Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 102631
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 de febrer de 2022 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el dia 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional, ja que la propagació internacional suposa un risc per a la salut pública dels països i exigeix una resposta internacional coordinada. En aquest context, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que va finalitzar en data 21 de juny de 2020.

Com a conseqüència de la tendència ascendent en el nombre de casos confirmats de la COVID-19, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, es va declarar un nou estat d'alarma fins a les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020, per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Com a conseqüència de la tendència ascendent en el nombre de casos i l'increment en la transmissió de la pandèmia, mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, es va prorrogar l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

Com a conseqüència de les mesures de contenció per pal·liar els efectes de la pandèmia, les convocatòries de subvencions previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, adquireixen el caràcter d'indispensables per a la protecció de l'interès general, atès que resulten necessàries per facilitar l'activitat empresarial a les Illes Balears, per contrarestar els efectes de la desacceleració econòmica i per intentar pal·liar els efectes econòmics i socials provocats per la crisi sanitària de la COVID 19.

L'article 30.42 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut, atribueix a aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de comerç interior, sens perjudici del que disposen els articles 38 i 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Aquesta competència inclou l'ordenació de l'activitat comercial; la regulació dels calendaris i horaris comercials amb respecte al principi d'unitat de mercat; les modalitats de venda, sens perjudici de la legislació mercantil; les condicions per exercir l'activitat comercial i l'establiment de les normes de qualitat en matèria de comerç; la promoció de la competència en l'àmbit autonòmic, sens perjudici de la legislació estatal i europea, i l'establiment i la regulació dels òrgans de defensa de la competència de la Comunitat Autònoma.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d'abril) fixa les bases per a aquesta convocatòria d'ajuts; tot això, d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

L'article 2.1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Comerç el foment en matèria de comerç.

Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, entre d'altres, l'objectiu III, línia III.1.1, que preveu la convocatòria d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial.

Per aconseguir els objectius enumerats en el paràgraf anterior i els establerts en l'article 2.1 de les bases reguladores esmentades abans, el Govern de les Illes Balears vol fomentar la modernització dels establiments comercials de proximitat, i de determinats serveis, per ajudar-los a seguir desenvolupant la seva activitat comercial i a la seva adaptació a criteris de competitivitat, en l'àmbit territorial de les Illes Balears, per tal de pal·liar les greus conseqüències econòmiques que la crisi sanitària produïda per la COVID-19 ha provocat en el sector del petit comerç, ja que aquests establiments són els agents essencials en la dinamització comercial dels municipis.

En el mateix sentit, es vol fomentar també la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, atès que aquests establiments constitueixen un llegat patrimonial i cultural que cal preservar.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea L 352/1, de 28 de desembre), estableix les condicions que s'han de tenir en consideració a l'hora de concedir segons quins tipus d'ajut.

En aquesta convocatòria s'apliquen les mesures de simplificació establertes en el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental, i en la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i emprenedores i a la microempresa, petita i mitjana empresa, pel que fa a la simplificació administrativa a emprenedors i a empreses.

D'acord amb l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de comerç i serveis, correspon aprovar la convocatòria d'aquests ajuts mitjançant una resolució.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

2. Aprovar les bases d'aquesta convocatòria pública de subvencions, el model de sol·licitud i de declaració jurada i el model de compte justificatiu, que s'adjunten, respectivament, com a annexos 1, 2 i 3.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de febrer de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19

Primer

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Segon

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

2. Aquests beneficiaris han de ser autònoms i/o titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic en el territori de les Illes Balears ja existent, que realitzin venda presencial, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l'article 4 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008. Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la que compta, en l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud de subvenció, amb menys de 50 treballadors i té un volum de negocis anual o un balanç general que no supera els deu milions d'euros, i es considera microempresa la que té menys de deu treballadors i un volum de negoci o un balanç general que no supera els dos milions d'euros.

3. Les persones físiques o entitats que sol·licitin aquests ajuts han d'exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost), que es detallen a continuació.

