Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 3008
Anunci d'exposició pública del compte general del 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que estableix l'article 212 de el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informada per la Comissió Especial de Comptes de dia 3-1-2022, s'exposa a el públic el Compte General corresponent a l'exercici 2020, per un termini de 15 dies, durant els quals, els que estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

 

Búger, document signat electrònicament (4 de gener de 2022)

El batle Pere Torrens Escalas