·lar alguna pregunta perquè el plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes plantejades són incorrectes o perquè n'hi ha més d'una de correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal establirà en el mateix acord la substitució, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per d'altres de reserva, i així successivament, d'acord amb l'ordre en què figuren en el qüestionari.

El tribunal podrà acordar l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes durant la realització de l'exercici o bé com a resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional d'aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d'ofici un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment anterior a la publicació de la llista definitiva d'aprovats de l'exercici.

Si una vegada duita a terme l'operació anterior el tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts.

Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se el quadern de preguntes.

II. TEMARIS COMUNS PER A L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

1. TEMARI SUBGRUP A1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La Corona: funcions constitucionals del rei. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. El poder judicial: l'organització judicial espanyola. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 3. El Govern i l'Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L'Administració General de l'Estat: regulació i composició.

Tema 4. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 5. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i els seus objectius prioritaris.

Tema 6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 7. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears: composició, atribucions i funcionament. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Tema 8. El president o la presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. L'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.

Tema 9. L'Administració institucional. L'Administració corporativa. Especial referència als col·legis professionals. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 10. Les fonts del dret administratiu (I). Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts: la Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d'autonomia i les lleis de les comunitats autònomes.

Tema 11. Les fonts del dret administratiu (II). El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària: fonament, titulars i límits. Procediment d'elaboració dels reglaments.

Tema 12. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 13. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular, classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius: recursos.

Tema. 14. El procediment administratiu: concepte, naturalesa i principis generals. Fases del procediment: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 15. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 16. Els recursos administratius: concepte i naturalesa jurídica. Classes de recursos i regulació positiva. Requisits subjectius i objectius. El procediment administratiu en via de recurs: especialitats. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. Els procediments alternatius d'impugnació.

Tema 17. Els contractes del sector públic. Concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels contractes. Especialitats dels diversos tipus de contractes. L'encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació.

Tema 18. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i autonòmica aplicable.

Tema 19. L'activitat administrativa de servei públic. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. Modalitats de gestió indirecta. La concessió.

Tema 20. Règim jurídic del personal al servei de les administracions públiques: règim estatutari i laboral. L'Estatut bàsic de l'empleat públic. Competències de les comunitats autònomes. La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: estructura i contingut.

Tema 21. El règim jurídic del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Classes de personal. Accés. Procediments per a la provisió de llocs de treball. Carrera i promoció professional. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de conducta. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 22. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: contingut i estructura. Criteris de classificació dels crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. Les modificacions pressupostàries.

Tema 23. El procediment general d'execució de la despesa pública: fases, òrgans competents i documents comptables. El control intern i extern de la gestió econòmica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 24. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 25. La gestió de la qualitat en l'Administració pública: conceptes generals. L'avaluació de la qualitat de les organitzacions i serveis: concepte i enumeració dels principals models. Compromisos de servei i cartes ciutadanes en la normativa autonòmica: contingut i procediment. Avaluació de les polítiques públiques: concepte i tipus. Gestió i millora contínua dels processos.

Tema 26. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Assistència en l'ús de mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Sistema d'Interconnexió de Registres: concepte. Queixes i suggeriments.

Tema 27. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma d'Interoperabilitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 28. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla d'Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 29. La Llei de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 30. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

2. TEMARI SUBGRUP A2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 2. El Govern i l'Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L'Administració General de l'Estat: regulació i composició.

Tema 3. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i els objectius prioritaris.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 6. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears. El president o presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. L'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.

Tema 7. L'Administració institucional. L'Administració corporativa. Especial referència als col·legis professionals. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 8. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d'autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits.

Tema 9. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 10. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 11. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 12. Els contractes del sector públic: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L'encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació.

Tema 13. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: el personal al servei de les administracions públiques. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: principis informadors. Accés. Procediments per a la provisió de llocs de treball. Carrera professional. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de conducta. Règim disciplinari.

Tema 14. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: contingut i estructura. Criteris de classificació dels crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. El control intern i extern de la gestió econòmica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i autonòmica aplicable.

Tema 15. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 16. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Assistència en l'ús de mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments.

Tema 17. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma d'Interoperabilitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 18. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla d'Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 19. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 20. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

3. TEMARI SUBGRUP B. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 2. El Govern i l'Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L'Administració General de l'Estat: regulació i composició.

Tema 3. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i els objectius prioritaris.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 6. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears. El president o presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. L'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.

Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d'autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits.

Tema 8. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 9. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 10. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 11. Els contractes del sector públic: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L'encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació.

Tema 12. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: el personal al servei de les administracions públiques. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: principis informadors. Accés. Procediments per a la provisió de llocs de treball. Carrera professional. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de conducta. Règim disciplinari.

Tema 13. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: contingut i estructura. Criteris de classificació dels crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. El control intern i extern de la gestió econòmica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i autonòmica aplicable.

