Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 26334
Extracte de la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior II

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 606675

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net:

Primer. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment del sector turístic de Mallorca,  mitjançant la concessió d'ajudes a entitats que gestionen places d'establiments d'allotjament turístic hoteler perquè puguin avançar la temporada turística i obrir abans els establiments.   

La finalitat de la convocatòria és reactivar l'economia de Mallorca davant la crisi econòmica i social ocasionada per la Covid-19.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns, o qualsevol tipus d'unitat econòmica que, tot i no tenir personalitat jurídica, gestionen allotjaments turístics hotelers. Requisits:

 • Estar d'alta d'activitats econòmiques i estar d'alta en la Seguretat Social. S'acredita amb la presentació del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT (Agència Estatal de l'Administració Tributària) de l'any en curs.
 • Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb el Consell Insular de Mallorca i ens dependents, i amb la Fundació Mallorca Turisme.
 • No haver estat sancionat per incomplir la normativa en matèria de contenció de la Covid-19.
 • No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (en ERTO).
 • Tenir com a objecte social o activitat principal dedicar-se a la gestió de places turístiques com a propietari de l'establiment o com a empresa encarregada de la gestió d'un establiment turístic.
 • Poden tenir domicili fiscal fora de Mallorca, però l'establiment turístic que ofereix ha d'estar obert a Mallorca.
 • Acceptar l'estada a l'establiment a una tarifa de 250 € per habitació, IVA inclòs, amb 2 nits/3 dies, amb entrada el dimarts dematí i sortida el dijous capvespre, amb mitja pensió, pels dos ocupants. D'aquesta quantia, 200 € IVA inclòs és subvencionada per la Fundació Mallorca Turisme a l'establiment. Els guanyadors dels bons han de satisfer l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears, 50 € (IVA inclòs) en concepte de la confirmació de la reserva i el consum fora de la mitja pensió.
 • Els dies per gaudir el bo són entre setmana. Les activitats de les persones majors a l'establiment es desenvolupen el dimarts, dimecres i dijous, a partir del 15 de març fins al 7 d'abril de 2022. L'hotel ha d'oferir 70 habitacions les tres setmanes i 71 habitacions la quarta setmana.   

Tercer. Requisits dels establiments turístics

 • Establiment turístic obert a Mallorca.
 • Tenir les instal·lacions de l'establiment obertes, si la normativa sanitària en matèria de protecció de la Covid-19 ho permet.
 • L'habitació que s'ha d'oferir amb el bo és l'estàndard (no hi ha problema si per manca d'habitacions estàndard s'ofereix una habitació de categoria superior).
 • L'establiment, i les activitats que diu que ofereix als clients, han d'estar oberts des del 15 de març de 2022, inclòs.
 • L'establiment ha de disposar d'espais per fer activitats esportives o activitats d'oci.
 • Les habitacions de l'establiment que s'ofereixen als guanyadors dels bons han de ser per dues persones. Si el guanyador del bo vol una habitació més gran per anar-hi amb més persones el cost serà a càrrec del titular del bo.
 • No poden tenir conveni signat amb una administració per acollir possibles contagis de Covid-19.
 • L'establiment ha de tenir 71 habitacions o més.
 • Amb una categoria d'hotel igual o superior a 3 estrelles (a efectes d'aquesta convocatòria s'entén que també 3 claus o superior per apartaments turístics).
 • L'estada a l'habitació objecte d'aquesta subvenció inclou la mitja pensió (berenar i sopar, no s'inclouen begudes, ni extres).
 • Establiment turístic inscrit en la Direcció General de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb llicència d'activitats vigent.
 • Han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil per danys que poden tenir els allotjats a l'establiment.

Quart. Bases reguladores

Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, amb modificació BOIB núm. 96, de 4 d'agost). 

Quint. Quantia de la convocatòria

El pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme per a l'any 2022 destina a aquesta convocatòria la quantitat de 450.000 €.  D'aquesta quantia correspon al Govern de les Illes Balears la quantia de 225.000 € (50%) i al Consell Insular de Mallorca la quantia de 225.000 € (50%).

La quantia exacta de la subvenció que correspon al beneficiari es determina en la resolució de concessió, una vegada rebudes les sol·licituds dels beneficiaris de la subvenció i el sorteig de les estades. Si no hi ha canvis, renúncies o manca de sol·licituds li correspon cinquanta-sis mil dos-cents cinquanta euros (56.250 €) a cada beneficiari de les línies 1 i 4, i cinquanta-sis mil quatre-cents euros (56.400 €)

 Sext. Línies de la subvenció i import subvencionable

S'ha distribuït l'import de la subvenció per zones per distribuir l'impacte econòmic. L'establiment pertany a una línia en funció de la localització de l'establiment en les comarques abans esmentades. A la sol·licitud s'ha d'indicar la línia.

Línia 1. Palma

Línia 2. Serra de tramuntana i Raiguer

Línia 3. Migjorn

Línia 4. Pla de Mallorca i Llevant

Import subvencionable: el crèdit de la convocatòria es distribueix en 2.250 bons, que es reparteix de la següent manera:

- Línia 1: 562 bons (112.400 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (281 bons per establiment, que equival a 56.200 € per establiment).

- Línia 2: 563 bons (112.600 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (282 bons per establiment, que equival a 56.400 € per establiment).

- Línia 3: 563 bons (112.600 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (282 bons per establiment, que equival a 56.400 € per establiment).

- Línia 4: 562 bons (112.400 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (281 bons per establiment, que equival a 56.200 € per establiment).

Sèptim. Concurrència

El procediment de concessió és de concurrència competitiva segons els criteris de valoració prevists en el punt 10 de la convocatòria. Per desempatar té preferència l'establiment de major categoria i en cas de ser de la mateixa categoria, la sol·licitud presentada abans en el registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme, un cop complet l'expedient.

Octau. Termini per presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud, documentació i annexos és de 15 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Novè. Lloc de presentació

Les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud a través del Registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

Aquest tràmit només es pot fer en línia, s'ha d'emplenar la sol·licitud del catàleg de tràmits «Convocatòria Gaudeix l'illa Sènior II». És obligatori fer-la en línia utilitzant el tràmit creat per això.  No és vàlida cap altra forma de presentar-la. 

La presentació electrònica de les sol·licituds s'ha de fer amb el certificat digital de la persona interessada o l'ha de presentar un representant de l'entitat que s'acreditarà amb el seu certificat digital com a representant.

S'ha de presentar la sol·licitud amb la documentació administrativa i tècnica que s'especifica en el text complet de la convocatòria.

Dècim. Justificació

Els beneficiaris han de presentar la documentació justificativa de la subvenció d'acord amb el punt 15 de la convocatòria. En tot cas, el termini acaba el 15 de maig de 2022.

Onzè. Altres dades

Les persones que han de gaudir de l'estada són escollides mitjançant sorteig davant notari entre persones majors de 65 anys, o jubilades i residents a Mallorca.

Dotzè. Consultes relacionades amb la convocatòria

Les persones interessades amb dubtes relacionades amb la convocatòria poden obtenir informació al web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net i mitjançant consultes al correu electrònic gaudeix@fundaciomallorcaturisme.com

 

Palma, 19 de gener de 2022

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá