Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 595362
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 1 de desembre de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1.El conseller d'Educació, Universitat i Recerca va convocar ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil, mitjançant Resolució de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 204, de 5 de desembre).

2.El 22 de juny de 2021, es va publicar, en el BOIB núm. 82, la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil.

3.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a través de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància com a òrgan instructor del procediment, va examinar les sol·licituds i va fer els requeriments de documentació pertinents als sol·licitants per poder valorar les peticions d'acord amb el barem.

4.La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 22 de juny de 2021 per examinar, valorar i informar sobre les sol·licituds, així com per valorar la proposta de resolució de concessió, segons consta en l'acta de sessió estesa el mateix dia.

5.El 23 de juny de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va dictar la proposta provisional de resolució de concessió dels ajuts esmentats.

6.L'òrgan instructor ha revisat els apèndixs 6 de l'annex 2 que les entitats sol·licitants han presentat dins el període de justificació del primer termini.

7.En aquest període, es va requerir a l'entitat Pharos S. Microcooperativa, que no havia presentat la justificació del primer termini, que presentàs la documentació justificativa. Passat el termini de presentació de documentació sense resposta, es considera que l'entitat Pharos S. Microcooperativa desisteix de la seva petició.

8.Les propostes d'autorització i disposició de despesa (AD) de més de 30.000 € s'han fiscalitzat de conformitat.

9.El punt 3 de la base quinzena de la convocatòria estableix que la resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

 

4.La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 6 de desembre de 2020).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil a les entitats sol·licitants que figuren en l'annex 1, en què també s'indiquen els imports concedits.

2.Declarar la no admissió o la denegació de les sol·licituds d'ajut que figuren en l'annex 2, juntament amb la indicació dels motius de la no admissió o denegació.

3.Condicionar la concessió dels ajuts a què fan referència els apartats anteriors al compliment efectiu de les obligacions assumides per les entitats beneficiàries, d'acord amb les bases de la convocatòria i la normativa reguladora dels ajuts i subvencions públiques.

4.Notificar aquesta Resolució a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

La directora general proposant Amanda Fernández Rubí

 

 

​​​​​​​ANNEX 1 Ajuts per a la reconversió de centres privats en centres educatius de primer cicle d'educació infantil

Entitat

NIF

Centre

Municipi

Quantia a rebre (fins a 4.000/plaça)

Casa Nuestra Señora de la Consolación-Alaró Agustinas Hermanas del Amparo

R0700353F

Nostra Senyora de la Consolació

Alaró

22.055,29 €

CC Sant Pere

R0700386F

CC Sant Pere- Mans Menudes

Palma

129.124,80 €

Congregació germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia

R0700022G

CCEI Sant Francesc d'Assís (Muro)

Muro

116.319,41 €

Congregació germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia

R0700022G

Escoleta Antoni Costa

Santanyí

122.137,28 €

Congregació germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia

R0700022G

CCEI Sant Francesc d'Assís (Son Servera)

Son Servera

143.641,33 €

Elisa Abel Rodríguez Miguel

78212157J

Escoleta Picarol

Pollença

9.887,34 €

Escoleta de Pa amb Oli, CB

E07580202

Escoleta de Pa amb Oli

Sóller

13.900,00 €

Escoleta Infantil Mel d'Abella, SL

B16515223

Escoleta Infantil Mel d'Abella

Palma

36.141,93 €

Estefanía Guasch Brooks

46956435A

Es Jardí Encantat

Eivissa

148.000,00 €

Franciscanos de la TOR Curia Provincial

R0700029B

Escoleta Sant Bonaventura

Artà

57.494,36 €

Fundació Diocesana Ramon Llull

R0700747I

Monti-Sion. Guarderia Sant Vicente de Paul

Pollença

131.163,34 €

Fundació Diocesana Ramon Llull

R0700747I

Escoleta Bisbe Verger

Santanyí

62.369,33 €

Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears

G57562373

Els Petits de l'Assumpció

Binissalem

148.000,00 €

Maria Lluïsa Pol Pons

43158576L

Sa Cabanya

Binissalem

147.999,94 €

Obispado de Ibiza y Formentera

R0700026H

Centro Infantil Virgen Milagrosa

Formentera

148.000,00 €

Paola Andrea Ardila Vasquez

49480255x

Kinder Marratxí

Marratxí

56.910,00 €

Sinapsis. Acompanyament pedagògic 2015 CB

E57930901

Sinapsis

Manacor

92.000,00 €

Xin Xirineu, S. Microcoorp.

F01957984

Xin Xirineu Santa Margalida

Santa Margalida

22.110,56 €

 

ANNEX 2 Sol·licituds excloses

-Motiu 1: manca de documentació

-Motiu 2: defecte de sol·licitud

-Motiu 3: primer termini no justificat

Entitat

NIF

Municipi

Centre

Motiu d'exclusió

Rosa García Márquez

18222496x

Manacor

Escoleta Pipos

1

Proyectos Educativos Wabi Sabi

B16585366

Palma

Caragolins

1 i 2

Kaia Escola Infantil CB

E02717726

Palma

Kaia

1

Pharos S. Microcooperativa

F02947737

Palma

Pharos

3