Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 285427
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB núm. 21/07/2012, 03/07/2014, 08/04/2017 i 03/08/2017 i de 04/12/2021) i refondre en un únic text totes les modificacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

SUMARI

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB núm. 21/07/2012, 03/07/2014, 08/04/2017 i 03/08/2017 i de 04/12/2021) i refondre en un únic text totes les modificacions

TEXT

Havent-se aprovat definitivament la modificació de l'Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB núm. 21/07/2012, 03/07/2014, 08/04/2017 i 03/08/2017 i de 04/12/2021 ) i la seva refussió en un únic text de totes les modificacions pel Ple de l'Ajuntament de dia 02/05/2022, es publica aquest per al seu general coneixement i en compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

«ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN

Capítol I. Disposicions generals

Secció 1ª. Objecte i àmbit de l'Ordenança

Secció 2ª. Drets i deures dels habitants del terme municipal

Capítol II. Normes generals de convivència ciutadana

Secció única. Normes generals de convivència ciutadana.

Capítol III. Seguretat en lloc públics

Secció única. De la seguretat en llocs públics

Capítol IV. Tràfic

Secció 1ª. Ordenació del tràfic de vehicles i persones en les vies urbanes

Secció 2ª. Trànsit d'animals i de bestiar

Capítol V. Protecció civil

Secció 1ª. Secció única. Protecció civil

Capítol VI. Patrimoni històric, artístic i cultural

Secció única. Patrimoni històric, artístic i cultural

Capítol VII. Protecció del medi ambient

Secció 1ª. Disposicions generals

Secció 2ª. Pertorbacions produïdes per renous i vibracions

Secció 3ª. Altres activitats

Secció 4ª. Contaminació marina

Capítol VIII. Fires, mercats, defensa d'usuaris i de consumidors

Secció 1ª. Disposicions generals

Secció 2ª. Fires

Secció 3ª. Defensa d'usuaris i de consumidors

Capítol IX. Cementeris i serveis funeraris

Secció única. Cementeris i serveis funeraris

Capítol X. Serveis socials, promoció i reinserció social

Secció única. Serveis socials i de promoció social.

Capítol XI. Transport públic de viatgers

Secció única. Transport de viatgers

Capítol XII. Activitats culturals, temps lliure i turisme

Secció única. Activitats culturals, temps lliure i turisme

Capítol XIII. Urbanisme

Secció única. Urbanisme

Capítol XIV. Infraestructures

Secció única.

Capítol XV. Compliment i infracció de l'Ordenança

Secció única. Compliment i infracció de l'Ordenança

Disposicions finals

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1ª. Objecte i àmbit de l'Ordenança

Article 1.- La present ordenança té com a objectiu regular l'actuació de l'administració municipal en relació amb les activitats privades que afectin els àmbits personal i dels béns i que tinguin transcendència pública en l'aspecte públic i de consciència ciutadana, determinant els drets de les autoritats locals en relació amb la competència municipal i amb els interessos generals dels veïnats.

Article 2.- L'àmbit territorial de l'Ordenança es circumscriu al terme municipal de Santa Margalida.

Secció 2ª. Drets i deures dels habitants del terme municipal

Article 3.- Els habitants del terme gaudeixen dels drets reconeguts per la legislació vigent i en la present Ordenança. El municipi, dins l'àmbit de les seves competències, vetllarà especialment pels drets de la seva ciutadania en la matèria de competència municipal, com també de qualsevol altre dret de legítim exercici per part de les entitats locals que es consideren d'interès general.

Article 4.- L'Ajuntament de Santa Margalida facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de la seva ciutadania en la vida local, articulant, per mitjà de les actuacions administratives que siguin procedents, els mitjans necessaris per tal que la ciutadania i les seves organitzacions estiguin suficientment informats sobre l'activitat municipal. Les peticions d'informació hauran d'ésser suficientment raonades, tret que es tracti a l'obtenció de certificacions d'acords i de resolucions.

Article 5.- L'Ajuntament de Santa Margalida, per mitjà de les normes que consideri convenients, promourà el desenvolupament d'associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïnats, les facilitarà la més àmplia informació sobre les seves activitats i, dins les seves possibilitats, l'ús de mitjans públics i l'accés a ajuts econòmics per a la realització de les seves activitats. De la mateixa manera, l'Ajuntament impulsarà la participació de la ciutadania en la gestió de la corporació, però sense menyscabar les competències i les facultats de decisió dels òrgans propis de govern.

Article 6.- Tots els habitants del municipi restaran obligats per les normes i disposicions contingudes en la present Ordenança. Igualment afectarà, en tot allò que pertoqui aplicar, a tota persona que es trobi en el municipi.

Article 7.- Tota persona espanyola o estrangera que visqui habitualment en el terme municipal de Santa Margalida estarà obligada a sol·licitar per escrit la seva alta en el padró municipal d'habitants. Quan una persona visqui en més d'un municipi, haurà de figurar aquí on residesqui més temps en l'any. També haurà d'inscriure el seu municipi de residència en el DNI, en la cartilla de la Seguretat Social, en el permís de conducció, si el posseís, com també en tota la documentació oficial.

Quan es formi el padró municipal d'habitants, l'obligació d'inscriure-s'hi afectarà tant les persones que resideixen habitualment en el municipi de Santa Margalida com a totes aquelles que en la data censal es trobin en el terme municipal i que no desitgin censar-se en un altre municipi en el qual residesquin més temps en l'any.

L'Ajuntament col·laborarà i prestarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per tal que els residents empadronats o els que s'empadronin puguin efectuar els canvis de domicili en la documentació a la qual es feia referència anteriorment.

Article 8.- A més dels deures que s'assenyalen en la legislació vigent, tots els habitants del municipi i les persones que s'hi trobin, estan obligats:

A prestar obediència i acatament, respecte i consideració a l'autoritat municipal, al seu personal, delegats, agents i policies locals en l'exercici de les seves funcions.

A complir les disposicions contingudes en aquesta Ordenança que els afectin, els bans de Batlia i les demés ordenances o reglament municipals.

A col·laborar amb les autoritats sanitàries en les mesures que siguin adoptades a fi de prevenir la propagació de malalties contagioses i d'evitar perjudicis a la salut pública.

Article 9.- Els propietaris d'immobles afectats per la col·locació de rètols i cartells que continguin els noms dels carrers, places i demés vies públiques, plaques de numeració d'edificis, indicadors de normes de circulació o de referència a un servei públic, estaran obligats a permetre i suportar la seva fixació, com també a respectar la seva permanència i visibilitat.

També estan obligats a permetre la instal·lació en les seves parets i enfronts, o en les dels closos i tanques, dels elements precisos i necessaris per a l'estesa de les línies de subministrament dels diferents serveis públics de competència municipal establerts o que siguin establerts.

