Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ARIANY

Núm. 281867
Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí d’interins de socorristes de piscina de l’Ajuntament d’Ariany pels mesos d’estiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord plenari de data 16 de maig de 2022 s'aprova la convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de socorristes de piscina pels mesos d'estiu de l'ajuntament d'Ariany, en els termes següents:

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA D'ASPIRANTS PER PROVEIR, COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ, PLACES DE SOCORRISTES DE PISCINA ELS MESOS D'ESTIU DE L'AJUNTAMENT D'ARIANY.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

La present convocatòria te per objecte la constitució d'una borsa de treball de la categoria de socorristes de piscina, amb caràcter de personal laboral interí, per cobrir les necessitats d'aquestes places durant els mesos d'estiu de l'Ajuntament d'Ariany.

La selecció de les persones aspirants s'efectuarà mitjançant un concurs que consistirà en la valoració dels mèrits que es detallen en aquestes bases.

Aquestes bases es regiran de conformitat amb els termes establerts a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'ocupació Pública, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, el Reial Decret 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprovà el text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors i resta de normativa laboral aplicable vigent.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

  1. Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'art. 57 de la Llei 7/2007, 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  2. Tenir complits els 18 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  3. Estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent.

  4. Estar en possessió d'una titulació de formació de socorrista de piscina i posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.

  5. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública.

  6. No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeix el normal exercici de la funció.

  7. Certificat B2 o antic català B de coneixements de llengua catalana.

Aquests requisits s'han de reunir a la data en què finalitza el termini de presentació d'instàncies.

Abans de la signatura del contracte, l'interessat/ada ha de fer constar que no realitza cap altra activitat en cap lloc del sector públic delimitat per l'art.1 de la Llei 53/1984 i no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declarar-la en el termini de deu dies des de la signatura del contracte, perquè la Corporació Local pugui adoptar l'acord de compatibilitat o incompatibilitat.

TERCERA.- SISTEMA SELECTIU:

La selecció es farà mitjançant:

La valoració dels mèrits aportats pels candidats.

Entrevista personal.

Valoració dels mèrits aportats:

1. Experiència professional:

Experiència en la realització de tasques de socorrista de piscina a l'administració pública:

1 punt per mes complet i continuat de feina fins un màxim de 10 punts.

Experiència en la realització de tasques de socorrista de piscina a empresa privada:

0,5 punts per mes complet i continuat de feina fins un màxim de 7 punts.

2. Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la plaça oferta, mèrits per institucions públiques o oficials (acreditat mitjançant certificat, títol o diploma de l'organisme corresponent).

- Fins a 29 hores: 0.1 punts.

- De 30-49 hores: 0.25 punts.

- De més de 50 hores: 0.5 punts.

Màxim de punts cursos: 3 punts.

3. Curs de primers auxilis: 1 punt.

4. Coneixements d'informàtica: 1 punt

5. Estar en possessió del permís de conduir B: 1 punt.

6. Cursos de català:

Nivell C1: 1,25 punts.

Nivell C2: 2 punts.

No es valoraran els mèrits que no s'acreditin documentalment mitjançant la presentació dels documents que s'especifiquen als paràgrafs anteriors (originals o fotocòpies compulsades). Aquests documents s'hauran de presentar dins el termini de presentació d'instàncies, sense que es puguin valorar si es presenten fora de termini.

El Tribunal podrà demanar a l'interessat les aclaracions o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu.

Entrevista Personal:

Versarà sobre la pràctica de les funcions a desenvolupar i puntuarà de 0 a 15 punts.

Aquesta entrevista és realitzarà en llengua catalana i servirà com a acreditació del requisit 6 de la base 2ª.

La puntuació final del procés selectiu vendrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes d'acord amb el que s'ha expressat anteriorment, o sia, suma de la puntuació obtinguda en la valoració de mèrits i l'entrevista personal.

QUARTA.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

Les instàncies per prendre part en aquesta convocatòria, en la que els aspirants hauran de declarar sota la seva responsabilitat que reuneixen totes les condicions exigides a la Base Segona, es dirigiran al Batle-President de la Corporació Local i es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament.

Termini de presentació d'instàncies: les instàncies per perdre part en aquesta convocatòria es presentaran en un termini de 15 dies hàbils comptadors des del dia següent de la data de la publicació d'aquestes bases en el BOIB i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Ariany.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el Batle-President dictarà resolució en el termini màxim de 8 dies hàbils, aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos explicant el motiu de la seva exclusió, en la qual s'inclourà el nomenament del Tribunal Qualificador, i el dia en què es durà a terme la valoració de mèrits i l'entrevista personal. L'esmentada Resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web, donant en el seu cas, un termini de 3 dies hàbils per subsanar aquests defectes. En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord ni publicació.

Elevada a definitiva la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, els aspirants s'han de presentar el dia assenyalat provists de D.N.I. Aquesta Resolució es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web.

CINQUENA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓ.

1.- L'òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es procurarà, així mateix, la paritat entre dona i home.

2.- El personal d'elecció o de lliure designació política i el personal eventual, no poden formar part dels òrgans de selecció.

3.- La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar aquesta en representació o per compte de ningú.

4.- El Tribunal Qualificador estarà constituït per tres membres. Haurà de comptar amb un president/a, un secretari/a que actuarà amb veu i vot i un vocal. La seva composició serà predominantment tècnica i els membres hauran d'estar en possessió de titulació o especialització igual o superior a la exigida per a l'accés a les places convocades.

5.- El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/a i les seves decisions s'adoptaran per majoria.

6.- El President pot ser nomenat entre els membres de la Corporació convocant o entre el personal al servei de les Administracions Públiques.

7.- Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i ho notificaran a l'autoritat convocant, quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

8.- Són funcions del Tribunal Qualificador

a) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, en la forma establertes en aquestes bases.

b) Requerir, si escau, les persones aspirants que hagin acreditat en temps mèrits amb defectes formals, a l'efecte de la seva esmena, o quan necessiten un aclariment d'algun dels mèrits acreditats dins el termini, i en la forma escaient.

c) Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones que formen part de la borsa.

d) Resoldre les reclamacions presentades, en el termini establert i en la forma escaient, per les persones aspirants.

e) Elevar al Batle/essa la composició definitiva de la borsa.

El Tribunal de Selecció estarà integrat per:

PRESIDENT: Un funcionari/a de l'Ajuntament d'Ariany

VOCAL: Un funcionari/a de l'Ajuntament d'Ariany

SECRETARI: Secretari de la Corporació Local. ( amb veu i vot)

El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu.

L'abstenció o recusació dels membres del Tribunal se substanciarà d'acord amb el que disposen els art.28 i 29 de la llei 30/1992 de 26 de novembre.

BORSA DE TREBALL:

Es crearà una borsa de treball amb tots els d'aspirants declarats aptes, ocupant els llocs d'aquesta borsa per ordre de major puntuació, per tal de cobrir temporalment baixes de malaltia, vacances o renúncies.

L'ordre de l'oferta d'incorporació seguirà estrictament el de la puntuació obtinguda a la selecció realitzada.

En cas de què comunicada a un integrant d'aquesta borsa l'existència de la vacant, aquest no manifesti la seva voluntat d'ocupar la plaça, passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa i ocuparà el seu lloc el següent de la llista.

En tos cas, l'existència d'aquesta borsa de treball, no enerva la potestat de l'Ajuntament de convocar un nou procés selectiu per cobrir la possible vacant.

Aquesta borsa de treball anul·larà els borsins o borses existents amb anterioritat i tendrà una durada de tres anys.

RECURSOS:

Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, hom pot interposar

Directament, el recurs contenciós-administratiu, regulat als art. 45 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa de 13 de juliol de 1998 davant el Tribunal competent, dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació.

Potestativament, el recurs de reposició, regulat als arts. 116 i següents de Procediment Administratiu Comú, davant Batlia de l'Ajuntament dins el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la publicació del present acord. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar el recurs contenciós-administratiu, dins el termini de 6 mesos comptats a partir del dia següent a la desestimació pressumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Ariany, 19 de maig de 2022

El batle Joan Ribot Mayol