Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 3611
Aprovació inicial del projecte d'obres de construcció d’oficina conjunta per a Policia Local i Guàrdia Civil en zona portuària T.M. Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió extraordinària celebrada el 28 de desembre de 2021, en expedient administratiu 5914/2021, va acordar l'aprovació inicial del projecte de construcció d'oficina conjunta per a Policia Local i Guàrdia Civil en zona portuària T.M. Sant Antoni de Portmany, i en compliment del que disposa l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que hi estiguin interessades, puguin formular-hi les observacions que considerin pertinents.

El projecte d'obres es troba disponible per a la seva consulta al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany http://www.santantoni.net.

 

Sant Antoni de Portmany, 28 de desembre de 2021

L'alcalde

Marcos Serra Colomar