null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 151483
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears (RGE núm. 1278/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 15 de març de 2022, després d'un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 20 de 8 de febrer de 2022).

Conformement amb l'establert a l'apartat 6 de l'article 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'acord de validació esmentat.

 

Palma, 16 de març de 2022

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet