Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 228507
Aprovació definitiva de la modificació puntual del Reglament regulador de les fires i mercats de Sineu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el passat dia 31 de maig de 2021, va acordar inicialment i, en el supòsit que no es formulin al·legacions en el període d'informació pública, també definitivament, l'aprovació del Reglament regulador dels usos dels edificis i locals públics susceptibles de lloguer ocasional, i publicat anunci en el BOIB número 83, de 24 de juny de 2021, no s'ha formulat cap reclamació contra l'acord en el termini de 30 dies, per la qual cosa l'acord d'aprovació es definitiu, de manera que el text que s'aprova és el següent:

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE LES FIRES I MERCATS DE SINEU

Article 9 OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS

(....)

2. Satisfer els impostos, taxes, exaccions i arbitris municipals aplicables, i els que es poguessin derivar dels plecs de condicions reguladors dels règims de concessions. El termini per satisfer les taxes imposades per ús d'espai públic, per l'Ajuntament, en el cas del mercat setmanal i en període voluntari de pagament, serà fins dia 31 de juliol de 2021.

Aquesta modificació només tendrà efectes des de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins dia 31 de desembre de 2021, perdent la seva vigència dia 1 de gener de 2022.

 

Sineu, en el dia de la signatura electrònica (24 d'agost de 2021)

El batle Tomeu Mulet Florit