CAPÍTOL II

NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Secció única- Normes generals de convivència ciutadana

Article 10.- L'actuació personal dins dels àmbits públics i privats, per respecte a la normal convivència ciutadana, ha de tenir com a límit el punt a partir del qual es puguin produir molèsties o pertorbacions a tercers.

Article 11.- Les normes d'aquesta Ordenança són especialment aplicable a qualsevol manifestació o conducta contrària a la normal convivència ciutadana que es produesqui en el terme municipal, amb imputació de les responsabilitats directes i subsidiàries en els normes de dret comú.

Quan el menyspreu a les normes de convivència i respecte degut a les persones depassi el límit i àmbit d'aquesta Ordenança, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent.

Article 12.- 1r. Serà sancionable tota conducta o fet individual que vagi en contra de la mesura, ordre i urbanitat exigibles per a la convivència social, no es permetrà pegar crits i bels, barallar-se i, en general, qualsevol conducta que causi o pugui causar molèsties als veïnats.

2n. També seran sancionables els fets d'exhibicionisme obscè davant qualsevol persona en la via pública, sempre que la persona se senti ofesa per aqueix fet. Així mateix no es permetrà l'exhibicionisme obscè en les vies públiques i en espais que no estiguin destinats a aqueixes finalitats, tot fent esment que si aqueixes conductes depassen l'àmbit d'aquesta Ordenança, aqueixa circumstància haurà d'ésser comunicada a les autoritats judicials.

CAPÍTOL III

SEGURETAT EN LLOCS PÚBLICS

Article 13.- L'Ajuntament de Santa Margalida participarà en el manteniment de la seguretat pública en els termes establerts per la Llei reguladora de bases local i en el marc de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, i de la normativa que les desenvolupi o substituesqui.

Article 14.- Sense perjudici del que pugui establir el Reglament del cos, la policia local de l'Ajuntament de Santa Margalida, pel que fa referència a les seves relacions amb els ciutadans, se'n cuidarà especialment:

1.- De la ordenació, senyalització y direcció del tràfic en el casc urbà, d'acord amb l'establert en les normes de circulació, com també la instrucció dels atestats amb motiu d'accidents de circulació que ocorrin dins del nucli urbà.

2.- De la policia administrativa relativa al compliment de les ordenances, bans, decrets, i demés disposicions municipals.

3.- De policia judicial, en el marc de la legislació vigent.

4.- De prestar l'auxili necessari en cas d'accidents, catàstrofe i calamitat pública.

5.- De realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries a fi d'evitar, descobrir i assegurar els actes delictius i aquells que els cometessin.

6.- D'impedir en la seva pràctica professional qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que suposi violència física o moral.

7.- D'ajudar les víctimes del delicte i d'informar-les dels seus drets.

8.- D'auxiliar tota persona en perill, malalta, accidentada o menor que discorri per la via pública.

Article 15.- A l'efecte de garantir la deguda seguretat en els llocs públics, a més de les normes del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, els locals d'espectacles. teatres, cinemes, camps d'esport, establiments d'hoteleria, restauració i similars, hauran de complir el preceptuat per la legislació que els regula, tant en el moment de la seva instal·lació o inauguració com quan ja estiguin en funcionament.

Article 16.- Els propietaris o titulars d'establiments públics, en especial bars, cafeteries, restaurants, hotels i similars i seran responsables del seu bon ordre i funcionament.

Per a tal efecte estan obligats a:

1.-No facilitar begudes alcohòliques a menors de 16 anys, a les persones que estiguin en un estat notori d'embriaguesa o a totes aquelles que així ho hagin determinat els serveis socials.

2.-No subministrar menjar i beure de cap casta fora de l'àmbit de l'establiment, entenent per àmbit de l'establiment l'interior del local i al seu cas la seva pròpia terrada, mai a damunt la vorera del carrer, a vies o espais públics.

No obstant això, l'Ajuntament pot concedir una llicència complementària per a la utilització de l'espai públic amb aqueixes finalitats o amb les que estipuli la llicència.

3.-Pel que fa referència a l'ocupació pública amb taules, cadires, pissarres, expositors i altres objectes i estris semblants, aquesta serà regulada amb la corresponent ordenança d'ocupació de la via pública.

4.-No podran realitzar activitats de música en viu, mitjançant un equip musical o televisors amb una sortida de 80 db, ni qualsevol altre tipus d'activitat musical o artística en les terrades o espais d'ús privatiu concedits per l'Ajuntament, ni en l'interior dels locals tret que, responent una sol·licitud prèvia, l'Ajuntament realitzi un estudi i resolgui la concessió d'una llicència complementària de l'activitat de funcionament concedida al seu dia.

5.-Evitar que els clients surtin a la via pública duent tassons i botelles i altres objectes de vaixella.

Article 17.- L'Ajuntament de Santa Margalida podrà obligar aquells establiments en què de forma habitual i reiterada es produesquin alteracions de l'ordre a establir un servei especial de vigilància i ordre dedicat exclusivament a aquesta finalitat, sense perjudici que puguin sol·licitar la col·laboració de la policia local per tal d'evitar els casos de vandalisme i demés alteracions que es puguin produir en els seus establiments.

CAPÍTOL IV

TRÀFIC

Secció 1ª.- Ordenació del tràfic de vehicles i persones en les vies urbanes

Article 18.- La circulació rodada i de vianants en el terme municipal s'haurà d'ajustar a les normes especials de regulació que l'autoritat municipal dicti a l'empara de l'article 7 del text aplicat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i a la normativa que pugui sorgir en l'esdevenidor.

A tal efecte s'aplicarà el Reglament general de circulació, el Reglament general de conductors, el Reglament general de vehicles i les demés normes estatals i aquelles que dicti la present Ordenança.

Article 19.- 1. L'autoritat municipal podrà, per raons de circulació, impedir aparcaments de vehicles en les vies urbanes que assenyali i prohibir el trànsit per aquelles que determini, com també dictar les disposicions oportunes a fi de regular els usos de la via pública en quant a detencions, estacionaments i aparcaments i sentits de la circulació, o establir les limitacions que consideri convenients.

2. Excepte en els llocs expressament autoritzats, es prohibeix l'estacionament de vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària i/o els 2,10 metres d'alçada a les vies i espais públics de la localitat de Can Picafort inclosos a l'espai que comprén des de la Ctra Alcúdia – Artà fins a la mar, excepte en el Passeig Colon, l'Avinguda Centre i l'Avinguda Diagonal, i els carrers Isabel Garau i Isaac Peral, on només regeix la limitació de la llargària, de forma que s'hi permet l'estacionament dels vehicles que sobrepassin els 2,10 d'alçada.

3. Excepte en els llocs expressament autoritzats, es prohibeix l'estacionament de vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària i/o els 2,10 metres d'alçada a les vies i espais públics de la primera línia del nucli de Son Serra de Marina. A la resta del nucli la prohibició només afecta als vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària.

