Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 674/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra els acords del Consell de Govern de 29 de novembre i 3 de desembre de 2021

    Número de registre 13207 - Pàgina 581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 679/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 13.012.21 pel qual es prorroga l’Acord del Consell de Govern de 20.09.21 pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s’estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l’abast de les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat dels establiments de restauració que s’establiren per l’Acord del Consell de Govern de 29.11.21

    Número de registre 13208 - Pàgina 582

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de la modificació de les tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua (Exp. núm. 1327/2021)

    Número de registre 7 - Pàgina 583

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma showroom web, de bons-descompte bescanviables als comerços locals adherits

    Número de registre 13212 - Pàgina 584

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial del Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili dels Serveis Socials Comunitaris de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/014151)

    Número de registre 13057 - Pàgina 585

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Entitat per al 2022

    Número de registre 12 - Pàgina 586

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial modificació ordenança fiscal Impost increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 4 - Pàgina 587

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. Núm. 1952/2021: Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 10 - Pàgina 588

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’alcaldia núm. 2021-3882, de 2 de desembre de 2021, de la convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2021-22

    Número de registre 12627 - Pàgines 589-590

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2021-3937, de dia 9 de desembre de 2021, de la convocatòria de subvencions en matèria de lloguer en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 12745 - Pàgines 591-593