Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 595369
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021 per la qual es convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el marc del que disposa l'article 11.1 del Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, en referència a la qualificació dels professionals que presten atenció educativa directa als infants del primer cicle d'educació infantil aquest article especifica que «[...] l'elaboració i el seguiment de la proposta pedagògica ha d'estar sota la responsabilitat d'un professional amb el títol de mestre d'educació infantil o títol de grau equivalent».

2. En la disposició transitòria tercera d'aquest Text consolidat, que fa referència als professionals sense titulació suficient, s'hi especifica que poden prestar serveis amb les funcions previstes per al personal a què es refereix l'article 11.1.a) les persones que en el termini de quatre anys compleixin el requisit d'haver cursat i aprovat un dels cursos convocats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb aquesta finalitat.

3. La disposició transitòria cinquena especifica que poden continuar prestant serveis als centres d'educació infantil de primer cicle aquelles persones que, sense cap de les titulacions indicades en l'article 11, treballin com a educadores a centres que atenen menors de tres anys i que tenen autorització per al seu funcionament independentment de quina sigui la normativa, docent o no, per la qual s'ha atorgat l'esmentada autorització. Aquestes persones disposen d'un termini màxim de quatre anys, comptats des del dia 28 de juliol de 2019, per complir els requisits exigits per l'administració.

4. La disposició transitòria setena estipula que els centres que atenen infants menors de tres anys i en data 28 de juliol de 2019 disposaven de llicència municipal d'activitats però no estaven autoritzats com a centres d'educació infantil, poden ser considerats centres singulars i els ha de ser d'aplicació el que estableix la disposició addicional primera del Text consolidat esmentat i poden ser autoritzats com a tals sempre que ho sol·licitin davant la Conselleria d'Educació i Formació Professional en el marge de dos anys a comptar des del dia 28 de juliol de 2019. Després del període de l'estat d'alarma derivat de la pandèmia de COVID-19, aquest termini acabava el dia 28 d'octubre de 2021. Cal, així mateix, que assoleixin l'autorització a què es refereix aquest Decret en el termini màxim de quatre anys comptadors també des de l'entrada en vigor d'aquesta modificació.

5. Amb l'objectiu de millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, es va dictar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 per la qual s'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 63, de 9 de maig).

6. En el BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020, es publicà la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil.

7. Per Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 es modificà l'esmentada convocatòria i se n'amplià el crèdit (BOIB núm. 82, de 22 de juny).

8. Els centres que s'acullen a la convocatòria abans esmentada tenen de termini màxim d'execució de les obres i, per tant, per a l'autorització de les seves instal·lacions, fins el dia 1 de setembre de 2024.

9. Per tal d'avançar en el procés d'autorització de centres que atenen infants de 0-3 anys i tenen expedient obert per ser autoritzats com a centres educatius, i donats els terminis establerts per les disposicions transitòries del Decret 23/2020, de 31 de juliol, esdevé urgent la convocatòria del curs esmentat.

10. La convocatòria d'aquest curs ha de donar resposta a les necessitats d'ampliació de l'oferta educativa que s'emmarca dins la convocatòria d'ajuts per a la creació, consolidació i reconversió de centres que atenen regularment infants de menys de tres anys.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm.159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

4. El Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre).

5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

6. La Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es convoca la realització del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 35, de 10 de març de 2009).

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d'educació infantil a centres de primer cicle d'educació infantil, gestionada a través del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, de conformitat amb el que s'estableix en aquesta mateixa Resolució.

2. Aprovar l'oferta de 30 places de participants al curs.

3. Disposar que, donades les actuals mesures sanitàries i per atendre la demanda en tot l'àmbit de les Illes Balears, el curs es realitzi en format semipresencial, tot garantint l'assistència a través de plataformes digitals i complementant-lo amb activitats en diferit a través de la plataforma Moodle.

4. Aprovar els continguts del curs i la seva temporalització, que s'adjunten en la present Resolució com a annex 1.

5. Aprovar l'obertura del termini d'inscripció al curs, a més dels requisits exigits per a l'admissió, els criteris de selecció de les persones aspirants i el nombre màxim d'admesos que figuren en l'annex 2 de la present Resolució.

6. Aprovar el model de sol·licitud per a la inscripció al curs, que figura en l'annex 3.

7. Aprovar el model de certificat per justificar l'experiència laboral, que figura en l'annex 4.

8. Determinar que el curs es faci efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 13601.421K04.22606 per un total de 18.000,00 euros per a l'any 2022.

9. Facultar l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) per prendre les mesures pertinents per al correcte desenvolupament i organització del curs.

10. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 2 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

  

ANNEX 1

Contingut, temporalització i avaluació del curs

 

Primer

Continguts del curs

Els continguts i la temporalització de cada una de les àrees del Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d'educació infantil a centres de primer cicle d'educació infantil (amb un total de 120 hores) són els següents:

-Àrea psicopedagògica:

  • Didàctica / Intervenció educativa (30 hores).
  • Psicologia infantil i atenció primerenca (20 hores).