Activitats de comerç detallista:

— Grup 641: tots els epígrafs

— Grup 642: tots els epígrafs

— Grup 643: tots els epígrafs

— Grup 644: tots els epígrafs

— Grup 645: tots els epígrafs

— Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5

— Grup 651: tots els epígrafs

— Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1

— Grup 653: tots els epígrafs

— Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 i 654.6

— Grup 656: tots els epígrafs

— Grup 657: tots els epígrafs

— Grup 659: tots els epígrafs

— Grup 662: tots els epígrafs

Activitats de serveis:

— Grup 971: tots els epígrafs

— Grup 972: tots els epígrafs

— Grup 973: únicament l'epígraf 973.1

— Grup 975: tots els epígrafs

— Grup 981: únicament els epígrafs 981.1 i 981.2

4. Les persones físiques o entitats que sol·licitin aquests ajuts han d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud dels ajuts comportarà l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sempre i quan es doni el consentiment exprés mitjançant l'annex 2. En el cas de denegació expressa del consentiment el sol·licitant haurà d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

5. Els sol·licitants d'aquests ajuts no poden haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

 

Tercer Projectes subvencionables, quantia mínima dels projectes, quantia dels ajuts i període d'execució dels projectes

1. Són actuacions subvencionables:

 1. Inversions per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament i adquisició d'equipament informàtic).

 2. Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició i instal·lació d'aparells o sistemes d'il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d'aparells de climatització o de conservació d'aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d'eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i implantació de sistemes de gestió energètica).

 3. Inversions per millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

 4. Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment (mobiliari, maquinària relacionada amb l'activitat comercial de l'establiment o amb mesures sanitàries realitzades a causa de la crisis de la COVID-19, instal·lacions, sistemes d'alarma i seguretat, TPV).

 5. Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge de l'establiment (retolació comercial, interior i exterior). Per a aquest tipus d'inversions es recomana aplicar la Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials, editada per aquesta Conselleria i l'IDI.

 6. Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l'establiment, i en especial les que siguin necessàries per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

2. No són subvencionables:

 1. Les despeses de redacció de projectes tècnics per a la reforma, modernització i interiorisme dels establiments, ni l'adquisició o la instal·lació d'equipament de segona mà.

 2. La reparació i el manteniment d'equips ja existents a l'establiment.

 3. Els elements que es destinen a l'exposició dels productes (mobiliari de cuina, banys, electrodomèstics, materials per a la construcció, etc.), les inversions destinades a la venda automàtica o expenedores de productes, l'adquisició de vehicles ni la telefonia mòbil.

 4. Les campanyes publicitàries, així com despeses corrents previstes com ara targetes, bosses, tríptics, fullets, consumibles i similars.

 5. Les despeses de manteniments relacionats amb aplicacions i sistemes informàtics.

 6. Les despeses per serveis d'assessorament, consultoria, contables i similars.

 7. Taxes i imposts.

3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors (40.000 euros quan es tracti d'obres o 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministraments o serveis, IVA exclòs), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adopció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb criteris d'eficiència i economia, i cal justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. Únicament són subvencionables les despeses que s'imputen al desenvolupament del projecte, perquè responen de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin duit a terme durant el període d'execució de l'actuació i que el beneficiari hagi pagat efectivament abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica i dins el període elegible previst.

5. En cas que el beneficiari disposi de més d'un IAE, el projecte subvencionable ha de recaure, de manera inequívoca, sobre alguna de les activitats amb IAE previstes en el punt 3 de l'apartat segon d'aquestes bases.

6. El projecte o l'actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs).

7. La quantia de la subvenció és del 80 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs) i amb un total màxim de 9.000 euros per beneficiari. En cap cas la quantia total màxima de la subvenció per a un mateix beneficiari pot ser superior als 9.000 euros.

8. Els projectes per als quals se sol·liciten aquests ajuts s'han d'executar i pagar en el període d'elegibilitat comprès entre el 16 de setembre de 2021 i el de 15 de setembre de 2022 (ambdós inclosos).

 

Quart Import econòmic de la convocatòria

1. L'import econòmic d'aquesta convocatòria és de 2.200.000 euros. Els ajuts s'han de concedir amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 77000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de l'any 2022.

2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

Cinquè Sol·licituds i forma de presentació

1. Les sol·licituds, que han d'anar adreçades al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, s'han de presentar en el Registre de la Conselleria, en el de les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

De conformitat amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes als quals fan referència els articles 14.2 i 14.3 presenta la sol·licitud presencialment l'Administració pública ha de requerir l'interessat perquè l'esmeni mitjançant la presentació electrònica.

2. Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

a) Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable signat, que figura com a annex 2 d'aquesta Resolució i que està disponible a http://dgcomerc.caib.es.

D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, l'interessat, amb la sol·licitud, autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant i la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sempre i quan es doni el consentiment exprés mitjançant l'annex 2 (imprès de sol·licitud).

b) Memòria explicativa signada del projecte que s'ha de dur a terme, amb la valoració econòmica de les despeses corresponents, mitjançant l'aportació dels pressuposts o les factures proforma. En el cas de projectes o despeses realitzats amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, però inclosos dins el període d'elegibilitat, s'han de presentar les factures.

c) En el cas d'empreses, s'ha de presentar també:

 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució.
 • Fotocòpia del document fefaent que acrediti la representació, per qualsevol forma vàlida en dret, de la persona que actua en nom de l'organització sol·licitant.

d) Documentació acreditativa i necessària per valorar la sol·licitud, segons els criteris de valoració que es detallen en l'apartat setè d'aquesta convocatòria.

3. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015.

4. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessàries per resoldre l'expedient.

5. En el supòsit que algun dels documents esmentats ja s'hagi presentat davant l'Administració actuant en ocasió de la tramitació d'altres expedients, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es facin constar la data i l'òrgan o dependència en què es varen presentar o, si escau, en què es varen emetre, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment corresponent i que no hagin sofert modificacions.

6. Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica, s'ha de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'aquests, que igualment tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, aquesta no s'entén dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que fixen l'article 24 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions.

Sisè Termini

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per tant, el termini acabarà el mateix dia que es publiqui del mes següent.

Setè Procediment per concedir les subvencions i criteris de valoració

1. La concessió de subvencions s'ha de fer pel procediment de concurs mitjançant la comparació, en un únic procediment, de les sol·licituds presentades, a fi d'establir-ne una prelació, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Valoració del projecte de reforma i millora de l'equipament:

1r Si inclou implantació de comerç electrònic: 6 punts.

2n Si inclou projecte d'interiorisme, aparadorisme o embelliment de façanes: 5 punts.

3r Si inclou projecte tècnic d'obra o instal·lació: 4 punts.

4t Si millora l'accessibilitat del local i la mobilitat: 2 punts

5è Si el pressupost elegible (IVA exclòs) és superior a 12.000 euros, es valorarà amb 1 punt per cada 1.000 euros addicionals fins a un màxim de 5 punts.

Per poder valorar els apartats 2 i 3, s'ha de presentar una còpia del projecte corresponent, elaborat per un professional competent.

b) Antiguitat de l'activitat de l'establiment.

Establiments implantats de forma ininterrompuda i amb la mateixa activitat, desenvolupada pel sol·licitant de la subvenció, fins a 30 punts, assignant un punt per cada any d'antiguitat o fracció (queden exclosos d'aquest punt, i per tant no se'ls computarà l'antiguitat, els sol·licitants que hagin estat beneficiaris de la subvenció destinada a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19 en les darreres dues convocatòries consecutives de comerç 2020 i 2021).

L'antiguitat de l'activitat es comprovarà amb l'alta de l'IAE corresponent al sol·licitant de la subvenció.

c) Dimensió de l'empresa:

 • Microempresa: 10 punts
 • Petita empresa: 5 punts

d) Localització de l'establiment. Si l'establiment està ubicat en municipis de menys de 10.000 habitants (cens 2021): 5 punts.

e) Adhesió al sistema arbitral de consum: 5 punts.

Per a aquest criteri, s'ha de presentar la documentació pertinent que ho acrediti de forma fefaent.

f) Pertànyer a una organització empresarial amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç, tal com preveu la Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, o bé pertànyer a una patronal del sector del comerç federada en alguna de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears: 5 punts.

Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat emès pel secretari o secretària de l'organització empresarial a la qual pertany.

g) Comerços que disposin d'un pla de millora del punt de venda objecte d'aquesta subvenció elaborat per un professional en els darrers cinc anys (diagnòstic sobre diferents aspectes del negoci amb l'objectiu d'identificar els punts forts i febles del punt de venda, i aportar recomanacions per a la renovació i l'optimització de l'establiment comercial): 5 punts.

Per poder valorar i atorgar la puntuació corresponent per aquest apartat s'ha de presentar una còpia del pla de millora corresponent, elaborat per un professional competent. L'activitat subvencionable s'ha d'haver realitzat seguint les instruccions previstes en el pla esmentat.

h) Establiments emblemàtics:

Si es tracta d'un establiment emblemàtic amb una antiguitat acreditable igual o superior a 50 anys: 25 punts.

Si es tracta d'un establiment emblemàtic amb una antiguitat acreditable igual o superior a 75 anys: 40 punts.

Es considera establiment emblemàtic l'establiment que té un valor històric, comercial i patrimonial d'acord amb els criteris que es detallen a continuació:

— Valor històric: té valor històric l'establiment en què es desenvolupa una mateixa activitat comercial de forma ininterrompuda durant un període igual o superior als cinquanta anys.

L'antiguitat es comprovarà amb l'alta de l'IAE corresponent o mitjançant qualsevol altra documentació que ho acrediti de forma fefaent.

— Valor comercial: té valor comercial l'establiment que desenvolupa una activitat singular i notòria arrelada al territori i que manté la seva activitat fora de temporada alta fomentant la desestacionalització de l'activitat econòmica de les Illes Balears.

— Valor patrimonial: té valor patrimonial l'establiment que disposa de trets diferenciats lligats a elements patrimonials, tant materials com immaterials, i que per tant forma part de la identitat dels carrers i els nuclis urbans de les Illes Balears.

Per a l'acreditació d'establiment emblemàtic, s'haurà de presentar també documentació acreditativa descriptiva dels elements tangibles interiors i exteriors d'interès arquitectònic i valor patrimonial, i de l'activitat singular i notòria de l'establiment, que en justifiquin el valor comercial per a la consideració d'emblemàtic. Aquesta documentació ha d'anar acompanyada d'un reportatge fotogràfic de l'establiment i, en especial, de la descripció dels elements arquitectònics i patrimonials que donen suport a la consideració d'emblemàtic.

Per ser considerat establiment emblemàtic, s'hauran d'acreditar els tres requisits esmentats en els apartats anteriors, és a dir, l'establiment haurà de tenir un valor comercial, històric i patrimonial acreditat en la forma descrita en aquest apartat h) o mitjançant un certificat de l'IDI que acrediti aquesta condició.

i) Establiments amb valor històric que no compleixen tots els requisits per ser considerats emblemàtics: 10 punts.

La consideració d'establiment amb valor històric i la seva acreditació es realitzarà d'acord amb els criteris establerts en el punt h) o mitjançant un certificat de l'IDI que acrediti aquesta condició.

j) La consideració d'establiment amb valor patrimonial i comercial i la seva acreditació es realitzarà d'acord amb els criteris establerts en el punt h) o mitjançant un certificat de l'IDI que acrediti aquesta condició.

Establiments amb valor patrimonial i comercial, és a dir, que tenguin els dos valors, però que no compleixen tots els requisits per ser considerats emblemàtics: 10 punts.

k) Mesures d'igualtat de l'empresa:

Si dins la plantilla de l'empresa hi ha almenys un 50 % de dones: 5 punts.

Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable que figura en l'annex 2.

l) Afectació de la COVID-19:

— Si l'empresa ha estat afectada de forma greu per la crisi sanitària de la COVID-19: 5 punts.

Per acreditar aquest aspecte, s'haurà d'aportar, en el cas d'empreses, la resolució favorable d'un ERTO a causa de la crisi de la COVID-19 i, en el cas d'autònoms, la resolució favorable per a la prestació extraordinària per cessament d'activitat pels efectes de l'estat d'alarma, regulada en el Reial decret llei 8/2020, i en el Reial decret llei 18/2021 o la resolució favorable d'un ERTO a causa de la COVID-19.

m) Foment de l'ús de la llengua catalana

— Si l'empresa utilitza la llengua catalana en la retolació externa, etiquetatge o disposa a la pàgina web d'una versió en llengua catalana: 5 punts.

Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració responsable que figura en l'annex 2, sens perjudici que l'Administració en qualsevol moment pugui sol·licitar alguna altra documentació quan ho consideri oportú.

n) Foment de la formació i la innovació

Si l'empresa participa o ha participat en els darrers sis mesos immediatament anteriors a la publicació de la convocatòria de la subvenció a qualque programa de consultoria, sostenibilitat, formació i/o innovació o gestió de residus impulsat per un ens públic, organització sindical o patronal, o cambres de comerç a l'àmbit de les Illes Balears: 5 punts.

Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de un certificat de participació o assistència al programa de consultoria, formació i/o innovació.

2. En el cas de projectes que obtinguin la mateixa puntuació, s'ha de tenir en compte la data de presentació de les sol·licituds completes i s'ha de donar preferència a les més antigues.

3. S'ha d'establir una llista d'expedients susceptibles de ser subvencionats, classificats per ordre decreixent de puntuació obtinguda fins que s'exhaureixi la dotació pressupostària i que podrà contenir, atesa la possibilitat que alguna sol·licitud no compleixi posteriorment els requisits establerts o no presenti la documentació, una llista de sol·licitants suplents.

Vuitè Competència i resolució

1. La Direcció General de Comerç és l'òrgan competent per instruir i tramitar els procediments i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora, i aquesta ha d'emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució. El director general de Comerç ha d'emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, i també els exclosos amb indicació del motiu d'exclusió.

D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, les actuacions a què es refereix el paràgraf anterior s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el BOIB, a la pàgina web de la Direcció General de Comerç i en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, situat a la plaça de Son Castelló, 1, de Palma.

2. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció i ha de motivar i fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida, i s'ha de notificar als interessats d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, mitjançant la publicació en el BOIB.

3. La resolució de concessió ha d'especificar els aspectes següents: la identificació de la persona o entitat beneficiària; la descripció de l'activitat que s'ha de subvencionar; el pressupost total de l'activitat subvencionada; l'import de la subvenció concedida; la partida pressupostària a la qual s'aplica; l'exclusió, si escau, de l'IVA suportat; les obligacions de la persona o entitat beneficiària; les garanties que la persona o entitat beneficiària ofereix o la seva exempció; la forma de pagament; la forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts; el termini per presentar els justificants i el termini per dur a terme l'activitat.

4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Transcorregut el termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, els sol·licitants han d'entendre com a desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sens perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix l'Administració.

5. Les resolucions del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada posen fi a la via administrativa i, en contra, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

Novè Comissió Avaluadora

D'acord amb l'article 10 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis, la Comissió Avaluadora per examinar les sol·licituds d'ajuts de subvencions d'aquesta convocatòria està composta per:

President: el director general de Comerç.

Vocals:

 • El cap del Servei de Comerç.
 • Dos funcionaris o funcionàries de la Direcció General de Comerç.
 • Un funcionari o funcionària nomenat per la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

Un dels vocals de la Direcció General de Comerç ha d'exercir les funcions de secretari o secretària.

Desè Justificació de les activitats subvencionades i pagament de la subvenció

1. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció acaba el 15 de setembre de 2022.

2. Els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, han d'estar inclosos dins el període d'elegibilitat comprès entre el 16 de setembre de 2021 i el 15 de setembre de 2022.

3. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la presentació de la documentació següent:

 1. Sol·licitud de pagament signada.
 2. Memòria d'actuació justificativa signada del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es descrigui de manera detallada el projecte que s'ha dut a terme i els resultats que s'han obtingut.
 3. Memòria econòmica justificativa signada del cost de les activitats, que ha de contenir:

— Una llista classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, d'acord amb el model que figura en l'annex 3, tot això acompanyat de les factures.

— Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import i la procedència.

Per justificar el pagament de les factures objecte de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent:

— Una còpia del document bancari oficial que n'acrediti la transferència o el pagament en què figurin la data, l'import i el concepte del pagament, de manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

— En el cas de pagaments efectuats amb targeta, s'ha d'aportar un extracte bancari oficial en el qual es reflecteixi el càrrec de la targeta al compte bancari vinculat a aquesta, així com el titular del compte bancari, que ha de coincidir amb el beneficiari de la subvenció.

— En el cas de pagaments efectuats mitjançant targeta de crèdit d'empresa, s'ha d'aportar un certificat bancari que acrediti com a titular del compte bancari vinculat amb la targeta el beneficiari de la subvenció i qui és titular de la targeta.

— En el cas de factures emeses en moneda estrangera, el document que acrediti el pagament ha de fixar el tipus de canvi a euros aplicable el dia del pagament.

Malgrat això, per a les factures inferiors a 500 euros, és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor, el tiquet de caixa o qualsevol document que n'acrediti el pagament. Però no s'admetran les factures amb un import de 500 euros o superior, pagades en efectiu amb rebut de pagament del proveïdor.

No s'admeten factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs).

4. En el cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

5. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

6. Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

7. La falta de justificació en els termes i dins els terminis que estableixen la convocatòria i la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació significativa del projecte presentat, a excepció del canvi de proveïdor que no suposi un canvi en l'execució i instal·lació de les accions subvencionables, sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent de la que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Onzè Obligacions del beneficiari

A més del que estableixen l'article 15 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 8 d'abril de 2008, i l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, els beneficiaris estan obligats a:

 1. Acreditar davant la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir els ajuts.

 2. Comunicar a la Conselleria de Transició Energètica , Sectors Productius i Memòria Democràtica si s'han sol·licitat altres ajuts per a les mateixes activitats davant qualsevol altra administració o organisme públic o privat i, si escau, si s'han concedit i la quantia.

 3. Comunicar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'obtenció de qualsevol altre ajut de minimis que s'hagi rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

 4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i a les actuacions de control financer que duguin a terme la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, la Sindicatura de Comptes i altres autoritats de control.

​​​​​​​​​​​​​​Dotzè Normativa aplicable

1. La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis.

2. En tot el que no estableixen aquesta Resolució ni l'Ordre esmentada, s'ha d'aplicar el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Tretzè ​​​​​​​Règim de minimis

Als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis, que determina que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (article 3 del Reglament [CE] núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre).

Documents adjunts