Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 2982
Aprovació provisional del Reglament de l’ajuntament de Deià que ha de regular les convocatòries per a la cessió de l’usdefruit d’habitatges privats per a crear un parc municipal d’habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 23 de desembre de 2021 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment el Reglament de l'ajuntament de Deià que ha de regular les convocatòries per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi.

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquesta Entitat expedient de redacció del citat Reglament, el Ple d'aquesta Entitat, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2021, va acordar l'aprovació provisional de les referides normes reglamentàries.

En compliment del que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local es convoca, per termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://ajdeia.sedelectronica.es].

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

Deià, 3 de gener de 2022

El batle

Lluís Enric Apesteguia Ripoll