4. La vulneració d'aquesta prohibició serà considerada com una falta lleu.

(modificació de 08 04 2017)

Article 20.- La Batlia, a proposta de la dependència responsable de regulació del tràfic, podrà establir llocs autoritzats, la reserva dels quals s'indicarà expressament. Els transportistes només empraran aquests llocs per a operacions que no dificultin el pas dels vianants, evitaran l'obstrucció de les voreres del carrer i no podran superar el temps màxim fixat per a aquestes activitats, que apareixerà indicat en un senyal.

Article 21.- 1. Igualment, a petició d'un particular o per iniciativa municipal, la Batlia podrà autoritzar, una vegada tramitat l'expedient oportú, l'establiment de llocs reservats per a l'entrada i sortida de vehicles en els edificis i solars (gual permanent).

2. En el nucli de Can Picafort i a la zona del casc antic de Santa Margalida (La Vila), qualsevol persona, propietària d'un habitatge unifamiliar, d'un edifici plurifamiliar o d'un local comercial, podrà sol·licitar una reserva d'estacionament exclusiu davant el garatge de l'immoble sempre i quan no es disposi d'autorització per a l'entrada i sortida de vehicles a través de la voravia (gual/vado) o, en cas de disposar-ne, presenti renuncia expressa oficial a la mateixa, simultàniament a la sol·licitud de la reserva d'estacionament exclusiu.

En cas d'edificis plurifamiliars, ha de tractar-se d'edificis d'una única titularitat.

A cada reserva d'estacionament que s'autoritzi, se li assignarà un número (per exemple: RE 0001).

Atorgada l'autorització, es farà entrega al titular de dues targetes adhesives vinculades a un concret número d'autorització (per exemple: RE 0001), que s'hauran de col·locar al vidre davanter al costat inferior dret.

La targeta indicarà el número d'autorització i l'adreça del garatge davant el qual s'autoritzi

l'estacionament exclusiu, de forma que només tindran dret a estacionar en aquesta reserva els vehicles que portin aquesta targeta i únicament davant l'adreça del garatge indicat a la targeta.

Malgrat la tinença de l'autorització de reserva d'estacionament exclusiu, si el vehicle que porti la targeta s'estaciona a un altra reserva d'estacionament exclusiu diferent a la prevista a la targeta o a un lloc no autoritzat per l'estacionament, es procedirà a la seva denúncia constituint una infracció lleu. En el cas de reincidència en la comissió de més de tres infraccions lleus, la sanció s'imposarà en la seva quantia màxima prevista en aquesta Ordenança.

En el supòsit en que no es disposi d'autorització de reserva d'estacionament exclusiu, l'estacionament en dits espais reservats constituirà infracció lleu. En el cas de reincidència en la comissió de més de tres infraccions lleus, la sanció s'imposarà en la seva quantia màxima prevista en aquesta Ordenança.

Un cop denunciat el vehicle que hagi comès la infracció, es procedirà a la seva retirada i depòsit a les dependències municipals amb les consegüents meritacions de les taxes previstes a la normativa fiscal municipal corresponent.

Per a l'obtenció d'una reserva d'estacionament, el propietari de l'immoble haurà de presentar una sol·licitud davant l'Ajuntament, adjuntant el darrer rebut de l'IBI i, a més, la renúncia expressa i oficial a l'autorització per a l'entrada i sortida de vehicles a través de la voravia (gual/vado) en el cas de disposar-ne.

Presentada l'anterior sol·licitud, el Departament de la Policia Local emetrà un informe sobre la procedència o no de la seva concessió, i a la seva vista, es dictarà l'oportuna resolució de batlia.

(Modificació maig 2022)

Article 22.- 1. Amb la finalitat d'evitar desperfectes i de permetre una circulació dels vianants fluïda i segura, es prohibeix que cap tipus de vehicle munti, aparqui, circuli o creui les voreres de carrer. El pas per les voreres de carrer només serà permès pels llocs establerts per a tal efecte (entrades i sortides d'edificis), en els quals generalment la voravia estarà rebaixada. El pas també serà permès als vehicles de les forces i cossos de seguretat, però quan duguin a terme les seves funcions; a les ambulàncies, en cas d'urgència assistencial; i als vehicles de bombers, durant els serveis d'extinció d'incendis i altres pròpies de la seva activitat professional.

2. Es prohibeix l'ús de skates o monopatins, a les voreres i espais reservats a vianants, tret dels llocs autoritzats.

3. La vulneració d'aquestes prohibicions serà considerada com una falta lleu i quan vagi acompanyada de la causació de perill per als vianants serà considerada greu”

(modificació de 03 07 2014)

Article 23.- En les vies que siguin qualificades com a tràfic dens o en els carrers que se senyalin quedarà prohibit l'estacionament de vehicles destinats a lloguer sense conductor que no hagin estat contractats per usuaris. Aquesta prohibició té l'objectiu d'evitar abusos en l'ocupació d'espai reservat per a places d'aparcaments en les zones properes als locals destinats al lloguer de vehicles sense conductor i d'aconseguir que l'ús de les vies destinades al tràfic sigui compatible amb distribució equitativa dels aparcaments entre tots els usuaris.

Article 24.- Amb caràcter general, s'estableix el límit màxim de velocitat a les vies urbanes i travesseres del terme municipal en 50 Km/hora per a les travesseres i en 40 km/hora per a les vies urbanes. Quan sigui considerat oportú, aqueix límit podrà ésser rebaixat, fet que serà comunicat als conductors amb la preceptiva senyalització.

Article 25.- L'Ajuntament podrà ordenar la retirada amb la grua o amb qualsevol altre mitjà de:

Els vehicles estacionats indegudament a la via pública.

Els objectes pesats, voluminosos o que, en general, dificultin la circulació de vehicles o vianants que hagin estat depositats en la via pública sense el corresponent permís municipal.

Aquesta retirada comportarà l'abonament de la taxa que l'Ajuntament consideri oportuna, que serà satisfeta per l'infractor. Aqueixa taxa haurà d'ésser abonada abans de procedir a la recuperació del vehicle retirat.

Article 26.- A l'interior del nucli urbà i de les zones urbanitzades els vianants circularan i utilitzaran per al seu trànsit i estances les voreres de carrer, passeigs o vials destinats per a aquesta finalitat i, en cas de no haver-n'hi, els més propers a la voravia.

Com a normes generals es tindrà present:

1.-El vianant procurarà evitar d'aturar-se o d'entorpir el tràfic de forma innecessària, com també eludir la immediata proximitat de la vorera de la voravia en aquelles vies d'un tràfic rodat intens.

2.-En els creuers amb altres vies s'adoptaran les precaucions oportunes a fi d'evitar accidents.

