Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 2436
Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes d’octubre 2021, i obertura del període voluntari de cobrament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Insular d'Eivissa, mitjançant Resolució núm. 2021000338, de 22 de desembre de 2021, del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió econòmica, Esports i Joventut ha resolt aprovar les liquidacions de les taxes pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans, a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponents al mes d'octubre de 2021.

El citat padró apareixerà exposat al públic a les dependències de l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres i de la tresoreria del Consell Insular, durant el període de vint dies hàbils, comptadors des del dia següent d'aquesta publicació. A partir de la finalització del termini anterior i durant un període d'un mes, les persones interessades podran interposar-hi en contra recurs de reposició davant el conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa.

Així mateix, podran utilitzar qualsevol altre mitjà de defensa que considerin oportú per defensar els seus interessos.

Mitjançant aquest document, i segons el que es disposa en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis prestats pel Departament Benestar Social i Recursos Humans, aprovada en data 22 de juliol de 2005, i publicada en el BOIB núm. 131 EXT., de 5 de setembre de 2005, pos en coneixement l'obertura del període voluntari de cobrament del padró anteriorment esmentat, que comprendrà des del dia 28 de desembre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022 (tots dos inclosos), o l'immediat dia hàbil posterior si l'últim dia és inhàbil.

Passat el dit període s'incoarà la via de constrenyiment, en la qual les persones deutores hauran d'abonar, a més de l'import de la quota, els costos del procediment i els següents recàrrecs: del 10 %, si el pagament s'efectua en els terminis assenyalats en la provisió de constrenyiment, o del 20 % si el pagament és posterior als terminis referits, i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 % si el pagament es realitza abans de la notificació de la providència de constrenyiment.

Els rebuts no domiciliats podran fer-se efectius presentant el rebut facilitat a aquest efecte pels serveis administratius de l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres, als caixers automàtics, banca electrònica i oficines de BBVA, Banca March, Bankia Banco Santander, Banc Sabadell Atlántico, Caixabank, així com al caixer automàtic situat a la seu del Consell Insular d'Eivissa.

 

Eivissa, 3 de gener de 2022

La cap de Secció de Serveis Socials

Ana Andreu Mas