Tema 14. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 15. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma d'Interoperabilitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 16. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla d'Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 17. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 18. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

4. TEMARI SUBGRUP C1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució.

Tema 2. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 3. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari.

Tema 4. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 5. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears.

Tema 6. El president o presidenta de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears. L'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.

Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de fonts. La llei. Concepte i classes. El reglament. Fonament i límits de la potestat reglamentària. Classes de reglaments.

Tema 8. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 9. El personal al servei de les administracions públiques: classes. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de conducta.

Tema 10. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 11. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments.

Tema 12. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma d'Interoperabilitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 13. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 14. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla d'Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 15. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

5. TEMARI SUBGRUP C2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Els drets i els deures fonamentals. L'Administració pública: principis constitucionals.

Tema 2. L'Administració pública. Diferents nivells. Administració General de l'Estat, Administració autonòmica i Administració local. El municipi. La província. L'illa.

Tema 3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: objecte i àmbit d'aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb les administracions públiques.

Tema 4. El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Drets i deures del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president o presidenta de la comunitat autònoma: atribucions. El Govern de la comunitat autònoma: composició i competències.

Tema 6. El personal al servei de les administracions públiques: classes. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de conducta.

Tema 7. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 8. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre a les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Queixes i suggeriments.

Tema 9. La prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 10. El Pla d'Igualtat del personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. TEMARI GRUP AP (antic grup E). ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Els drets i els deures fonamentals. L'Administració pública: principis constitucionals.

Tema 2. La Llei del procediment administratiu comú: objecte i àmbit d'aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 3. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president o presidenta de la comunitat autònoma: atribucions. El Govern de la comunitat autònoma: composició i competències.

Tema 4. Seu electrònica: concepte. La Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: procediments i serveis. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 5. El Pla d'Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

III. TEMARIS COMUNS PER A LES ADMINISTRACIONS DELS CONSELLS INSULARS I LES ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS

1. TEMARI SUBGRUP A1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La Corona: funcions constitucionals del rei. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. El poder judicial: l'organització judicial espanyola. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 3. El Govern i l'Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L'Administració General de l'Estat: regulació i composició.

Tema 4. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 5. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i els seus objectius prioritaris.

Tema 6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 7. El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. L'autonomia local. Entitats que integren l'Administració local. Disposicions generals de les bases de règim local.

Tema 8. Els consells insulars. Característiques generals. Composició, organització i competències en el marc legislatiu estatal i autonòmic.

Tema 9. Els béns de les entitats locals. Tipologia. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. L'inventari. Les hisendes locals. Classificació dels recursos. Les ordenances fiscals i la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària.

Tema 10. Les fonts del dret administratiu (I). Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts: la Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d'autonomia i les lleis de les comunitats autònomes.

Tema 11. Les fonts del dret administratiu (II). El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària: fonament, titulars i límits. Procediment d'elaboració dels reglaments.

Tema 12. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 13. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular, classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius: recursos.

Tema. 14. El procediment administratiu: concepte, naturalesa i principis generals. Fases del procediment: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 15. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 16. Els recursos administratius: concepte i naturalesa jurídica. Classes de recursos i regulació positiva. Requisits subjectius i objectius. El procediment administratiu en via de recurs: especialitats. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. Els procediments alternatius d'impugnació.

Tema 17. Els contractes del sector públic. Concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels contractes. Especialitats dels diversos tipus de contractes. L'encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació.

Tema 18. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i autonòmica aplicable.

Tema 19. L'activitat administrativa de servei públic. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. Modalitats de gestió indirecta. La concessió.

Tema 20. Règim jurídic del personal al servei de les administracions públiques: règim estatutari i laboral. L'Estatut bàsic de l'empleat públic. Competències de les comunitats autònomes. La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: estructura i contingut.

Tema 21. La funció pública local. Classes de personal. Règim jurídic del personal de les entitats locals de les Illes Balears. Els drets i els deures de les persones empleades públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim disciplinari.

Tema 22. Els pressuposts de les entitats locals: principis i procés d'aprovació. Estructura del pressupost de despeses.

Tema 23. L'execució i liquidació del pressupost de despeses: fases. El control intern i extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local.

Tema 24. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: Portal de Transparència. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable.

Tema 25. La gestió de la qualitat en l'Administració pública: conceptes generals. L'avaluació de la qualitat de les organitzacions i serveis: concepte i enumeració dels principals models. Compromisos de servei i cartes ciutadanes en la normativa autonòmica: contingut i procediment. Avaluació de les polítiques públiques: concepte i tipus. Gestió i millora contínua dels processos.

Tema 26. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Assistència en l'ús de mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Sistema d'Interconnexió de Registres: concepte. Queixes i suggeriments.

Tema 27. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 28. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques. La violència masclista: definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.

Tema 29. La Llei de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 30. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

2. TEMARI SUBGRUP A2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 2. El Govern i l'Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L'Administració General de l'Estat: regulació i composició.

Tema 3. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i els objectius prioritaris.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 6. El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. L'autonomia local. Entitats que integren l'Administració local. Disposicions generals de les bases del règim local.

Tema 7. Els consells insulars. Característiques generals. Composició, organització i competències en el marc legislatiu estatal i autonòmic.

Tema 8. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d'autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits.

Tema 9. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 10. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 11. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 12. Els contractes del sector públic: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L'encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació.

Tema 13. La funció pública local. Classes de personal. Règim jurídic del personal de les entitats locals de les Illes Balears. Els drets i els deures de les persones empleades públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim disciplinari.

Tema 14. Els pressuposts de les entitats locals: principis i procés d'aprovació. Estructura del pressupost de despeses. L'execució i liquidació del pressupost de despeses: fases. El control intern i extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. Les subvencions públiques: concepte i procediment de concessió.

Tema 15. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable.

Tema 16. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Assistència en l'ús de mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments.

Tema 17. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 18. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques. La violència masclista: definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.

Tema 19. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 20. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

3. TEMARI SUBGRUP B. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 2. El Govern i l'Administració. Relacions del Govern amb les Corts Generals. L'Administració General de l'Estat: regulació i composició.

Tema 3. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i els objectius prioritaris.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 6. El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. L'autonomia local. Entitats que integren l'Administració local. Disposicions generals de les bases del règim local. Els consells insulars. Característiques generals. Composició, organització i competències en el marc legislatiu estatal i autonòmic.

Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts d'autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits.

Tema 8. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques: especial referència als òrgans col·legiats. L'atribució de competències als òrgans administratius: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis.

Tema 9. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 10. La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis i procediment. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 11. Els contractes del sector públic: concepte, classes i elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L'encàrrec de gestió sotmès a la legislació de contractació.

Tema 12. La funció pública local. Classes de personal. Règim jurídic del personal de les entitats locals de les Illes Balears. Els drets i els deures de les persones empleades públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim disciplinari.

Tema 13. Els pressuposts de les entitats locals: principis i procés d'aprovació. Estructura del pressupost de despeses. L'execució i la liquidació del pressupost de despeses: fases. El control intern i extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. Subvencions públiques.

Tema 14. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable.

Tema 15. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 16. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques. La violència masclista: definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.

Tema 17. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 18. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

4. TEMARI SUBGRUP C1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals. Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució.

Tema 2. L'Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. Funcions i competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 3. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia. Les fonts del dret comunitari.

Tema 4. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut d'autonomia.

Tema 5. El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. L'autonomia local. Entitats que integren l'Administració local. Disposicions generals de les bases del règim local.

Tema 6. Els consells insulars. Característiques generals. Composició, organització i competències en el marc legislatiu estatal i autonòmic.

Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de fonts. La llei. Concepte i classes. El reglament. Fonament i límits de la potestat reglamentària. Classes de reglaments.

Tema 8. L'acte administratiu: característiques generals. Requisits, validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Execució.

Tema 9. La funció pública local. Classes de personal. Règim jurídic del personal de les entitats locals de les Illes Balears. Els drets i els deures de les persones empleades públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim disciplinari.

Tema 10. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència. Dret d'accés a la informació pública: concepte d'informació pública i regles generals del procediment aplicable.

Tema 11. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre en les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments.

Tema 12. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de documents a càrrec dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 13. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 14. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques. La violència masclista: definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.

Tema 15. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals.

5. TEMARI SUBGRUP C2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Els drets i els deures fonamentals. L'Administració pública: principis constitucionals.

Tema 2. L'Administració pública. Diferents nivells. Administració General de l'Estat, Administració autonòmica i Administració local. El municipi. La província. L'illa.

Tema 3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: objecte i àmbit d'aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb les administracions públiques.

Tema 4. La funció pública local. Classes de personal. Els drets i els deures de les persones empleades públiques.

Tema 5. El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. L'autonomia local. Entitats que integren l'Administració local. Els consells insulars.

Tema 6. El personal al servei de les administracions públiques: classes. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de conducta.

Tema 7. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 8. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Canals d'atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les oficines de registre a les oficines d'assistència en matèria de registre: noves funcions. Queixes i suggeriments.

Tema 9. La prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc de treball.

Tema 10. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques. La violència masclista: definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.

6. TEMARI GRUP AP (antic grup E). ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL O GRUP EQUIVALENT DE CLASSIFICACIÓ PER A PERSONAL LABORAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Els drets i els deures fonamentals. L'Administració pública: principis constitucionals.

Tema 2. La Llei del procediment administratiu comú: objecte i àmbit d'aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tema 3. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president o presidenta de la comunitat autònoma: atribucions. El Govern de la comunitat autònoma: composició i competències.

Tema 4. Seu electrònica: concepte. La Seu Electrònica: procediments i serveis. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: Portal de Transparència.

Tema 5. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques.​​​​​​​