Article 27.- El creuament de qualsevol via pública s'ha de dur a terme pels punts assenyalats per a tal efecte, amb la diligència necessària per a una major seguretat i fluïdesa del trànsit. Quan el trànsit sigui regulat mitjançant instal·lacions semafòriques, se seguiran les seves indicacions en cada instant i, si això coincidís amb la presència d'agents de la policia local, se seguiran les seves ordres.

Si no existís cap senyalització especial, el vianant travessarà la calçada pel lloc més convenient i manco perillós, en el moment que la circulació de vehicles ho permeti. Abans, però, el vianant s'haurà de cerciorar que la calçada està lliure en ambdós costats, per a llavors creuar-la ràpidament tot seguint una trajectòria perpendicular al seu eix.

Article 28.- Tant els vianants com els conductors hauran de parar esment quan creuin la calçada persones que, per mor de la seva edat o d'un impediment físic, tinguin més dificultats per a creuar-la. Amb aquesta finalitat els vianants hauran d'ajudar les persones majors o impedides per tal que la seva utilització de la calçada sigui el menys perillosa possible per a la seva integritat física. De la mateixa manera, els vehicles hauran de moderar la seva marxa quan se'n temin que una d'aquestes persones creua la calçada.

Article 29.- Els propietaris d'establiments dedicats al lloguer de vehicles sense conductor i ciclomotors, pararan especial esment que els conductors d'aquests comptin amb el permís o llicència adequat, que els faculti per a la conducció del vehicle que és llogat. A aquest efecte seran responsables de la infracció d'aqueixa norma tant el titular de l'establiment com el conductor del vehicle.

Article 30.- Els propietaris de vehicles, especialment els de ciclomotors i altres vehicles destinats al lloguer sense conductor, no netejaran els vehicles de la seva propietat o de tercers en la via pública, voreres de carrer i espais públics.

Per a dur a terme aquestes tasques disposaran d'instal·lacions adequades o de zones que siguin propietat seva que no enviïn les aigües residuals resultants de la neteja a les voreres de carrer o a les vies públiques.

Secció 2ª. Trànsit d'animals i bestiar

Article 31.- Els animals domèstics hauran d'estar subjectes amb corretges o cadenes que en permetin un fàcil control. Si la seva propensió a mossegar pogués suposar cap perill per a tercers o fossin de grandària mitjana o gran hauran d'anar amb morrió. Els cans hauran d'estar registrats en el registre municipal d'identificació i dur un xip o tatuatge a la part interior de l'orella dreta. El propietari haurà de tenir el consegüent carnet d'identificació en el qual constaran el número de registre, les dades del propietari i el número de xip o tatuatge. Així mateix el propietari del ca haurà d'abonar la taxa corresponent per a l'obtenció del corresponent carnet d'identificació.

ARTICLE 32.- Els propietaris i/o conductors dels cans i altres animals domèstics hauran d'anar proveïts de borses impermeables i/o pinces per a recollir i retirar els excrements que els animals realitzin en les vies urbanes i en els parcs públics i netejar la zona afectada, tot depositant dites bosses en els contenidors de la via pública.

(modificació ordenança 21 07 2012)

Article 33.- Els animals de tir o càrrega no podran anar a lloure per les vies i espais públics, ni per les platges o parcs. Tampoc hi podran cavalcar en aquests mateixos llocs sense que s'hagin adoptat prèviament les degudes mesures de seguretat sobre el caràcter de l'animal, l'experiència del genet i dels elements addicionals. Les cavalleries només podran ésser estabulades o fermades en els indrets fixats per a aquestes finalitats per les autoritats municipals.

En tot allò no previst en la present Ordenança i que faci referència al trànsit d'animals i bestiar serà d'aplicació el contingut en el Reglament regulador del transport urbà d'autotaxis i galeres.

El trànsit de cavalleries en general s'ajustarà en tot cas a la legislació estatal com també a tot el dispost en aquestes ordenances.

El propietari serà responsable en tot moment i en tot cas dels danys que ocasioni l'animal de la seva propietat.

Els propietaris d'animals que circulin per les vies públiques hauran d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que cobresqui els possibles danys que pugui ocasionar l'animal.

Article 34.- Per raons higièniques i sanitàries queda prohibida l'entrada de cans, moixos o de qualsevol altra casta d'animals domèstics o domesticats en locals d'espectacles públics, esportius o culturals, com també la seva circulació per platges o piscines públiques durant la temporada de banys.

Queden exceptuats d'aquest article els cans guies que utilitzin els invidents quan estiguin duent a terme aquestes tasques.

Article 35.- Els animals que vagin a lloure per les vies públiques seran recollits pels serveis municipals i depositats en les instal·lacions municipals existents per a tal efecte. Aquests animals estaran a disposició dels seus propietaris durant un termini de 10 dies, els quals els podran retirar quan hagin justificat prèviament la seva condició i hagin abonat les despeses d'alimentació del bestiar, la taxa del servei i la multa corresponent.

Una vegada transcorregut aqueix termini sense l'aparició del propietari, tot considerant la classe d'animal, les seves possibilitats de manteniment, el seu valor o cap altra circumstància que l'autoritat competent consideri oportuna, serà determinat:

1.- El seu anunci com a animal abandonat.

2.- La seva entrega a entitats, institucions protectores d'animals o persones interessades.

3.- El seu sacrifici.

Tot això sense perjudici de l'adopció les mesures especials que siguin necessàries per raons sanitàries o per altres.

Tots els ciutadans del terme municipal hauran d'informar les autoritats en cas que sàpiguen o que sospitin que un animal té la ràbia. Aquest no podrà ésser sacrificat sense que, prèviament, el professional pertinent nomenat per l'administració municipal n'hagi dictat l'ordre de reclusió en dependències amb aqueixa finalitat a fi d'observar-ne l'evolució, n'hagi ordenat el sacrifici o la devolució al propietari.

CAPÍTOL V

PROTECCIÓ CIVIL

Secció 1ª. Protecció civil

Article 36.- L'Autoritat municipal vetlarà per la protecció civil dins del terme municipal. Per a tal efecte s'establiran les mesures oportunes de coordinació amb les autoritats i organismes competents de l'Administració central i autonòmica en els termes establerts per la Llei, aportant els mitjans i tots quants de dispositius siguin necessaris servesquin per a la defensa de les persones i dels seus béns.

Article 37.- L'Ajuntament elaborarà un Pla d'emergències per al terme municipal de Santa Margalida en el qual hauran de constar tots els mitjans possibles amb què compta per a fer front a una catàstrofe o emergència. També haurà de procurar que els serveis municipals comptin amb personal adequat per a protecció civil i de la seva formació continuada. També estaran connectats de forma permanent amb el centre d'emergències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant sistemes informàtics.

Article 38.- En situacions d'emergència, quan es produesquin casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, fos quina fos la causa que la produís, tots els veïnats estaran obligats a prestar auxili a favor de les persones i coses, com també a executar i complir totes aquelles mesures que la Batlia consideri convenient adoptar.

