Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 3551
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 1182/2021

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 20 de desembre de 2021, la modificació de l'ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana.

I en aplicació de l'establert a l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i a l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet dita aprovació a informació pública i audiència a les persones interessades per un termini de trenta dies a comptar a partir del dia següent de la inserció d'aquest anunci en el BOIB per tal que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

L'expedient es pot consultar en el Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00 fins a les 14:00 hores, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, plaça de la Constitució núm. 1, 07200 Felanitx (Illes Balears) – Telèfon 971580051 – Fax 971583271.

  

Felanitx, 30 de desembre de 2021

El batle

Jaume Monserrat Vaquer