Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 6004
Anunci vehicle abandonat via pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que no s'ha pogut realitzar la notificació de la resolució de la retirada del vehicle de la seva propietat a Michael Hareton Alderton Smith al polígon 1 parcel·la 333 de Costitx, malgrat que s'ha intentat comunicar per via notificació directa, per correu certificat a l'esmentada adreça, i en compliment del que disposa l'article 42, 43 de la Llei 39/2015, d'1 octubre del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació i es fa constar que:

Li notifiquem que al terme municipal de Santa Eugènia, es troba a la via pública un vehicle turisme Saab 9 3 de la seva propietat, amb matrícula 9680 CNJ, trobant-se en aquesta situació com a mínim des del dia 17 de juliol de 2021, tot això segons l'acta expedida al seu moment per funcionaris de la Policia Local.

Atès que ha passat més de dos mesos des de que es detectà l'esmentat vehicle en aquesta situació i, de conformitat amb el que estableix l'article 7 i 71.1 a. del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, i fent ús de les atribucions que li confereix la normativa vigent aquesta Batlia resol requerir al titular perquè, en el termini de 15 dies, retiri el dit vehicle, advertint-li que si no ho fes es procedirà a la seva alineació mitjançant subhasta pública o be serà tractat com a residu sòlid urbà, iniciant el seu corresponent expedient sancionador en base a l'art. 34.3, b) de la llei 10/1998 de Residus, sancionable entre 601,02 i 30.050,61 €, sense perjudici de l'abonament de les taxes de retirada ocasionades.

A la vegada, se li informa que si procedeix a la renúncia voluntària per tractar el vehicle com a residu sòlid urbà davant aquest Ajuntament, no se li incoarà expedient sancionador en matèria de medi ambient, entenent la seva participació segons disposa l'article 11 de l'esmentada Llei 10/1998, renúncia que s'haurà de presentar per escrit mitjançant la compareixença davant la Policia Local per a la seva formalització, liquidant les taxes corresponents, tot això, sense perjudici dels deutes que tingui amb aquest Ajuntament i altres organismes oficials als que haurà de fer front vostè.

 

Santa Eugènia,  5 de gener de 2022

El batle

Joan Riutort Crespí