Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Núm. 2677
Extracte de l’acord del dia 2 de desembre de la junta rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat , pel que es convoquen les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i locals als barris de sa Penya, la Marina, s’Alamera i Dalt Vila

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/603791)

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques, les comunitats de béns que acreditin ser titulars de l'habitatge o local que promouen les obres amb l'adopció dels acords necessaris que conforme a la legislació civil siguin exigibles per a la realització de les obres i que compleixin els requisits d'aquestes bases i amb la normativa específica aplicable.

- Quan els habitatges es troben en règim de copropietat, proindivisos o comunitat de béns, s'ha de designar un representant legal.

- No poden ser perceptors d'aquestes subvencions els qui hagin rebut anteriorment ajudes per un límit absolut de 15.000,00 € per immoble o habitatge/local del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Requisits dels immobles/locals per poder ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases:

- És necessari que els immobles necessitin objectivament actuacions de rehabilitació i/o renovació de façanes.

- Que tenguin una antiguitat mínima de 25 anys i estiguin ubicats a l'àrea d'actuació definida.

- L'antiguitat mínima exigida per a la rehabilitació de façanes és de 15 anys comptats des de la data de sol·licitud de l'ajuda. S'exceptua de complir aquest requisit quan es tracti d'adaptació de l'habitatge per ús de persones amb mobilitat reduïda.

- Que no es trobin en situació declarada de ruïna.

- Que les obres no siguin provinents d'una Ordre d'execució per part de l' Ajuntament d'Eivissa.

- Que l'edifici compleixi la normativa en matèria de manteniment i de conservació de l'entorn urbà, que l'afectin.

- Presentar una organització d'espai i unes característiques constructives que garanteixin la possibilitat d'arribar a les adequades condicions d'habitabilitat mínimes de l'habitatge, així com la correcta adequació funcional i estructural de l'edifici.

S'estableix com a període màxim per a la justificació de 3 mesos des de la finalització de les obres per presentar la documentació indicada a l'article 12 de les bases específiques reguladores .Després d'aquest termini es considerarà fora de plaç i no serà acceptada.

Aquestes subvencions tenen el caràcter de postpagables, és a dir, el seu pagament es produirà una vegada realitzades les obres i aportades les factures que n'acreditin el seu cost.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, de subvencions en matèria de rehabilitació d'habitatges i locals als barris de sa Penya, la Marina, s'Alamera i Dalt Vila.

D'acord amb el que disposa l'art. 31 de la LGS les despeses realitzades abans de la data de termini del període de justificació establert i que guardin relació directa amb l'objecte de la subvenció:

a) Les actuacions concretes que es subvencionaran mitjançant aquestes ajudes són:

1) Actuacions d'adequació estructural: obres que proporcionin a la totalitat de l'edifici o habitatge condicions de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat, resistència i solidesa.

2) Actuacions d'adequació funcional: obres que proporcionin a l'edifici o habitatge condicions suficients respecte a accessos, estanquitat davant la pluja i humitat, aïllament tèrmic, xarxes generals d'aigua, gas, electricitat, telefonia, sanejament i seguretat davant accidents i sinistres.

3) Actuacions d'adequació d'habitabilitat: obres que proporcionin a l´habitatge condicions mínimes respecte a la seva superfície útil, distribució interior, il·luminació natural o ventilació, serveis higiènics i instal·lacions de cuina o altres serveis de caràcter general.

També s'inclourà en aquest concepte, l'ampliació de l'espai habitable de l'habitatge sempre que la superfície útil total resultant no excedeixi de 120 m2.

4) La realització d'obres d'adequació que possibilitin als habitatges estalvi de consum energètic o que permetin l´adaptació a la normativa vigent en matèria d'aigua, electricitat, protecció contra incendis, o sanejament. També l' adequació d'edificis i habitatges al Decret 110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i altra normativa d'aplicació, que permeti l'ús per persona amb mobilitat reduïda.

5) La rehabilitació de façanes de l'immoble: En aquest cas, és condició ineludible la recuperació de dissenys i tractaments originals de la façana, i la supressió o adequació de tots aquells elements de façana considerats impropis d‘acord amb la normativa PEPRI (cablejats de façanes, fusteria, baixants de pluvials, ....)

6) La rehabilitació d'elements comunitaris en edificis d'habitatges plurifamiliars.

7) La rehabilitació dels locals de planta baixa.

 

L'àmbit de les actuacions: es fa extensiu als annexos de l'edifici i/o dels habitatges, incloent patis, claustres i altres elements com a tancaments que respectin els tradicionals de la zona.

Les actuacions referides han de comptar amb llicencia preceptiva, s'ajustaran estrictament a la legislació i al planejament urbanístic vigent en el moment de sol·licitar la subvenció, així com les altres normes sectorials que li siguin d'aplicació.

b) No es consideren subvencionables:

No són subvencionables aquelles obres que es trobin executades amb anterioritat a l'aprovació de la convocatòria corresponent, llevat del disposat a la Disposició transitòria.

S'entenen excloses d'aquestes ajudes:

  1. Les actuacions interiors que no afectin als punts anteriors
  2. No podran ser perceptors d'aquestes subvencions els qui hagin estat beneficiaris anteriorment de subvencions concedides pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat i que hagin superat el límit absolut de 15.000,00 € per immoble o habitatge/local.
  3. Les intervencions que suposin demolicions en edificis, ni obres d'adició de noves plantes, ni la nova edificació.
  4. Les actuacions realitzades per Ordre d'execució.
  5. Qualsevol altra despesa no contemplat en l'apartat anterior.

Tercer. Bases reguladores.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I LOCALS ALS BARRIS DE SA PENYA, LA MARINA, S'ALAMERA I DALT VILA

Publicades a la seu electrònica (https://patrimonihumanitat-eivissa.sedelectronica.es)

Quart. Import.

Cadascuna de les subvencions no podrà superar la quantitat màxima de 15.000 € per habitatge/local ni el percentatge màxim de 50% de la despesa subvencionable.

Es tindrà en compte per l'estricte ordre de presentació al Registre General d'Entrada del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat o per qualsevol dels mitjans reconeguts per la Llei de Procediment Administratiu Comú, sempre que reuneixin tots els requisits.

Vist l'anterior i en el supòsit que el nombre de sol·licituds excedeixi de les disponibilitats econòmiques existents, només s'atendran les sol·licituds presentades fins l'acabament dels fons existents a la partida pressupostària corresponent.

Per al pagament d'aquestes subvencions hi ha consignació pressupostària, per import de 118.000,00 € a la partida 33600 7800009 «Subvencions de capital Patrimoni», del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Es consideren despeses subvencionables als efectes d'aquesta convocatòria aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'hagin realitzat des del darrer trimestre de l'any 2020 i fins esgotar el crèdit disponible.

 

​​​​​​​Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB i fins al 31 de desembre de 2022. La documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS) i a la seu electrònica del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica (3 de gener de 2022)

El president

Rafael Ruiz Gonzalez