CAPÍTOL VI

PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC

Article 39.- L'Ajuntament de Santa Margalida vetlarà per la conservació del patrimoni històric i artístic existent en el terme municipal al qual es refereix l'article 1.2 de la Llei 16/85 del 16 de juny i adoptarà les mesures oportunes per tal d'evitar el seu deteriorament, la seva pèrdua, destrucció o espoli i notificarà a l'administració competent qualsevol amenaça o dany que sofresquin o les dificultats que es presentin per tal de procedir a la seva conservació. Així mateix, l'Ajuntament de Santa Margalida exercirà les demés funcions que s'assenyalen en la legislació vigent i, més específicament, en la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Amb aqueixa finalitat, la Policia Municipal, l'Àrea de Cultura i Patrimoni, la de Vies i Obres i la d'Urbanisme disposaran del catàleg dels béns d'interès cultural (BIC) i béns catalogats (BC) del terme de Santa Margalida inventariats en els respectius registres insulars. D'altra banda, l'Ajuntament de Santa Margalida comunicarà als propietaris dels béns catalogats detallats en els padrons de contribució rústica i urbana la inclusió de la seva propietat en els catàlegs, a fi d'evitar danys o destruccions involuntàries que, en tot cas, són penades per la Llei, sense que l'Ajuntament en tengui cap responsabilitat si es produeixen.

Article 40.- Qualsevol persona que descobresqui restes arqueològiques o paleontològiques, sigui quina sigui la seva naturalesa o ubicació, ho comunicarà de tot d'una a l'autoritat municipal per tal que adopti les mesures oportunes en l'àmbit de les seves competències.

Article 41.- Tal com assenyala l'art. 93 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears és competència de l'Ajuntament de Santa Margalida senyalitzar l'emplaçament dels béns del Patrimoni Històric que es trobin en el seu terme municipal, ordenar-ne les vies d'accés i adoptar les mesures pertinents respecte del trànsit de persones i vehicles. Així mateix, la Policia Municipal vetlarà per la conservació de totes les instal·lacions de senyalització, promoció i protecció d'aquestes restes, com també per la seva neteja. Per a tal efecte seran sancionades, d'acord amb aquesta Ordenança i independentment de tot allò previst en la Llei de patrimoni, totes aquelles persones que embrutin o deteriorin els béns catalogats o els elements instal·lats per a la seva protecció, senyalització o promoció.

CAPÍTOL VII

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Secció 1ª. Disposicions generals

Article 42.- Les presents normes regulen l'actuació municipal per a la protecció i defensa del medi ambient en el municipi de Santa Margalida Totes les instal·lacions, aparells, construccions, obres, mitjans de transport i, en general, tots els elements, activitats i comportaments que produesquin renous, vibracions, sons, fums, etc.; o que suposin la contaminació del medi ambient o que ocasionin molèsties o causin perill per al veïnat, queden sotmeses a les prescripcions de la present Ordenança. i de les més específiques que es puguin crear més envant. Tot l'anterior serà d'obligat compliment en l'àmbit del terme municipal.

Així mateix es vetlarà especialment per la protecció de la naturalesa del municipi. Amb aquesta finalitat s'establiran els serveis i s'organitzaran les campanyes que siguin considerades adients per a la consecució d'aquest objectiu.

Article 43.- l'Ajuntament de Santa Margalida i, en la seva representació, la Batlia, exigirà d'ofici o mitjançant una instància a part, l'adopció de les mesures correctores necessàries, com també senyalarà les limitacions, ordenarà les inspeccions i aplicarà les sancions que siguin procedents com a resultat de la instrucció de l'oportú expedient.

Secció 2a.- Pertorbacions per mor de renous i vibracions

Article 44. - L'actuació municipal estarà encaminada a aconseguir que els renous i les vibracions que siguin evitables no depassin els límits que s'assenyalin en les normes vigents i que en cap cas es produesquin en domicilis de tercers o vies públiques durant hores nocturnes.

Article 45.- No es podran produir renous o vibracions evitables que transcendesquin els nivells sonors o les vibracions màximes permeses per la Comunitat Autònoma. Els responsables de la seva emissió hauran d'adoptar les pertinents mesures correctores per tal d'evitar que sobrepassin els límits permesos.

Article 46.- Els renous, veus , músiques, vibracions o altres fonts sonores s'hauran d'atendre a les següents normes:

1.-En edificis destinats a habitatge o residències dins d'un nucli urbà o zona urbanitzada.

a.-El renous i les vibracions no podran transcendir a la via pública o a la comunitat veïnal, especialment durant les hores de descans nocturn, en condicions d'alterar-lo. Mitjançant l'oportú ban de Batlia s'establirà l'horari que s'entén com a “nocturn”, horari que serà fixat tenint en compte les circumstàncies i èpoques de l'any, les activitats o sistemes de vida de la zona i costums tradicionals.

b.- Les activitats artesanals en domicilis que excepcionalment es realitzin i puguin causar molèsties als veïnats, s'autoritzaran, al seu cas, una vegada instruït prèviament l'expedient sumari i amb audiència dels possibles afectats.

c.-La tinença de cans i d'altres animals domèstics que amb els renous que emetesquin puguin pertorbar el descans normal dels ciutadans serà corregida mitjançant la sanció que li pertoqui.

2.- En locals comercials, bars, cafeteries, discoteques, hotels i empreses industrials

a.-En els llocs de feina seran observades les mesures correctores sobre renous i contaminació acústica que hagin estat assenyalades o que siguin assenyalades per la legislació vigent d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i en aquestes Ordenances.

b.-En els locals d'esplai públic com, bars, cafeteries, discoteques, hotels, cinemes, teatres, etc., seran adoptades totes les mesures d'insonorització precises.

No serà permesa l'existència d'altaveus o dispositius de reproducció sonora o televisions amb altaveus potents, en la part exterior dels locals

c.-Aquests locals hauran de tenir els altaveus orientats cap al centre del local i hauran de comptar amb un dispositiu de seguretat que paralitzi la música quan excedesqui els db. que permetin que causi molèsties als veïnats confrontants o en les vies públics.

Dits dispositius hauran d'estar precintats com també els altaveus, sense que es puguin desprecintar i en cap cas podran ésser desprecintats.

d.-Aquests locals podran ser inspeccionats pels agents encarregats d'efectuar les mesures sonomètriques i podran comprovar que els precintes no han estat tocats i que el dispositiu de seguretat no hagi modificat.

e.- Els agents inspectors tendran experiència i formació i hauran duit a terme cursos sobre control de renous per a garantir que les mesures es realitzin de forma correcta.

f.-Els locals que es negassin a col·laborar amb els agents quan aquests vulguin fer les inspeccions o que els faltassin lleument al respecte seran sancionats amb la multa corresponent.

