null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 224438
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (RGE núm. 3221/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 12 d'abril de 2022, després d'un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44 de 31 de març de 2022).

Conformement amb l'establert a l'apartat 6 de l'article 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'acord de validació esmentat.

 

Palma, 13 d'abril de 2022

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet