Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 3538
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana. Tràmit d’audiència a les associacions veïnals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 1182/2021

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 20 de desembre de 2021, la modificació de l'ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana.

Se sotmet al tràmit d'informació pública l'aprovació de l'esmentada modificació per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis i en el tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat), donant audiència a totes les persones interessades i a les associacions veïnals, d'acord amb l'article 102.c de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Es tindrà per aprovat definitivament si una vegada transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment.

 

Felanitx, 30 de desembre de 2021

El batle

Jaume Monserrat Vaquer