Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 3540
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a domicili

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 682/2021

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 20 de desembre de 2021, la modificació de l'ordenança municipal reguladora del servei d'ajuda a domicili.

I en aplicació de l'establert a l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i a l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet dita aprovació a informació pública i audiència a les persones interessades per un termini de trenta dies a comptar a partir del dia següent de la inserció d'aquest anunci en el BOIB per tal que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

L'expedient es pot consultar en el Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00 fins a les 14:00 hores, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, plaça de la Constitució núm. 1, 07200 Felanitx (Illes Balears) – Telèfon 971580051 – Fax 971583271.

  

Felanitx, 22 de desembre de 2021

El batle

Jaume Monserrat Vaquer