Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 106015
Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual es corregeix l’errada detectada en l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 de modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per mitjà de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juliol de 2021 (BOIB núm. 96, de 20 de juliol), es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquest Acord s'ha detectat una errada material en la quantia del complement específic d'un lloc de treball, tal i com es detalla a l'annex.

D'acord amb allò que disposa l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes . D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon efectuar la correcció a l'òrgan que hagi dictat la disposició.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 28 de febrer de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Rectificar l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de dia 19 de juliol de 2021 de modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els termes establerts en aquest Acord, amb efectes retroactius des del 21 de juliol de 2021.

Segon. Publicar aquest Acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de febrer de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts