Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 6560
Exposició al públic de la modificació puntual de l'article 64 del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al negociat de Recursos Humans, d'acord amb l'establert a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es troba exposat al públic, a efectes de suggeriments i reclamacions, la modificació puntual del Pacte regulador de les condicions de treball dels funcionaris al servei de l'Ajuntament de Marratxí, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 21 de desembre de 2021.

Els interessats que estiguin legitimats segons l'establert a l'article 49.b LRBRL podran presentar suggeriments i reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

  1. Termini d'exposició i admissió de reclamacions: 30 dies hàbils comptadors del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  2. Oficina de presentació: Registre general de l'Ajuntament de Marratxí o mitjançant qualsevol altra de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament Ple.

  

Marratxí, 27 de desembre de 2021

El batle

Miquel Cabot Rodríguez.