Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 151697
Aprovació definitiva del Reglament pel qual es determinen els requisits de les llicències d’autotaxi per a vehicles de fins a set places a l’Illa de Menorca (Exp. 03121-2019-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022 aprovà definitivament el Reglament pel qual es determinen els requisits de les llicències d'autotaxi per a vehicles de fins a set places a l'Illa de Menorca, el text íntegre del qual es publica a continuació, per a general coneixement.

Reglament pel qual es determinen els requisits de les llicències d'autotaxi per a vehicles de fins a set places a l'Illa de Menorca

Preàmbul

La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 28-6-2014), estableix en els art. 49 b i 73.1 que el servei de taxi s'ha de prestar amb vehicles de turisme amb una capacitat màxima de fins a set places, comptant-hi la de la persona que condueix.

L'article 3 del Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 4/2014, de 20 de juny (BOIB núm. 118 de 17 de setembre de 2016), autoritza els òrgans que tenen encomanada la gestió dels transports terrestres (Consell Insular de Menorca) a determinar, mitjançant la disposició administrativa oportuna, els requisits necessaris per a l'expedició de les llicències d'autotaxi per als vehicles de set places, inclosa la de la persona que condueix.

El Consell Insular de Menorca, com a òrgan competent de la gestió dels transports terrestres a l'illa de Menorca, ha d'aprovar la disposició administrativa esmentada per tal d'homogeneïtzar el servei de transport públic de viatgers i viatgeres en vehicles de turisme en l'àmbit insular de Menorca.

Els ajuntaments tenen atorgat, amb caràcter general, per la Llei 4/2014 esmentada abans, l'exercici de les competències administratives en relació amb el servei d'autotaxi i, en particular, amb l'establiment del procediment per atorgar, modificar i extingir les llicències urbanes d'autotaxi i de les condicions de prestació del servei.

Es tracta, mitjançant aquest reglament, d'establir els requisits generals que han d'exigir els ajuntaments per tal d'homogeneïtzar el servei de transport públic urbà de viatgers i viatgeres en vehicles de turisme a l'àmbit territorial de l'illa de Menorca.

Aquest reglament compleix els principis de bona regulació aplicables a les iniciatives normatives de les administracions públiques, conformement amb l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Respecte dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa està justificada per una raó d'interès general com és el desplegament reglamentari i l'eficàcia de la Llei 4/2014 de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, a l'illa de Menorca.

Pel que fa al principi de proporcionalitat, el projecte de reglament que es proposa conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat que es vol satisfer amb la norma.

Per tal de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic i s'ajusta a la normativa sectorial vigent.

En aplicació del principi de transparència, el projecte de reglament s'ha sotmès al tràmit d'informació pública. No obstant això, s'ha omès, d'acord amb l'art. 133.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la consulta pública perquè la proposta normativa no té un impacte significatiu en l'activitat econòmica, no imposa obligacions rellevants als seus destinataris i regula aspectes parcials d'una matèria.

També s'ha publicat, juntament amb la memòria corresponent, al portal de transparència del Consell Insular de Menorca.

Respecte del principi d'eficiència, aquest reglament no suposarà cap càrrega administrativa addicional, innecessària o accessòria per a la ciutadania ni més despeses per a l'Administració.

Aquesta disposició s'adopta d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears.

Article 1

Àmbit d'aplicació

A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, els ajuntaments de l'illa de Menorca, en l'exercici de les seves competències, poden expedir llicències municipals d'autotaxi per a vehicles de fins a set places, inclosa la de la persona que condueix.

Article 2

Requisits

Els requisits per a l'expedició de les llicències d'autotaxi per a vehicles de fins a set places, inclosa la de la persona que condueix, a l'illa de Menorca, són els següents:

Han de ser vehicles fabricats i concebuts per al transport de fins a set persones viatgeres, inclosa la persona que condueix, i han de tenir la classificació de turisme.

Els vehicles han de venir de fàbrica amb set seients instal·lats en l'habitacle del vehicle i amb un espai, separat o no de l'habitacle, reservat a maleter. En cap cas es pot ocupar l'espai del maleter amb la utilització o la instal·lació d'un seient plegable o una cistella de transport

En el cas de vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles han de tenir la classificació de turisme i poden ser vehicles de fins a nou places, comptant-hi la de la persona que condueix, dues de les quals han de quedar reservades per a l'ancoratge de la cadira de rodes. No s'hi poden transportar més de set persones, comptant-hi la persona que condueix el vehicle.

Els vehicles dedicats a l'activitat d'autotaxi també han de complir els requisits sobre condicions de seguretat, capacitat, antiguitat màxima, confort i prestacions adequades al servei que determinin les ordenances municipals aplicables.

Els que els ajuntaments considerin necessaris, en els seus àmbits territorials respectius.

Article 3

Tarifes

Els ajuntaments han d'aplicar als vehicles de fins a set places, inclosa la de la persona que condueix, que tenguin llicència municipal d'autotaxi, el règim tarifari autoritzat.

Article 4

Modificació d'ordenances

Els ajuntaments de Menorca han de modificar les seves ordenances corresponents per tal d'adaptar-les a aquesta disposició.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

Maó, 18 de març de 2022

Per delegació de la presidenta, El secretari en funcions

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)