Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 3604
Anunci de l’aprovació inicial de la Modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021, va acordar l'aprovació inicial de la modificació de la Modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General de Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, i de conformitat amb els articles 73 i 75.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, es convoca el tràmit d'informació pública per un termini de vint dies des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que els qui es tenguin per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular totes les al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que trobin convenient.

Al seu torn, la documentació que conté la Modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, estarà a disposició dels interessats al Portal de Transparència allotjat al web municipal, a l'apartat 7. Urbanisme, Obres Públiques; 7.1 Planejament urbanístic; Modificació de l'àmbit i la fitxa de gestió de l'ASU 33/02.

 

Sant Antoni de Portmany,  23 de desembre de 2021

L'alcalde

Marcos Serra Colomar