Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 229964
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 6/2022 per crèdit extraordinari i suplement

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 2022/6 per crèdit extraordinari i suplement, aprovada pel Ple en sessió de 17 de març de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada:

Partides que s'incrementen:

C. P.

C.ECON.

CONCEPTE

IMPORT

151

640000

PROJECTES TECNICS

100.000,00

L'import íntegre de la modificació es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de 2021.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 22 d'abril de 2022

El batle Pep Jaume Umbert