Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 3271
Área d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021/1422. Aprovació del Projecte de millora de la urbanització, de la accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament de Palma (JOAN DAMETO/SÍNIA D'EN GIL/PARC DE SA RIERA), LOT 3. Fase 2

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió de 22/12/2021 va aprovar el Projecte de millora de la urbanització, de la accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament de Palma (JOAN DAMETO/SÍNIA D'EN GIL/PARC DE SA RIERA), LOT 3. Fase 2.

Conformement al que disposa l'art. 149.1 de la  Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, es publica aquest anunci, per tal que, dins el termini de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva  publicació, es puguin presentar al·legacions a l'esmentat expedient, el qual podrà ser examinat a les oficines del Departament  d'Infraestructures, camí dels Reis 400, Son Pacs, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Palma, 4 de gener de 2022

El cap de secció de tramitació administrativa de l'Àrea d'Infraestructures

i Accessibilitat p.d. Decret de batlia  núm. 3000/ 2014

(BOIB núm. 30 de 4 de març de 2014)

Miguel Gil Torrens