Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 595349
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de novembre de 2021 per la qual es concedeixen ajudes per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 24 de juny de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 17 de juny de 2021 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020.

2. El dia 1 de setembre de 2021, es va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es) un informe en què es notificava la documentació que mancava o que s'havia d'esmenar en les sol·licituds presentades a la convocatòria, d'acord amb el punt dotzè de l'annex 1 de la resolució de convocatòria. Es va fixar un termini d'un mes, fins dia 30 de setembre, per presentar-hi al·legacions o esmenar les deficiències notificades.

3. El dia 5 de octubre de 2021, la Secció d'Ensenyaments Artístics Superiors va emetre un informe sobre les al·legacions presentades, el qual consta en l'expedient.

4. El dia 6 d'octubre de 2021, la Comissió Avaluadora a què fa referència el punt onzè de les bases de la convocatòria es va reunir per valorar les sol·licituds presentades. Tal com consta en l'acta de la sessió, es va proposar atorgar una ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica a l'alumna Maria de Lluc Mayol Crespí, amb DNI ****1192

5. El dia 7 d'octubre de 2021, la Comissió Avaluadora va elaborar l'informe que havia de servir de base perquè el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors redactàs la proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes. En aquest informe, es proposava la senyora Maria de Lluc Mayol Crespí com a beneficiària de les ajudes de promoció de l'excel·lència.

6. El dia 18 d'octubre de 2021, es va signar la proposta de resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per a la concessió de les ajudes esmentades, que establia un termini de deu dies naturals per a la presentació d'al·legacions. No se'n va presentar cap.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 17 de juny de 2021 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020 (BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021).

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Concedir a la sol·licitant que figura en l'annex l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020, atès que la sol·licitud compleix els requisits establerts i s'hi adjunta la documentació exigida en la convocatòria.

2. Establir que l'import de l'ajuda és de 1.500,00 euros.

3. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

 

Palma, 29 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX Beneficiaris de les ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2020-2021

Núm. exp.

Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

DNI

1

Mayol

Crespí

Maria de Lluc

****1192