Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 5799
Informació pública del Projecte de «Actualització del projecte constructiu 1a fase d’adequació de la travessera de l’EI-10 (entre enllaços de Figueretes i Can Misses» (exp. núm. 2021/00024477V)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa, de data 23 de desembre de 2021, s'ha pres en consideració i s'ha aprovat inicialment el projecte de «Actualització del projecte constructiu 1a fase d'adequació de la travessera de l'EI-10 (entre enllaços de Figueretes i Can Misses» redactat per l'enginyera de camins, canals i ports, Sra. Eva María Pedrós Fora i per l'enginyer tècnic d'obres públiques Sr. Alberto Vila García, amb un pressupost base de licitació, sense IVA, de 7.769.847,48 € (set milions set-cents seixanta-nou mil vuit-cents quaranta-set euros amb quaranta-vuit cèntims), amb un IVA de 1.631.667,97 € (un milió sis-cents trenta-un mil sis-cents seixanta-set euros amb noranta-set cèntims), que fa un pressupost total, IVA inclòs, de 9.401.515,45 € (nou milions quatre-cents un mil cinc-cents quinze euros amb quaranta-cinc cèntims). Considerant així mateix un pressupost de l'ú per cent de l'execució material de l'obra per a la conservació, protecció i enriquiment del patrimoni històric o el foment de la creativitat artística de 65.292,84 € (seixanta-cinc mil dos-cents noranta-dos euros amb vuitanta-quatre cèntims), resulta un pressupost per al coneixement de l'administració de 9.466.808,29 € (nou milions quatre-cents seixanta-sis mil vuit-cents vuit euros amb vint-i-nou cèntims).

L'expedient de l'esmentat projecte romandrà en exposició pública al Servei d'Infraestructures Viàries del Departament de Gestió del  Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme d'aquest Consell Insular (Av. d'Espanya, núm. 49, ciutat d'Eivissa) per un termini de 20 dies, tot de conformitat amb l'article 93 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm.236, de 2 d'octubre).

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament el projecte.

 

Eivissa, 4 de gener de 2022

El cap de Servei d'Infraestructures Viàries

Antonio Marí Noguera