3.. En llocs d'ús públic (carrers, places, jardins, terrasses, etc.)

A) L'organització de ball, revetles, actuacions artístiques o musicals o altres actes semblants hauran de menester la llicència prèvia municipal.

B) El descans i la tranquil·litat dels veïnat no podran ésser pertorbats amb càntics o altercats, ni tampoc ningú podrà proferir veus o crits, ni utilitzar elements sonors de tons estridents o volums excessius o molests.

4. Renous procedents de vehicles a motor

A) Tant a la via publica com en l'interior d'edificis i tant en de dia com en de nit, s'impedirà que l'ús de motors, botzines o altres elements sonors pugui alterar la normal convivència ciutadana,

B) Queda prohibit l'ús de botzines o senyals acústics dins dels nuclis de població, excepte en els casos d'un perill imminent d'atropellament, col·lisió, o quan es tracti de serveis d'urgència.

C) Els renous que depassin els límits autoritzats per les normes de tràfic vigents; el funcionament continuat de motors de forma innecessària o intencionada, com també la utilització dels mitjans acústics dels vehicles en zones urbanes, seran motiu de la sanció corresponent.

5. Altres activitats

A) Amb caràcter general, queda prohibit fer servir qualsevol dispositiu sonor amb fins de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, quan els seus nivells excedesquin els assenyalats en la normativa vigent. En tot cas hauran de comptar amb llicència municipal de funcionament.

B) Qualsevol altra activitat que comporti una pertorbació per renous, sons o vibracions que causin molèsties al veïnat i que sigui evitable observant un comportament cívic i de respecte al descans dels altres veïns, es considerarà sotmesa al règim sancionador d'aquesta ordenança.

Article 47.- És competència municipal vigilar totes quantes alteracions es puguin produir en la comunitat per renous, sons o vibracions, com també imposar la consegüent sanció quan aquestes normes siguin infringides.

Si qualcú fa cas omís dels agents de la Policia Local, la Batlia podrà ordenar el precinte cautelar dels elements que produeixen les molèsties, el qual es mantendrà fins que un tècnic competent en la matèria certifiqui l'efectivitat de les mesures adoptades.

Secció 3a - Altres activitats

Article 48.- No podran autoritzar-se instal·lacions de les quals emanin fums, olors o vapors directament a la via publica, per la línia d'enfront o per patis comuns, tant si es tracta de façanes com si són d'activitats [tant si es tracta de façanes de domicilis particulars com de locals en els quals s'exerceixen actvitats], els quals hauran de conduir-se per fumerals.

Article 49.- Queda prohibit estendre o exposar robes, peces de vestir i elements domèstics en balcons, finestres o terrasses exteriors que es trobin situats la vista des de la via publica o que hi siguin visibles.

Article 50.- Tota quanta acció que produesqui o que pugui produir danys a l'arbrat, als jardins i a qualsevol tipus d'instal·lacions en espais públics o per a ús i servei públic serà objecte de sanció.

Article 51.- Els propietaris, inquilins o gerents de locals o habitatges particulars que disposin d'un sistema d'alarma sonora, hauran de posar en coneixement de la policia local la ubicació i instal·lació d'aqueixa alarma i hauran d'omplir una fitxa amb les dades necessàries a fi de poder localitzar l'encarregat de desactivar-la en cas de falsa alarma o intent de robatori.

Article 52.- En el cas que la posada en funcionament de l'alarma i les dades per a la localització de l'encarregat de desactivar-la, no hagin estat comunicades la Policia Local, aquesta podrà procedir a cercar els mitjans necessaris per a desactivar-la. Les despeses que això ocasioni, com també la corresponent multa, hauran d'esser satisfetes per l'infractor d'aquest article.

Article 53.- L'Ajuntament posarà a disposició dels ciutadans un punt verd per a la recollida selectiva de fems.

Secció 4ª. Contaminació marina

Article 54.- En cap cas es permetrà el abocament d'aigües residuals a la mar i seran severament sancionats els que infringesquin aquesta norma.

Article 54 bis.- Les infraccions de les conductes que estiguin tipificades dins aquest Capítol es consideraran greus.

(BOIB núm. 167 de 4/12/2021)

CAPÍTOL VIII

FIRES, MERCATS I DEFENSA DE CONSUMIDORS I USUARIS

Secció 1ª. Fires

Article 55.- Les fires, concursos i exposicions que se celebren en el terme municipal requeriran l' autorització prèvia de la Batlia.

Els organitzadors d'aquest tipus d'actes adoptaran les adequades mesures de seguretat, ornament i higiene en els locals o terrenys on s'hagi de celebrar.

Quan els actes a celebrar també requeresquin l'autorització d'una altra autoritat o organisme, els organitzadors de l'acte se n'hauran de proveir i demostrar aqueixa circumstància a la Batlia.

Si l'activitat requerís una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir els possibles incidents, altercats o danys, l'autoritat podrà sol·licitar que li acreditin la possessió de l'esmentada assegurança.

Article 56.- En tot cas, els actes citats en l'article anterior s'hauran de celebrar en els llocs indicats per la Batlia i, si es tracta de propietat particular, tenir el consentiment previ de l'amo. Els promotors i organitzadors seran els encarregats de sol·licitar els permisos i autoritzacions, com també els responsables dels danys causats, quan no s'hagin adoptat les mesures de seguretat pertinents per a impedir-los.

Article 57.- Si s'ha d'encendre foc durant el transcurs de l'activitat, els seus organitzadors hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany a la propietat pública o privada.

Article 58.- L'Ajuntament de Santa Margalida, si autoritza la celebració d'actes multitudinaris, facilitarà als seus organitzadors la col·laboració de la Policia Local que sigui necessària, en matèria de seguretat, per a mantenir l'ordre i per desenvolupament normal de l'acte, com també la tranquil·litat dels assistents.

Article 59.- Queda terminantment prohibit disparar armes de foc, coets, petards, traques, bolles explosives i castells de focs artificial, com també elevar globus amb metxes o esponges enceses sense l'autorització de la Batlia L'autorització expedida la Batlia per al tir de coets, traques, focs d'artifici, etc., expressaren el lloc o llocs on es podrà dur a terme i les mesures per a la previsió de sinistres que hauran d'adoptar els organitzadors dels actes.

Aquests darrers, si no adopten aqueixes mesures de previsió, seran els responsables de les possibles situacions de perill, a més de rebre la sanció que pertoqui per haver infringit les disposicions de l'Ordenança.

Article 60.- Les barraques, parades, etc. seran instal·lades en els llocs o zones assenyalades per la Batlia, una vegada que n'hagin obtingut la llicència pertinent.

Article 61.- La celebració de les festes populars tradicionals haurà d'ésser autoritzada per la Batlia. Aquesta les autoritzarà, si és procedent, sempre que els seus organitzadors hagin obtingut les autoritzacions prèvies que pertoquin.