-Àrea tècnica:

  • Observació i avaluació (20 hores).
  • Organització i gestió (20 hores).

-Pràcticum:

  • Projecte professional (30 hores).

Segon

Temporalització

El curs s'iniciarà durant el mes de gener i finalitzarà abans del 31 de desembre de 2022. L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) publicarà a través de la pàgina web, amb la deguda antelació, el programa del curs amb els dies i els horaris concrets de realització.

Tercer

Modalitat i metodologia de la formació

1. La modalitat del curs és mixta i, de manera orientativa, tindrà una durada de 57 hores d'activitat simultània per videoconferència, a través de Zoom, i de 33 hores d'activitat en diferit per mitjà de l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle (http://fweib.caib.es). A més, les 30 hores que corresponen al pràcticum es faran de manera presencial en els centres assignats i segons el calendari que s'estableixi.

2. Es proposa una metodologia que inclogui les exposicions dels ponents i que, alhora, fomenti la participació i propiciï el debat i la reflexió compartida entre les persones assistents a partir de la posada en comú de les tasques i activitats proposades.

3. Les activitats a distància es plantejaran per tal de concretar i fer operativa en la pròpia pràctica educativa la teoria treballada en les sessions presencials.

4. Aquestes activitats partiran de textos, articles i/o documents que fonamentin i completin el contingut de la sessió, tant com a tasca prèvia introductòria com per acabar, i així completar els continguts del bloc.

5. L'entrega d'aquestes activitats serà preceptiva per superar cadascun dels blocs.

6. Les activitats del mòdul de pràcticum computaran un total de 30 hores, que es valoraran a partir de la pròpia pràctica professional pel que fa a l'organització i gestió de la pròpia aula i grup d'infants, com també a la gestió i organització de l'equip educatiu, la comunitat educativa i el centre. Aquest mòdul serà tutoritzat per la persona que li sigui assignada a cada participant.

7. La persona que tutoritza assistirà presencialment al centre per observar la pràctica educativa, organitzativa i de gestió de la persona tutoritzada (3 hores). Durant aquesta visita observarà i recollirà informació per posteriorment, mitjançant entrevista, fer un retorn que inclogui propostes de revisió i millora de la pràctica docent i de gestió (2 hores).

8. A la vegada, al llarg de la formació s'encomanaran tasques d'observació i avaluació de la pròpia pràctica mitjançant eines per al registre i la documentació que seran recollides per la persona participant en forma de memòria de pràctiques durant el període de pràcticum. En el procés d'elaboració de la memòria es comptarà amb l'acompanyament de la persona que tutoritza. L'entrega d'aquest document al final de la formació és preceptiva i servirà per valorar i certificar el mòdul de pràcticum.

9. Per tal d'obtenir la certificació del curs i, per tant, l'autorització per ocupar plaça de mestre d'educació infantil als centres de primer cicle d'educació infantil, s'han d'haver superat el 100 % de les activitats proposades.

  

ANNEX 2

Requisits d'admissió, criteris de selecció i terminis d'inscripció al curs

 

Primer

Normes generals

1. S'obre el termini d'inscripció per a l'admissió al Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d'educació infantil a centres de primer cicle d'educació infantil.

2. Aquesta convocatòria consta de 30 places en l'àmbit autonòmic.

3. La selecció de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb els requisits i criteris de selecció establerts en la present Resolució.

Segon

Requisits i condicions generals dels aspirants

1. Per participar en la selecció per al curs, les persones interessades han de complir en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds els requisits següents:

a) Certificar un mínim de quatre anys treballats en tasques docents a centres que atenguin infants menors de tres anys amb anterioritat al 28 de juliol de 2019.

b) Estar en disposició del títol de mestre, psicòleg, psicopedagog, pedagog o tècnic de grau superior d'educació infantil, o qualsevol altre títol declarat professionalment equivalent a alguns dels anteriors.

2. Aquests requisits s'han de mantenir durant tot el procediment i acreditar documentalment en el moment de presentar la sol·licitud.

Tercer

Sol·licituds

1. Les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud d'inscripció al curs mitjançant el model que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució. Les sol·licituds, juntament amb els documents indicats en l'apartat 3.2 d'aquest annex, s'han de trametre a la Conselleria d'Educació i Formació Professional a través del Registre electrònic, indicant el tràmit a què es fa referència amb el nom «Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d'educació infantil a centres de primer cicle d'educació infantil» i dirigit a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI).

2. Juntament amb les sol·licituds d'inscripció s'han d'entregar les següents certificacions i/o acreditacions:

a) Un certificat emès per cada centre en què s'han prestat serveis, acreditatiu dels serveis que s'hi ha prestat, o alguna altra certificació en què es faci constar expressament l'antiguitat i les funcions docents realitzades, d'acord amb el model que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

b) Un certificat de vida laboral.

c) Una còpia acarada de la titulació de mestre, psicòleg, psicopedagog, pedagog o tècnic de grau superior d'educació infantil, o qualsevol altre títol declarat professionalment equivalent a alguns dels anteriors.

d) Altres certificacions que l'IEPI podrà requerir en cada cas per dur a terme les verificacions de dades pertinents.

3. El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució.

Quart

Criteris de selecció i admissió dels aspirants

1. L'IEPI efectuarà la selecció dels aspirants per ocupar les places de la formació i desestimarà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits establerts en els punts anteriors.

2. En el cas que hi hagi més aspirants que places oferides, la selecció dels aspirants s'efectuarà d'acord amb els següents criteris per ordre de preferència, aplicats a les característiques del centre on estiguin treballant actualment:

1r. Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres que atenen regularment infants de menys de tres anys de titularitat pública i que tenen expedient d'autorització educativa obert i en tramitació.

2n. Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres que atenen regularment infants de menys de tres anys de titularitat privada, que són beneficiaris dels ajuts de reconversió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional convocats mitjançant la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre) i que tenen expedient d'autorització educativa obert i en tramitació.

3r. Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres que atenen regularment infants de menys de tres anys de titularitat privada i que tenen expedient d'autorització educativa obert i en tramitació.

4t. Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres de primer cicle autoritzats de la xarxa pública d'escoletes de les Illes Balears.

5é. Els que actualment estiguin treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres de primer cicle autoritzats de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques.

6é. Altres persones que reuneixin els requisits i que no estiguin en actiu.

3. Dins cada tipologia de centre a què s'ha fet referència, l'admissió es farà d'acord amb el nombre preferent que s'especifica a continuació pel centre de treball de la persona interessada:

-1 candidat per centre de menys de 3 unitats de primer cicle d'educació infantil.

-2 candidats per centre de 3 a 5 unitats de primer cicle d'educació infantil.

-3 candidats per centre de 6 a 8 unitats de primer cicle d'educació infantil.

-4 candidats per centre de 9 a 11 unitats de primer cicle d'educació infantil.

-5 candidats per centre de 12 o més unitats de primer cicle d'educació infantil.

4. Només es podrà superar el nombre preferent de candidats per centre assenyalats quan s'hagin atès el nombre preferent de demandes de cada centre. En el cas de centres que estan en tràmit per a la seva autorització educativa, es comptaran les unitats que constin en l'expedient de sol·licitud d'autorització.

5. A l'efecte d'establir el nombre preferent de candidats per centre:

- Quan es tracti de centres que tenen el mateix titular i els treballadors ho són en forma de contractació directa, es comptabilitzaran les demandes com si fossin d'un únic centre i al nombre de places en el curs se sumaran les que corresponen a cada un dels centres que són de la mateixa localitat.

- Quan es tracti de candidats que estan contractats per la mateixa empresa o cooperativa que gestiona centres dels que no són titulars, es comptabilitzaran les demandes com si fossin del mateix centre i al nombre de places en el curs se sumaran les que corresponen a cada un dels centres que són de la mateixa localitat.

6. Els candidats han de ser seleccionats seguint l'ordre de nombre d'anys d'experiència en tasques docents a centres que atenen infants de les edats que corresponen a educació de primer cicle d'educació infantil i sempre d'acord amb el nombre preferent per centre.

7. Una vegada publicat el llistat provisional d'aspirants admesos al curs, els aspirants disposaran de tres dies hàbils a partir de la publicació del llistat provisional per realitzar les reclamacions que considerin oportunes, mitjançant escrit adreçat a la directora de l'IEPI i tramès per registre electrònic.

8. Una vegada resoltes les reclamacions i publicada la llista definitiva, els aspirants admesos disposaran de cinc dies hàbils per confirmar la seva assistència. Si no es confirma la participació en la formació, se'n quedarà exclòs.

Cinquè

Avaluació i certificació de la formació

1. Per tenir una avaluació positiva cal:

- Assistir obligatòriament al 90 % de les sessions (en directe i en diferit).

- Lliurar la totalitat de les tasques de cadascun dels blocs del programa que s'encomanin a través de la plataforma Moodle habilitada específicament per a aquesta formació.

- Dur a terme la totalitat de tasques del mòdul de pràcticum, de manera coordinada amb el tutor que s'assigni.

- Emplenar el qüestionari d'avaluació en finalitzar la formació.

2. L'alumne amb una avaluació positiva obtendrà la certificació de la formació. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà. En aquest moment s'enviarà un correu electrònic a cada participant, en el qual se l'informarà del resultat de l'avaluació.

3. Es disposarà d'un termini de tres mesos des de l'enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si escau.

4. Una vegada superada la formació, la Conselleria d'Educació i Formació Professional publicarà, mitjançant resolució en el BOIB, la relació de persones autoritzades per prestar funcions de mestre d'educació infantil als centres de primer cicle d'educació infantil.

Documents adjunts