Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 155683
Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2022 pel qual es corregeixen errades materials del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 22, d'11 de febrer de 2022, es va publicar el Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, arran de la seva aprovació pel Consell de Govern en la mateixa data.

Ara s'han detectat una sèrie d'errades materials que és necessari rectificar.

De conformitat amb l'article 56.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que els hagi dictat.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 21 de març de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Rectificar les errades materials del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. Les rectificacions es fan en el sentit següent:

Al punt 9

A la versió catalana i a la versió castellana:

Allà on diu:

«Es modifica l'apartat 4 de l'article 37...»; «Se modifica el apartado 4 del artículo 37...»

Ha de dir:

«Es modifica l'apartat 1 de l'article 37...»; «Se modifica el apartado 1 del artículo 37...»

Al punt 11

A la versió catalana i a la versió castellana:

Allà on diu:

«d) Hotels de benestar...»; «d)Hoteles de bienestar...»

Ha de dir:

«e) Hotels de benestar...»; «e)Hoteles de bienestar...»

Al punt 16

Al punt 3 de l'article 103.

A la versió catalana i a la versió castellana

Allà on diu:

«...que en cap cas poden suposar l'afectació d'elements estructurals de l'edificació, amb autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria d'ordenació turística, amb autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria d'Ordenació Turística. Aquestes obres...»

«... que en ningún caso pueden suponer la afectación de elementos estructurales de la edificación, con autorización previa del órgano competente en materia de ordenació turística, con autorización previa del órgano competente en materia de ordenación turística. Estas obras...»

Ha de dir:

«...que en cap cas poden suposar l'afectació d'elements estructurals de l'edificació, amb autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria d'ordenació turística. Aquestes obres...»

«... que en ningún caso pueden suponer la afectación de elementos estructurales de la edificación, con autorización previa del órgano competente en materia de ordenació turística. Estas obras...»

Al punt 19

Allà on diu:

«19. S'introdueixen deu noves lletres, de l'af) a l'an)...»; «19. Se intoducen diez nuevas letras, de la af) a la an)...»

Ha de dir:

«19. S'introdueixen deu noves lletres, de l'af) a l'ao)...»; «19. Se introducen diez nuevas letras, de la af) a la ao)...»

Al punt 25

En la versió castellana.

Al punt 2, lletra a) de la disposició transitòria desena

Allà on diu:

«a) Los alojamientos turísticos con categorías mínimas de cuatro estrellas o de cuatro claves...»

Ha de dir:

«a) Los alojamientos turísticos con categorías mínimas de cuatro estrellas o de cuatro llaves...»

Al punt 4 lletra a) de la disposició transitòria desena

Allà on diu:

«a) Para los alojamientos turísticos con categorías mínimas de cuatro estrellas o cuatro claves...»

Ha de dir:

«a) Para los alojamientos turísticos con categorías mínimas de cuatro estrellas o cuatro llaves...»

Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la publicació del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears

Tercer. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes Balears per al seu coneixement i als efectes escaients.

Quart. Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de març de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez