Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 29706
Aprovació inicial del Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment, en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, de data 19 de gener de 2022, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022, conformement al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions. 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://bunyola.sedelectronica.es].

De conformitat amb l'acord adoptat, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.

 

Bunyola, a data de la signatura electrònica (21 de gener de 2022)

El batle

Andreu Bujosa Bestard