Secció 2a - Mercats

Article 62.- L'Ajuntament de Santa Margalida, si ho considera convenient, podrà establir la prestació del servei de mercat municipal mitjançant les modalitats de gestió de serveis que consideri més adequades.

Article 63.- L'Ajuntament de Santa Margalida també podrà establir mercats periòdics, ocasionals o estacionals en vies o espais públics, que hauran de reunir les següents característiques:

1.- Mercats periòdics: Aquells que s'autoritzin en llocs o vies públics determinades, amb periodicitat habitual i determinada.

2.- Mercats ocasionals: Aquells que s'autoritzin en llocs públics en forma de mercadets esporàdics, que s'instal·lin durant la celebració de festes o esdeveniments populars.

3.- Mercats estacionals: Els que es dediquen a la venda estacional en llocs públics.

4.-Mercats turístics d'artesania estacionals: Aquells que s'autoritzin en l'època turística estival per a la venda de qualsevol tipus d'artesania manual de qualsevol país.

Article 64.- Els mercats o mercadets que s'instal·lin en la via publica, s'hauran d'atendre a les següents normes:

1.- A l'hora que la Batlia hagi fixat amb caràcter general, els cotxes, camions i vehicles de tot tipus hauran d'haver efectuat totes les operacions de càrrega i descàrrega i haver aparcat fora del recinte del mercat.

2.- Els llocs de venda hauran d'esser desmuntables i transportables, tenint en compte que la instal·lació haurà de complir les condicions de seguretat i higiene que prevegi la normativa especifica vigent en cada moment, i hauran de comptar amb l'oportuna llicència.

3.- Els responsables de les parades hauran de garantir els productes que venen al mercat i, en cas de reclamació, s'aplicaran les disposicions contingudes en la Llei de consumidors vigent. L'incompliment de cap d'aqueixes normes podrà ocasionar la suspensió de la llicència i la pèrdua dels abonaments realitzats a més de la consegüent multa.

Article 65.- Per a l'exercici de la venda en els mercadets, els comerciants hauran de reunir els següents requisits

1.- Estar donats d'alta en els epígrafs corresponents de quota de la llicència fiscal, i estar al corrent de pagament.

2.- Estar dats d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui.

3.- Complir els requisits que establesquin les reglamentacions específiques aplicables als productes que oferesquin al públic, fent especial esment a l'exhibició dels preus dels productes.

4.- En el cas de comerciants estrangers, aquests hauran d'acreditar que compten amb permís de residència i treball.

5.- Posseir la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat.

6.- Satisfer les taxes i tributs que establesquin les ordenances o normes municipals.

7.- No es podran vendre productes procedents d'actes il·lícits, recaptacions o falsificacions. Si això es fes o n'hi hagués indicis, la Policia Local procedirà a requisar el gènere fins que el venedor acrediti la seva legitima procedència.

8.- No es podrà exercir l'activitat al mercat sense llicència municipal. En aqueix cas la policia local procediria a desmuntar i a requisar el gènere i les parades mòbils utilitzades per a aqueixa finalitat. No obstant això, el batle, per mitjà d'un ban per a tal efecte pot ordenar que les parades buides siguin ocupades provisionalment per venedors sense llicència i que els sigui cobrada una taxa per a cada dia d'utilització.

Article 66.- Els articles i mercaderies del mercat, seran col·locats per a la seva venda en els espais delimitats per l'Ajuntament per a tal fi i cada venedor al lloc que li correspongui. Aquest lloc serà assenyalat en el cartó que l'Ajuntament proporcionarà al venedor quan li concedesqui la llicència. Desobeir aquesta ordre pot comportar la pèrdua de la llicència i la pertinent multa.

Secció 3a - Defensa de consumidors i usuaris

Article 67.- L'Ajuntament de Santa Margalida promourà i exercirà la defensa dels consumidors i usuaris en l'àmbit de les seves competències.

Per a tal efecte podrà crear oficines i serveis d'informació i educació dels consumidors i usuaris en els llocs que consideri oportuns, d'acord amb les necessitats dels ciutadans, i fomentarà i farà costat a les associacions de consumidors i usuaris.

Igualment, per mitjà dels serveis que establesqui, tindrà facultats per a inspeccionar tots aquells productes i serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat, comprovar-ne el seu origen i identitat i que compleixen la normativa vigent en matèria de preus, etiquetatge, presentació, publicitat, com també els altres requisits o signes externs que fan referència a les seves condicions d'higiene, sanitat i seguretat.

Article 68.- L'Ajuntament, per tal de procedir a la defensa dels interessos dels consumidors i usuaris i a la protecció de la salut publica, com a mesura cautelar de caràcter general procedirà al decomís dels productes alimentaris i begudes que ofertes en la venda ambulant i que no constin de la llicència municipal; tot això sense perjudici de la denúncia o denúncies que s'interposen per incompliment d'aquestes Ordenances. Aquest decomís es justifica pel fet que aquesta corporació considera que la venda d'aquests productes fora llicència municipal és un perill imminent per a la salut, ateses les condicions de transport i de manipulació dels productes, les nul·les garanties que n'ofereixen els venedors si no compleixen la legislació vigent en el tema de manipulació d'aliments.

Article 69.- En el cas de venda d'articles no alimentaris (bijuteria, rellotges, etc.) ofertes al públic al carrer o vies públics sense posseir la preceptiva llicència, es procedirà al decomís del gènere i serà instruïda la preceptiva denuncia. Una vegada examinat el gènere i que el venedor demostri amb documents que el gènere requisat és de la seva propietat, aquest li podrà ésser retornat quan hagi abonat la taxa per dèposit del gènere.

Article 70.- Igualment , a fi de comprovar l'origen i la identitat dels gèneres no alimentaris que siguin intervinguts, l'autoritat municipal podrà ordenar la seva inspecció per part dels serveis corresponents.

CAPÍTOL IX

CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS

Secció única Cementeris i serveis funeraris

Article 71.- El règim interior dels cementeris municipals i la prestació de serveis funeraris en el terme municipal serà regulat per mitjà d'Ordenança especifica aprovada per a tal efecte.

CAPÍTOL X

SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL

Secció única.- Serveis socials, promoció i reinserció social

Article 72.- L'Ajuntament de Santa Margalida, si ho considera oportú, podrà crear centres assistencials destinats a atendre les necessitats en matèria de serveis socials i reinserció social dels residents del municipi, encaminades a l'atenció i la promoció del benestar de la família, de la infància i adolescència, de la vellesa, de les persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, la prevenció de tota casta de drogodependències i la reinserció social dels afectats, l'ajuda en situació d'emergència social, etc.

Article 73.- L'Ajuntament, a més dels establiments d'assistència social que pugui crear, en podrà autoritzar-se altres que tenguin aquest mateix fi benèfic, simultàniament o complementàriament.

