Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 18808
Renuncia dels drets funeraris de la sepultura 93 sèrie A

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se presentat per part de Francisca Capellà Fiol, renuncia dels drets de la concessió funerària de la sepultura 93, Sèrie A del cementiri municipal.

S'ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició pública durant un període de 15 dies a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin amb qualsevol dret sobre la citada sepultura puguin formular reclamacions.

Transcorregut aquest termini sense reclamacions s'acordarà acceptar la renuncia presentada.

 

Consell, a data de la signatura electrònica (13 de gener de 2022)

El batle

Andreu Isern Pol