Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 595357
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 1 de desembre de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1.El conseller d'Educació i Formació Professional va convocar ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024, mitjançant Resolució de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 204, de 5 de desembre).

2.El 22 de juny de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil.

3.Aquesta convocatòria correspon al Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

4.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a través de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància com a òrgan instructor del procediment, va examinar les sol·licituds i va fer els requeriments de documentació pertinents als sol·licitants per poder valorar les peticions d'acord amb el barem.

5.La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 27 de juliol de 2021 per examinar, valorar i informar sobre les sol·licituds, així com per valorar la proposta provisional de resolució de concessió, segons consta en l'acta de sessió estesa el mateix dia.

6.El 28 de juliol de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre la proposta provisional de resolució de concessió dels ajuts esmentats.

7.L'ajuntament de Fornalutx i el Consell Insular de Formentera van presentar al·legacions a la proposta provisional dins termini: l'Ajuntament de Fornalutx respecte al pressupost concedit, i el Consell Insular de Formentera respecte a les places concedides per a l'EI Es Camí Vell de Sant Ferran.

8.L'Ajuntament d'Eivissa va presentar un escrit en què renunciava als ajuts per al centre de nova creació sol·licitat amb el nom «A especificar», amb 37 places.

9.S'han revisat els apèndixs 7 de l'annex 1, presentats per les entitat sol·licitants dins el període de justificació del primer termini.

10En aquest període, l'Ajuntament de Santa Maria no va presentar la justificació del primer termini i se li va requerir que presentàs la documentació justificativa. Passat el termini de presentació de documentació sense resposta, es considera que l'Ajuntament de Santa Maria desisteix de la seva petició.

11.Els diferents expedients de concessió es van fiscalitzar amb conformitat.

12.El punt 3 de la base quinzena de la convocatòria estableix que aquesta resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4.La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar les al·legacions de l'Ajuntament de Fornalutx i el Consell Insular de Formentera.

2.Concedir els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024 a les entitats sol·licitants que figuren en l'annex 1.

3.Declarar la no admissió o la denegació de les sol·licituds d'ajut que figuren en l'annex 2, juntament amb la indicació dels motius de la no admissió o denegació.

4.Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Eivissa als ajuts de creació per al centre sol·licitat com a «A especificar», que figura a l'annex 3.

5.Condicionar la concessió dels ajuts a què fan referència els apartats anteriors al compliment efectiu de les obligacions assumides per les entitats beneficiàries, d'acord amb les bases de la convocatòria i la normativa reguladora dels ajuts i subvencions públiques.

6.Notificar aquesta Resolució a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Palma, 2 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

La directora general proposant Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX 1 Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques

Sol·licitant

Illa

CIF

Centres

Places de creació

Quantia creació

Places de consolidació

Quantia consolidació

TOTAL

Ajuntament d'Alcúdia

Mallorca

P0700300G

Nou centre

74

666.000,00 €

0

0,00 €

666.000,00 €

Ajuntament de Banyalbufar

Mallorca

P0700700H

Banyalbufar

14

126.000,00 €

0

0,00 €

126.000,00 €

Ajuntament de Capdepera

Mallorca

P0701400D

Eriçons

36

324.000,00 €

0

0,00 €

324.000,00 €

Ajuntament de Costitx

Mallorca

P0701700G

Nadal Campaner Arrom

30

270.000,00 €

0

0,00 €

270.000,00 €

Ajuntament d'Eivissa

Eivissa

P0702600H

EI Can Cantó

67

603.000,00 €

0

0,00 €

603.000,00 €

Ajuntament de Fornalutx

Mallorca

P0702500J

Sa Rutllana

0

0,00 €

23

43.408,73 €

43.408,73 €

Ajuntament de Lloseta

Mallorca

P0702900B

A determinar

67

603.000,00 €

0

0,00 €

603.000,00 €

Ajuntament de Llubí

Mallorca

P0703000J

EI Moixaina

25

225.000,00 €

30

270.000,00 €

495.000,00 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

Porto Cristo

74

666.000,00 €

0

0,00 €

666.000,00 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

S'Illot

30

270.000,00 €

0

0,00 €

270.000,00 €

Ajuntament de Maria de la Salut

Mallorca

P0703500I

Maria de la Salut

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Ajuntament de Marratxí

Mallorca

P0703600G

A determinar

134

1.206.000,00 €

0

0,00 €

1.206.000,00 €

Ajuntament de Montuïri

Mallorca

P0703800C

Sa Gallineta Rossa

18

162.000,00 €

0

0,00 €

162.000,00 €

Ajuntament de Muro

Mallorca

P0703900A

Muro

37

333.000,00 €

37

333.000,00 €

666.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Eixample

49

441.000,00 €

0

0,00 €

441.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Foners

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Dameto

92

828.000,00 €

0

0,00 €

828.000,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Gibert

92

828.000,00 €

0

0,00 €

828.000,00 €

Ajuntament de Petra

Mallorca

P0704100G

Petra

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Ajuntament de Pollença

Mallorca

P0704200E

A determinar

74

666.000,00 €

0

0,00 €

666.000,00 €

Ajuntament de Puigpunyent

Mallorca

P0704500H

Ses Alzinetes

18

162.000,00 €

0

0,00 €

162.000,00 €

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Eivissa

P0704600F

Sant Rafel

67

603.000,00 €

0

0,00 €

603.000,00 €

Ajuntament de Sant Joan

Mallorca

P0704900J

Es Molins

37

204.577,18 €

0

0,00 €

204.577,18 €

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Eivissa

P0705000H

EI Benirràs

18

162.000,00 €

0

0,00 €

162.000,00 €

Ajuntament de Santa Eulària

Eivissa

P0705400J

EI Menuts

19

171.000,00 €

0

0,00 €

171.000,00 €

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

Can Picafort II

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

Santa Margalida

51

459.000,00 €

0

0,00 €

459.000,00 €

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

Can Picafort I

0

0,00 €

37

185.588,83 €

185.588,83 €

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

Es Llombards

0

0,00 €

27

65.985,43 €

65.985,43 €

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

S'Alqueria Blanca

18

162.000,00 €

9

81.000,00 €

242.286,99 €

Ajuntament de Selva

Mallorca

P0705800A

S'Olivar

0

0,00 €

14

27.121,50 €

27.121,50 €

Ajuntament de Ses Salines

Mallorca

P0705900I

Ses Salines

0

0,00 €

37

230.999,38 €

230.999,38 €

Ajuntament de Son Servera

Mallorca

P0706200C

Cala Bona

37

333.000,00 €

0

0,00 €

333.000,00 €

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

Mallorca

P0706500F

EI Cucarells

12

108.000,00 €

0

0,00 €

108.000,00 €

Consell Insular de Formentera

Formentera

P0702400C

EI Es Camí Vell- Sant Ferran

44

396.000,00 €

0

0,00 €

396.000,00 €

Consell Insular de Formentera

Formentera

P0702400C

EI La Miranda

18

162.000,00 €

0

0,00 €

162.000,00 €

 

ANNEX 2 Denegació de sol·licituds

Motiu 1: Manca de documentació

Motiu 2: 1r termini no justificat

Sol·licitant

Illa

CIF

Motiu denegació

Ajuntament d'Estellencs

Mallorca

P0702100I

1

Ajuntament de Valldemossa

Mallorca

P0706300A

1

Ajuntament de Santa Maria del Camí

Mallorca

P0705600E

2

 

ANNEX 3 Renúncies

Sol·licitant

Illa

CIF

Centres

Places de creació

Ajuntament d'Eivissa

Eivissa

P0702600H

A especificar

37