Article 74.- En especial, l'Ajuntament de Santa Margalida fomentarà l'establiment de centres assistencials que complesquin les següents finalitats:

Guarderies infantils.

Residències de la tercera edat.

Serveis d'assistència social domiciliària.

Atenció a persones sense recursos.

El règim dels serveis abans citats, la seva organització i forma de prestació serà determinada d'acord amb els criteris municipals en cada matèria.

Article 75.- Els residents del municipi tendran preferència per ingressar i per a romandre en els centres citats, com també per a l'obtenció dels serveis abans assenyalats.

CAPÍTOL XI

TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

Secció única. Transport públic de viatgers

Article 76.- El servei públic de viatgers, amb autobusos en el terme municipal, podrà ser prestat bé de forma directa o per mitjà d'un concessionari.

Article 77.- El servei de viatgers per taxi, amb taxímetre o sense serà regulat mitjançant una ordenança específica.

Article 78.- Es prohibeix el transport públic de viatgers pel municipi sense haver obtingut l'oportuna llicència municipal.

CAPÍTOL XII

ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, TEMPS LLIURE I TURISME

Secció única

Article 79.- aquest capítol serà regulat per una ordenança especifica per a tal efecte.

CAPÍTOL XIII URBANISME

Secció única

Article 80.- Els temes urbanístics en el terme municipal, es regularen en Ordenança especifica a l'efecte aprovada per l'Ajuntament.

CAPÍTOL XIV

INFRAESTRUCTURES

Secció única -

Article 81.- Els temes d'infraestructures en el terme municipal seran regulades per mitjà d'una ordenança especifica aprovada per l'Ajuntament.

CAPÍTOL XV

COMPLIMENT I INFRACCIONS DE LES PRESENTS ORDENANCES.

Article 82.- Les persones a què es refereix l'Article 3, sense distinció de sexe, fur o condició, estan obligades a observar exactament les presents Ordenances. També obliguen, en tot allò que l'afecten, a l'Ajuntament de Santa Margalida, sense que aquest pugui dispensar a ningú d'observar-les.

Article 83.- Constitueix infracció d'aquestes Ordenances tota acció o omissió que contravengui o deixi sense compliment qualsevol de les seves disposicions.

Article 84.- Les denúncies per contravenir les disposicions de les Ordenances, seran formulades a mitjançant el bolletí del servei o d'ofici davant de la Batlia per la Policia Local i la resta de personal dependent de l'Ajuntament a què correspongui, o per qualsevol veïnat a qui es causi perjudici o que, mogut per l'interès públic, presenti la corresponent denúncia per escrit, que serà adreçada al batle, expressant les causes de la denúncia, fent constar el nom, cognoms i domicili del denunciant i, si pogués ésser, de la persona denunciada.

No obstant això, les denúncies per a serveis urgents es podran dur a terme de forma verbal davant de qualsevol Policia Local o de la forma més convenient o ràpida per a fer-ho saber a l'Autoritat municipal.

Article 85.- Quan la infracció denunciada o advertida sigui expressament penada per la Llei o per ordenances especifiques aprovades per l'Ajuntament, s'aplicarà allò que s'ha establit en cada cas.

Les infraccions del contingut de les presents Ordenances, salvant allò que s'ha disposat en el paràgraf anterior, seran castigades amb multa variable, dins dels límits específics que assenyala la legislació local en aquesta matèria.

Article 86.- Infraccions.

1.- Les infraccions assenyalades en aquesta ordenança es graduen en lleus, greus i molt greus atenent al seu contingut o al seu rebuig cívic:

- LLEUS

- GREUS

- MOLT GREUS

Article 86 bis.- Sancions.

Les sancions motivades per les infraccions a aquesta ordenança seran les que a continuació es determinen:

a) Per a les infraccions lleus, multa de 100.-€ a 750.-€.

b) Per a les infraccions greus, multa de 751.-€ a 1.500.-€.

c) Per a les infraccions molt greus, multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€.

(BOIB núm. 167 de 4/12/2021)

Article 87.- Els terminis de prescripció que assenyala el codi Penal per a les faltes seran d'aplicació a les infraccions a aquestes Ordenances,.

Article 88.- En cas d'infracció, a més de multes o altres sancions descrites en aquestes ordenances, la Batlia també podrà decretar, tal com sigui procedent, les següents mesures addicionals:

1.- Els treballs d'execució d'obres, instal·lació o activitat que es realitzen sense llicència municipal.

2.- Ordenar a l'infractor que, en el termini que li sigui assenyalat, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes d'aquesta Ordenança.

3.- Ordenar a l'infractor que, en el termini assenyalat per a tal efecte, introduesqui a les obres, instal·lacions o serveis, etc., les rectificacions precises per a ajustar-les a les condicions de la llicència, a les disposicions de les Ordenances o a altres normatives legals d'aplicació.

4.- Ordenar a l'infractor que, en el termini assenyalat, procedesqui a la reparació dels danys que hagi causat, la reposició d'obres i instal·lacions al seu estat anterior, o la demolició de tot allò indegudament construït o instal·lat.

5.- Disposar la reparació, reposició o demolició de les obres o instal·lacions realitzades per part de l'Ajuntament, directament o indirectament, a càrrec en tot cas de l'infractor.

6.- Impedir els usos indeguts, per als que no hagués obtingut llicència o que no s'ajustin a les seves condicions, com també a les disposicions de les Ordenances i la resta de normes generals d'aplicació.

Article 89.- En el cas d'incompliment de les ordenes a què es refereixen els apartats 1r, 2n, 3r, 4t, 6é, de l'article anterior , i sense perjudici de l'adopció de mesures per a la seva execució subsidiària, es podran imposar multes coercitives, reiterables si han esdevingut lapses de temps suficients per al compliment de l'ordenat.

Article 90.- Quan no existesqui un procés sancionador específic per a la matèria que es tracti, s'aplicarà la Llei de procediment administratiu.

Article 91.- Si el pagament de les multes no es fa efectiu en el termini assenyalat per a la seva exacció, es procedirà per via de constrenyiment.

Article 92.- Els interessats podran interposar els recursos que autoritza la legislació vigent contra les multes imposades per la Batlia

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- En tot allò que s'ha previst en aquestes Ordenances, es compliran les disposicions que regulin específicament cada matèria i la resta de disposicions legals aplicables que, amb caràcter general, regesquin en cada moment.

Segona.- El batle dictarà resolucions i adoptarà les mesures que consideri necessàries per a la concreció, desenvolupament i aplicació del contingut de les presents Ordenances, d'acord amb les atribucions que li confereix la Llei de règim de bases del règim local.»

Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

  

Santa Margalida, amb data de la signatura electrònica (13 de maig de 2022)

El batle

(Joan Monjo Estelrich)